Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego

Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego przekazują nowoczesną wiedzę z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze transportu lotniczego i zrównoważonego jego rozwoju, nowoczesnych strategii zarządzania, zarządzania projektami i ludźmi. 

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – obejmuje interdyscyplinarnie wszystkie aspekty funkcjonowania sektora lotniczego

wykres z flagą ikona

Aplikowalna wiedza – umożliwiająca rozwój kompetencji, karierę zawodową i awanse w sektorze lotniczym

dwie osoby ikona

Cenne relacje – forma i sposób zajęć sprzyjają integracji i wzajemnemu zrozumieniu wyzwań

Dlaczego warto?

 • Zajęcia mają charakter interaktywny, uczą pracy w zespołach, przygotowania projektów, pozyskiwania środków na modernizację i rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce. 
 • Przedstawiają wieloaspektowo wyzwania zarządcze i organizacyjne w prowadzeniu biznesu lotniczego.
 • Program studiów pozwala na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spektrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. 
 • Obejmuje też zagadnienia transformacji cyfrowej i digitalizacji lotnictwa jako systemu globalnego.
 • Forma i sposób prowadzenia zajęć pozwalają na integrację uczestników studiów wywodzących się z różnych podmiotów sektora lotniczego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego polecane są w szczególności dla:

 • menedżerów i pracowników linii lotniczych i portów lotniczych, służb zarządzania i kontroli ruchu lotniczego,
 • regulatorów, pracowników resortu transportu i samorządów lokalnych na terenie których zlokalizowane są porty lotnicze,
 • touroperatorów,
 • absolwentów szkół wyższych, którzy chcą się rozwijać zawodowo w sektorze lotnictwa
 • oraz pasjonatów lotnictwa.

Program

Blok i. Polityka transportowa i procesy integracyjne w UE a rozwój sektora usług lotniczych (27 godz.)

 • Mega-trendy i ich wpływ na sektor lotniczy. 
 • Polityka transportowa – wymiar międzynarodowy, krajowy, regionalny.
 • Procesy integracyjne na rynku lotniczym UE. 
 • Single European Sky.
 • Globalizacja sektora usług lotniczych.
 • Zrównoważony rozwój transportu. 
 • Wymogi w zakresie ochrony środowiska.  

Blok II. Biznes lotniczy (36 godz.)

 • Charakterystyka i aktualne trendy na rynku lotniczym.
 • Transformacja cyfrowa.
 • Modele biznesowe linii lotniczych. 
 • Obsługa naziemna.
 • Rynek cargo.
 • Zarządzanie operacyjne i działalność handlowa przewoźników lotniczych. 
 • Ekonomika infrastruktury transportu lotniczego.

Blok III. Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce (51 godz.)

 • Rozwój sektora usług lotniczych – aspekty finansowe. 
 • Zarządzanie finansami, sprawozdawczość i przepływy finansowe. 
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych.
 • Ubezpieczenia w transporcie lotniczym.
 • Infrastruktura, funkcjonowanie i opłaty w portach lotniczych.
 • Procedury i warunki dostępu do środków Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie wniosków o środki UE.
 • Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w budowie i modernizacji lotnisk w Polsce.

Blok IV. Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury (16 godz.)

 • Międzynarodowe prawo lotnicze: publiczne i prywatne.
 • Wybrane problemy prawne finansowania transportu lotniczego.
 • Ochrona pasażerów w transporcie lotniczym, terroryzm i bezpieczeństwo.

Blok V. Zarządzanie w biznesie lotniczym (54 godz.)

 • Zarządzanie i analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
 • Siatka połączeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie lotniczym.
 • Zarządzanie projektami, matryca logiczna.
 • Zarządzanie ludźmi.
 • Zarządzanie czasem.
 • Negocjacje i atakowanie problemów w biznesie.
 • Marketing w działalności lotniczej.
 • Decyzje konsumentów na rynku

Blok VI. Seminarium dyplomowe (6 godz.)

Razem: 190 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu do 2019 r., następnie kierownik Katedry Biznesu w Transporcie do 2020. Sprawowała też funkcję prodziekana KZiF SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego. Członek Rady Naukowej KZiF i Instytutu Lotnictwa do 2019. 

Zatrudniona w SGH od 1975 r., gdzie kolejno uzyskiwała stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Współtwórca i kierownik licznych edycji podyplomowych studiów, w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego, Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa i Przegląd Komunikacyjny. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020. Była przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki. Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, w tym w zespołach międzynarodowych a także międzyuczelnianych, realizowanych we współpracy z instytutami i uczelniami krajowymi. Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych systemowi transportowemu, m. in. EURO-TRANS, European Transport Congress. Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz, m. in. dla resortu transportu, resortu infrastruktury, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe. W 2017 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Wykładowcy

Agnieszka Sopińska zdjęcie
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska 

Profesor nauk społecznych, wieloletni członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego.  

Doświadczony dydaktyk - prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu badań naukowych, w tym kilku grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej wieloletni Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarzadzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor czterech i recenzent ponad dwudziestu rozpraw doktorskich oraz recenzent kilkunastu postępowań habilitacyjnych. 
Jana Pieriegud zdjęcie
dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH 

Inżynier i ekonomista transportu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem  w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH.  

Niezależna ekspertka kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania koncentrują się wokół technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych. Jej pasją jest fotografia krajobrazowa.  
Bogdan Mróz zdjęcie
prof. dr hab. Bogdan Mróz 

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie. 

Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro AnalisiStrategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Brał udział jako ekspert z Polski w realizacji unijnego projektu DOLCETA (Development of Online Consumer Education Tools for Adults) poświęconego edukacji konsumenckiej online. Prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych, jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w SGH. 
Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach i szczeblach samorządu terytorialnego. Był Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania.  

Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Małgorzata Polkowska zdjęcie
dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj 

Dr hab. prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe. Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej i Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London).  

Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim, m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne. W latach 2013–2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”. Autorka ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego. Lider projektu o bezpieczeństwie kosmicznym. 
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH  

Socjolog, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca programu negocjacji realizowanego w ramach studiów podyplomowych SGH. Trener pracowników w ponad stu przedsiębiorstwach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu negocjacji i sprzedaży.  

Autor m.in. A. Winch, S. Winch, „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura”, Difin, Warszawa 2010.  
Jakub Zawieska zdjęcie
dr Jakub Zawieska 

Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu, implementacji i kreowania polityki transportowej, a także koncepcją inteligentnych miast i wybranymi zagadnieniami ekonomii środowiska. Laureat konkursów „European Friedrich-List-Award 2018”.  

Laureat konkursu „Dyplomy dla Warszawy 2017” za rozprawę doktorską poświęconą roli inteligentnych miast w ograniczaniu negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. W latach 2012–2013 przebywał na stypendium naukowym w Lisbon School of Economics and Management oraz LaboratórioNacional de EngenhariaCivil w Lizbonie. W ramach konkursu IdeaLab NCBR „Cities for the future: services and solutions” realizuje dwa międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest analiza preferencji komunikacyjnych i wyborów środka transportu (projekt „Comobility”) oraz opracowanie interaktywnego systemu premiującego pro-środowiskowe i pro-ekologiczne postawy i zachowania mieszkańców miast (projekt „Greencoin”). Researchfellow w think-tanku WiseEuropa. 
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH 

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. 

 Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. 
Paweł Zagrajek zdjęcie
dr Paweł Zagrajek 

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz właściciel Aero-Plan – firmy realizującej usługi doradcze w zakresie transportu lotniczego. Związany z branżą lotniczą od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku, jak i kwestii regulacyjnych.  

Napisał pracę doktorską o tematyce związanej z modelami biznesowymi i ekonomiką przewoźników lotniczych. Łączy praktyczne doświadczenie zawodowe (Centralwings, PLL LOT, Urząd Lotnictwa Cywilnego, WelcomeAirport Services oraz Komisja Europejska – DG MOVE) z pracą naukową. Zasiadał jako polski przedstawiciel w wielu międzynarodowych gremiach, m.in. jako Zastępca ds. ekonomicznych Polskiego Przedstawiciela w Radzie ICAO, członek Air Transport Regulation Panel ICAO, Aviation Data and Analysis Panel ICAO, Community Observatory on Airport Capacity, ECAC Chief Economists Group oraz ECAC Economic Working Group. Prowadził w Polsce i za granicą szkolenia z zakresu transportu lotniczego. Uczestnik licznych projektów badawczych i grantów. Uczestnik międzynarodowych szkoleń lotniczych (IATA oraz Cranfield University). Certyfikowany audytor wewnętrzny oraz instruktor w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Autor wielu publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących transportu lotniczego. Autor ekspertyz i projektów konsultingowych, m.in. w zakresie infrastruktury transportu lotniczego, rynku cargo oraz ochrony lotnictwa przed bezprawną ingerencją. W SGH prowadzi zajęcia z rynku cargo lotniczego oraz współuczestniczy w innych zajęciach dotyczących kwestii logistycznych i transportowych.  
dr Adam Hoszman 

Specjalizuje się w problematyce ekonomiki transportu lotniczego i zarządzania w sektorze lotniczym. Ma duże doświadczenie badawcze, które zdobywał w projektach dotyczących zarządzania w transporcie lotniczym, w szczególności w zakresie opłat lotniskowych, przychodów dodatkowych i polityki regulacyjnej.  

Współautor ekspertyz na potrzeby sektora lotniczego (instytucji europejskich, urzędów centralnych, portów lotniczych), obejmujących badania benchmarkingowe, kwestie opłat lotniskowych i opiniowanie dokumentów strategicznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów „Biznes lotniczy”, „Marketing usług transportowych”, „Europejski rynek usług transport lotniczego” innych. Wykładowca lotniczych programów menedżerskich Aerospace MBA we Francji (Toulouse Business School) i Indiach (Indian Institute of Management Bangalore). Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 30 książek i artykułów w języku polskim i angielskim.
dr Jan Walulik 

Doktor nauk prawnych (2011). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Od 10 lat związany z sektorem transportu lotniczego. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie transportu lotniczego. Radca prawny, specjalizuje się także w prawie gospodarczym. 

Krzysztof Banaszek zdjęcie
dr Krzysztof Banaszek 

Doktor nauk technicznych w zakresie transportu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku „Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym” na Wydziale Transportu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania, a także zarządzania i finansowania sektorze transportu lotniczego w SGH. 

Ekspert PAŻP ds. współpracy z Eurocontrol. Uczestniczy w pracach szeregu grup roboczych ICAO i Eurocontrol w obszarze żeglugi Powietrznej i infrastruktury ATM, w szczególności ICAO European Region Aviation System Planning Group (EASPG) oraz ECTL Civil-Military Stakeholder Committee (CMSC). Kieruje w PAŻP pracami projektu PJ20-W2 AMPLE „ATM Master Plan maintenance” 2019–2022 realizowanego w ramach drugiej fali projektów SESAR2020 (Single EuropeanSky ATM Research). Jako wykładowca akademicki od wielu lat współpracuje z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej a także Zakładem Teorii i Polityki Transportowej SGH. Pracę zawodową rozpoczynał w roku 1992 w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (Inspektorat Ruchu Lotniczego); od roku 1993 do 2007 pracował w PP Porty Lotnicze – Agencja Ruchu Lotniczego. Następnie, po utworzeniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, kierował Pionem Służb Technicznych a od roku 2008 do 2013 pełnił funkcję Prezesa PAŻP. Jest współautorem PRSLiLUN przygotowanego przez Zespół Międzyresortowy ds. opracowania Programu Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych i przyjętego przez Radę Ministrów w roku 2007. Autor kilkunastu artkułów naukowych dotyczących żeglugi powietrznej oraz nawigacji satelitarnej, współautor monografii z zakresu inżynierii ruchu lotniczego.
dr Andrzej Kassenberg 

Doktor nauk technicznych, magister geografii. Jest współzałożycielem Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lata był jego prezesem. Prowadzi działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.  

W latach 1991-1995 i 1999-2000 był członkiem Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2009-2015 był członkiem Rady Dyrektorów, a ostatnie trzy lata jej przewodniczącym, w Regionalnym Centrum Środowiskowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Został nagrodzony jako „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005” oraz nagrodą specjalną Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN ekologii. Autor lub współautor ok. 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.  
dr Dominik Boniecki 

Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim a następnie obronił doktorat z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską poświęcił podaży lotniczych usług przewozowych na rynku połączeń UE – USA w kontekście polityki „otwartego nieba”. Pracuje jako menedżer w globalnym koncernie z sektora wysokich technologii. Jest też niezależnym analitykiem i komentatorem wydarzeń na rynku lotniczym.

Ewa Jasiuk zdjęcie
dr Ewa Jasiuk 

Doktor nauk prawnych, prodziekan ds. jakości kształcenia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, adiunkt w katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Adwokat. Autorka licznych publikacji w kraju i zagranicą.

Odbyła zagraniczne staże naukowe, w tym w Rezeknes Augustskola Faculty of Economics (Łotwa), Kodolany Janos University College w Szekesfehervar (Węgry), Beykent University w Istambule (Turcja), Utena College (Litwa), Internationale Business School, MednarodnaPoslovna Sola, Ljubijana, (Słowenia). 
mgr Marek Serafin 

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel portalu PRTL poświęconego polskiemu i międzynarodowemu rynkowi lotniczemu. Pełnił w nim funkcję redaktora prowadzącego. Autor raportu „Centralny Port Komunikacyjny – Analiza Rynkowa”, opublikowanego przez Fundację Kaleckiego oraz czasopismo „Przegląd Komunikacyjny”. 

