Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą

Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą mają na celu zaznajomienie osób pracujących w sektorze edukacji z podstawowymi oraz zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jednostką oświatową.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowe studia – o charakterze interdyscyplinarnym (z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii oraz prawa)

Lupa i wykres ikona

Aplikowalna wiedza – gotowa do wdrożenia, z praktycznym ujęciem wielu zagadnień

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – prowadzenie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie

Dlaczego warto?

 • Praktyczny punkt widzenia – z perspektywy osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach oświaty i szkolnictwa wyższego – na najważniejsze elementy związane z zarządzaniem placówką oświatową.
 • Pokazanie sposobu podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich w sektorze edukacji z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez ekonomię. 
 • Prezentacja aspektów psychologicznych związanych z pracą w sektorze edukacji.
 • Analiza przez pryzmat teoretyczny i praktyczny obowiązujących przepisów prawnych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą są kierowane przede wszystkim do osób:

 • pełniących funkcje kierownicze w szkolnictwie oraz pracujących na stanowiskach decyzyjnych,
 • pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich,
 • pracujących w urzędach administracji centralnej właściwych do spraw szkolnictwa (kuratoria, ministerstwa),
 • właścicieli i menedżerów wszelkich placówek oświatowych,
 • osób ubiegających się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Rekomendacje

Studia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Są niezbędnym elementem dla osób chcących rozwijać się i zdobywać kolejne szczeble kariery w sektorze edukacji.

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Kierownik studiów

Program

blok i. ZARZĄDZANIE W EDUKACJI

 • Praktyczne zarządzanie jednostką oświaty: najważniejsze wyzwania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami
 • Zarządzanie zmianą w edukacji
 • Zachowania organizacyjne w zarządzaniu oświatą

blok ii. EKONOMIA W EDUKACJI

 • Podejmowanie optymalnych decyzji
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia sektora publicznego 
 • Ekonomia edukacji
 • Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w edukacji
 • Finansowanie oświaty

blok iii. PSYCHOLOGIA W EDUKACJI

 • Komunikacja i przywództwo
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w oświacie
 • Nowoczesne metody w dydaktyce
 • Socjologia i psychologia wiedzy ekonomicznej
 • Różnice kulturowe w edukacji

blok iv. PRAWO W EDUKACJI

 • Prawo oświatowe
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo własności intelektualnej

RAZEM: 162 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Mariusz Próchniak

Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pracuje na SGH od 2002 r. - początkowo jako asystent, następnie adiunkt i profesor uczelni, a obecnie - profesor.

Jego zainteresowania naukowe obejmują mikroekonomię i makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją, a także modelami kapitalizmu. Interesuje się także organizacją systemu edukacji w Polsce. Flagowymi przedmiotami prowadzonymi w SGH jest mikro- i makroekonomia, a także ekonomia menedżerska. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych oraz MBA (w języku polskim i angielskim). Regularnie prowadzi wykłady i warsztaty popularyzujące ekonomię dla uczniów liceów w całej Polsce, odwiedzając szkoły w ramach programu „Klasa Akademicka SGH”. Jest autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Banku Polskiego.

Wykładowcy

mgr Monika Wiącek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.

mgr Ewa Bodzento

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Oktawia Gorzeńska  zdjęcie
mgr Oktawia Gorzeńska  

Ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego.

Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji. Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.  
Jacek Miroński  zdjęcie
prof. dr hab. Jacek Miroński  

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations oraz Studiów Podyplomowych Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. 

Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation  na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”. 
Lidia Danik zdjęcie
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH  

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Specjalistka w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego.  

Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Wykładowca przedmiotów takich jak: marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną.  
Adam Czerniak  zdjęcie
dr Adam Czerniak 

Doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor ds. badań i główny ekonomista w centrum analitycznym Polityka Insight. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. 

Był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest członkiem-założycielem Laboratorium Rynku Najmu, a także autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021–2023.  
Łukasz Dawid Dąbrowski  zdjęcie
dr Łukasz Dawid Dąbrowski  

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2013 r. w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. Od 2019 r. jest adiunktem w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a od 2016 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe, w szczególności zagadnienia dotyczące prawa inwestycyjnego i arbitrażu, a także prawo telekomunikacyjne. W SGH prowadzi zajęcia m.in. z prawa pracy, prawa cywilnego i ekonomicznej analizy prawa publicznego. Od 2008 r. prowadzi obsługę prawną podmiotów z branży telekomunikacyjnej w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Jest członkiem Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL), a od 2017 r. członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa karnego i prywatnego, międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawa telekomunikacyjnego, opublikowanych m. in. w wydawnictwach Brill i Routledge.
Łukasz Skrok zdjęcie
dr Łukasz Skrok

W pracy naukowej zajmuje się ekonomią innowacyjności i ekonomią sportu. Od ponad jedenastu lat prowadzi zajęcia z mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej i ekonomii sportu. Organizuje szkołę letnią z teorii gier SummerLab. Pracował w think-tankach zajmując się badaniami z obszaru ekonomii pracy, ekonomii kultury i polityki innowacyjności.  

W przeszłości pracował także jako ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadząc analizy dotyczące systemu szkolnictwa wyższego oraz ekonomii edukacji. Był również tutorem uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury IB/A Level z ekonomii. Realizował również projekty w innowacyjnych przedsiębiorstwach z sektora nauk o życiu.  
wykladowca studia podyplomowe
dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

Absolwentka Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH–Sciences Po oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Stosunki międzynarodowe), doktor nauk ekonomicznych, stypendystka programu Fulbright Scholar in Residence. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Pełni również funkcję Prodziekana Studium Licencjackiego SGH. Od 2022 r. koordynuje udział SGH w Working Package 3 – Engage Track for Bachelor Education w ramach sojuszu Europejskiego Uniwersytetu CIVICA.

W SGH prowadzi zajęcia z zakresu mikro- i makroekonomii oraz ekonomii integracji gospodarczej. Jej zainteresowania naukowe obejmują gospodarcze i polityczne uwarunkowania procesu integracji europejskiej, koordynację polityki gospodarczej krajów członkowskich UE oraz perspektywy przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro.
wykładoca studia podyplomowe
dr Anna Napiórkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik naukowo–dydaktyczny w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i marketingu zrównoważonego. Jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu CSR, strategii sieci detalicznych oraz relacji między producentami a detalistami w recenzowanych czasopismach i książkach naukowych.

wykładowca studia podyplomowe
mgr Agnieszka Kozłowska

Ekspertka ds. metodyki nauczania–uczenia się. Szefowa Działu Metodyki Nauczania Uniwersytetu Merito w Poznaniu. Autorka kursów multimedialnych z zakresu technik uczenia się i metodyki nauczania w obszarze edukacji akademickiej. Autorka bloga „Pani metodyk”. Absolwentka UAM na Wydziale Neofilologii, wieloletnia lektorka języka niemieckiego.

wykładowca studia podyplomowe
dr Bartosz Targański

Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH, doktor nauk ekonomicznych (tytuł z wyróżnieniem), radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w szczególności z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa własności intelektualnej. Były pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykładowca takich przedmiotów jak Prawo handlu międzynarodowego i Prawo marketingu w Unii Europejskiej.
„ ”

Rekrutacja

4. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność na zajęciach,
 • zdanie egzaminu końcowego w formie ustnej, składającego się z czterech części:
  • Zarządzanie,
  • Ekonomia,
  • Psychologia,
  • Prawo.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–17:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Patrycja Graca Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Mariusz Próchniak
tel.: +48 517 082 829
e-mail: mproch@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Ekonomii II

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Mariusz Próchniak kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
tel.: +48 517 082 829
e-mail: mproch@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Patrycja Graca Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe