Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to oferta edukacyjna inspirująca do myślenia i rozwiązywania problemów zarządzania kapitałem ludzkim z uwzględnieniem aktualnych wyzwań oraz potrzeb wszystkich interesariuszy i skierowana do tych, którzy chcą diagnozować, projektować i stosować nowoczesne narzędzia zarządzania pracą i procesem zarządzania kapitałem w organizacjach.

Atuty kierunku
Książka z wyborem na tak i nie ikona

Spójny program – realizujemy program, który jest autorską i spójną koncepcją zarządzania kapitałem ludzkim prof. Marty Juchnowicz 
 

mówca na tle ekranu ikona

Akademicy i praktycy – swoją wiedzą dzielą się najlepsi akademicy i praktycy, mający na swym koncie ważne odkrycia i udane wdrożenia  

Dokument i lupa ikona

Tryb studiowania – zajęcia odbywają się w salach kampusu SGH (3 zjazdy) i zdalnie poprzez MS Teams (10 zjazdów)

Dlaczego warto?

 • … bo dowiesz się jak pozyskiwać, utrzymywać i rozwijać kapitał ludzki, aby rosła jego wartość i zwiększały się biznesowe i organizacyjne profity.
 • … bo, poznasz praktyki zarządzania kapitałem ludzkim z wielu firm, organizacji i przygotujesz się do nowych wdrożeń.
 • … bo dotychczas ponad 780 osób ukończyło Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w 24. edycjach i są naszymi ambasadorami.
 • …bo to okazja do budowania i poszerzania sieci relacji zawodowych tak obecnie ważnych na rynku pracy i w codziennej aktywności zawodowej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim skierowane są do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę, jak zarządzać najważniejszym kapitałem firm i organizacji, tj. pracownikami:

 • HR biznes partnerów,
 • kierowników lub specjalistów ds. zarządzania kapitałem ludzkim (kadrowym, personalnym, lub z HRu), 
 • wszystkich, którzy chcą rozpocząć karierę w ZKL.

Program

blok i. PROCES ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM – 56 godz.

 • Rekrutacja i selekcja 
 • Zarządzanie przez zaangażowanie 
 • Ocena pracy i jej efektów 
 • Zarządzanie wynagrodzeniami 
 • Ośrodki oceny i rozwoju (AC DC) 
 • Zarządzanie karierami i rozwojem 
 • Coaching i mentoring 
 • Zwalnianie pracowników – perspektywa indywidualna i organizacyjna 

blok ii. OBSZARY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM – 52 godz.

 • Zarządzanie kompetencjami 
 • Zarządzanie talentami 
 • Budowanie marki pracodawcy 
 • Prawo pracy w praktyce ZKL 
 • Narzędzia IT w ZKL 
 • Zmiany w podaży i popycie na pracę 
 • Zbiorowe stosunki pracy 
 • Pomiar efektywności ZKL i wartości kapitału ludzkiego 
 • Wyzwania i trendy ZKL 

blok iii. PERSPEKTYWA BIZNESOWA – 36 godz.

 • Podstawy zarządzania 
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej 
 • Zarządzanie projektami 
 • Zarządzanie zmianami 
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • HR Biznes Partner  

blok iv. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE – 24 godz.

 • Komunikacja interpersonalna 
 • Radzenie sobie ze stresem – perspektywa indywidualna i organizacyjna 
 • Współpraca grupowa

blok v. PROJEKT ORGANIZACYJNY – 16 godz.

 • Seminarium dyplomowe 
 • Projekt dyplomowy 

Razem: 184 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH

Pracuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1999 r. rozpoczęła karierę w biznesie, w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim a od 2007 pracownikiem naukowym SGH. Pracuje w zespołach oraz kieruje projektami naukowymi i biznesowymi. Prowadzi zajęcia dla grup polsko- i -anglojęzycznych, również dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Współpracuje z biznesem, aby zwiększać efekty uczenia się.

Jej celem jest zainspirować uczących się do ustawicznego poszukiwania wiedzy i zdobywania mądrości oraz przygotować do samodzielnego działania. Jej zainteresowana naukowe i prace badawcze dotyczą rozwoju karier, oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w tym kadry kierowniczej. Propaguje stosowanie Ośrodków Oceny i Rozwoju (AC/DC) zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obecnie prowadzi badania dotyczące wpływu kompetencji sieciowej (ang. networking) pracowników na ich rozwój. Wielokrotnie prezentowała swoje dokonania podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Przebywała na stypendiach naukowych w Northeastern Illinois University (USA) oraz Kyungpook National University (Korea Poł.). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz publikacji popularno-naukowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w tym książki pt. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy, Organizational Networks and Networking Competence. Contemporary Challenges in Management and Employment.

Wykładowcy

dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH  

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pełniący rolę Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest ewaluatorem w programach „Mistrzowie Dydaktyki”, „Akredytacje Zagraniczne” oraz „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”. Jest osobą kontaktową w zespole odpowiedzialnym za zapewnienie jakości w Bologna Follow-Up Group przy Komisji Europejskiej. Współpracuje z Ruchem Obywateli Nauki oraz międzynarodową organizacją pozarządową ASHOKA. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Kanadzie, Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego. Prowadził zajęcia w ramach CEMS-u (Community of European Management Schools and International Companies) dla polskich i zagranicznych studentów we współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami.   
prof. dr hab. Marta Juchnowicz 

Profesor, wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.  Współpracuje z praktyką, jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw.  

Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM, Członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. Rady Programowej PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Jest konsultantem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 19 doktorów. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 28 książek.   
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracuje w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był prorektorem ds. nauki i zarządzania. Kieruje Rocznymi Podyplomowymi Studiami Menedżerskimi. Jest redaktorem naczelnym oraz przewodniczącym rady programowej Oficyny Wydawniczej SGH. Przewodniczy Radzie Programowej MBA SGH.  

Jest sekretarzem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe dotyczące: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest egzaminatorem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, uczestniczy w jury np. konkursu na najlepiej sporządzony raport społeczny. Jest redaktorem tematycznym w Kwartalniku Organizacja i Kierowanie. Zasiada w radzie programowej czasopisma „E-mentor”. Od 25 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach publicznych i niepublicznych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, m.in. książek: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych” (Difin, Warszawa 2002), „Kierowanie zespołem projektowym” ( Difin, Warszawa 2004), „Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka” ( Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2011), „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”, OW SGH, Warszawa 2013. 
dr Beata Chmielewiec  

Wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca, szkoleniowiec, prelegent konferencji naukowych i branżowych. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji. Specjalizuje się w obszarze inwestycji w kapitał ludzki, zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie organizacji.  

Autorka wielu publikacji z zakresu HRM, a wcześniej także praktyk gospodarczy (samodzielny specjalista ds. kadr i płac). 
dr Jan Czarzasty 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują socjologię ekonomiczną, indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, kulturę organizacyjną oraz porównawcze studia nad współczesnym kapitalizmem.   

Długoletni korespondent Working Conditions and Industrial Relations Observatory (EurWORK) w Europejskiej Fundacji na Recz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Research Fellow w Central European Labour Studies Institute (CELSI) w Bratysławie. Sekretarz redakcji „Warsaw Forum of Economic Sociology”. Współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz Fundacji im. Friedricha Eberta (FES). Członek zespołu badawczego PREWORK („Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej” (2016–2019).
dr Dariusz Danilewicz 

Specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w SGH.  

Współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!. Pracował w Narodowym Banku Polskim. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, szkoleniową i doradczą. Koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).  
dr Maria Jabłońska-Wołoszyn  

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt WZiD ASZWOJ, kierownik studiów podyplomowych: ZZL oraz Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim. Menadżer HR w Simple SA. Certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany konsultant MBTI oraz HAS, doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego. Trener umiejętności menadżerskich.

Zainteresowanie naukowe koncentrują się wokół ZZL: strategii, procesów, narzędzi i ryzyka. Podejmuje problem rozwoju organizacji publicznych i biznesowych w perspektywa zarządzania kompetencjami. Ma doświadczenie organizacyjne w prowadzeniu warsztatów strategicznych, audycie kompetencji i ocenie 360. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: zarządzania ludźmi i polityki personalnej, budowania zespołów, motywowania pracowników.  
dr Hanna Kinowska 

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka SGH. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od 18 lat. Od 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim.  

