Podyplomowe Studia Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą

Podyplomowe Studia Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą są okazją do zaktualizowania, uzupełnienia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dużym, średnim i małym przedsiębiorstwem w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Atrakcyjny program – kompleksowa wiedza menedżerska z zakresu zarządzania głównymi sferami przedsiębiorstwa

Przełącznik wybór ikona mała

Uniwersalne studia – dla każdego, kto ukończył studia wyższe, bez względu na wykształcenie i przygotowanie zawodowe

Kalendarz i symbol ustawień

Wygodna forma – zajęcia tylko w soboty umożliwiają godzenie nauki z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi

Dlaczego warto?

 • Studia dostarczają kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania głównymi sferami przedsiębiorstwa, takimi jak produkcja, handel, finanse, marketing, logistyka, TQM czy zasoby ludzkie.
 • Pozwalają identyfikować, diagnozować i projektować rozwiązania problemów występujących w praktyce zarządczej oraz dają niepowtarzalną okazję przećwiczenia tego na konkretnych przykładach. 
 • Umożliwiają konfrontację własnej wiedzy i umiejętności z najlepszymi praktykami przodujących firm.  
 • Praca końcowa, jaką jest gotowy autorski biznesplan, inspiruje absolwentów studiów do zakładania nowej działalności gospodarczej lub usprawniania dotychczasowej.
 • Zajęcia odbywają się tylko w soboty, co ułatwia łączenie nauki z obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i domowymi; w efekcie średnio 99% uczestników naszych studiów kończy je w terminie.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą adresowane są do szerokiego grona odbiorców:

 • osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz 
 • osób planujących zająć się zarządzaniem w najbliższej przyszłości,

czyli do obecnych i przyszłych menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Program

Bloki tematyczne: 

 • Zarządzanie firmą w nowej gospodarce (30 godz.) 
 • Marketing (30 godz.) 
 • Zarządzanie finansami (30 godz.) 
 • Logistyka i zarządzanie logistyczne (10 godz.) 
 • TQM - kompleksowe zarządzanie firmą we współczesnej gospodarce globalnej. Podejście jakościowe (10 godz.) 
 • Biznesplan (10 godz.) 
 • Techniki menedżerskie (10 godz.) 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.) 
 • Zarządzanie strategiczne (30 godz.) 
 • Etyka w biznesie (10 godz.) 
 • Negocjacje handlowe (10 godz.) 
 • Przygotowanie pracy projektowej i konsultacje z tym związane (40 godz.) 

Razem 230 godz. 

Szczegółowy program:  

blok i. Zarządzanie firmą w nowej gospodarce (30 godz.) 

 • Organizacja jako podmiot zarządzania. Podejście systemowe do organizacji  
 • Zarządzanie organizacją w konkurencyjnym otoczeniu. Społeczna odpowiedzialność biznesu i modele biznesowe 
 • Granice i struktury współczesnych organizacji. Od struktur hierarchicznych do heterarchii 
 • Grupy kapitałowe działalności gospodarczej, sieci powiązań gospodarczych i modele sieciowych społeczności współpracy 
 • Zmiany w organizacji i innowacje techniczne, rynkowe i społeczne 
 • Decyzje, władza i przywództwo. Biznesmen, menedżer i przedsiębiorca 

blok ii. Marketing (30 godz.) 

 • Marketing – umiejętność patrzenia na klienta 
 • Zmiany w otoczeniu marketingowym 
 • Zachowania nabywców  
 • Proces segmentacji rynku 
 • Rozwój nowych produktów i zarządzanie produktem 
 • Stosowane strategie cenowe 
 • Zarządzanie kanałami marketingowymi 
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa 
 • Wdrażanie i kontrola strategii marketingowej 

blok iii. Zarządzanie finansami (30 godz.)   

 • Część I: Rachunkowość finansowa 
  • Istota, podstawy prawne i organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie 
  • Operacje gospodarcze i ich ewidencja 
  • Majątek i źródła finansowe 
  • Przychody, koszty i wyniki finansowe 
  • Sprawozdania finansowe 
  • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań (analiza bilansu; analiza rachunku zysków i strat; analiza przepływów pieniężnych; analiza zmian w kapitale) 
  • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
 • Część II: Rachunkowość zarządcza 
  • Rachunkowość finansowa a zarządcza 
  • Planowanie finansowe 
  • Rachunek kosztów 
  • Analiza progu rentowności 
  • Analiza wrażliwości 
  • Analiza efektywności projektów inwestycyjnych 
  • Budżetowanie i controlling finansowy 
  • Wycena wartości przedsiębiorstwa 

blok iv. Logistyka i zarządzanie logistyczne (10 godz.)  

 • Część I: Logistyka 
  • Definicje, podstawowe zasady i podsystemy w logistyce 
  • Przyczyny rozwoju logistyki na świecie i w Polsce 
  • Logistyka a zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Część II: Zarządzanie logistyczne 
  • Podstawowe decyzje logistyczne w transporcie 
  • Zarządzanie zapasami i składami 
  • Logistyczna obsługa klienta 
  • Rachunek kosztów w logistyce 
  • Tendencje rozwojowe zarządzania logistycznego w XXI wieku 
  • Analiza przypadków logistycznych 

blok v. TQM - kompleksowe zarządzanie firmą we współczesnej gospodarce globalnej. Podejście jakościowe (10 godz.)

 • Wprowadzenie do zarządzania jakością 
 • Zarządzanie jakością w świetle poglądów jej pionierów 
 • Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) 
 • Filary koncepcji TQM 
 • Typowe elementy infrastruktury, polityki i narzędzia TQM 
 • Wdrażanie systemu zarządzania jakością. Ocena systemu 
 • Metody wdrażania TQM – polska praktyka gospodarcza 

blok vi. Biznesplan (10 godz.)   

 • Istota i funkcje biznesplanu 
 • Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu 
 • Zastosowanie biznesplanu 
 • Standardy wykonawcze biznesplanu 
 • Biznesplan małego przedsiębiorstwa 
 • Biznesplan dużego przedsiębiorstwa 
 • Biznesplan projektu inwestycyjnego 

blok vii. Techniki menedżerskie (10 godz.)) 

 • Zarządzanie czasem 
 • Zarządzanie konfliktami 
 • Zarządzanie stresem 
 • Zarządzanie przez cele 
 • Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 
 • Zarządzanie problemami 
 • Zarządzanie zmianą 

blok viii. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)  

 • Istota i struktura zasobów ludzkich 
 • System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 
 • Analiza pracy i wartościowanie pracy 
 • Rekrutacja i selekcja 
 • Nowoczesne systemy wynagradzania 
 • Ocenianie i rozwój 
 • Zwalnianie, w tym: monitorowanie 

blok ix. Zarządzanie strategiczne (30 godz.)  

 • System zarządzania strategicznego 
 • Podstawowe rodzaje strategii przedsiębiorstwa 
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
 • Kluczowe czynniki determinujące skuteczność zarządzania strategicznego 

blok x. Etyka w biznesie (10 godz.)  

 • Handel - gdzie jest granica etyki?  
 • Etyka w handlu międzynarodowym – odpowiedzialny biznes 
 • Postawy kupieckie, marketingowe a etyka 
 • Rola managera, lidera, szkoleniowca 
 • Expose szefa – komunikacja 
 • Etyczne nagradzanie 
 • Praca z manipulującym pracownikiem 
 • Etyczne karanie 

blok xi. Negocjacje handlowe (10 godz.)  

 • Proces sprzedaży i negocjacji – współczesne trendy sprzedaży 
 • Przygotowanie do negocjacji, ustalenie strategii, taktyk i zmiennych 
 • Rozpoczęcie negocjacji: debiutowe gry kupieckie, budowanie korzystnej relacji negocjacyjnej 
 • Stanowiska i strategie negocjacji kupców 
 • Taktyki kupieckie     
 • Odkrywanie ważnych interesów kupca 
 • Prezentowanie oferty 
 • Ochrona kluczowych interesów, asertywność w negocjacjach 
 • Targowanie, strategia ustępstw 
 • Zamykanie negocjacji 

Przygotowanie pracy projektowej i konsultacje z tym związane (40 godz.)  

Kierownik studiów

Urszula Ornarowicz zdjęcie
dr hab. Urszula Ornarowicz, prof. SGH
Katedra Teorii Zarządzania

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Katedry Teorii Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania na wszystkich formach studiów. W 2008 r. znalazła się na studenckiej liście „Top 10” — najlepszych pracowników dydaktycznych SGH. Zainteresowania naukowe: teoria zarządzania, podejście systemowe i prakseologiczne do organizacji, kształcenie menedżerów, konkurencyjność przedsiębiorstw, CSR.

Jest autorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 40 publikacji naukowych z tej problematyki. Uczestniczyła w 30 programach badawczych, w tym w 3 jako kierownik znanych w kraju i w Europie badań nad kształceniem menedżerów w Polsce. Ważniejsze aktywności i funkcje: stypendystka Rządu Niemieckiego – 5-miesięczne stypendium DAAD Universität Gesamthochschule Duisburg (1990/1991); p.o. kierownika Katedry Teorii Zarządzania (1993/1994); członek Komitetu Doradczego przy Projekcie Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Instytuty Przedsiębiorczości w Polsce (1993–1994); prodziekan, a następnie dziekan Studium Podstawowego SGH (1993–1999); członek Senatu SGH (1993–1999); ekspert – reprezentant SGH w cyklu telewizyjnych programów edukacyjnych Jeśli nie Oxford to co? (1994–1997); przewodnicząca komisji rekrutacyjnych na studia w SGH (1997-1999 i 2010–2012); inicjatorka i kierownik Szkoły Praktycznego Zarządzania – studiów specjalnych realizowanych przez SGH i Francuski Instytut Zarządzania (1994–2000); v-ce prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005–2009); kierownik 23 studiów podyplomowych od 2001 r.; przedstawiciel szkolnictwa wyższego w Zespole Kwalifikacyjnym Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, także w jego dawnych nazwach, od 2006 r.

Wykładowcy

dr hab.  Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ  

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Strategii oraz Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Kierownik i założyciel Centrum Analiz Biznesowych na Wydziale Zarządzania UŁ. Sześciokrotnie otrzymał nagrody Rektora UŁ. Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uczestniczył w siedmiu projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki jako kierownik lub wykonawca. Prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach, zajęcia na studiach EMBA oraz na studiach podyplomowych, a także szkolenia dla menedżerów. Poza działalnością naukową i dydaktyczną zajmuje się również działalnością konsultingową i praktyką gospodarczą. Był m.in. członkiem i przewodniczącym Rady Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Sport Biznes Polska oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Widzew Łódź S.A. Autor około 100 publikacji na temat ładu korporacyjnego (corporate governance) i zarządzania strategicznego. Wyniki swoich badań publikował w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i biznesowych, a także prezentował na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. 
prof. dr hab. Jan Jeżak   

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania. Znany w Polsce ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz ładu korporacyjnego. Wykładowca studiów Executive MBA w PAM Center przy Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w SGH.  

Wykładał również w uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Współzałożyciel oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w Warszawie. W latach 1995–2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego – Fund. 1, mianowany przez Premiera Rządu RP w wyniku ogólnopolskiego konkursu. Od 1999 r. pracuje w radach nadzorczych różnych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Autor 255 publikacji oraz licznych referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest m.in. autorem monografii pt. „Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju” (Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010), która uznana została w marcu 2011 r. na III Targach Książki Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą książkę w zakresie nauk o zarządzaniu. 
dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ  

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Także zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi i przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa
Łódzkiego Sp. z o.o.  

W latach 2017-2020 dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. W 2018 r. p.o. dyrektora Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Członek lub były członek wielu rad naukowych instytutów badawczych (m.in. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach). Zainteresowania naukowe lokuje w obszarach: zarządzanie strategiczne, ekonomia sektorowa, metodyka analiz strategicznych, strategie komercjalizacji oraz ład korporacyjny. Wykładowca zarządzania strategicznego, ekonomii sektorowej oraz strategii komercjalizacji w ramach programów MBA i studiów podyplomowych. Uczestnik wielu szkoleń i staży, w tym międzynarodowych (m.in. University of Maryland, USA; University of Texas at Austin, USA; Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy; Tata Interactive Systems, Tybinga, Niemcy). Uczestniczył w kilku projektach badawczych krajowych i międzynarodowych jako kierownik lub wykonawca. Autor lub współautor przeszło 80 publikacji, głównie z zakresu formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw, w tym książki „Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorze — podejście dynamiczne”, Wydawnictwo UŁ, 2013 r.  Doświadczony doradca i trener w zakresie budowania i wdrażania strategii firmy, analiz strategicznych, implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz planowania scenariuszowego. 
dr hab. Urszula Ornarowicz, prof SGH.

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Katedry Teorii Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania na wszystkich formach studiów. W 2008 r. znalazła się na studenckiej liście „Top 10” — najlepszych pracowników dydaktycznych SGH. Zainteresowania naukowe: teoria zarządzania, podejście systemowe i prakseologiczne do organizacji, kształcenie menedżerów, konkurencyjność przedsiębiorstw, CSR.

Jest autorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 40 publikacji naukowych z tej problematyki. Uczestniczyła w 30 programach badawczych, w tym w 3 jako kierownik znanych w kraju i w Europie badań nad kształceniem menedżerów w Polsce. Ważniejsze aktywności i funkcje: stypendystka Rządu Niemieckiego – 5-miesięczne stypendium DAAD Universität Gesamthochschule Duisburg (1990/1991); p.o. kierownika Katedry Teorii Zarządzania (1993/1994); członek Komitetu Doradczego przy Projekcie Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Instytuty Przedsiębiorczości w Polsce (1993–1994); prodziekan, a następnie dziekan Studium Podstawowego SGH (1993–1999); członek Senatu SGH (1993–1999); ekspert – reprezentant SGH w cyklu telewizyjnych programów edukacyjnych Jeśli nie Oxford to co? (1994–1997); przewodnicząca komisji rekrutacyjnych na studia w SGH (1997-1999 i 2010–2012); inicjatorka i kierownik Szkoły Praktycznego Zarządzania – studiów specjalnych realizowanych przez SGH i Francuski Instytut Zarządzania (1994–2000); v-ce prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005–2009); kierownik 23 studiów podyplomowych od 2001 r.; przedstawiciel szkolnictwa wyższego w Zespole Kwalifikacyjnym Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, także w jego dawnych nazwach, od 2006 r.
dr Jolanta Tkaczyk   

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów magisterskich  Zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych Zarządzanie marketingowe. Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Członkini Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association).

Trenerka i specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Autorka ponad 60 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, twórczyni internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu (www.rynkologia.pl; komunikacjanieformalna.pl). Prywatnie wielbicielka literatury sf oraz kina tak niedobrego, że aż kultowego.
dr Zbigniew Pawlak    

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (dawna nazwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Pracownik naukowo-dydaktyczny w SGH oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania dla przedsiębiorstw.

Prezes zarządu firmy konsultingowej Management Consulting Centre PARTNER sp. z o.o. Doradzał zarządom wielu przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym: PKN Orlen S.A., Grupa Lotos S.A., p.p.u.p. Poczta Polska, TP S.A., PKP S.A., PGE S.A., PKE S.A. i wiele in. Autor i współautor kilku tysięcy opracowań doradczych: ekspertyz, analiz, ocen, opinii, projektów inwestycyjnych, strategii rozwojowych, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 5110. Biegły sądowy ds. wyceny nieruchomości oraz wyceny i ekonomiki przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla konsultantów i kadr kierowniczych.  Autor i współautor ponad 200 publikacji (w tym około 30 książek, podręczników, monografii) z zakresu organizacji i zarządzania. Zainteresowania naukowo-badawcze: organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, projektowanie organizacyjne, konsulting w zarządzaniu, zarządzanie w sporcie i turystyce.
mgr Grzegorz Augustyniak  

Zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH i menedżer akademicki Programu CEMS, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Stypendysta rządu kanadyjskiego oraz Fundacji Mellona (USA). Stażysta naukowy w uniwersytetach Carleton (Ottawa), Calgary, University of British Columbia w Vancouver oraz Carlson School of Management w Uniwersytecie Minnesota.

Uczestnik programów kształcenia w IESE w Barcelonie oraz w Association of Overseas Technical Scholarship w Tokio. Konsultant w zakresie wdrażania programu poprawy produktywności i rozwiązań logistycznych w wielu polskich firmach oraz prowadzenia projektów Six Sigma. Wykładowca w SGH w obu programach Executive MBA oraz na studiach podyplomowych – problematyka: zarządzanie logistyczne i TQM. Autor kilkunastu publikacji krajowych i zagranicznych oraz tłumaczeń dotyczących zagadnień takich jak: logistyka, rachunek kosztów i zarządzanie jakością. 
mgr Jakub Nowak   

Posiada doświadczenie sprzedażowe, negocjacyjne, szkoleniowe i managerskie począwszy od lat 90 ub. wieku. W Nova Consulting specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, projektami sprzedażowymi, rozwojem kompetencji sprzedażowych, przywódczych, zarządczych oraz szkoleń On The Job.

Współpracuje z jedną z największych globalnych firm szkoleniowych AchieveForum i z amerykańską firmą YuconLearning. Zajmował stanowiska sprzedażowe, kierownicze, dyrektorskie i trenerskie w firmach: Merck Sharp & Dohme, Bristol-Myers Squibb, Wyeth. Był odpowiedzialny za podnoszenie wyników operacyjnych firm, zarządzanie zespołami pracowników, ścisłą współpracę z działami personalnymi. Prowadził szkolenia, warsztaty, treningi dla przedstawicieli, kierowników, dyrektorów i zarządów. Szkolił z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie umiejętności handlowych, prezentacji, negocjacji, zarządzania, przywództwa i coachingu. Jego główne zadania były związane z podnoszeniem kompetencji zawodowych pracowników w Polsce, Anglii, Francji, Austrii, Czechach połączonych z implementacją amerykańskich szkoleń sprzedażowych. Współpracował w Polsce i Europie z firmami:Pfizer, Novartis, Abbvie, LEK-AM, BayerSchering, Aurovitas, Diageo, Bakoma, Herbapol, Apple, Media Markt, Posnet, Opoczno, Marvipol, Europapier, Toyota, LPP, Orbico. Mówi w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim.

Opinie o studiach

Studia te posiadają wszechstronny i kompleksowy program nauczania, adekwatny dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w swoich firmach i chcących rozwijać swoje kompetencje. Studia dostarczają zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej (z wykorzystaniem ćwiczeń i form interaktywnych) z zakresu zarządzania takimi obszarami jak np. finanse, marketing, HR, czy logistyka. Wiele godzin jest również poświęconych świadomemu budowaniu całościowej i długofalowej strategii firmy. Jestem bardzo zadowolony z odbycia tych studiów!

Marcin Sobczyk
Absolwent 15. edycji studiów

Wspaniałe studia, dobrze ułożony program, charyzmatyczni prowadzący, mnóstwo praktycznej wiedzy. Szczerze polecam. Te studia naprawdę poszerzają horyzonty!

Piotr Gancewski
Absolwent 11. edycji studiów

Studia spełniły moje oczekiwania. Uczelnia i jej wykładowcy stanęli na wysokości zadania. Mam pewność, że duża pigułka wiedzy, jaka została mi zaaplikowana w czasie tych studiów, przyniesie oczekiwane rezultaty. Polecam wszystkim!

Artur Tomasik
Absolwent 10. edycji studiów

Studia menedżerskie w SGH są studiami bardzo interesującymi i poruszającymi ważne zagadnienia. Przedstawiają wszystkie ważne tematy w pigułce, wykorzystując przede wszystkim wiedzę praktyczną. Zgłębienie wiedzy w ramach każdego bloku to pięć lat studiów, stąd trzeba byłoby na to poświęcić 50 lat studiowania, a tu wszystko zamyka się w jednym roku. Polecam te studia! 

Piotr Andrzej Pawłowski
Absolwent 10. edycji studiów
„Studia posiadają wszechstronny i kompleksowy program nauczania, adekwatny dla osób zajmujących stanowiska kierownicze (…) dostarczają zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej (…) Jestem bardzo zadowolony z odbycia tych studiów!”
Marcin Sobczyk, absolwent 15. edycji studiów
„Studia spełniły moje oczekiwania. Uczelnia i wykładowcy stanęli na wysokości zadania. Mam pewność, że duża pigułka wiedzy otrzymana w czasie studiów przyniesie oczekiwane rezultaty. Polecam wszystkim!”
Artur Tomasik, absolwent 10. edycji studiów
„Wspaniałe studia, dobrze ułożony program, charyzmatyczni prowadzący, mnóstwo praktycznej wiedzy. Te studia naprawdę poszerzają horyzonty!”
Piotr Gancewski, absolwent 11. edycji studiów
„Zgłębienie wiedzy w ramach każdego bloku to pięć lat studiów, stąd trzeba byłoby na to poświęcić 50 lat studiowania, a tu wszystko zamyka się w jednym roku. Polecam te studia! ”
Piotr Andrzej Pawłowski, absolwent 10. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Jest to rekrutacja otwarta, odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Systemie Studiów Podyplomowych SGH. Następnie wymagane jest opłacenie czesnego i dostarczenie kompletu dokumentów. Spełnienie tych warunków jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Data rozpoczęcia studiów: 26 listopada 2022 r.

Data zakończenia studiów: 28 października 2023 r.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • udział w zajęciach i zaliczenie wszystkich dwunastu przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów (nazwy przedmiotów odpowiadają nazwom bloków tematycznych),
 • zdanie trzech egzaminów z następujących przedmiotów:
 1. marketing,
 2. zarządzanie finansami,
 3. zarządzanie strategiczne,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej: biznesplan - praca projektowa.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia w SGH Studiów Podyplomowych Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą, studiów w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–18:00 z przerwą 13:00–14:00.

Zajęcia w uczelni w formie stacjonarnej.
W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym decyzji władz uczelni forma ta może ulec zmianie na online.

Terminy zjazdów 18. edycji:

 • 26.11.2022 r.
 • 10.12.2022 r.
 • 17.12.2022 r.
 • 14.01.2023 r.
 • 28.01.2023 r.
 • 11.02.2023 r.
 • 25.02.2023 r.
 • 11.03.2023 r.
 • 25.03.2023 r.
 • 15.04.2023 r.
 • 22.04.2023 r.
 • 06.05.2023 r.
 • 20.05.2023 r.
 • 03.06.2023 r.
 • 17.06.2023 r.
 • 24.06.2023 r.
 • 01.07.2023 r.
 • 16.09.2023 r.
 • 23.09.2023 r.
 • I termin obrony pracy – 07.10.2023 r.
 • II termin obrony pracy – 21.10.2023 r.
 • Zakończenie studiów – 28.10.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata:        4400 zł (płatna przy zapisie),
 • II rata:       3500 zł (płatna najpóźniej do 28 lutego 2023 r.).

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
e-mail: kasiara@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Urszula Ornarowicz, prof. SGH
tel.: +48 502 202 975
e-mail: uornar@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

SEKRETARIAT STUDIÓW 
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 314
02-513 Warszawa
tel.: +48 22 564 73 14

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
Urszula Ornarowicz kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Urszula Ornarowicz, prof. SGH
tel.: +48 502 202 975
e-mail: uornar@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
e-mail: kasiara@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA