Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej

Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu rozwoju i funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz zasad finansowania i zarządzania drogownictwa w Polsce.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – obejmujący wszystkie aspekty projektowania, finansowania i zarządzania 

Stopnie z flagą na końcu ikona

Rozwój kariery – nowoczesna wiedza umożliwiająca karierę zawodową i awanse w drogownictwie

Przybory do projektowania ikona

Praktyczne kompetencje – zajęcia pozwalają na przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych

Dlaczego warto?

 • Studia mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają w użyteczną wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na modernizację i rozwój drogownictwa w Polsce, a także przedstawiają wieloaspektowo wyzwania zarządcze i organizacyjne w drogownictwie. 
 • Zajęcia mają charakter interaktywny, uczą pracy w zespołach i przygotowania projektów. 
 • Jak wynika z ankiet i opinii absolwentów, którymi są m.in. pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządów Dróg niższego szczebla, studia otwierają drogę do kariery zawodowej. 
 • Forma i sposób prowadzenia zajęć pozwalają na integrację uczestników studiów realizujących na różnych szczeblach programy infrastrukturalne w drogownictwie.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej polecane są w szczególności dla:

 • kierowników projektów, inżynierów drogownictwa,
 • inspektorów nadzoru budowlanego i innych pracowników, w tym GDDKiA, Zarządów Dróg, resortu infrastruktury, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń takich jak np. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Instytut Dróg i Mostów oraz regulatorów tego sektora. 

Program

Blok I. Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej (32 godz.)

 • Mega-trendy i transformacja cyfrowa. 
 • Polityka transportowa – wymiar międzynarodowy, krajowy, regionalny. 
 • Zrównoważony rozwój transportu a polityka kształtowania sieci transportowych. 
 • Koszty zewnętrzne transportu. 
 • Regulacje dostępu do infrastruktury drogowej – opłaty za jej wykorzystanie. 
 • Program budowy dróg krajowych jako element polityki transportowej.
 • Procesy integracji transportu w Europie.
 • Europejskie korytarze transportowe a polski układ drogowy. 
 • Centralny Port Komunikacyjny a sieć drogowa.

Blok II. Finansowanie infrastruktury drogowej (60 godz.) 

 • Zasady kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 • Przepływy finansowe i budżetowanie.
 • Zasady finansowania inwestycji drogowych.
 • Możliwości i procedury wykorzystania środków Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie finansami.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu rozwoju infrastruktury drogowej.
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w procesie inwestycji drogowych.
 • Finansowanie infrastruktury drogowej w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. 
 • Nowoczesne instrumenty finansowania infrastruktury drogowej.

Blok III. Prawne aspekty kształtowania i eksploatacji infrastruktury drogowej (16 godz.) 

 • Ustawy regulujące transport drogowy i dostęp do zawodu przewoźnika. 
 • Ubezpieczenia w transporcie.
 • System koncesjonowania. 
 • Wymogi ekologiczno – prawne w zakresie ochrony środowiska.
 • Odpowiedzialność wobec klienta i użytkownika.

Blok IV. Zarządzanie projektami w procesach kształtowania i eksploatacji infrastruktury drogowej (58 godz.)

 • Istota zarządzania projektami i jego etapy. 
 • Zarządzanie działalnością inwestycyjną.
 • Zarządzanie projektem europejskim.
 • Zarządzanie działalnością operacyjną w procesie realizacji projektu.
 • Ocena projektów inwestycyjnych.
 • Zarządzanie w kryzysie – rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie i motywowanie ludźmi.
 • Zarządzanie czasem.
 • Relacje z otoczeniem i negocjacje w biznesie. 

Seminarium dyplomowe (8 godz.)

Razem: 176 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu do 2019 r., następnie kierownik Katedry Biznesu w Transporcie do 2020. Sprawowała też funkcję prodziekana KZiF SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego. Członek Rady Naukowej KZiF i Instytutu Lotnictwa do 2019 r.

Zatrudniona w SGH od 1975 r., gdzie kolejno uzyskiwała stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Współtwórca i kierownik licznych edycji podyplomowych studiów, w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego, Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa i Przegląd Komunikacyjny. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020. Była przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki. Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, w tym w zespołach międzynarodowych a także międzyuczelnianych, realizowanych we współpracy z instytutami i uczelniami krajowymi. Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych systemowi transportowemu, m. in. EURO-TRANS, European Transport Congress. Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz, m. in. dla resortu transportu, resortu infrastruktury, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe. W 2017 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Wykładowcy

Bogdan Mróz zdjęcie
prof. dr hab. Bogdan Mróz

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie.

Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe Trust, Centro AnalisiStrategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Brał udział jako ekspert z Polski w realizacji unijnego projektu DOLCETA (Development of Online Consumer Education Tools for Adults) poświęconego edukacji konsumenckiej online. Prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych, jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w SGH.
prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Zatrudniony w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii z tematyki finansów i bankowości. 

 Jana Pieriegud zdjęcie
dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH 

Inżynier i ekonomista transportu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem  w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH.  

Niezależna ekspertka kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania koncentrują się wokół technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych. Jej pasją jest fotografia krajobrazowa.
Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach i szczeblach samorządu terytorialnego. Był Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania. 

Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.
dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego.  

Od 2001 r. zatrudniony w SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Prywatno – publiczne partnerstwo i project finance w finansowaniu autostrad płatnych w Polsce”. Promotorem pracy był prof. zw. dr Władysław L. Jaworski. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Członek Senatu SGH kadencji 2020–2024. 
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH 

Socjolog, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca programu negocjacji realizowanego w ramach studiów podyplomowych SGH. Trener pracowników w ponad stu przedsiębiorstwach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu negocjacji i sprzedaży.  

Autor m.in. A. Winch, S. Winch, „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura”, Difin, Warszawa 2010.  
Jakub Zawieska zdjęcie
dr Jakub Zawieska 

Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu, implementacji i kreowania polityki transportowej, a także koncepcją inteligentnych miast i wybranymi zagadnieniami ekonomii środowiska. Laureat konkursów „European Friedrich-List-Award 2018”.

Laureat konkursu „Dyplomy dla Warszawy 2017” za rozprawę doktorską poświęconą roli inteligentnych miast w ograniczaniu negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. W latach 2012–2013 przebywał na stypendium naukowym w Lisbon School of Economics and Management oraz LaboratórioNacional de EngenhariaCivil w Lizbonie. W ramach konkursu IdeaLab NCBR „Cities for the future: services and solutions” realizuje dwa międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest analiza preferencji komunikacyjnych i wyborów środka transportu (projekt „Comobility”) oraz opracowanie interaktywnego systemu premiującego pro-środowiskowe i pro-ekologiczne postawy i zachowania mieszkańców miast (projekt „Greencoin”). Researchfellow w think-tanku WiseEuropa.
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. 

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. 
Renata Pajewska-Kwaśny zdjęcie
dr Renata Pajewska-Kwaśny 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt.  

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych. 
dr Andrzej Kassenberg 

Doktor nauk technicznych, magister geografii. Jest współzałożycielem Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lata był jego prezesem. Prowadzi działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.  

W latach 1991–1995 i 1999–2000 był członkiem Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2009–2015 był członkiem Rady Dyrektorów, a ostatnie trzy lata jej przewodniczącym, w Regionalnym Centrum Środowiskowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Został nagrodzony jako „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005” oraz nagrodą specjalną Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN ekologii. Autor lub współautor ok. 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.
Andrzej Maciejewski zdjęcie
mgr Andrzej Maciejewski 

Ekspert do spraw strategicznego zarządzania wartością i aktywami w obszarze infrastruktury transportowej, przemyśle wydobywczym i infrastrukturze przesyłowej. Współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i firmami konsultingowymi w Polsce, jak i w projektach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, EBOR, Banku Światowego oraz Unii Europejskiej.

Dyrektor na Europę amerykańskiego Highway Engineering Exchange Program. W latach 2009-2017 pełnił obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2016 przewodniczący Europejskiej Konferencji Dyrektorów Dróg. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. gdzie zdobył dyplom MBA. Stypendysta Departamentu Stanu USA i absolwent Leadership Academy for Poland z udziałem profesorów z Harvard Kennedy School. 
mgr Monika Milwicz 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, uzyskała również tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczona menadżerka w zakresie wykorzystania funduszy unijnych, finansowania infrastruktury drogowej i realizacji umów koncesyjnych.  

Zaangażowana w przygotowanie komponentu transportowego w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Prowadziła szkolenia wewnętrzne dla pracowników GDDKiA w zakresie procedur rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. W 2016 roku prowadziła zajęcia w Europejskiej Akademii Podatków, Ekonomii i Prawa w Berlinie (European Academy for Taxes, Economics and Law) w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych. W ramach projektów współpracy bliźniaczej finansowanych przez Komisję Europejską doradzała w projekcie w Gruzji – Better planning for Georgia i projekcie w Albanii – Strenghtening the capacity of the Albanian Road Authority. 
mgr Przemysław Gorgol 

Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora w IPOPEMA Financial Advisory odpowiadając za realizację prac dla kluczowych klientów w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również m.in. projektów związanych z restrukturyzacjami, M&A. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. dla Rządu Chorwacji, czy Gruzji. 

Od 2016 do 2019 roku kierował Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucją odpowiedzialną za wykorzystanie około 25 mld EUR dofinansowania UE na rozwój infrastruktury transportowej. Współpracował m.in. z EY i PwC. Do 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za fundusze strukturalne. Brał udział w przygotowywaniu i ocenie wielu projektów inwestycyjnych dla sektora publicznego i prywatnego. 
dr Jakub Troszyński 

Radca prawny, partner kancelarii, specjalizujący się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, tj. ich przygotowaniu i realizacji inwestycji, a także eksploatacji wybudowanej infrastruktury. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów powstałych na tle takich inwestycji.  

