Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą

Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą mają na celu zaznajomienie osób pracujących w sektorze edukacji z podstawowymi oraz zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jednostką oświatową.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowe studia – o charakterze interdyscyplinarnym (z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii oraz prawa)

Lupa i wykres ikona

Aplikowalna wiedza – gotowa do wdrożenia, z praktycznym ujęciem wielu zagadnień

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – prowadzenie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie

Dlaczego warto?

 • Praktyczny punkt widzenia – z perspektywy osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach oświaty i szkolnictwa wyższego – na najważniejsze elementy związane z zarządzaniem placówką oświatową.
 • Pokazanie sposobu podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich w sektorze edukacji z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez ekonomię. 
 • Prezentacja aspektów psychologicznych związanych z pracą w sektorze edukacji.
 • Analiza przez pryzmat teoretyczny i praktyczny obowiązujących przepisów prawnych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą są kierowane do osób:

 • pełniących funkcje kierownicze w szkolnictwie oraz pracujących na stanowiskach decyzyjnych,
 • pracujących w szkolnictwie podstawowym, średnim oraz wyższym.

Rekomendacje

Studia łączą ze sobą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Są niezbędnym elementem dla osób chcących rozwijać się i zdobywać kolejne szczeble kariery w sektorze edukacji.

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Kierownik studiów

Program

blok i. ZARZĄDZANIE W EDUKACJI

 • Praktyczne zarządzanie jednostką oświaty: najważniejsze wyzwania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami
 • Zarządzanie zmianą w edukacji
 • Zachowania organizacyjne w zarządzaniu oświatą

blok ii. EKONOMIA W EDUKACJI

 • Podejmowanie optymalnych decyzji
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia sektora publicznego 
 • Ekonomia edukacji
 • Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w edukacji
 • Finansowanie oświaty

blok iii. PSYCHOLOGIA W EDUKACJI

 • Komunikacja i przywództwo
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w oświacie
 • Nowoczesne metody w dydaktyce
 • Socjologia i psychologia wiedzy ekonomicznej
 • Różnice kulturowe w edukacji

blok iv. PRAWO W EDUKACJI

 • Prawo oświatowe
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo własności intelektualnej

RAZEM: 162 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Mariusz Próchniak

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji: „Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych”).

Jest związany z SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie – profesor. Jego zainteresowania naukowe obejmują mikroekonomię i makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją, a także modelami kapitalizmu. Flagowymi przedmiotami prowadzonymi w SGH jest mikro- i makroekonomia, a także ekonomia menedżerska. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych oraz MBA (w języku polskim i angielskim). Jest autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach Economic Modelling, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Gospodarka Narodowa, Ekonomista, Bank i Kredyt. Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Banku Polskiego.

Wykładowcy

Jacek Miroński  zdjęcie
prof. dr hab. Jacek Miroński  

Pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations oraz Studiów Podyplomowych Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. 

Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation  na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”. 
Lidia Danik zdjęcie
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH  

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Specjalistka w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego.  

Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Wykładowca przedmiotów takich jak: marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną.  
dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH  

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). 

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych (m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym (m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, jednostki sektora finansów publicznych), jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji. 
Adam Czerniak  zdjęcie
dr Adam Czerniak 

Doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor ds. badań i główny ekonomista w centrum analitycznym Polityka Insight. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. 

Był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest członkiem-założycielem Laboratorium Rynku Najmu, a także autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021–2023.  
Łukasz Dawid Dąbrowski  zdjęcie
dr Łukasz Dawid Dąbrowski  

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2013 r. w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. Od 2019 r. jest adiunktem w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a od 2016 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe, w szczególności zagadnienia dotyczące prawa inwestycyjnego i arbitrażu, a także prawo telekomunikacyjne. W SGH prowadzi zajęcia m.in. z prawa pracy, prawa cywilnego i ekonomicznej analizy prawa publicznego. Od 2008 r. prowadzi obsługę prawną podmiotów z branży telekomunikacyjnej w ramach indywidualnej praktyki adwokackiej. Jest członkiem Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL), a od 2017 r. członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa karnego i prywatnego, międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawa telekomunikacyjnego, opublikowanych m. in. w wydawnictwach Brill i Routledge.
Jacek Lewicki  zdjęcie
dr Jacek Lewicki  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie spec. w administracji publicznej). Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Przedstawiciel (pro bono) Polski w sieci korespondentów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego przy Radzie Europy oraz grupie roboczej ds. ram kwalifikacji i ECTS wspierającej Bolonia Follow-up Group. Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, kształceniem na poziomie doktorskim, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Pracował m.in. w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pod patronatem Związku Banków Polskich (2015–16); Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-15). Pełnił funkcje m.in. Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012–15), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012-13), eksperta bolońskiego (2011–13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009–11). Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).  
Anna Para  zdjęcie
dr Anna Para  

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, doktor nauk o zarządzaniu. Doświadczenia zawodowe zdobywała w firmie consultingowej wspierającej internacjonalizację polskich firm, a także w działach marketingu w branżach produkcyjnej oraz finansowej. Łączy pracę naukową z dydaktyką, starając się rozwijać umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy.

Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, turystyki i hotelarstwa. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. tematyki zarządzania kompetencjami, nowych technologii oraz ich wykorzystania w marketingu. 
Łukasz Skrok zdjęcie
dr Łukasz Skrok

W pracy naukowej zajmuje się ekonomią innowacyjności i ekonomią sportu. Od ponad jedenastu lat prowadzi zajęcia z mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej i ekonomii sportu. Organizuje szkołę letnią z teorii gier SummerLab. Pracował w think-tankach zajmując się badaniami z obszaru ekonomii pracy, ekonomii kultury i polityki innowacyjności.  

W przeszłości pracował także jako ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadząc analizy dotyczące systemu szkolnictwa wyższego oraz ekonomii edukacji. Był również tutorem uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury IB/A Level z ekonomii. Realizował również projekty w innowacyjnych przedsiębiorstwach z sektora nauk o życiu.  
dr Magdalena Suska  

Doktor nauk społecznych, od 2018 r. adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 – 2000 studiowała w SGH na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, dyplom magistra. W latach 1999–2000 studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Mainz (Wirtschaftshochschule Mainz), Niemcy.  

W latach 2002–2005 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim w Kolegium Nauczycielskim Języka Angielskiego na kierunku: Filologia – Nauczanie Języka Angielskiego, dyplom licencjata. W 2006 r studiowała na Uniwersytecie Queensland w Brisbane (the University of Queensland Brisbane). W latach 2006–2009 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, specjalizacja tłumaczeniowa – język gospodarki, ukończyła studia z dyplomem magistra. W 2017 r. obroniła doktorat z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania i uzyskała stopień doktora nauk społecznych, dyscyplina: nauka o polityce, temat rozprawy doktorskiej: „Społeczna odpowiedzialność biznesu reżimem implementacji praw człowieka – wymiar gospodarczy”. Zainteresowania naukowe: stosunki gospodarcze i polityczne Polski z zagranicą, w szczególności z Europą Zachodnią oraz państwami byłego ZSRR, działalność korporacji wielonarodowych i ich wpływ na otoczenie w XXI w., przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych.
Oktawia Gorzeńska  zdjęcie
mgr Oktawia Gorzeńska  

Ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego.

Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji. Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.  
„ ”

Rekrutacja

3. edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickiego 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność na zajęciach,
 • zdanie egzaminu końcowego w formie ustnej, składającego się z czterech części:
  • Zarządzanie,
  • Ekonomia,
  • Psychologia,
  • Prawo.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–17:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.
I rata – płatna przy zapisie.
II rata – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Patrycja Graca Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl

Informacje i zapisy
Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
e-mail: mproch@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Ekonomii II

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Mariusz Próchniak kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
e-mail: mproch@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Patrycja Graca Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA