Elektroniczna legitymacja pracownicza

Każdy etatowy pracownik SGH posiada Elektroniczną Legitymację Pracowniczą (ELP), która potwierdza zatrudnienie. ELP jest indywidualnym dokumentem identyfikującym pracownika w wielu systemach informatycznych oraz jest jedynym dokumentem uprawniającym do korzystania z Biblioteki SGH.

Na blankiecie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej widoczne są imię i nazwisko, fotografia pracownika oraz indywidualny numer legitymacji.

Dodatkowe funkcjonalności legitymacji

Pracownicy SGH za pomocą legitymacji mogą otwierać sale wykładowe i komputerowe oraz korzystać z Systemu Centralnego Wydruku. ELP może pełnić również funkcję Warszawskiej Karty Miejskiej.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji?

W SGH legitymacje pracownicze wydaje Biuro Kadr tam też należy się zgłosić w przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznej legitymacji pracownika zawiera Zarządzenie Rektora nr 52 z 4 września 2013 wraz z późniejszymi zmianami.

Elektroniczna Legitymacja Współpracownika

Współpracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy zawarli z SGH umowy cywilnoprawne, na czas obowiązywania tych umów i na wniosek kierownika jednostki SGH, z którą współpracownik współpracuje, wydawana jest elektroniczna legitymacja współpracownika. Legitymacja identyfikuje współpracownika w szczególności w systemach informatycznych oraz przy dostępie do pomieszczeń i urządzeń Systemu Centralnego Wydruku znajdujących się w budynkach SGH. Legitymacja może również pełnić funkcję Warszawskiej Karty Miejskiej.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznej legitymacji współpracownika zawiera Zarządzenie Rektora nr 10 z 21 marca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

Po podpisaniu umowy i dostarczeniu zdjęcia do Biura Kadr dydaktykom wydawana jest legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego. Upoważnia ona do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Szczegółowe informacje na temat legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego zawiera Zarządzenie Rektora nr 102 z 29 października 2020 r.

Biuro Kadr
pokoje 411, 412, 413, 414, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 86 94
e-mail: kadry@sgh.waw.pl