Pracował przy realizacji kontraktów w formule tradycyjnej, a także umowach typu Projektuj i Buduj i EPC. Swoim klientom doradza w szczególności w przygotowaniu i negocjowaniu efektywnych rozwiązań kontraktowych w umowach związanych z inwestycjami budowlanymi. Poza umowami o roboty budowlane zajmuje się również tworzeniem i analizą innych umów zawieranych przy okazji prowadzenia inwestycji, a w szczególności umów obejmujących nadzór i zarządzanie nad inwestycjami, projektowanie, utrzymanie infrastruktury, jak również umów zawieranych z podwykonawcami. Pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych, gazowych, hydrotechnicznych, sportowych i energetycznych. Reprezentował Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. W latach 2010-2016 był dyrektorem Biura Prawnego GDDKiA. Zdobył doświadczenie w sporach sądowych związanych z wielkimi inwestycjami, we współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Jest również mediatorem w sporach budowlanych. 
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Biegły rewident, dyplomowana księgowa. Od 1989 r. związana z SGH. W latach 2007–2008 pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.  

Pracowała jako członek zarządu, główny księgowy i dyrektor departamentu operacyjno-rachunkowego w NBP. Członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie PANA) w kadencji 2020–2023. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w latach 2008–2017. Od 2002 roku członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1992 roku. Członek Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego w latach 2003–2007 (Komisja opracowała Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości) a następnie sekretarz Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2007–2011 oraz członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji Edukacji Rachunkowości, Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości w latach 2011–2015, a także członek Rady Naukowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce kadencja 2019–2023. Autorka wielu publikacji. Laureatka indywidualnej nagrody rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i za działalność naukową. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania naukowe: teoria, historia i praktyka rachunkowości jednostki; rachunkowość banków komercyjnych oraz sprawozdawczość finansowa i nadzorcza banków; rachunkowość banków centralnych; rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych banków; notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji.
dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH 

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Specjalista, ekspert i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.  

Doświadczenia biznesowe: kierowanie organizacjami (prorektor ds. zarządzania i rozwoju SGH, prezes TNOiK), członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i publicznych spółek z kapitałem prywatnym. Współpracował z Funduszami Inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie ich restrukturyzacji naprawczej i reorientacji strategicznej. 
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska 

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.  

Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Autorka wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki pt. „Jak szanować czas organizując pracę sobie i innym”. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich.

Opinie o studiach

W SGH podjęłam naukę rozszerzającą z zakresu zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej. Wiedza, którą pozyskałam w trakcie trwania studiów jest bardzo przydatna w pracy, którą wykonuję. Dzięki niej moje procesy myślowe są logiczne, przejrzyste i oparte o umiejętne korzystania z dziedzin nauki, które przysposobiłam w trakcie studiowania. W oparciu o program zajęć, które odbyłam na uczelni, nauczyłam się pracować w ramach projektów studyjnych, które należy rzetelnie przygotować jako proces kompleksowych działań. Studia podyplomowe pomogły mi w uporządkowaniu wiedzy, którą już posiadałam, a nie potrafiłam należycie określić i wykorzystać w pracy zawodowej. Te studia to także wspaniałe kontakty z wysoce wykwalifikowaną kadrą uczelnianą. To bardzo przyjaźni ludzie, którzy z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem dzielili się wiedzą i doświadczeniem z dziedzin, na które aplikowałam. Życzliwość, otwartość, profesjonalne podejście do jakości przekazywanej wiedzy miała ogromny wpływ na zmianę mojego podejścia do oceny osobistej mnie jako pracownika. Czas mojego studiowania w SGH to także okres poznania nowych, ciekawych osób, które mając potrzebę uczenia się wybrały odpowiedni dla siebie kierunek nauczania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Te znajomości trwają i są bardzo cenne. Moim marzeniem jest wrócić na uczelnię i korzystać z jej walorów.

Marzanna Zywert
Absolwentka 9. edycji studiów

Studia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze względu na realizację programu budowy autostrad w Polsce. Okazały się bardzo pomocne w jego realizacji. Dzięki tym studiom nie tylko poszerzyłam wiedzę, ale udoskonaliłam warsztat zawodowy i relacje z interesariuszami.

Alicja Waga
Absolwentka 8. edycji studiów
„Te studia to także wspaniałe kontakty z wysoce wykwalifikowaną Kadrą Uczelnianą. To bardzo przyjaźni ludzie, którzy z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem dzielili się wiedzą i doświadczeniem.”
Marzanna Zywert, absolwentka 9. edycji studiów
„Studia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze względu na realizację programu budowy autostrad w Polsce. Okazały się bardzo pomocne w jego realizacji.”
Alicja Waga, absolwentka 8. edycji studiów
„Bardzo ciekawa i użyteczna w praktyce problematyka zajęć, dużo spotkań o charakterze interaktywnym.”
Teresa Konarzewska, absolwentka 9. edycji studiów

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie cząstkowych egzaminów,
 • przygotowanie pod opieką promotora z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki od 15:30 i w soboty od 9:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6850 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
tel.: +48 605 627 345
e-mail: emarci@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Katedra Biznesu w Transporcie 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki od 15:30 i soboty od 9:00.
 • Opłata za całość studiów: 6850 zł (możliwe raty).
Elżbieta Marciszewska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
tel.: +48 605 627 345
e-mail: emarci@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA