Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo

Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo dostarczają wiedzy niezbędnej dla menedżera nowej generacji, a także rozwijają konieczne umiejętności przewodzenia, które są warunkiem rozwoju kariery w każdej dziedzinie i na każdym etapie życia zawodowego. 

Atuty kierunku
Wykres strzałka do góry

Rozwój kompetencji – development center – diagnoza potencjału uczestników i ich walorów kompetencyjnych

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – prace dyplomowe w formie rozwiązań gotowych do wdrożenia do praktyki organizacji

Dużo osób ikona

Praktyczne zajęcia – duży udział zajęć w postaci treningów, warsztatów, zajęć opartych na case study

Dlaczego warto?

 • Studia rozwijają kompetencje menedżera oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji w tym w szczególności kształtują umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania. 
 • Studia ponadto wzmacniają umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, w tym przewodzenia grupie w warunkach stresu i nieprzewidywalności, skutecznego motywowania i wykorzystywania potencjału zespołów.
 • Zajęcia inspirują kreatywne myślenie w celu innowacyjnego reagowania na zmiany oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych, z uwzględnieniem strategii i kultury firmy oraz korzyści interesariuszy.
 • Co warto podkreślić, studia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i w ciągu roku uruchamianych jest kilka edycji studiów.

Czy dla mnie?

Menedżerskie Studia Podyplomowe – Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo przeznaczone są dla pracowników sfery biznesu i sektora publicznego (tzn. administracji publicznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych), w szczególności dla:

 • osób aktualnie pełniących funkcje kierownicze, czy kierujących zespołami projektowymi, 
 • osób przygotowujących się do roli menedżera, a więc członkom „programów rozwoju talentów”,
 • sukcesorów na stanowiska kierownicze, 
 • a także wszystkim zainteresowanym karierą menedżerską.

Rekomendacje

Budowanie „nowej normalności” w złożonych i turbulentnych warunkach wymaga od menedżerów aktualizacji wiedzy i nowych umiejętności, w tym szczególnie korekty podejścia do zarządzania zmianą, ryzykiem i zasobami ludzkimi. Funkcjonowanie w świecie niepewności i niestabilności oznacza rozwój zwinnego zarządzania, a także projektowej formy organizacji pracy, usieciowienia struktur i pracy zdalnej, które są obiektywnymi przyczynami, dla których umiejętności przywódcze są nieodzowne w coraz liczniejszej grupie osób pracujących.

prof. dr hab. Marta Juchnowicz
Kierownik studiów

Program

Studia obejmują łącznie 180 godzin. 

Cele studiów realizowane są w ramach poniższych bloków tematycznych: 

Współczesne uwarunkowania efektywności procesu zarządzania (40 godz.)

 • Nowa gospodarka. Nowe modele biznesowe
 • Strategia organizacji
 • Uwarunkowania współczesnego zarządzania

Nowoczesne metody zarządzania (32 godz.)

 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie projektami
 • Ocena opłacalności projektów biznesowych 

Kluczowe obszary funkcjonalne w zarządzaniu (52 godz.)

 • Prawne aspekty zatrudnienia
 • Psychologiczne problemy zarządzania
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje 

Kształtowanie umiejętności menedżerskich (38 godz.)

 • Development Center
 • Menedżer jako przywódca
 • Sztuka podejmowania decyzji 
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem 
 • Budowanie zaangażowania pracowników 
 • Menedżer liderem zespołu.
 • Coaching.
 • Warsztaty komunikacyjne 

Przygotowanie pracy DYPLOMowej, konsultacje z tym związane (18 godz.)

 • Seminarium dyplomowe
 • Prezentacja projektów

Kierownik studiów

Marta Juchnowicz zdjęcie
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
Instytut Kapitału Ludzkiego

Posiada bogate doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z praktyką jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw /Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM,

Członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. Rady Programowej PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego/. Jest konsultantem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie /dziekan studiów, dyrektor Instytutu, kierownik Katedry/. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 21 doktorów.

Wykładowcy

Dariusz Danilewicz zdjęcie
dr Dariusz Danilewicz

Specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!.

Pracował w Narodowym Banku Polskim. Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i doradcza, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).
Marzena Fryczyńska zdjęcie
dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH

Zatrudniona na stanowiska Profesora w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1999 pracuje w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim a od 2007 pracownikiem naukowym.

Prowadzi zajęcia dla grup polsko- i anglojęzycznych. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów i licencjatów. Jej celem jest zainspirować uczących się do ustawicznego poszukiwania wiedzy i zdobywania mądrości oraz przygotować do samodzielnego działania. Przebywała na stypendiach naukowych w Northeastern Illinios University (USA) oraz Kyungpook National University (Korea Poł.). Jej zainteresowana naukowe i prace badawcze dotyczą rozwoju karier, oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w tym kadry kierowniczej. Propaguje stosowanie Ośrodków Oceny i Rozwoju (AC/DC) zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obecnie prowadzi badania dotyczące kompetencji, networking, oceny, rozwoju, karier pracowników oraz propaguje zrównoważoną pracę. Jest autorką kilkudziesięciu tekstów naukowych.
Hanna Kinowska zdjęcie
dr Hanna Kinowska

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od ponad 20 lat. Od ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim.

Wdrożyła rozwiązania wspierające menedżerów w zarządzaniu pracownikami, budowaniu zaangażowania, realizacji celów biznesowych firmy. Odpowiadała za wycenę i pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Kształtowała politykę i instrumentarium HR w szybkorosnącej organizacji. Kierowała projektem ujednolicenia systemów wynagradzania i świadczeń po fuzji banków. Tworzy środowisko pracy wspierające innowacyjność procesów biznesowych w kancelarii patentowej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników.
Rafał Łabędzki zdjęcie
dr Rafał Łabędzki

Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarządzaniu kapitałem ludzkim w branży informatycznej oraz analizie danych, produkcji i wydawaniu gier free-to-play dla platform mobilnych i stacjonarnych. Od 2009 roku związany z branżą IT.

W latach 2009–2016 menedżer projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania dla platform mobilnych. Od 2016 roku menedżer projektów, dyrektor operacyjny, dyrektor ds. analizy danych w Cherrypick Games S.A. W latach 2017–2020 kierownik badań i rozwoju w projekcie badawczym z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: „CherryStream” – inteligentny system wspierający powstawanie gier umożliwiających interakcję pomiędzy streamerem, publicznością a środowiskiem gry.” POIR.01.02.00-00-0114/16. Od roku 2020 kierownik badań i rozwoju w projekcie badawczym „Opracowanie inteligentnej platformy analitycznej przeznaczonej do analizy środowiska gry oraz zachowań użytkowników gier typu freemium/free-to-play”, POIR.01.01.01-00-0927/17. Magister zarządzania, magister finansów i rachunkowości, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
Beata Mazurek-Kucharska zdjęcie
dr Beata Mazurek-Kucharska

Doktor psychologii, adiunkt i Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju kadry dydaktycznej w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. W ciągu ostatnich dwóch lat pracowała jako Expert on career guidance methodology and tools – for sharing best Polish practices – w międzynarodowym projekcie EU4Skills z ramienia Solidarni Fund PL, realizując wsparcie dla Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w opracowaniu strategii i wdrożeniu program rozwoju szkolnictwa i doradztwa zawodowego na Ukrainie; od 2015 do 2018 Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz p.o. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca i koordynator modułu Managerka Skills na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych; kierownik i ekspert projektów badawczych i biznesowych oraz międzykolegialnych zespołów badawczych w Szkole Głównej Handlowej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie trenerskie; prowadzi szkolenia i treningi in-company dla sektora ochrony zdrowia, instytucji finansowych i innych. Autorka ponad 70 publikacji naukowych.
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem i wykładowcą programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015–2016 roku) oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 18 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Alcon, Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.
Piotr Płoszajski zdjęcie
prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, American Council of Learned Societies, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD (RFN). Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

1971–2005, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987–1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993–1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej (od 1994). Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w 2005–2008. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH. Współzałożyciel i przewodniczący Rady programu Warsaw Executive MBA z Univ. of Minnesota w SGH. Wykładowca w szeregu programach Exec. MBA w SGH i zagranicznych. Systematycznie nagradzany tytułem najlepszego wykładowcy w tych programach. Współtwórca i wykładowca tzw. Digital University w SGH. Autor ponad 200 publikacji w tym kilku książek w języku angielskim (jedna z nich – “The Polish Route from Socialism” opublikowana w U.S.A. przez M. E. Sharpe). Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge). Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem obiektów, sztuczną inteligencją w zastosowaniach biznesowych i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wykładowca i speaker na wielu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Adjunct Professor w Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Visiting Professor w Kiev Mohyla Business School, International School of Management w Dortmundzie, Business School we Lwowie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Współzałożyciel i członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Członek kilku rad nadzorczych. Członek Rady Programowej CIONET, największej światowej organizacji zrzeszającej szefów IT korporacji światowych. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.
Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).

Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie Główny Analityk Kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP. Autor lub Współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Najważniejsze publikacje monograficzne to:

 1.  S. Kasiewicz, W. Rogowski, Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Oficyna SGH, Warszawa 2009.
 2. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii, potrzeby praktyki, Wolters Kluwer SA, Kraków 2013, wydanie 3 zmienione i rozszerzone.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i działalności biznesowej, analizie finansowej, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, ponad 30 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH, PAN, Uniwersytet Jagielloński jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku.

Tomasz Rostkowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.

Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa.
Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.
Łukasz Sienkiewicz zdjęcie
dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Profesor w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Koordynator Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej (C–TEST). Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy.

Specjalizuje się w problematyce kapitału ludzkiego oraz rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, zarządzaniu talentami, analizie oczekiwań kompetencyjnych i kwalifikacyjnych pracodawców, transformacji rynku pracy oraz algorytmicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. Kierownik licznych projektów badawczych i wdrożeniowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej ds. rynku pracy, Publicznych Służb zatrudnienia, polityk rynku pracy oraz ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Od 2018 r. członek Zespołu Oceniającego ds. Mobilności w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
zdjęcie Krzysztof Walcak
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW

Profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.  Specjalizuje się w tematyce współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, wynagradzania i motywowania pracowników, a także. fuzji, przejęć i restrukturyzacji zatrudnienia. Poza SGH prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii L. Koźmińskiego oraz Uniwersytecie SWPS. 

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Monitor Prawa Pracy.  Jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych m.in. „Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców – przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy”, „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”.  Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.
Agnieszka Wolińska-Skuza zdjęcie
dr Agnieszka Wolińska-Skuza

Ekspert ds. zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, trener biznesowy, mentor. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie z tytułem doktora nauk ekonomicznych, University of Westminster w Londynie, Trinity College of London. Przez 11 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, współtworząc politykę personalną firmy w Polsce i zagranicą (region CEE i EMA).

Współpracowała z firmą Telos Partners International. Obecnie zarządza firmą MasConsulting, specjalizującą się w doradztwie strategicznym i operacyjnym. Doradza klientom w zakresie zarządzania zmianą, buduje i wdraża strategie komunikacji wewnętrznej, przeprowadza audyty personalne. Prowadzi wykłady i badania naukowe w Szkole Głównej Handlowej, zasiada w Zarządzie PWN Warsaw – międzynarodowym stowarzyszeniu integrującym kobiety biznesu. Współpracuje z Sotheby’s Institue of Art. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej, programy mentoringowe oraz coachingowe w oparciu o autorskie narzędzia. Rozwija w Polsce metodologię Design Thinking. Od kilku lat tworzy i wdraża innowacyjne projekty z zakresu Art & Business łączenia kultury i sztuki z biznesem.
Paweł Wyrozębski zdjęcie
dr hab. Paweł Wyrozębski

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, zatrudniony na stanowisku Profesora w Katedrze Zarządzania Projektami SGH – czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego zarządzania projektami w Polsce. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PCM, PMBoK), modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.

