Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa

Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa dają możliwość uzupełnienia wiedzy i rozwoju osobom, które wiążą swoje życie zawodowe z energetyką, a w szczególności z energetyką jądrową.

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

unikalna szansa – możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy od praktyków i naukowców, aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i na świecie.

Glob siatka współrzędne ikona

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY – prawo, ekonomia, zarządzanie, technologie, wymiar środowiskowy i komunikacyjny, perspektywa krajowa i międzynarodowa.

Drzewo ikona

CELE KLIMATYCZNE – konieczność zbudowania kadr dla ich realizacji, a w tym szczególna rola energetyki jądrowej.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków, naukowców oraz pracowników administracji zajmujących się problematyką energetyki jądrowej.
 • Rzetelna wiedza o technologiach, bezpieczeństwie, ekonomii i finansach energetyki jądrowej.
 • Wiedza wspomagająca świadome uczestnictwo w społecznym dialogu na temat ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.
 • Możliwość nawiązania kontaktów zawodowych i osobistych.
 • Przygotowanie do pracy w rozwijającym się sektorze energetyki w Polsce.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa skierowane są do:

 • osób przygotowujących się do pracy w energetyce, w szczególności w podmiotach realizujących zadania w obszarze energetyki jądrowej,
 • osób przygotowujących się do pracy w instytucjach i administracji (państwowej i samorządowej), które będą uczestniczyły w programach związanych z energetyką jądrową,
 • naukowców, pragnących poszerzyć swoje perspektywy badawcze,
 • dziennikarzy i publicystów, wypowiadających się na tematy związane z energetyką jądrową,
 • liderów, menedżerów, właścicieli i decydentów prowadzących działalność gospodarczą, analityczną i doradczą związaną z energetyką jądrową (także planujących rozwinięcie takiej działalności),
 • nauczycieli i nauczycieli akademickich poszukujących rzetelnej wiedzy o energetyce jądrowej.

Program

Program Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa składa się z 11 bloków tematycznych, w ramach których zostanie zrealizowane 180 godzin dydaktycznych:

 • Podstawy energetyki jądrowej (16 godz.)
 • Technologie energetyki jądrowej (14 godz.)
 • Zarządzanie projektami w energetyce jądrowej (30 godz.)
 • Rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej i utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego (14 godz.)
 • Prawne aspekty energetyki jądrowej (14 godz.)
 • Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej (30 godz.)
 • Ekonomika energetyki jądrowej (14h).
 • Ocena projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej (16 godz.)
 • Ochrona radiologiczna (10 godz.)
 • Aspekty środowiskowe i komunikacja społeczna (14 godz.)
 • Pozaenergetyczne zastosowania energii jądrowej (8 godz.)

Kierownik studiów

dr Bożena Horbaczewska
adiunkt
Katedra Ekonomii II

Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym z zakresu ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej, m.in. modeli biznesowych. Od kilku lat zajmuje się problematyką energetyki, w szczególności energetyki jądrowej. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautorka Modelu SaHo dla energetyki jądrowej.

Wykładowcy

dr inż. Paweł Gajda

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Witold Gałosz

Niezależny specjalista z zakresu bioróżnorodności i wpływu na nią człowieka; stały współpracownik Fundacji FOTA4Climate.

dr Bożena Horbaczewska

Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

mgr Justyna Kardaszewska

Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

mgr inż. Maciej Lipka

Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

dr Piotr Maszczyk

Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego KGŚ. Autor i współautor blisko pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych, a także licznych ekspertyz.

W pracy badawczej koncentruje się na teorii ekonomii, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii porównawczej systemów ekonomicznych, zróżnicowaniu modeli/odmian kapitalizmu, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menedżerskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra. Stały komentator ekonomiczny radia Tok FM i RDC.
dr Tomasz Nowacki

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Członek Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej; Radca prawny.

dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych. Specjalizuje się w budowie i wykorzystaniu wielosektorowych modeli makroekonomicznych do prowadzenia badań nad systemami i procesami ekonomicznymi. Polski partner grupy badawczej Inforum.

Autor lub współautor wielu opracowań badawczych i ekspertyz dotyczących szczebla sektorowego i makroekonomicznego gospodarki. Uczestnik i kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych poświęconych między innymi modelowaniu wpływu sektora energetycznego na gospodarkę i środowisko przyrodnicze, w tym dwóch w projektów CRP (Common Research Project) współfinansowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA): Assessing the National and Regional Economic and Social Effects of Nuclear Programs (ekspert); Assessments of the Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies. Assessing the Potential Contribution of Polish Nuclear Power Programme in Meeting National Targets of Greenhouse Gas Reduction (Chief Scientific Investigator).
mgr Paweł Pytlarczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

mgr inż. Adam Rajewski

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Zarządu Fundacji nuclear.pl.

mgr Łukasz Sawicki

Główny specjalista ds. strategii i analiz ekonomicznych sektora jądrowego, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

mgr Andrzej Sidło

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wydział finansów i bankowości, MBA: Université de Lille I, Institut d’Administration des Entreprises, Francja. Project manager wedle IMPA poziom D. Aktualnie: Główny specjalista Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanej energetyki jądrowej w Polsce: monitorowanie kompetencji krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac dla energetyki jądrowej, realizacja ponad 30 projektów stymulujących krajowy przemysł: profilowane misje gospodarcze oraz szkolenia prezentujące specyficzne aspekty energetyki jądrowej (techniczne, wymagania jakościowe), regulacje techniczne w zakresie normalizacji międzynarodowych wymagań branżowych. Do 2012: 10 lat doświadczenia na różnych stanowiskach w Polimex-Mostostal/ZREW w zakresie realizacji eksportowych projektów przemysłowych w sektorze energetyki zawodowej (w tym jądrowej), ciepłowniczej, petrochemii, instalacji termicznego przekształcania odpadów, innych.
mgr Beata Sparażyńska

Absolwentka Kolegium Europejskiego; Główny specjalista ds. współpracy z UE, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska; Koordynator udziału Polski w pracach Grupy roboczej Rady UE ds. zagadnień atomowych.

dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH

Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

mgr inż. Zbigniew Wiegner

Kierownik budowy elektrowni jądrowej Olkiluoto-3 w Finlandii 1650 MW, dyrektor budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole 2x 900 MW; obecnie współpracujący z Polskie Elektrownie Jądrowe Sp.z o.o.

mgr inż. Paweł Żbikowski

Inżynier jądrowy, założyciel Portalu nuclear.pl i Fundacji nuclear.pl, Prezes Zarządu Fundacji nuclear.pl, członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 1. edycję studiów została zakończona.

2. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 8:30–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu

Terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji studiów

Semestr I 
15–16 października 2022 r. 
22–23 października 2022 r. 
12–13 listopada 2022 r. – online
26–27 listopada 2022 r. 
10–11 grudnia 2022 r.
14–15 stycznia 2023 r.

Semestr II 
04–05 marca 2023 r.
19–20 marca 2023 r.
01–02 kwietnia 2023 r.
15–16 kwietnia 2023 r.
13–14 maja 2023 r.
27–28 maja 2023 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów.

Planowana jest także wizyta studyjna w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w dodatkowym terminie.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwe dwie raty: I rata w wysokości 4000 zł płatna przy zapisie na studia, II rata w wysokości 3000 zł płatna do 31 stycznia 2023 r.). 

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Bożena Horbaczewska
bhorbacz@sgh.waw.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

SEKRETARZ STUDIÓW 
Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76 
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania w soboty i niedziele 8:30–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe dwie raty).
Bożena Horbaczewska zdjęcie
kierownik studiów

dr Bożena Horbaczewska
bhorbacz@sgh.waw.pl

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

SEKRETARZ STUDIÓW

SEKRETARZ STUDIÓW 
Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76 
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA