Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych

Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych mają na celu podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjno-innowacyjnych w firmach i w administracji publicznej.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – od organizacji procesu inwestycyjnego po ocenę zasadności jego realizacji

Żarówka ikona

Inspirujące zajęcia – zachęcają do pogłębiania wiedzy z innych dziedzin naukowych

Przybory do projektowania ikona

Praktyczne kompetencje – pomagają w realizacji i ocenie projektów inwestycyjno-innowacyjnych

Dlaczego warto?

 • Studia umożliwiają opanowanie wiedzy z zakresu przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych oraz umiejętności praktycznego aplikowania wiedzy w odniesieniu do różnego rodzaju inwestycji i kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie. 
 • Absolwenci potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji projektów inwestycyjnych, przeprowadzać rachunek efektywności inwestycji i zidentyfikować ryzyko, a także budować optymalną ścieżkę realizacji inwestycji z wykorzystaniem różnych technik. 
 • Ponadto studia wykształcają umiejętności identyfikowania źródeł finansowania i dokonywania optymalnego wyboru finansowania, zarządzania finansami w ramach inwestycji w oparciu o podstawową wiedzę finansową oraz kierowania pracą zespołu i/lub współdziałania z innymi w ramach prac zespołowych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania organizacjami oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesów inwestycyjnych, a w szczególności:

 • kadr przedsiębiorstw przygotowujących i realizujących projekty rozwojowe w ramach własnych podmiotów,
 • kadr banków i funduszy inwestycyjnych współdziałających z inwestorami lub zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne,
 • kadr administracji samorządowej ubiegającej się o pozyskanie finansowania ze środków UE na projekty rozwojowe we własnych regionach bądź podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Program

 • Rachunek efektywności inwestycji
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
 • Uwarunkowania makroekonomiczne projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R)
 • Zarządzanie innowacjami i strategie innowacji
 • Zarządzanie operacyjne w projektach
 • Zarządzanie strategiczne i analiza strategiczna
 • Przedsięwzięcia typu startup
 • Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
 • Metody wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Prognozowanie i techniki sprzedaży w projekcie inwestycyjnym
 • Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych
 • Ryzyko i niepewność w projektach inwestycyjnych
 • Strategie marketingowe
 • Źródła danych do analiz rynkowych
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Proces inwestycyjny (w przedsiębiorstwie)
 • Seminarium dyplomowe

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH
profesor uczelni
Zakład Zarządzania Innowacjami
Instytut Przedsiębiorstwa

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor SGH w Zakładzie Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego i zarządzania innowacjami, a także w tematyce ekologizacji działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

Dodatkowy obszar zainteresowań stanowią zagadnienia związane z przygotowaniem i oceną przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analizami ekonomiczno–finansowymi przedsiębiorstw. Obecnie jest opiekunem praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie w SGH (I i II stopień) oraz pełni funkcję sekretarza naukowego Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie wydawanego w KNoP. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, redaktorem naukowym oraz recenzentem w czasopismach naukowych. Posiada doświadczenie biznesowe. Przez wiele lat związany z sektorem bankowym i sektorem usług doradczych.

Wykładowcy

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
prof. dr hab. Krystyna Poznańska
dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH
dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH​
dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH
dr hab. Maria Johann prof. SGH
dr hab. Jacek Lipiec, prof. SGH
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH
dr Izabela Grabowska
dr Kamil Kraj
dr Marek Laszuk
dr Mariusz Lipski
dr Dariusz Malinowski
dr Tomasz Pilewicz
dr Hanna Sokół
dr Anna Zarzycka
mgr Jan M. Janiszewski
„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie w indeksie wpisu potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy dyplomowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach komputerowych), w tym 14 godzin seminarium dyplomowego.

Terminy zjazdów planowane są na soboty 10:00–16:50 i niedziel 9:00–15:50.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6800 zł (wpłata jednorazowa).

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Jan M. Janiszewski
tel.: +48 795 999 030
e-mail: jjanisz@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH
e-mail: jwysoc@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
​Zakład Zarządzania Innowacjami
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 126 i 127 
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Innowacjami

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–16:50 i w niedziele 9:00–15:50.
 • Opłata za całość studiów: 6800 zł.
Kierownik studiów

dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH
e-mail: jwysoc@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Jan M. Janiszewski
tel.: +48 795 999 030
e-mail: jjanisz@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA