Program IPMA–Student

O​d roku 2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem instytucjonalnym IPMA International Project Management Polska, międzynarodowej organizacji fachowej zrzeszającej praktyków, ekspertów i naukowców z zarządzania projektami.​

Co to jest Program IPMA-Student?

IPMA-Student jest kompleksowym systemem certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami nabytymi w trakcie studiów wyższych, skierowanym do studentów i absolwentów studiów dziennych i zaocznych. Program jest prowadzony we współpracy pomiędzy wybranymi uczelniami wyższymi a polskim oddziałem International Project Management Association (IPMA​) – międzynarodowej organizacji fachowej, skupiającej ekspertów, praktyków i naukowców zajmujących się zawodowo tematyką zarządzania projektami.

Jest to pierwszy tego typu program certyfikacji w Polsce skierowany do studentów i słuchaczy, nie wymagający posiadania doświadczeń w prowadzeniu projektów. Jego celem jest poświadczenie nabycia wiedzy i umiejętności wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu projektowego. Posiadacz tego certyfikatu powinien również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu IPMA.
 

IPMA logo. Moving students forwar


Program IPMA-Student w SGH

​O​d roku 2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem instytucjonalnym IPMA International Project Management Polska, międzynarodowej organizacji fachowej zrzeszającej praktyków, ekspertów i naukowców z zarządzania projektami.​

Obecnie dzięki udziałowi naszej uczelni w tym programie z certyfikacji IPMA-Student mogą skorzystać wszyscy:

 • Studenci realizujący specjalność „Zarządzanie projektami” i absolwenci (do 1 roku po obronie)
 • Studenci kierunku studiów „Zarządzanie projektami” i absolwenci (do 1 roku po obronie) – akredytacja KnZP
 • Słuchacze i absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) – akredytacja PSZP

 

Członkostwo instytucjonalne IPMA Polska


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znalazła się w gronie pierwszych pięciu uczelni wyższych zaproszonych w 2012 roku do zapoczątkowania Programu IPMA-Student. Do tej prestiżowej grupy IPMA Polska wybrała uczelnie oferujące studentom rozbudowane programy nauczania w zakresie zarządzania projektami na studiach dziennych i zaocznych.

23 listopada 2013 roku podpisano list intencyjny w sprawie uruchomienia Programu IPMA-Student pomiędzy SGH a IPMA Polska. Umowę w imieniu SGH przekazał Prezesowi IPMA Polska Kierownik Katedry Zarządzania Projektami, prof. Michał Trocki. Koordynatorem Programu został dr hab. Emil Bukłaha.

Trzej mężczyźni, trzymający teczkę z logo SGH na tle baneru IPMA.

Kilka kroków do zdobycia certyfikatu IS:

I. Kandydat wstępnie zainteresowany zdobyciem certyfikatu IS wysyła maila do koordynatora programu IS, który nadaje mu login i hasło do bezpłatnego systemu quizów IS demo, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych.  

II. Kandydat chcący wziąć udział w najbliższej egzaminie certyfikacyjnym IS w SGH:

 • krok 1: przesyła na maila koordynatora IS skan z WD listy przedmiotów zaliczonych do certyfikacji IS zrealizowanych lub realizowanych w aktualnym semestrze;
 • krok 2: koordynator IS:
  • krok 2.1. wpisuje kandydata na listę osób zainteresowanych certyfikacją we wskazanym terminie,
  • krok 2.2. nadaje kandydatowi login i hasło do systemu quizów IS demo, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych;
 • krok 3: kandydat dokonuje wpłaty na konto IPMA-Polska wskazane do obsługi programu IS i przesyła potwierdzenie przelewu do koordynatora IS w SGH;
 • krok 4: koordynator IS w SGH wysyła dane kandydata do certyfikacji w najbliższym terminie do IPMA Polska i w imieniu kandydata występuje o nadanie mu dostępu do systemu właściwych quizów IS, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych z podziałem na kategorie wraz z komentarzami, pomagającego w weryfikacji nabytej wiedzy w trakcie przygotowywania się do certyfikacji;
 • krok 5: koordynator IS w SGH wysyła kandydatowi szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące zbliżającego się terminu certyfikacji i w umówionym terminie przeprowadza egzamin;
 • krok 6: CERT IPMA Polska mailem podaje kandydatowi osiągnięty wynik i w przypadku zaliczenia egzaminu wysyła kandydatowi certyfikat w jęz. polskim i angielskim na jego adres korespondencyjny. 

Ważne informacje dotyczące Programu IPMA-Student

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu IPMA-Student. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed przystąpieniem do ce​rtyfikacji.

Jakie są korzyści z przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, biegłych w  podstawowych metodach i narzędziach, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami.

Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i  perspektywicznych na rynku pracy, dlatego też wszyscy chcący profesjonalnie rozwijać się w tym zakresie powinni móc udowodnić swoje przygotowanie do pracy w projektach. Najlepszym na to sposobem, szczególnie w przypadku osób wchodzących na rynek pracy, jest legitymowanie się certyfikatami poświadczającymi ich kompetencje, które są wystawiane przez uznane w środowisku, międzynarodowe organizacje fachowe z zakresu zarządzania projektami. IPMA Polska jako jedyna organizacja tego typu oferuje możliwość zdobycia takiego certyfikatu, co istotne – ważnego dożywotnio!

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie zdobytej wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od rodzaju prowadzonej działalności. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i  specjalnością. Niezależnie od branży, jego posiadanie z pewnością ułatwi studentom i absolwentom ubieganie się o pracę na stanowiskach projektowych w ramach procesów rekrutacyjnych. Będzie to tym łatwiejsze, że po zaliczeniu egzaminu certyfikującego otrzymuje się dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student, w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo, jeśli w ciągu roku zainteresowany przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mógł odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. Ponadto, jeśli student lub absolwent wyrazi na to zgodę, jego nazwisko zostanie opublikowane do publicznej wiadomości na stronie IPMA Polska w Wykazie Osób Certyfikowanych, co jeszcze bardziej uwiarygodni posiadacza takiego certyfikatu.

Kto jest Koordynatorem Programu IS w SGH?

Koordynatorami Programu IPMA-Student w SGH są:

Zadaniem Koordynatorów IS jest:

 • udzielanie studentom/słuchaczom informacji nt. wymaganej ścieżki przedmiotów, których zaliczenie uprawni ich do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego,
 • rejestracja osób zainteresowanych certyfikacją IPMA-Student,
 • na podstawie zlecenia uzgodnionego z Biurem CERT IPMA-Polska organizacja na uczelni dla osób dopuszczonych przez CERT IPMA-Polska sesji egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student,
 • informowanie studentów/słuchaczy o terminach i miejscu sesji egzaminacyjnej IPMA-Student,
 • nadzorowanie przebiegu sesji egzaminacyjnej IPMA-Student w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa egzaminu (zgodny z Polityką Bezpieczeństwa przyjętą dla danej formuły egzaminu IS).
Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w Programie IS?

Do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student w SGH przystąpić mogą studenci lub absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie z akredytowanych przez IPMA Polska przedmiotów prowadzonych w naszej Uczelni oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Aby przystąpić do certyfikacji IPMA-Student należy spełnić odpowiednie wymagania ilościowe odnośnie zaliczonych punktów ECTS i godzin dydaktycznych, odpowiednich dla danego trybu studiów, zaliczając akredytowane przez IPMA Polska przedmioty prowadzone w SGH.

​Na studiach dziennych i popołudniowych łączna liczba godzin wszystkich zajęć realizujących wymagane Efekty Kształcenia IPMA‐Student powinna wynosić co najmniej 60 godzin na studiach dziennych i popołudniowych, w tym w zakresie:

 • Wiedzy – co najmniej 20 godzin
 • Umiejętności  – co najmniej 30 godzin
 • Kompetencji Społecznych – co najmniej 10 godzin

Na studniach sobotnio-niedzielnych łączna liczba godzin wszystkich zajęć realizujących wymagane Efekty Kształcenia IPMA‐Student powinna wynosić co najmniej 30 godzin na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, w tym w zakresie:

 • Wiedzy – co najmniej 10 godzin
 • Umiejętności  – co najmniej 15 godzin
 • Kompetencji Społecznych – co najmniej 5 godzin

Przedmioty prowadzone w SGH akredytowane w Programie IPMA-Student:

 • Budżetowanie i controlling projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Organizacja projektowa
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu certyfikacyjnego należy zaliczyć dowolne trzy przedmioty z powyższej listy lub minimum jeden z następujących zestawów przedmiotów:

Studia dzienne i popołudniowe

 • Kierowanie zespołem projektowym + Metodyki zarządzania projektami
 • Kierowanie zespołem projektowym + Podstawy zarządzania projektami 
 • Kierowanie zespołem projektowym + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej 
 • Metodyki zarządzania projektami + Organizacja projektowa
 • Metodyki zarządzania projektami + Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Organizacja projektowa + Podstawy zarządzania projektami
 • Organizacja projektowa + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Podstawy zarządzania projektami + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej 

Studia sobotnio-niedzielne

 • Budżetowanie i controlling projektów + Kierowanie zespołem projektowym
 • Kierowanie zespołem projektowym + Metodyki zarządzania projektami 
 • Kierowanie zespołem projektowym + Podstawy zarządzania projektami
 • Kierowanie zespołem projektowym + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Metodyki zarządzania projektami + Organizacja projektowa
 • Metodyki zarządzania projektami + Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Organizacja projektowa + Podstawy zarządzania projektami
 • Organizacja projektowa + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Podstawy zarządzania projektami + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Strategiczne zarządzanie projektami + Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Zachęcamy oczywiście do ukończenia wszystkich akredytowanych przedmiotów zaliczonych do Programu IPMA-Student, aby móc jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami i łatwiej przygotować się do certyfikacji.

Dokumenty Programu IPMA-Student
Jak się przygotować do egzaminu IMPA-Student?

Lista zalecanych publikacji zawierających materiał ułatwiający przygotowanie się do egzaminu IPMA-Student i szczegółowe wytyczne co do zakresu materiału wymaganego na egzaminie znajdują się w zakładce dokumenty programu IPMA-Student oraz na stronie poświęconej programowi IPMA-Student.

Wszyscy zainteresowani certyfikacją mogą bezpłatnie pobrać mobilną aplikację m.IPMA-Student (AppStore, GooglePlay) z elementami Quizu IPMA-Student i Przewodnikiem po certyfikacji IPMA-Student.

IPMA Polska oferuje wszystkim chętnym możliwość testowania wiedzy poprzez przystąpienie do bezpłatnego e-Quizu IPMA-Student, zawierającego bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych z podziałem na kategorie. Aplikacja Quiz IS stanowi wsparcie dla studentów i kadry dydaktycznej w procesie edukacji w dziedzinie zarządzania projektami na akredytowanych uczelniach. Celem Quizów IS jest nie tylko ocena wiedzy, ale również lepsze zrozumienie wymagań kompetencyjnych oraz budowanie kompetencji, dlatego każde pytanie i opcje odpowiedzi opatrzone są komentarzem ogólnym i szczegółowym, które są udostępniane wraz z wynikiem testu. Quizy IS składają się z pytań testujących wiedzę i umiejętności w wybranych elementach kompetencji, zgodnie w wymaganiami kompetencyjnymi IPMA‐Student. Konkretny Quiz IS składa się z 10 pytań w formule testów jednokrotnego wyboru z wybranego obszaru kompetencji. Oferowanych jest wiele Quizów IS pokrywających wszystkie wymagania kompetencyjne IPMA‐Student. Uczestnicy Quizu IS otrzymują informację zwrotną o wyniku wyrażonym w % poprawnych odpowiedzi, udzielonych i poprawnych odpowiedziach, z wyjaśnieniem dlaczego dany wybór jest błędny oraz ogólnym komentarzem dotyczącym każdego pytania i całkowitego wyniku.

Wersja demo Quizów IS (DEMO Quiz IS)  jest udostępniana bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Quizy IS są dostępne tylko dla studentów i absolwentów uprawnionych przez akredytowane uczelnie. Udział w Quizie IS jest bezpłatny. W sprawie przystąpienia do e-Quizu proszę kontaktować się z Koordynatorem Programu IPMA-Student w SGH, dr Emilem Bukłaha.

Studentom, którzy spełnili wymagania formalne i uiścili wpłatę IPMA Polska daje możliwość przystąpienia do e-Sprawdzianu IPMA-Student (symulowany egzamin IPMA-Student na platformie Moodle, o ile jest dostępna na Uczelni - w chwili obecnej SGH nie ma dostępu do platformy e-learningowej Moodle. O zmianach w tym zakresie będzimy informować na bieżąco). 

Jak wygląda egzamin IS i kiedy się odbywa?

Zestaw egzaminacyjny IPMA-Student

Zestaw egzaminacyjny składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych dla ułatwienia nawigacji w egzaminie na 10 rozdziałów, po 10 pytań w każdym rozdziale. W danym rozdziale zawarte są pytania dotyczące określonego zbioru elementów kompetencji, oznaczonego kodami kompetencji stosowanymi w Przewodniku ICB 4.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne. W każdym zestawie egzaminacyjnym 70 pytań dotyczy obszaru kompetencji technicznych, 15 pytań – kompetencji behawioralnych, 15 pytań – kompetencji kontekstowych.

Pytania egzaminacyjne IPMA-Student

 • pytania zamknięte – test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej opcji z 4 do wyboru.
 • pytania i odpowiedzi głównie w formacie tekstowym, opcjonalnie uzupełnionym o format graficzny
 • wszystkie pytania mają taką samą punktację (wagę) – 1pkt.
 • ocena każdego pytania wynosi 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji albo 0 pkt. – w przeciwnym przypadku

Wersja językowa i terminologia

 • Język polski, Nazwy własne w języku angielskim,
 • Terminologia zgodna z: Przewodnik ICB 4.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, Polskie Wytyczne Kompetencji ICB 4.0

Czas trwania egzaminu: 100 min

 • Kryterium zaliczenia egzaminu: co najmniej 50 pkt w min. 80% obszarach wiedzy

Wyniki egzaminu przeprowadzonego w oparciu o drukowane zestawy egzaminacyjne, są przesyłane studentowi w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu.

Język certyfikatów: polski i angielski

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelni przez Koordynatora IPMA-Student w SGH, dr hab. Emila Bukłaha, prof SGH (studia stacnojarne lub niestacjonarne) lub dr hab. Mateusza Juchniewicza, prof SGH (studia podyplomowe).

Ile kosztuje certyfikacja IPMA-Student?
 • Opłata za egzamin wynosi 300 zł brutto za osobę. W jej ramach student ma prawo przystąpić raz do egzaminu IPMA-Student. UWAGA: od 1 lipca 2024 r opłata za egzamin wynosi 400 zł brutto za osobę.
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu (z góry). Datę egzaminu wyznacza Koordynator Programu IPMA-Student na danej Uczelni w porozumieniu z CERT IPMA Polska.
 • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty wyłącznie w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 92 1600 1462 1824 1322 5000 0001 (Bank BNP Paribas Bank Polska SA).
 • W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, KZiF SGH Warszawa”.
 • Dowód wpłaty proszę przysłać Koordynatorowi IS w SGH.
 • Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora ds. IPMA-Student na danej uczelni.
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne. Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 zł brutto.
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 zł brutto za osobę.

Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od otrzymania certyfikatu IPMA-Student osoba zainteresowana przystąpi do certyfikacji na poziomie IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Programie IS?

Więcej informacji o Programie IPMA-Student można znaleźć:

 • w sekcji Dokumenty IS do pobrania,
 • na stronie IPMA Polska poświęconej programowi IPMA-Student