Wdrożyła rozwiązania w dziedzinie zarządzania wynagrodzeniami, budowania zaangażowania, realizacji celów biznesowych firmy. Odpowiadała za wycenę i pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Kształtowała politykę i instrumentarium HR w szybkorosnącej organizacji – od greenfield do kilkutysięcznych struktur. Kierowała projektem ujednolicenia systemów wynagradzania i świadczeń po fuzji banków. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników.
dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG

Absolwent SGH, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Wieloletni pracownik w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH oraz prezes zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy. Obecnie profesor Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. ekspert Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (European Employment Policy Observatory) przy Komisji Europejskiej.  

Od 2013 r. ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy  przy CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Od 2012 r. Przewodniczący Zespołu Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2012-2016 kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich SGH. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, zarządzaniu kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. W ramach działalności naukowej brał udział w szeregu badań naukowych, zarówno w dużych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych (pełniąc role kierownika badań oraz członka zespołu badawczego).   
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH 

Kierownik w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Partner i wieloletni ekspert IMMOQEE sp. z o.o. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications.

Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, komunikacji wewnętrznej, employer brandingu, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR i employer brandingu w dużych organizacjach.
mgr Grzegorz Filipowicz  

Ekspert ZZL. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Współzałożyciel i członek zarządu Klastra HR Development. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH).

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo – konsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) oraz „HR Business Partner – teoria i praktyka (WK 2016), jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.  
mgr Anna Macnar  

CEO w HRM Institute. Doświadczony ekspert i wizjoner w obszarze employer branding, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, budowania strategii i komunikacji marki, zarządzania talentami i marketingu HR. Konsultant, szkoleniowiec, trener i wykładowca (m.in.: AGH, SGH).

Autorka publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy, marketingu HR pracodawcy, storytellingu w employer brandingu, pokolenia Y/Millenium. Organizatorka konferencji, szkoleń i warsztatów z obszaru komunikacji i budowania strategii marki pracodawcy. Od lat śledzi trendy EB, prowadzi autorskie badania, dzieli się wiedzą i doradza czołowym pracodawcom. Oferowana wiedza inspiruje uczestników do wprowadzenia działań w swoich firmach.
mgr inż. Anna Skoczylas 

Menadżer z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą, projektami i zespołami, tworzeniu struktury organizacyjnej, systemów premiowych i motywacyjnych dla międzynarodowych korporacji (francuskich, szwedzkich i portugalskich) oraz polskich firm prywatnych (obecnie CEO for Poland w portugalskiej spółce).

Trener biznesu od 12 lat w nurcie psychologii pozytywnej, certyfikowany Coach ACC ICF, praktyk we wdrażaniu kultury organizacyjnej Agile i Management 3.0., która wspiera organizacje w zarządzaniu zmianą. Certyfikowany moderator Design Thinking, członek Elite Sales Harvard Bizness Review Polska w edycji Agile Selling. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu: Psychologii Motywacji (SWPS), Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SGH), Strategii Marketingowych (SGH), The Art &Science of Coaching (UJ), a także wyższych studiów mgr inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka i Pedagogiki dla szkół średnich (UWM).  
mgr Monika Smulewicz  

Ekspert w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem menedżerskim, sprzedażowym, szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Na co dzień zarządza outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych.

Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Dodatkowo kieruje również Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ – niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego specjalizującą się w kształceniu wysoko wykwalifikowanego personelu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego. Jest pomysłodawczynią i współzałożycielką marki ePlanneR.pl – aplikacji on-line wspierającej przedsiębiorców w optymalnym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, wykładowcą uczelni wyższych i szkoleń zawodowych, opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku „Kadry i Płace”, prelegentką konferencji i kongresów o tematyce kadrowo-płacowej, autorką specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami oraz  założycielką i moderatorką grupy dyskusyjnej „Kadry i Płace – grupa wsparcia specjalistów i menadżerów”. 
mgr Anna Węgrzyn 

Kierownik projektu mHR w BPSC SA. Od 20 lat nieustannie szuka metod i narzędzi, które czynią obszar zarządzania kapitałem ludzkim funkcją strategiczną dla rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich wartości. Autorka założeń merytorycznych systemu mHR EVO. Doradza firmom, w jaki sposób najefektywniej realizować procesy HCM i jakie technologie w tym celu wykorzystać.  

Wspierała swoją wiedzą kilkanaście firm, m.in. Maspex, Polski Cukier, Centrum Nauki Kopernik, Synthos implementując z sukcesem rozwiązania IT. Jej artykuły eksperckie regularnie publikuje m.in. „Personel Plus” oraz „Personel i Zarządzanie”. Od lat komentuje kwestie HR dla takich tytułów jak „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”, „Gazeta Finansowa”, portal pulsHR.pl, Global Payroll Management Institute i wielu innych. Prelegent na konferencjach z obszaru HR. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem, podczas gościnnych warsztatów i wykładów, specjalistycznych publikacji. Jest założycielką i moderatorką grupy dyskusyjnej „Kadry i Płace – grupa wsparcia specjalistów i menadżerów”.
dr Katarzyna Czainska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor uczelni w Instytucie Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

11 lat pracowała w sektorze bankowym, gdzie m.in. prowadziła projekty z zakresu wdrażania systemu bankowości elektronicznej. Od 17 lat obecna w środowisku akademickim krajowym i zagranicznym. W pracy naukowej interesuje się strategicznymi oraz kulturowymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z dziedziny zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi.
mgr Anna M. Kozińska

Ekspert i menedżer w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, wynikające z 16-letniego stażu dyrektorskiego w obszarze HRM w korporacjach (Grupa BRE Banku – dyrektor zarządzający, Danone Polska – członek CODI, HSBC Polska – członek ExCO).

Była liderem wielu projektów z zakresu zmian organizacyjnych: rozwój biznesu, restrukturyzacje, „PMI”(pre–; post -merger integration), zmiany w strukturach zatrudnienia, programy rozwoju ludzi i systemów motywacyjnych. Promuje politykę personalną i kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Popularyzuje nowoczesną wiedzę nt zarządzania ludźmi w organizacji poprzez executive coaching, zajęcia dydaktyczne, udział w projektach doradczych, innowacjach edukacyjnych z udziałem biznesu (m.in. w FORUM – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej).
mgr Joanna Malinowska–Parzydło

Doświadczony praktyk biznesu. Executive Partner w firmie doradczej Younicorn. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera liderów w zarządzaniu kapitałem zaufania, marką osobistą, zaangażowaniem i komunikacją. Rozwija przywództwo i odporność liderów w firmach oraz pomaga budować kultury wokół realnych wartości.

Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” i Grupie TVN. Wprowadziła tematykę reputacji i silnej marki osobistej w polskie realia. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka bestsellera „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą” oraz „Zespół wygrany czy przegrany? W co grają ludzie w firmach.” Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu oraz think tanku HR Influencers. Mentor i coach. Wykładowca MBA. Spełniona kobieta z apetytem na nieustanny rozwój. Obecnie buduje startup technologiczny.
dr Małgorzata Tłuchowska

Niezależny konsultant w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z ponad 20–letnim doświadczeniem w obszarze tworzenia i rozwoju funkcji personalnej w organizacji, aplikacji narzędzi IT do budowy zaangażowania pracowników, zarządzania talentami i sukcesu komercyjnego firm.

Strategiczny menedżer zmian organizacyjnych, z doświadczeniem jako członek zarządu firm i zainteresowaniami w obszarze funkcji HR w międzynarodowych rozproszonych organizacjach o strukturze macierzowej oraz DAO (decentralized autonomous organizations). Trenerka i wykładowczyni (m.in. “Organizational Behaviour” i “Organization Theory” - University of Queensland, “Systemy motywacyjne dla działów sprzedaży” – SGH).
dr Piotr Lipa

Doktor nauk prawnych, absolwent pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: prawo, administracja i psychologia. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Autor książki „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy”.

Od 20 lat pracuje w obszarze związanym z zarządzaniem kapitałem ludzkim w instytucjach finansowych. Od kilkunastu lat – Dyrektor HR. Aktualnie Dyrektor Zarządzający Pionem Pracowników i Kultury Organizacyjnej w UNIQA, gdzie obok zarządzania HRem nadzoruje również obszar związany z komunikacją oraz zarządzaniem marką. Praktyk uczestniczący w wielu projektach - restrukturyzacyjnych, związanych z połączeniami, przejęciami i przekształceniem spółek, jak również projektach z zakresu „miękkiego” HR. Absolwent szkoleń i kursów mediacyjnych, w trakcie certyfikacji coachingowej.
mgr Jacek Krajewski

HR Tech Advisor & Product Expert w firmie Elevato, gdzie pomaga rekruterom wykorzystywać w pełni możliwości ATS. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w branży HR i nowych technologii. W ramach współpracy z Emplocity, współtworzył pierwszy w Polsce raport na temat sztucznej inteligencji w rekrutacji (2017 r.), wdrażał pierwsze w Polsce chatboty ułatwiające kandydatom aplikowanie a pracodawcom wstępną selekcję oraz także prowadził rekrutację na trenera/trenerkę bota.

Wykładowca na studiach podyplomowych dla Senior HR Business Partnerów na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi przedmiot „Sztuczna inteligencja w HR”. Autor newslettera dedykowanego branży HR, w którym dzieli się wartościowymi treściami oraz informacjami o najbliższych wydarzeniach. Prelegent na wielu konferencjach i autor artykułów publikowanych w pismach branżowych.

Opinie o studiach

Jestem bardzo zadowolony z odbytych studiów. Polecam wszystkim, którzy szukają wiedzy w zakresie ZKL albo chcą ugruntować dotychczasową wiedzę w ZKL.
 

mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel
Kierownik Zakładu Inżynierii Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
„ ”

Informacje techniczne

Część zajęć będzie organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja - szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • zaliczenie testu wiedzy po każdym semestrze,
 • przygotowanie i zaprezentowanie pracy projektowej.

Praca projektowa to opracowanie projektu konkretnego narzędzia, procesu lub standardu z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w firmie lub organizacji przygotowane jako prezentacja multimedialna. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Obrona pracy (prezentacja projektu) ma charakter publiczny, z możliwością zadawania pytań przez członków Komisji Egzaminacyjnej oraz uczestników Studiów.

Harmonogram

Zajęcia online odbywają się w piątki 17:15–20:30 i w soboty 9:00–16:00; zajęcia w uczelni – w soboty i niedziele 9.00–16.00.

Terminy zajęć:

 • 16–17 listopada 2024 r. (zajęcia w uczelni)
 • 6–7 grudnia 2024 r. (online)
 • 13–14 grudnia 2024 r. (online)
 • 10–11 stycznia 2025 r. (online)
 • 17–18 stycznia 2025 r. (online)
 • 31 stycznia – 1 lutego 2025 r. (online)
 • 14–15 lutego 2025 r. (online)
 • 28 lutego – 1 marca 2025 r. (online)
 • 14–15 marca 2025 r. (online)
 • 29–30 marca 2025 r. (zajęcia w uczelni)
 • 4–5 kwietnia 2025 r. (online)
 • 25–26 kwietnia 2025 r. (online)
 • 9–10 maja 2025 r. (online)
 • 30–31 maja 2015 r. (online)
 • 14–15 czerwca 2025 r. (zajęcia w uczelni)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata: 4900 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata: 3000 zł – płatna w ciągu 10 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Anna Senator
tel.: +48 797 319 643
e-mail: asenat@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
e-mail: mfrycz@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Anna Senator
Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, pok. 10
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia online odbywają się w piątki 17:15–20:30 i w soboty 9:00–16:00; zajęcia w uczelni – w soboty i niedziele 9.00–16.00.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
Marzena Fryczyńska zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH
e-mail: mfrycz@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anna Senator
tel.: +48 797 319 643
e-mail: asenat@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe