ZZ Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ZZPNNA reprezentuje swoich członków wobec pracodawcy, broniąc ich godności, praw i interesów materialnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Związek może reprezentować oraz bronić praw pracownika niebędącego członkiem związku na jego wniosek.

ZZPNNA jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik Uczelni niebędący nauczycielem akademickim, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i zajmowane stanowisko.

Zarząd ZZNNP

e-mail: zznnpa@sgh.waw.pl