Opinie o studiach

Chciałabym serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w 27. edycji studiów podyplomowych. To była dla mnie niesamowita przygoda. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tylu ciekawych i inspirujących wykładach oraz warsztatach. Chłonęłam z ogromnym zainteresowaniem informacje przekazywane przez wybitnych wykładowców. Każde spotkanie było wyjątkowe. Dziękuję szczególnie za niezwykle inspirujące wykłady prof. Piotra Płoszajskiego oraz wciągające warsztaty z prof. Rafałem Mrówką. Jednocześnie chcę podkreślić, że z każdego spotkania zabierałam coś dla siebie, co mogę wykorzystać w swojej pracy. Wiele z tych koncepcji i rozwiązań już stosuję, co z kolei utwierdza mnie, że idę w dobrym kierunku na swojej ścieżce menedżerskiej. Chciałam także podziękować za wsparcie, jakiego udzielała nam pani Elżbieta Wąsowska. Ja osobiście czułam się bardzo „zaopiekowana”. Pani Ela dbała o każdy szczegół i zawsze można było liczyć na jej pomoc. Z uwagą i zainteresowaniem podchodziła do zgłaszanych przez nas potrzeb, zwłaszcza w momencie, gdy musieliśmy się odnaleźć w nowej zdalnej rzeczywistości. To wszystko powodowało, że atmosfera studiów podyplomowych była wyjątkowa!  

Udało mi się uczestniczyć w każdych zajęciach i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że żadna minuta spędzona na zajęciach nie była czasem straconym. Ponieważ fascynuje mnie myślenie wizualne to kilka z tych chwil uwieczniłam w swoich notatkach, wykorzystując tę metodę. Ten czas spędzony na zajęciach bardzo szybko minął i żałuję, że moja przygoda z studiami dobiegła już końca. Mam jednak nadzieję wrócić jeszcze na SGH i skorzystać z bogatej w oferty studiów.

Monika Wyrwa
Absolwentka 27. edycji studiów
„To była dla mnie niesamowita przygoda. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tylu ciekawych i inspirujących wykładach oraz warsztatach. Chłonęłam z ogromnym zainteresowaniem informacje przekazywane przez wybitnych wykładowców. Każde spotkanie było wyjątkowe.”
Monika Wyrwa, absolwentka 27. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach oraz
 • przygotowanie i prezentacja pracy projektowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się przeciętnie dwa razy w miesiącu w soboty i/lub niedziele w godz. 8:30–15:30 lub 9:00–16:00.  

Większość zajęć realizowana będzie w formule online z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.

Terminy zajęć 32 edycji:

Semestr I

 • 15.04.2023 r. – zajęcia w uczelni
 • 13.05.2023 r. – zajęcia online
 • 14.05.2023 r. – zajęcia online
 • 27.05.2023 r. – zajęcia online
 • 03.06.2023 r. – zajęcia online
 • 04.06.2023 r. – zajęcia online
 • 17.06.2023 r. – zajęcia online
 • 01.07.2023 r. – zajęcia online
 • 02.07.2023 r. – zajęcia online

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 3500 zł – płatna przy zapisie, 
II rata: 3000 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Elżbieta Wąsowska
tel.: +48 604 284 987
e-mail: ewasow@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
e-mail: mjuchno@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Kapitału Ludzkiego
al. Niepodległości 162, pokój 102
02-554 Warszawa 

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Kapitału Ludzkiego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i/lub niedziele 8:30–15:30 lub 9:00–16:00.

 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).

Marta Juchnowicz zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Marta Juchnowicz
e-mail: mjuchno@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Elżbieta Wąsowska
tel.: +48 604 284 987
e-mail: ewasow@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA