Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa

Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa dają możliwość uzupełnienia wiedzy i rozwoju osobom, które wiążą swoje życie zawodowe z energetyką, a w szczególności z energetyką jądrową.

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

unikalna szansa – możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy od praktyków i naukowców, aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i na świecie.

Glob siatka współrzędne ikona

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY – prawo, ekonomia, zarządzanie, technologie, wymiar środowiskowy i komunikacyjny, perspektywa krajowa i międzynarodowa.

Drzewo ikona

CELE KLIMATYCZNE – konieczność zbudowania kadr dla ich realizacji, a w tym szczególna rola energetyki jądrowej.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków, naukowców oraz pracowników administracji zajmujących się problematyką energetyki jądrowej.
 • Rzetelna wiedza o technologiach, bezpieczeństwie, ekonomii i finansach energetyki jądrowej.
 • Wiedza wspomagająca świadome uczestnictwo w społecznym dialogu na temat ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.
 • Możliwość nawiązania kontaktów zawodowych i osobistych.
 • Przygotowanie do pracy w rozwijającym się sektorze energetyki w Polsce.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa skierowane są do:

 • osób przygotowujących się do pracy w energetyce, w szczególności w podmiotach realizujących zadania w obszarze energetyki jądrowej,
 • osób przygotowujących się do pracy w instytucjach i administracji (państwowej i samorządowej), które będą uczestniczyły w programach związanych z energetyką jądrową,
 • naukowców, pragnących poszerzyć swoje perspektywy badawcze,
 • dziennikarzy i publicystów, wypowiadających się na tematy związane z energetyką jądrową,
 • liderów, menedżerów, właścicieli i decydentów prowadzących działalność gospodarczą, analityczną i doradczą związaną z energetyką jądrową (także planujących rozwinięcie takiej działalności),
 • nauczycieli i nauczycieli akademickich poszukujących rzetelnej wiedzy o energetyce jądrowej.

Program

Program Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa składa się z 11 bloków tematycznych, w ramach których zostanie zrealizowane 180 godzin dydaktycznych:

 • Podstawy energetyki jądrowej (16 godz.)
 • Technologie energetyki jądrowej (14 godz.)
 • Zarządzanie projektami w energetyce jądrowej (30 godz.)
 • Rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej i utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego (14 godz.)
 • Prawne aspekty energetyki jądrowej (14 godz.)
 • Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej (30 godz.)
 • Ekonomika energetyki jądrowej (14h).
 • Ocena projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej (16 godz.)
 • Ochrona radiologiczna (10 godz.)
 • Aspekty środowiskowe i komunikacja społeczna (14 godz.)
 • Pozaenergetyczne zastosowania energii jądrowej (8 godz.)

Kierownik studiów

dr Bożena Horbaczewska
adiunkt
Katedra Ekonomii II

Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym z zakresu ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej, m.in. modeli biznesowych. Od kilku lat zajmuje się problematyką energetyki, w szczególności energetyki jądrowej. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautorka Modelu SaHo dla energetyki jądrowej.

Wykładowcy

wykladowca studia podyplomowe
dr Rafał Buła

Pracownik Katedry Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inwestycji rzeczowych i finansowych. Autor licznych artykułów. Menedżer kierunku Finance and Accounting for Business.

wykladowca studia podyplomowe
dr hab. Monika Foltyn–Zarychta, prof. UE

Pracownikiem Katedry Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę efektywności inwestycji w kontekście ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Stypendystka European Philosophy of Science Association w Erasmus Institute of Philosophy of Economics (Rotterdam University), laureatka nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, przewodnicząca Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni UE Katowice, członek m.in. Society for Benefit–Cost Analysis, East European Network of Philosophy of Science (EENPS), Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

dr inż. Paweł Gajda

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Witold Gałosz

Niezależny specjalista z zakresu bioróżnorodności i wpływu na nią człowieka; stały współpracownik Fundacji FOTA4Climate.

dr Bożena Horbaczewska

Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

wykładowca studia podyplomowe
mgr Piotr Hytroś

Absolwent kierunku Fizyka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej (AGH), Zarządzania Projektami (UEK) oraz Zarządzania Projektami Innowacyjnymi (UEK).

Posiada certyfikaty: Certified Project Management Associate IPMA Level D®, AgilePM® Agile Project Management Practitioner, AgilePM® Agile Project Management Foundation, PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management, PRINCE2 Agile® Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management. Specjalizuje się w projektach z obszaru energetyki jądrowej, Offshore, Onshore, fotowoltaiki, energetyki wodorowej, magazynów energii, elektromobilności, systemów informatycznych, przemysłu 4.0/5.0, projektów przemysłowych, nowoczesnych technologii, projektów badawczo-rozwojowych i innowacji (B+R+I), reorganizacji, fuzji, przejęć i dezinwestycji oraz Venture Capital. Współzałożyciel i współorganizator AGILE pod Wawelem: https://pl.linkedin.com/company/agile-pod-wawelem.
mgr Justyna Kardaszewska

Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

wykladowca studia podyplomowe
dr inż. Karol Kowal

Adiunkt w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ w Świerku. Absolwent fizyki jądrowej AGH w Krakowie. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Staż zawodowy odbył w Stanach Zjednoczonych w firmie GE Hitachi Nuclear Energy.

Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów w zakresie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, organizowanych między innymi przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego. Przedstawiciel Polski na forum OECD/NEA w ramach Komitetu Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych oraz Grupy Roboczej Bezpieczeństwa Zaawansowanych Reaktorów. Członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa, Niezawodności i Danych (ESReDA). Sekretarz naukowy studiów doktoranckich NCBJ realizowanych w ramach projektu „Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla polskiej energetyki jądrowej”. Współautor licznych publikacji naukowych oraz ekspertyz realizowanych na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki. Koordynator programu badań NCBJ na rzecz fuzji jądrowej w ramach projektu EUROfusion.
mgr inż. Maciej Lipka

Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

wykładowca studia podyplomowe
dr Piotr Maszczyk

Prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego KGŚ. Autor i współautor blisko pięćdziesięciu artykułów i opracowań naukowych, a także licznych ekspertyz.

W pracy badawczej koncentruje się na teorii ekonomii, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii porównawczej systemów ekonomicznych, zróżnicowaniu modeli/odmian kapitalizmu, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menedżerskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra. Stały komentator ekonomiczny radia Tok FM i RDC.
dr Tomasz Nowacki

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Członek Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej; Radca prawny.

dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych. Specjalizuje się w budowie i wykorzystaniu wielosektorowych modeli makroekonomicznych do prowadzenia badań nad systemami i procesami ekonomicznymi. Polski partner grupy badawczej Inforum.

Autor lub współautor wielu opracowań badawczych i ekspertyz dotyczących szczebla sektorowego i makroekonomicznego gospodarki. Uczestnik i kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych poświęconych między innymi modelowaniu wpływu sektora energetycznego na gospodarkę i środowisko przyrodnicze, w tym dwóch w projektów CRP (Common Research Project) współfinansowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA): Assessing the National and Regional Economic and Social Effects of Nuclear Programs (ekspert); Assessments of the Potential Role of Nuclear Energy in National Climate Change Mitigation Strategies. Assessing the Potential Contribution of Polish Nuclear Power Programme in Meeting National Targets of Greenhouse Gas Reduction (Chief Scientific Investigator).
mgr Paweł Pytlarczyk

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Adam Rajewski
mgr inż. Adam Rajewski

Specjalista w obszarze energetyki, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kursu fizyki reaktorowej zorganizowanego przez Oregon State University. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych firmach przemysłowych, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem układów zasilania o wysokiej niezawodności opartych o paliwa niskoemisyjne oraz przygotowaniem do realizacji różnej skali obiektów energetycznych, w tym dużej polskiej elektrowni systemowej. Posiada także bogate doświadczenie w pracy tłumacza specjalistycznego, w tym dla branży jądrowej.

Równolegle od 2009 pracuje na swojej macierzystej uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym, zajmując się kształceniem w obszarze termodynamiki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz systemów energetycznych, a także badaniami związanymi z rozwojem energetyki niskoemisyjnej. Od lat uczestniczy w różnego rodzaju działaniach z zakresu rozpowszechniania wiedzy o energetyce jądrowej dla różnorodnych odbiorców, od specjalistów w obszarze energetyki po młodzież szkolną. Współautor szeregu ekspertyz dotyczących energetyki jądrowej, w tym badań dotyczących uczestnictwa przemysłu lokalnego w rozwoju tej branży w Polsce. Wiceprezes Fundacji nuclear.pl, członek High Scientific Council, European Nuclear Society oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.
Łukasz Sawicki
mgr Łukasz Sawicki

Analityk, w branży jądrowej od 2006 roku, od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami ekonomiki energetyki jądrowej, obecnie na stanowisku Radcy w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Specjalizuje się w modelach biznesowych dla elektrowni jądrowych. Autor ok. 20 publikacji z zakresu ekonomicznych aspektów energetyki jądrowej, w tym modeli biznesowych, oraz wpływu przemysłu jądrowego na polską gospodarkę. Współautor Modelu SaHo.

mgr Andrzej Sidło

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wydział finansów i bankowości, MBA: Université de Lille I, Institut d’Administration des Entreprises, Francja. Project manager wedle IMPA poziom D. Aktualnie: Główny specjalista Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanej energetyki jądrowej w Polsce: monitorowanie kompetencji krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac dla energetyki jądrowej, realizacja ponad 30 projektów stymulujących krajowy przemysł: profilowane misje gospodarcze oraz szkolenia prezentujące specyficzne aspekty energetyki jądrowej (techniczne, wymagania jakościowe), regulacje techniczne w zakresie normalizacji międzynarodowych wymagań branżowych. Do 2012: 10 lat doświadczenia na różnych stanowiskach w Polimex-Mostostal/ZREW w zakresie realizacji eksportowych projektów przemysłowych w sektorze energetyki zawodowej (w tym jądrowej), ciepłowniczej, petrochemii, instalacji termicznego przekształcania odpadów, innych.
mgr Beata Sparażyńska

Absolwentka Kolegium Europejskiego; Główny specjalista ds. współpracy z UE, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska; Koordynator udziału Polski w pracach Grupy roboczej Rady UE ds. zagadnień atomowych.

dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH

Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

mgr inż. Zbigniew Wiegner

Kierownik budowy elektrowni jądrowej Olkiluoto-3 w Finlandii 1650 MW, dyrektor budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole 2x 900 MW; obecnie współpracujący z Polskie Elektrownie Jądrowe Sp.z o.o.

mgr inż. Paweł Żbikowski

Inżynier jądrowy, założyciel Portalu nuclear.pl i Fundacji nuclear.pl, Prezes Zarządu Fundacji nuclear.pl, członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutację na kolejną edycję rozpoczynającą się w październiku 2024 r. rozpoczniemy w maju 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 8:30–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 3. edycji zostaną udostępnione w terminie późniejszym. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 24 lutego 2024 r.

Planowana jest także wizyta studyjna w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w dodatkowym terminie.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł (możliwe dwie równe raty: I rata płatna przy zapisie na studia, II rata płatna do 30 czerwca 2024 r.).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW
dr Bożena Horbaczewska
bhorbacz@sgh.waw.pl

SEKRETARZ STUDIÓW EDYCJA 3
dr Patrycja Graca-Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl 

SEKRETARZ STUDIÓW EDYCJA 2
Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76 
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Ekonomii II

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania w soboty i niedziele 8:30–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe dwie raty).
Bożena Horbaczewska zdjęcie
kierownik studiów

dr Bożena Horbaczewska
bhorbacz@sgh.waw.pl

 

SEKRETARZ STUDIÓW

SEKRETARZ STUDIÓW 
dr Patrycja Graca-Gelert
tel.: +48 604 755 722
e-mail: pgraca@sgh.waw.pl 

Programy MBA i studia podyplomowe