Studia Podyplomowe Menedżer Biznesu Międzynarodowego

Studia Podyplomowe Menedżer Biznesu Międzynarodowego mają na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do skutecznego planowania i rozwoju w różnych formach efektywnej działalności biznesowej na rynkach zagranicznych.

Atuty kierunku
Współpraca okona

Atrakcyjne studia – kompleksowe podejście do biznesu i e–biznesu międzynarodowego

Książka ikona

Harmonijny program – równowaga między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi

Mózg ikona

Rozwój kompetencji – wiedza i umiejętności przydatne zarówno w MŚP, jak i dużych organizacjach

Dlaczego warto?

 • Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat prowadzenia działalności w biznesie i e-biznesie międzynarodowym, w tym jego uwarunkowań, analizują przypadki oraz przygotowują projekt biznesowy, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne.
 • Studia umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń z innymi słuchaczami oraz wykładowcami, w tym praktykami biznesu międzynarodowego, co pozwala na rozszerzenie sieci kontaktów zawodowych.
 • Studia kładą szczególny nacisk na metody i rozwiązania, dzięki którym uczestnicy mogą połączyć teorię z praktyką biznesu i e-biznesu  międzynarodowego, w tym handlu transgranicznego i marketingu międzynarodowego.
 • Studia dostarczają wiedzę z zakresu zarządzania biznesem i e–biznesem międzynarodowym, otoczenia biznesu i e–biznesu międzynarodowego, w tym regulacji prawnych, a także marketingu/e–marketingu oraz zaopatrzenia i logistyki międzynarodowej, finansowania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw i międzynarodowych transakcji gospodarczych oraz kształtują umiejętności i kompetencje menedżera biznesu międzynarodowego.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Menedżer Biznesu Międzynarodowego są skierowane do:

 • menedżerów i innych pracowników przedsiębiorstw odpowiadających za różne aspekty biznesu międzynarodowego,
 • pracowników działów eksportu, działów importu/zakupów/zaopatrzenia, działów marketingu przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych,
 • menedżerów i pracowników przedsiębiorstw doradczych i innych instytucji wspomagających biznes międzynarodowy.

Rekomendacje

Postępująca internacjonalizacja przedsiębiorstw, w tym polskich firm, które dokonują ekspansji na coraz bardziej odległe kulturowo i geograficznie rynki zagraniczne, działając w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesu międzynarodowego i konkurując na rynku międzynarodowym zarówno z przedsiębiorstwami z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących, wymaga od menedżerów tych przedsiębiorstw kompleksowej wiedzy z zakresu uwarunkowań współczesnego biznesu i e–biznesu międzynarodowego, a także umiejętności jej praktycznego wykorzystania oraz szczególnych kompetencji związanych z prowadzeniem działań w złożonym otoczeniu prawnym, kulturowym i technologicznym (digitalizacja). Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych menedżerom biznesu/e–biznesu międzynarodowego do opracowywania i wdrażania skutecznych strategii i działań biznesowych w środowisku międzynarodowym, w tym w zakresie handlu i e–handlu międzynarodowego oraz marketingu międzynarodowego.

prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej

Program

Wprowadzenie do zarządzania biznesem międzynarodowym – 14 godz.

 • internacjonalizacja czynna i bierna,
 • wyzwania, strategie,
 • kooperacja,
 • kooperencja pionowa i pozioma.

Zarządzanie projektami międzynarodowymi – 8 godz.

Uwarunkowania biznesu i e-biznesu międzynarodowego – 24 godz.

 • aspekty prawne, w tym regulacje celne, społeczno-kulturowe,
 • trendy konsumenckie,
 • digitalizacja.

E-biznes międzynarodowy – 12 godz.

 • internacjonalizacja wspierana Internetem a bazująca na Internecie,
 • transgraniczny handel internetowy,
 • e-marketing.

Badania, ocena i selekcja rynków zagranicznych oraz partnerów zagranicznych – 16 godz.

 • źródła informacji,
 • metody badań marketingowych,
 • procedury.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w strategiach biznesu międzynarodowego – 8 godz.

Zarządzanie zaopatrzeniem i logistyką na rynku międzynarodowym – 12 godz.

Zarządzanie marketingiem i e-marketingiem międzynarodowym oraz kreowanie marki na rynkach zagranicznych – 24 godz.

Międzynarodowe transakcje gospodarcze – 24 godz.

 • przygotowanie, zawieranie i realizacja kontraktów z partnerami zagranicznymi

Warsztat kompetencji menedżera biznesu międzynarodowego – 24 godz.

 • negocjacje w środowisku międzynarodowym,
 • zarządzanie zespołem wielokulturowym,
 • coaching kulturowy,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w biznesie międzynarodowym.

Finansowanie przedsięwzięć międzynarodowych i ograniczanie ryzyka w biznesie międzynarodowym – 8 godz.

Warsztaty: Projekt zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa – 18 godz.

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej

Profesor doktor habilitowana, prodziekan Szkoły Doktorskiej w SGH i kierownik Katedry Biznesu Zagranicznego. Specjalizuje się w strategiach internacjonalizacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji przedsiębiorstw bazującej na Internecie i wspomaganej technologiami internetowymi, międzynarodowych transakcjach gospodarczych, zarządzaniu marką, w tym brandingu międzynarodowym oraz modelach biznesu. Jest autorką, współautorką lub redaktorką licznych monografii oraz wielu artykułów. Kierowała licznymi projektami, w tym finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatką m.in. nagrody zespołowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną oraz Nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania za najlepszą monografię habilitacyjną.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
 • dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
 • dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
 • dr hab. Aleksandra Laskowska, prof. UŁa
 • dr hab. Piotr Zaborek
 • dr Anna Grudecka
 • dr Małgorzata Mikita
 • dr Anna Napiórkowska
 • dr Bartosz Targański
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
 • praktycy biznesu międzynarodowego
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

1. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 16 listopada 2024 r. Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • opracowanie i prezentacja zespołowo przygotowanego i pozytywnie ocenionego projektu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa,
 • pozytywny wynik egzaminu końcowego: odpowiedzi ustne na dwa wylosowane pytania.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji:

 • 16–17.11.2024 r.  
 • 30.11–01.12.2024 r.  
 • 14–15.12.2024 r.
 • 11–12.01.2025 r.
 • 25–26.01.2025 r.
 • 01–02.02.2025 r
  .
 • 15–16.02.2025 r.  
 • 01–02.03.2025 r.
 • 15–16.03.2025 r.
 • 29–30.03.2025 r.
 • 12–13.04.2025 r.
 • 10–11.05.2025 r. 

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Marzanna Witek-Hajduk kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe