Wiza i legalizacja pobytu

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie polskim.

Uwaga: cudzoziemcowi posiadającemu ważną wizę Straż Graniczna może odmówić wjazdu.

Wiza może również zostać unieważniona lub cofnięta na granicy.

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, regulacje dotyczące warunków wjazdu i wymagań wizowych są złożone, dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami.

Informacje o warunkach wjazdu do Polski oraz do strefy Schengen dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym są dostępne na stronie:

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, prosimy o kontakt z: