Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami

Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami mają na celu przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aktualny program – odzwierciedla dynamikę zmian w branży gospodarki odpadami

mówca na tle ekranu ikona

Branżowi eksperci – wykładowcami są wiodący eksperci z dużym doświadczeniem w branży

Stopnie z flagą na końcu ikona

Rozwój kompetencji – perspektywa kontynuowania edukacji i pisania pracy doktorskiej

Dlaczego warto?

 • Słuchacze zyskują praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, która stanowi podstawę przyszłego modelu gospodarki miejskiej. 
 • Dzięki temu mogą odpowiadać za gospodarkę odpadami i zarządzać całym procesem odbioru i zagospodarowania odpadów nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także gminach i innych jednostkach samorządu terytorialnego. 
 • Jednocześnie rozwijają swoje kompetencje w obszarach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania, które stanowią duże wyzwanie i zyskują na znaczeniu we współczesnym świecie.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami są skierowane do osób wiążących swoją przyszłość z branżą gospodarki odpadami:

 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw gospodarki odpadami (w tym zakładów komunalnych),
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą poznać mechanizmy gospodarki odpadami w ich przedsiębiorstwach,
 • przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
 • innych osób zainteresowanych problematyką prawną, ekonomiczną i techniczną funkcjonowania gospodarki odpadami,
 • osób, które chcą się rozwijać w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania.

Rekomendacje

Ojciec zawsze mnie straszył, że jak będę niegrzeczny, to pośle mnie do wywozu odpadów. Rzeczywiście nie zawsze byłem grzeczny. Tata nie dotrzymał jednak słowa, więc sam się w końcu posłałem do branży gospodarki odpadami. I chyba faktycznie jest to branża dla „niegrzecznych”, którzy widzą w tym coś więcej niż śmieci. To przede wszystkim perspektywa nowych miejsc pracy czy energii z opadów, ale również rozwiązania prawne i gdyby tak dalej „zagłębiać się” w tematykę, to dotrzemy do nowego modelu gospodarki miejskiej – green cities (zielonych miast). Serdecznie zapraszam do wspólnej wyprawy – będzie mi miło gościć Państwa jako słuchaczy moich studiów podyplomowych.

dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH

Program

Zarządzanie gospodarką odpadami w jednostce samorządu terytorialnego 

 •     Wykład inauguracyjny (2 godz.) – Edwin Górnicki 
 •     Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej (8 godz.) – dr Grzegorz Maśloch  
 •     Ocena oddziaływania na środowisko (8 godz.) – dr Marek Ziółkowski  
 •     Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie  (8 godz.) – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH  
 •     Gospodarka „ku obiegowi zamkniętemu” (8 godz.) – dr Marek Goleń  
 •     Rynek gospodarki odpadami (8 godz.) – Dariusz Matlak 
 •     Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami (8 godz.) – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH 
 •     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (12 godz. – Edwin Górnicki 
 •     Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (8 godz.) – dr Grzegorz Maśloch 
 •     Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 godz.) – dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska    

Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami 

 •     Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami – przewidywane skutki (8 godz.) – mgr Mariusz Artur Grunt 
 •     Prawne regulacje gospodarki odpadami w Polsce (12 godz.) – dr Marek Goleń   
 •     Wojewódzkie plany gospodarki odpadami (4 godz.) – M. Dziczek 
 •     Przyszłość systemu komunalnego w świetle unijnych regulacji – instalacje komunalne a ekoprojektowanie (4 godz). – M. Dziczek 
 •     Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów (8 godz.) – mgr Mariusz Artur Grunt 

Techniczno-ekonomiczne aspekty przetwarzania odpadów 

 •     Podstawy ekologistyki (8 godz.) – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH / mgr K. Witos 
 •     Ekonomika składowiska odpadów (8 godz.) – mgr Mariusz Artur Grunt 
 •     Technologie unieszkodliwiania odpadów (8 godz.) – Piotr Szewczyk  
 •     Skutki ekonomiczne i środowiskowe unieszkodliwiania odpadów (8 godz.) – prof. M. Górski  
 •     Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej (8 godz.) – Józef Neterowicz / dr Marek Goleń 
 •     Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami (8 godz.) – dr Grzegorz Maśloch
 •     Seminarium dyplomowe (4 godz.)  

Kierownik studiów

dr Grzegorz Maśloch
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.

Wykładowcy

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowi reprezentujący m.in następujące ośrodki naukowe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. Wśród nich są między innymi profesorowie: Z. Grzymała, M. Górski, E. Kuczmera-Ludwiczyńska, M. Goleń, G. Maśloch, M. Ziółkowski. Część przedmiotów prowadzonych jest przez wykładowców posiadających ogromne doświadczenie praktyczne z zakresu gospodarki odpadami. Wśród nich znajdują się: M. Grunt , E. Górnicki, P. Szewczyk, J. Neterowicz, D. Matlak. 

dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH  

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, pracuje na SGH od 32 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach sektora publicznego, zwłaszcza w polityce gospodarczej i restrukturyzacji sektora komunalnego. Jego główne obszary zainteresowań to: analiza strategiczna organizacji (szczególnie jednostek samorządu terytorialnego); analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze; analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych.

Brał udział w wielu projektach badawczych dotyczących gospodarki miejskiej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, w tym branży gospodarki odpadami. 
prof. dr hab. Marek Górski 

Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prorektor US ds. nauki i współpracy międzynarodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji. Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno–administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, a także administracyjne prawo ustrojowe i materialne.

Jego dorobek naukowy to zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii, jak i komentarze do ustaw, redakcję i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska (trzykrotnie wydanego), ponad 100 artykułów naukowych, liczne referaty na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), redakcję szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowym. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje ponad 300 różnych pozycji. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich, recenzent w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Prowadzone prace badawcze wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, jak również wojewódzkiej komisji ochrony przyrody w Łodzi, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska
dr Grzegorz Maśloch

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.  
dr Marek Goleń

Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Uczestnik procesu legislacyjnego, opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy.

Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno–edukacyjną skierowaną do pracowników JST”. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Autor licznych wystąpień medialnych jako ekspert SGH na temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi 
dr Marek Ziółkowski  

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki o Finansów Samorządu Terytorialnego od 2001 r. W 1975 r. ukończył Wydział Ekonomiczno–Społeczny, a doktorat zdobył w 1978 r. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje: zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, marketing terytorialny, ekonomię środowiska, międzynarodową ochronę środowiska, problemy ekologiczne współczesnego świata.

Autor licznych publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu zespołów badawczych (granty, badania statutowe i własne). Promotor blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Kilkukrotnie wybrany przez studentów do listy „Top 10” najlepszych wykładowców. Łączy zainteresowania naukowe z praktyką realizując projekty doradczo–szkoleniowe oraz popularyzujące wiedzę o samorządzie terytorialnym i ochronie środowiska. Od początku lat 90. XX w. konsultant metodyczny i ekspert w zakresie budowy strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych miast, gmin wiejskich i powiatów. Członek Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej. Jego hobby to podróże, gry karciane: brydż, kanasta, działka, grzybobranie.  
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska  

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności, wcześniej współzałożyciel i współwłaściciel firmy Bank Modułów Kształceniowych „BMK”, przez wiele lat liderka w edukacji jednostek samorządowych. Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH.

Starszy wykładowca w Instytucie Zarządzania (Zakład Zarządzania d. Katedra Zarządzania w Gospodarce) w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą. Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno–decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi.  Do 2006 r. dyrektor Centrum Karier SGH. Wykładowca, trener, doradca i konsultant wielu organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości. Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym” (2009). 
Józef Neterowicz

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn AGH w Krakowie. Od 1975 r. mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska. Od 1992 r. pracuje w Polsce jako konsultant Banku Światowego, prezes Cetetherm (firma koncernu Tetra Pak), prezes Birka Energy / Fortum (trzeci największy producent energii w Skandynawii) oraz prezes Radscan Intervex (lider w technologiach ochrony powietrza), a także członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki, ekspert ds. energii odnawialnej w Związku Powiatów Polskich oraz radca handlowy Ambasady Królestwa Szwecji. 

Piotr Szewczyk 

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Uzyskał dyplom MBA na WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ukończył podyplomowe studia zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Poznańskim. Dyrektor ZUOK „Orli Staw”. Brał udział w licznych szkoleniach branżowych z zakresu zarządzania, ochrony środowiska i funduszy unijnych.

Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w przemyśle, eksploatacji infrastruktury technicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze państwowym i prywatnym.  Kierował realizacją nowoczesnych inwestycji produkcyjnych w przemyśle spożywczym oraz w ochronie środowiska. Od 2003 r. prowadził jako pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” od etapu projektowania, poprzez przetargi i realizację zakładu do przekazania do eksploatacji. Przedsięwzięcie o wartości ok. 19 mln EUR było współfinansowane z Funduszu Spójności. Oddany do użytkowania w 2006 r. ZUOK „Orli Staw” o wydajności ok. 100 tys. Mg/rok posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w technologii MBP i obsługuje ok. 320 000 mieszkańców Wielkopolski i woj. łódzkiego.  Po przekazaniu Zakładu do eksploatacji pełni funkcję Dyrektora. ZUOK. Posiada liczne publikacje w czasopismach i wydawnictwach fachowych z zakresu ochrony środowiska, inwestycji samorządowych oraz gospodarki odpadami. Wykładał na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami m. in. prowadził cykl warsztatów pt. „Inwestycja w gospodarce odpadami od pomysłu do eksploatacji”. Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami. Wielokrotnie uczestniczył w konsultacjach zmian prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami. Od 2013 r. wybrany na przewodniczącego Rady RIPOK. 
Edwin Górnicki 

Specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami komunalnymi. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Dipl.–Ing. oec.) oraz Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej SGH. Doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.

Współzałożyciel Polskiej Unii Gospodarki Odpadami. Animator konferencji naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych i konferencjach szkoleniowych. Coach warsztatów tematycznych z zakresu kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów. Doświadczony menedżer i konsultant w branży gospodarki odpadami komunalnymi. Autor i współautor publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu kształtowania ekonomicznych instrumentów zagospodarowania odpadów komunalnych. Stały współpracownik miesięczników „Przegląd Komunalny” wydawnictwa Abrys oraz „Odpady komunalne” wydawnictwa Dashofer.  
Mariusz Artur Grunt 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych na Wydz. Chemii Politechniki Łódzkiej – specjalność gospodarka odpadami. Przed ponad 10 lat pracował w samorządzie terytorialnym (w tym stanowiska kierownicze). Od maja 2008 r. prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu związanym z doradztwem prawnym i gospodarczym oraz ochroną środowiska.

Prawnik – branżysta sektora odpadowego. Wielokrotny pełnomocnik firm w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych, decyzji na odzysk/recykling, na wytwarzanie odpadów. Jego bilans to ponad 100 skutecznie zaskarżonych wadliwych decyzji administracyjnych, w tym z sektora OZE i gospodarki odpadami. Autor kilku ważnych interpelacji poselskich dotyczących gospodarki odpadami. Współpracuje zarówno z sektorem samorządowym i firmami prywatnymi, w tym będącymi RIPOK. Często jest komentatorem artykułów na Portalu Samorządowym i WNP.PL. Obsługuje kompleksowo projekty polegające na zastosowaniu odpadów w procesach technologicznych np. w przemyśle ceramicznym. Wykładowca szkoleń w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości, porządku w gminach (ponad 1000 godzinoszkoleń). Ekspert funduszy private equity i funduszy leasingowych w zakresie wdrażania nowych technologii przetwarzania odpadów. W 2009 r. autor wyróżnionego projektu w ramach III edycji Dobre Praktyki PPP. W 1996 r. uhonorowany wyróżnieniem przez BCC i Ministra Pracy.
Dariusz Matlak 

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Autor i współautor licznych publikacji w poradnikach i periodykach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent szkoleń, seminariów i branżowych konferencji. Uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, autor licznych opinii nt. projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi.

Członek powołanego przez Ministra Środowiska w styczniu 2014 r. Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1998 r. członek zarządu Fundacji Polska Unia Gospodarki Odpadami. Od 2003 r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO), największej izby zrzeszającej głównie przedsiębiorców prywatnych, w tym wiodące na rynku firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, organizacje odzysku, producentów pojazdu i sprzętu oraz dostawców technologii dla gospodarki odpadami. 
dr Adam Pilecki

Jako branżowiec w sektorze gospodarki odpadami i jednocześnie wieloletni wykładowca potrafi łączyć teorię z praktyką. Nauczyciel akademicki od 1996 roku. Obecnie poza SGH współpracuje z Wydziałem Zarzadzania Politechniki Bydgoskiej. Z przemysłem związany od 2000 roku, gdzie samodzielnie kierował wydziałami produkcyjnymi ciężkiej syntezy chemicznej, jednocześnie zasiadając w Radach Nadzorczych spółek grupy CIECH S.A.

Z biznesem odpadowym związany od kilkunastu lat z racji stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Odpadami oraz dodatkowo Kierownika Działu Eksploatacji Składowisk w „MKUO ProNatura” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Obecnie pełniona funkcja wiąże się między innymi z organizacją i nadzorem nad odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Bydgoszczy, logistyką transportu odpadów, usługami komercyjnymi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, prowadzeniem procesów sortowania, kompostowania oraz składowania odpadów, zimowym i letnim utrzymaniem czystości, pracą Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz funkcjonowaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu. 
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja na 11. edycję studiów rozpocznie się pod koniec marca 2023 r. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8:00 do 16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł. Możliwa płatność w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Agnieszka Wójcik–Czerniawska
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Grzegorz Maśloch
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: gmaslo@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162, pok. 301, bud. M.
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 5500 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Grzegorz Maśloch
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: gmaslo@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

dr Agnieszka Wójcik–Czerniawska
e-mail: awojci5@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA