Dofinansowanie wypoczynku i świadczenie bożonarodzeniowe

Pracownikom, rencistom i emerytom SGH oraz członkom ich rodzin przysługuje dofinansowanie do wypoczynku (tzw. grusza) oraz świadczenie bożonarodzeniowe.

Wysokość świadczenia oraz dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest od przynależności uprawnionego do określonej grupy dochodowej. Zasady ustalenia sytuacji materialnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tabelę dofinansowania w danym roku kalendarzowym, zasady i tryb wnioskowania określa Kanclerz w piśmie okólnym.

W ramach usług na rzecz różnych form wypoczynku, środki z ZFŚS przeznacza się na dofinansowanie:

  • wypoczynku urlopowego organizowanego przez uprawnionego we własnym zakresie; 
  • wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 w formie kolonii, wczasów, obozów, zimowisk, zielonych szkół, itp. potwierdzonego imiennym dowodem wpłaty oraz zaświadczeniem o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty.
     

Dofinansowanie do wypoczynku w 2022 R.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku można składać za pośrednictwem systemu EZD lub poczty elektronicznej SGH do 31 października 2022 r.

W przypadku wnioskodawców uprawnionych do świadczenia, którzy nie posiadają indywidualnego konta w systemie EZD lub konta poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl – za pośrednictwem platformy ePUAP, albo – jeżeli wnioskodawca nie posiada konta ePUAP – za pośrednictwem poczty lub w Dziale Socjalnym.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i instrukcjami.

Dokument

Formularz dla pracowników

Formularz dla emerytów i rencistów


Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: wnioski_zfss@sgh.waw.pl