Od roku 2018 redaktor portalu Pasażer.com. W latach 1976–2009 pracował w PLL LOT na wielu stanowiskach kierowniczych, m.in. jako dyrektor pionu zarządzania siatką połączeń, dyrektor ds. sprzedaży, dyrektor ds. marketingu. Reprezentował LOT w Skandynawii, Niemczech i USA. Prowadził zajęcia dotyczące rynku lotniczego na studiach podyplomowych, Erasmusie oraz MBA organizowanych przez SGH, Uczelnię Łazarskiego i AON. Autor bardzo wielu artykułów, analiz i raportów. 
Tomasz Misiak zdjęcie
mgr Tomasz Misiak 

Absolwent studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalizuje się w tematyce marketingu oraz zarządzania marką usług transportu lotniczego. Od lat związany z sektorem lotniczym, łącząc zawodowe doświadczenia z prowadzeniem zajęć.  

Wykładowca przedmiotów: “Marketing usług transportowych”, “Europejski rynek usług transportu lotniczego” i innych. Obecnie zawodowo związany z Star Alliance, gdzie koordynuje globalne projekty dotyczące zarządzania marką sojuszu. Kwalifikowany audytor linii lotniczych w zakresie standardów aliansu Star. 
mgr Przemysław Gorgol 

Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora w IPOPEMA Financial Advisory odpowiadając za realizację prac dla kluczowych klientów w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również m.in. projektów związanych z restrukturyzacjami, M&A. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. dla Rządu Chorwacji czy Gruzji. 

Od 2016 do 2019 roku kierował Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucją odpowiedzialną za wykorzystanie około 25 mld EUR dofinansowania UE na rozwój infrastruktury transportowej. Współpracował m.in. z EY i PwC. Do 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za fundusze strukturalne. Brał udział w przygotowywaniu i ocenie wielu projektów inwestycyjnych dla sektora publicznego i prywatnego. 
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH 

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Biegły rewident, dyplomowana księgowa. Od 1989 r. związana z SGH. W latach 2007–2008 pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.  

Pracowała jako członek zarządu, główny księgowy i dyrektor departamentu operacyjno-rachunkowego w NBP. Członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie PANA) w kadencji 20202023. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w latach 2008–2017. Od 2002 roku członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1992 roku. Członek Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego w latach 2003–2007 (Komisja opracowała Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości) a następnie sekretarz Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2007–2011 oraz członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji Edukacji Rachunkowości, Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości w latach 2011–2015, a także członek Rady Naukowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce kadencja 2019–2023. Autorka wielu publikacji. Laureatka indywidualnej nagrody rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i za działalność naukową. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania naukowe: teoria, historia i praktyka rachunkowości jednostki; rachunkowość banków komercyjnych oraz sprawozdawczość finansowa i nadzorcza banków; rachunkowość banków centralnych; rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych banków; notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji.
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.  

Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Autorka wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki pt. „Jak szanować czas organizując pracę sobie i innym”. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich. 

Opinie o studiach

Na uruchomienie studiów podyplomowych czekałam dwa lata, a już pierwsze zajęcia udowodniły, że warto było poczekać. Jestem pasjonatką lotnictwa od dzieciństwa, podczas studiów miałam możliwość poszerzenia horyzontów oraz wzbogacenia wiedzy. Na zajęciach, na których zagadnienia teoretyczne wzbogacane były przez praktyków z dużym doświadczeniem odbywały się również dyskusje. Organizatorzy dbali o swobodę wymiany poglądów. Warto podkreślić, że na zajęciach panowała przyjazna atmosfera. Poznawałam wielu ciekawych ludzi. Uważam, że te studia były świetną inwestycją. Z pełną odpowiedzialnością polecam je zarówno praktykom z branży lotniczej, jak także pasjonatom jako doskonały sposób na poszerzenie wiedzy oraz kwalifikacji.

Anna Szymczak
Absolwentka 9. edycji studiów
„Uważam, że te studia były świetną inwestycją. Z pełną odpowiedzialnością polecam je zarówno praktykom z branży lotniczej, jak i pasjonatom lotnictwa.”
Anna Szymczak, absolwentka 9. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja na kolejną edycję studiów - szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie cząstkowych egzaminów,
 • przygotowanie pod opieką promotora z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki od 15:30 i soboty od 9:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6850 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 605 627 345
e-mail: emarci@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Katedra Biznesu w Transporcie

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki od 15:30 i soboty od 9:00.
 • Opłata za całość studiów: 6850 zł (możliwe raty).
Elżbieta Marciszewska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 605 627 345
e-mail: emarci@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe