Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego

Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego są adresowane do osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego, w tym przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Atuty kierunku
Książka z wyborem na tak i nie ikona

Praktyczne studia – mające przygotować menedżerów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Stopnie z flagą na końcu ikona

Start do kariery – profesjonalne przygotowanie do kluczowych stanowisk w samorządzie

Grupa studentów przy stole ikona

Urozmaicone zajęcia – przygotowane atrakcyjne i zróżnicowane formy prowadzenia zajęć

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez doskonałych praktyków mających wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu zarówno w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i świadczeniu usług na ich rzecz.
 • Dzięki przygotowanym przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uzupełnioną przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni zróżnicowanym formom prowadzenia zajęć słuchacze są profesjonalnie przygotowywani do kluczowych stanowisk w samorządzie.
 • Same studia są zorganizowane w przyjazny dla uczestnika sposób dzięki hybrydowemu systemowi weekendowemu, co pozwala łączyć naukę oraz obowiązki zawodowe.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zarówno swoim samorozwojem, jak i doskonaleniem zawodowym, którzy pełnią lub przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w organach samorządu terytorialnego:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych 
 • oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych.

Ofertę kierujemy również do osób współpracujących z samorządem terytorialnym chcących poszerzyć wiedzę na temat zasad funkcjonowania i specyfiki działania samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

 • przedsiębiorców działających w sektorze przedsiębiorstw komunalnych,
 • radców prawnych czy przedstawicieli mediów.

Program

 • Wykład inauguracyjny – 2 godz.
 • Zarządzanie menedżerskie – 8 godz.
 • Globalizacja gospodarki a rozwój lokalny i regionalny – 8 godz.
 • Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej – 8 godz.
 • Ekonomika gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 8 godz.
 • Zarządzanie strategiczne - instrumenty, realizacja, ocena – 12 godz.
 • Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego – 8 godz.
 • Analiza kosztów i korzyści w gospodarce samorządu terytorialnego – 8 godz.
 • Zarządzanie nieruchomościami – 8 godz.
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej. Programowanie pomocy z Funduszy UE – 8 godz.
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi funduszami UE – 8 godz.
 • Zarządzanie gospodarka komunalną – 8 godz.
 • Źródła finansowania inwestycji samorządu terytorialnego – 8 godz.
 • Rewitalizacja obszarów problemowych – 4 godz.
 • Polityka społeczna. Zarządzanie usługami społecznymi – 12 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym. Kierowanie czasem menedżera gminy – 8 godz.
 • Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego – 6 godz.
 • Prawo miejscowe – 12 godz.
 • Prawo budżetowe i finansowe – 8 godz.
 • Kategorie i podział zadań publicznych. Źródła finansowania zadań publicznych – 8 godz.
 • Innowacyjne rozwiązania proekologiczne w jednostkach samorządu terytorialnego – 12 godz.
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – 4 godz.

Razem: 180 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
kierownik
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Praktyk samorządowy, doradca jednostek samorządu terytorialnego, autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Ekspert współpracujący z ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, Związkiem Miast Polskich. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Wykładowca kilku wyższych uczelni, autor ponad stu publikacji naukowych. Specjalizuje się w problematyce finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzaniu strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wykładowcy

dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH 

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, pracuje na SGH od 32 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach sektora publicznego, zwłaszcza w polityce gospodarczej i restrukturyzacji sektora komunalnego. 

Kluczowe kwalifikacje: analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku wyników, zatrudnienia i płac, majątku trwałego, itd.); analiza strategiczna organizacji (tworzenie strategii rozwoju organizacji) analiza budżetu gminy (dochodów, wydatków); analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, w tym infrastrukturze logistycznej, analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, ekonomia sektora publicznego, polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, zarządzanie przestrzenią, restrukturyzacja sektora komunalnego, ekologistyka, gospodarka miejska – greek cities. 
dr Grzegorz Maśloch  

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami.

Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych. 
dr Marek Goleń 

Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Uczestnik procesu legislacyjnego, opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno–edukacyjną skierowaną do pracowników JST”. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Autor licznych wystąpień medialnych jako ekspert SGH na temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. 
dr Marek Ziółkowski 

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki o Finansów Samorządu Terytorialnego od 2001 r. W 1975 r. ukończył Wydział Ekonomiczno–Społeczny, a doktorat zdobył w 1978 r. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje: zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, marketing terytorialny, ekonomię środowiska, międzynarodową ochronę środowiska, problemy ekologiczne współczesnego świata.

Autor licznych publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu zespołów badawczych (granty, badania statutowe i własne). Promotor blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Kilkukrotnie wybrany przez studentów do listy „Top 10” najlepszych wykładowców. Łączy zainteresowania naukowe z praktyką realizując projekty doradczo–szkoleniowe oraz popularyzujące wiedzę o samorządzie terytorialnym i ochronie środowiska. Od początku lat 90. XX w. konsultant metodyczny i ekspert w zakresie budowy strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych miast, gmin wiejskich i powiatów. Członek Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej. Jego hobby to podróże, gry karciane: brydż, kanasta, działka, grzybobranie. 
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności, wcześniej współzałożyciel i współwłaściciel firmy Bank Modułów Kształceniowych „BMK”, przez wiele lat liderka w edukacji jednostek samorządowych. Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH.

Starszy wykładowca w Instytucie Zarządzania (Zakład Zarządzania d. Katedra Zarządzania w Gospodarce) w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą. Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno–decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi.  Do 2006 r. dyrektor Centrum Karier SGH. Wykładowca, trener, doradca i konsultant wielu organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości. Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym” (2009).
dr Marek Majchrzak 

Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. W latach 1968–2011 pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2001 r. do 2011 r. kierownik Zakładu Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego.

Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami (2009–2013). Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu mieszkalnictwa i zarządzania nieruchomościami. Znajomość języków obcych: serbski, chorwacki, angielski, niemiecki rosyjski, czeski, bułgarski. Jego hobby to turystyka zagraniczna (szczególnie do krajów bałkańskich).
  dr inż. Dariusz Korpetta 

Pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu samorządu terytorialnego, gospodarki przestrzennej, a także infrastruktury informacji przestrzennej. Współtwórca i kierownik w latach 1998–2008 Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW.

Wykładowca na podyplomowym studium Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna organizowanym przez Politechnikę Warszawską oraz Podyplomowym Studium Wyceny Nieruchomości organizowanym przez SGGW w Warszawie. Działacz i doradca samorządowy – w latach 1991–1998 przewodniczący Rady Gminy Michałowice. Wykładowca na szkoleniach dla radnych i pracowników urzędów gmin w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania samorządu gminnego i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej Gminy Przasnysz (2006–2010) i Gminy Michałowice (od 2004). 
  dr Katarzyna Sadowy 

Architekt, ekonomistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia doktoranckie i obroniła rozprawę doktorską w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju społeczno–gospodarczego, pomiaru poziomu, jakości i godności życia.

Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest wpływ warunków pracy i mieszkania w miastach na jakość życia oraz rola kultury i nauki w rozwoju miast. W pracy naukowej korzysta z praktycznych doświadczeń zawodu architekta i wiedzy urbanistycznej. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej działa aktywnie w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Historii Polski oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, w którym wykorzystuje swoją interdyscyplinarną wiedzę praktyczną i naukową. Promotorka kilkunastu prac magisterskich. Uczestniczka innowacyjnych programów kształcenia i współautorka nowych modeli edukacji i współpracy z absolwentami uczelni. Współorganizatorka kilku konferencji naukowych, regularnie bierze udział w konferencjach i seminariach naukowych, prowadzi własne badania w zakresie rozwoju miast. Autorka publikacji naukowych z zakresu rozwoju i przekształceń miast. 
mgr Ryszard Machałek  
dr hab. Krzysztof Jarosiński
prof. dr hab. Jacek Szlachta
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00-16:00.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 5490 zł.

Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach.

W przypadku płatności w ratach:

 • 1 rata wynosi 3000 zł i powinna być uiszczona do 15 października 2022 roku,
 • 2 rata wynosi 2490 zł i powinna być uiszczona do 31 stycznia 2023 roku.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Wiktor Bołkunow
tel.: +48 501 642 801
e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
tel.: +48 515 55 80 54          
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl

adres do korespondecji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego 
Sekretariat Katedry: tel.: +48 22 564 93 02

 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00-16:00.
 • Opłata za całość studiów: 5490 zł (możliwe raty).
Jacek Sierak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH
tel.: +48 515 55 80 54       
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

dr Wiktor Bołkunow
tel.: +48 501 642 801
e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA