Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia

Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia są nakierowane na kształcenie menedżerów i poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacjami ochrony zdrowia wraz ze zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem 

mówca na tle ekranu ikona

Branżowi eksperci – sprawdzeni, najlepsi wykładowcy w każdej dziedzinie

Stopnie z flagą na końcu ikona

Wartość dodana – zestaw materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie

Dlaczego warto?

 • Zajęcia w małej grupie i powiązanie teorii z praktyką przez sprawdzonych, najlepszych wykładowców w każdej dziedzinie.
 • Studia cieszące się nieustającą popularnością, dzięki czemu mają niemal 1000 absolwentów, którzy rekomendują studia swoim przełożonym, podwładnym i znajomym.
 • Materiały dydaktyczne opracowane przez naszych wykładowców i przynajmniej jedna książka dla każdego słuchacza na każdej sesji.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia polecane są wszystkim menedżerom pracującym w ochronie zdrowia, w szczególności osobom na takich stanowiskach jak:

 • dyrektorzy szpitali,
 • dyrektorzy i kierownicy podmiotów leczniczych,
 • ordynatorzy i kierownicy oddziałów i klinik,
 • lekarze zajmujący lub planujący zająć stanowiska kierownicze,
 • pielęgniarki zajmujące lub planujące zająć stanowiska kierownicze,
 • kierownicy pracowni,
 • pracownicy NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Program

Blok I. Prawne problemy funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia (32 godz.)

 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 • Podstawy prawne działania spółek handlowych
 • Prawo pracy
 • Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych

Blok II. Rynek usług medycznych (56 godz.)

 • Analiza rynku usług medycznych
 • Strategia działania na rynku usług medycznych
 • Restrukturyzacja podmiotów leczniczych
 • Marketing na rynku usług medycznych
 • Sposoby rozwoju na rynku usług medycznych

Blok III. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym (48 godz.)

 • Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie przez jakość
 • Negocjacje
 • Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
 • Zarządzanie prywatną placówką medyczną
 • Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie relacjami z NFZ

Blok IV. Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym (36 godz.)

 • Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
 • Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Biznes plan
 • Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
 • Finansowanie projektów w ochronie zdrowia

Blok V. seminarium dyplomowe (4 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
Instytut Zarządzania

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego SGH. Dyrektor akademicki globalnego programu CEMS MIM w SGH. Założyciel i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. Jest twórcą pierwszego magisterskiego programu w języku angielskim w SGH – Master’s Studies in International Business.  

W SGH prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów po polsku i angielsku. W latach 2006–2011 pełnił funkcję dyrektora programu studiów w języku angielskim. W latach 2019–2020 był dyrektorem Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH. Przed zatrudnieniem w SGH pracował w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Odbywał staże naukowo-dydaktyczne na Memorial University of Newfoundland i Carleton University w Kanadzie oraz w Harvard Business School w USA. Jego zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i biznesu międzynarodowego, a w szczególności przedsiębiorczości międzynarodowej oraz zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, biznesu międzynarodowego i zarządzania w ochronie zdrowia.

Wykładowcy

Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania.  Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS, kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.  

Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.  
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH 

Profesor uczelni w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka SGH oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Kierownik studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi.

Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów poświęconych tej problematyce. 
dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH 

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Specjalista, ekspert i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.  

Doświadczenia biznesowe: kierowanie organizacjami (prorektor ds. zarządzania i rozwoju SGH, prezes TNOiK), członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i publicznych spółek z kapitałem prywatnym. Współpracował z Funduszami Inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie ich restrukturyzacji naprawczej i reorientacji strategicznej.  
Grzegorz Pawlus zdjęcie
dr n. med. Grzegorz Pawlus  

Lekarz z doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Wykładowca w obszarze medycyny i zarządzania. Manager Zespołów Sprzedażowych oraz Analiz i Planowania Strategicznego z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowej korporacji farmaceutycznej.   

Do jego kluczowych obszarów kompetencji należą: praca naukowa i dydaktyczna w zakresie medycyny i nauk podstawowych, aktywne uczestnictwo w sympozjach i konferencjach branżowych, prowadzenie szkoleń; uczestnictwo w konferencjach i warsztatach naukowych dla lekarzy, prezentacja aktualnego stanu wiedzy medycznej i farmaceutycznej w obszarach działalności firmy: kardiologii, interny, chirurgii, ortopedii, neurologii, psychiatrii; budowanie i zarządzanie zespołami sprzedażowymi przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych oraz kierowników regionalnych oraz szkolenia merytoryczne podległych linii; planowanie biznesowe krótko i długoterminowe, współtworzenie strategii promocyjnej i przekładanie jej na działania operacyjne zespołów sprzedażowych, wyznaczanie zadań, monitorowanie realizacji, zarządzanie budżetem; skuteczne wprowadzanie nowych produktów na rynek, utrzymywanie właściwej pozycji rynkowej produktów dojrzałych, lider projektów marketingowych. 
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH  

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo-handlowo-usługowych. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu zarządzania dla szeregu polskich i zagranicznych firm.  

Jest autorem programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynatorem kierunku HR Biznes Partner realizowanego na studiach II stopnia SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura” oraz „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”.  
Krzysztof Walczak zdjęcie
dr hab. Krzysztof Walczak   

Doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.  

Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, fuzji, przejęć o restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi.  W latach 1990-1996 pracownik Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej  odpowiedzialny za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Wielokrotnie uczestniczył w obradach komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.   W latach 1996–1997 zatrudniony w międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy.  Od 1997 do 2002 r. szef działu Beck Info Biznes w Wydawnictwie C.H. Beck.  W latach 2002–2006 r. zatrudniony w Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy. Od 2006 r. wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Od 2020 r. partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek zajmującej się prawem zatrudnienia. Od 2004 r. redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych m.in. „Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców — przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy”, „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”, podręcznika „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”.  Poza SGH prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii L. Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.  Prowadził też szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.  
Marcin Foryś    zdjęcie
Marcin Foryś   

Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, chirurgiem. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Od 1999 roku związany z firmą oraz ubezpieczeniami w służbie zdrowia i polskim samorządzie.  

Jest risk managerem odpowiadającym m.in. za zespół dokonujący analiz szkód medycznych z podmiotów leczniczych o najwyższym stopniu referencyjności. Od 2014 r. jest członkiem American Society of Healthcare Risk Management, zrzeszającej managerów ryzyka medycznego w Stanach Zjednoczonych. Jego zainteresowania koncentrują się na sporcie i podróżach. Jest fanem koszykówki i tenisa ziemnego. Jest dwukrotnym Mistrzem Polski w koszykówce z drużyną AZS Akademii Medycznej w Gdańsku wybranym MVP turnieju, królem strzelców.  
dr Renata Pajewska-Kwaśny 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt.  

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych. 
dr Jacek Sawicki

Menedżer ochrony zdrowia, wykładowca akademicki, doktor nauk medycznych. Obecnie dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie. Posiada ponad 20-letni staż pracy w zarządzaniu ochroną zdrowia, praktycznie we wszystkich instytucjach rynku ochrony zdrowia w Polsce, m.in. w NFZ, Ministerstwie Zdrowia, szpitalach publicznych i prywatnych.  

Pierwszy w Polsce manager, który wprowadził do publicznego lecznictwa szpitalnego świadczenia z wykorzystaniem telemedycyny i teleopieki i wykazał ich opłacalność. Usługi te stają się dziś standardem. Od 2008 roku również wykładowcą na podyplomowych studiach Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia SGH w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Od 12 lat również promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz współautor podręczników z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.
dr Wojciech Zgliczyński  

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i polityki społecznej, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz specjalista ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  

dr hab. Rafał Kasprzak prof. SGH 

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.  

Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja). 
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 29. edycję jest otwarta.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 12.00–19.00 i soboty 8.00–15.00.

Terminy zjazdów:
18–19.11.2022 r.
09–10.12.2022 r.
13–14.01.2023 r.
17–18.02.2023 r.
03–04.03.2023 r.
17–18.03.2023 r.
31.03–01.04.2023 r.
21–22.04.2023 r.
12–13.05.2023 r.
02–03.06.2023 r.
16–17.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7600 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach: 
I rata – 5000 zł,.
II rata – 2600 zł,  płatna na początku II semestru.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarze studiów 
mgr Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 85 00
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

mgr Beata Chelstowska
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
tel.: +48 22 564 86 10
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: mjaros@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Beata Chełstowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Beata Chełstowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania, DS. Grosik
ul. Madalińskiego 31/33, pok. 14
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się w piątki 12.00–18.00 i soboty 8.00–15.00
 • Opłata za całość studiów: 7600 zł (możliwe raty).
Mirosław Jarosiński kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
tel.: +48 22 564 86 10
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: mjaros@sgh.waw.pl

Sekretarze studiów

mgr Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 85 00
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

 

mgr Beata Chelstowska
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA