Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie

Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i praktycznych umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich niezbędnych współczesnym menedżerom.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowe studia – połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – sprawdzeni, najlepsi wykładowcy w każdej dziedzinie

dwie osoby ikona

Cenne relacje – w gronie ponad 10 000 zadowolonych absolwentów

Dlaczego warto?

 • To najpopularniejsze studia podyplomowe SGH – ponad 120 edycji w Warszawie i kilkudziesięciu innych miastach i ponad 10 000 zadowolonych absolwentów.
 • Za sukcesem stoi duży udział zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, gdzie absolwenci otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami.
 • Ponadto absolwenci nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny. 
 • Zajęcia prowadzą sprawdzeni, najlepsi wykładowcy SGH (wielu z rankingu TOP10 SGH), którzy dobierani są na podstawie ankiet ewaluacyjnych wcześniejszych edycji. 
 • W efekcie większość absolwentów w ciągu 12 miesięcy od ich ukończenia poprawia swoją pozycję na rynku pracy.

Czy dla mnie?

Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów wyższego szczebla, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i poprawić umiejętności zarządcze, 
 • menedżerów niższego szczebla, którzy odpowiadają za różne obszary działania organizacji oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego,
 • pracowników różnych działów, którzy myślą o awansie zawodowym na pozycję menedżera, 
 • przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes oraz
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności menedżerskie.

Program

Blok I. Analiza strategiczna (20 godz., 10 pkt. ECTS)

 • Analiza strategiczna
 • Metody portfelowe

Blok II. Planowanie strategiczne (32 godz., 16 pkt. ECTS)

 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa

Blok III. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja (12 godz., 6 pkt. ECTS)

 • Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja
 • Struktury działalności gospodarczej

Blok IV. Kierowanie ludźmi (32 godz., 16 pkt. ECTS)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie czasem
 • Kultura organizacyjna
 • Autoprezentacje

Blok V. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje (20 godz., 10 pkt. ECTS)

 • Negocjacje
 • Kierowanie konfliktem

Blok VI. Marketing (20 godz., 10 pkt. ECTS)

 • Marketing
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie innowacjami

Blok VII. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (20 godz., 10 pkt. ECTS)

 • Analiza finansowa
 • Finanse i strategia finansowa przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

Blok VIII. Wdrażanie strategii (36 godz., 18 pkt. ECTS)

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami
 • Techniki menedżerskie
 • Wdrażanie strategii
 • CSR

Program studium przewiduje łącznie 192 godziny (96 punktów ECTS) zajęć dydaktycznych.

Kierownik studiów

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
kierownik
Katedra Zarządzania Strategicznego

Wykładowcy

Emil Bukłaha zdjęcie
dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie projektami. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, profesor w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu MBA SGH.

Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Organizator oraz wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Professional Scrum Master PSM I®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek International Project Management Association oraz Project Management Institute.
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®).

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych (m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym (m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, jednostki sektora finansów publicznych), jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji.
dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH
Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) SGH i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).  

Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie główny analityk kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji (projektów) oraz zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor SGH. Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest sekretarzem Komitatu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA-SGH (w 2015 r. otrzymał nagrodę dla jednego z najlepszych wykładowców).  

Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołami projektowymi. Jest autorem lub współautorem około 90 publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest redaktorem oraz współautorem jednej z pierwszych na polskim rynku wydawniczym monografii w całości poświęconej kierowaniu zespołem projektowym (P. Wachowiak, B. Grucza, S. Gregorczyk, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004) oraz współredaktorem oraz współautorem monografii poświęconej prezentacjom bardzo przydatnej w pracy kierownika zespołu projektowego (Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2008). Zajmował stanowiska kierownicze w organizacjach samorządu terytorialnego. Najważniejszym z nich było stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członka zarządu. Był również Kanclerzem SGH oraz prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i Prorektorem SGH ds. Nauki i Zarządzania. Uczestniczył w realizacji wielu projektów, jako członek zespołu projektowego oraz kierownik. Były to różnego rodzaju projekty realizowane w samorządzie terytorialnym, projekty edukacyjne oraz projekty inwestycyjne. Był również członkiem komitetów sterujących oraz ekspertem w projektach unijnych.

Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, szkoleniowiec, doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zajęć treningowych. Pracownik SGH, prowadzący od 1991 roku zajęcia z zakresu negocjacji w ramach studiów podyplomowych SGH oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Trener z zakresu negocjacji dla przedstawicieli kilkudziesięciu firm różnych branż; współautor ok. 20 publikacji z zakresu technik negocjacji w tym: Anna Winch i Sławomir Winch, „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura”, Difin, Warszawa 2010.
dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na nowym kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów.  

Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  
i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH–WUM MBA). Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).  Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.

dr Patryk Dziurski
dr Anna Krejner-Nowecka
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR.  

Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Autorka wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki pt. „Jak szanować czas organizując pracę sobie i innym”. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich.

dr Anna Masłoń-Oracz

Doradczyni ds. zarządzania strategicznego i międzynarodowej ekspansji firm. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka wykładów i szkoleń z zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi, które prowadzi na 3. kontynentach (Europa, Afryka, Azja). Kierownik międzynarodowego projektu AFROEU. 

Członek Rady ekspertów Wintrade London. Od wielu lat związana z rynkiem funduszy pomocowych UE oraz inwestycyjnym, realizowała projekty m.in. dla takich podmiotów jak: Heinz, Danone, Raben, Torfarm, OBR PR, Statoil, Johnson& Johnson, Royal Unibrew, Ciech, Lotos, Grupa Żywiec, Nurticia, Agora S.A, Prima, Luxmed. Pełniła również funkcję Wiceprezes Zarządu spółki grupy PKN ORLEN – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Członka Rady Nadzorczej Centrum Edukacji Grupy PKN Orlen. Wiceprzewodnicząca Zarządu Polish European Community Studies Associaton. Indeksowana w ogólnopolskiej bazie ZnaneEkspertki.pl. Ma za sobą 10 lat studiów oraz 17 lat doświadczenia zawodowego, w tym w środowiskach pozaeuropejskich, m.in. Rwanda, Kenia, Chiny. Ponad 100 wystąpień i prelekcji na konferencjach zarówno polskich, jak i międzynarodowych, oraz publikacje w uznanych czasopismach i rozdziały w książkach.

Renata Pajewska-Kwaśny zdjęcie
dr Renata Pajewska-Kwaśny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt. 

Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.
Joanna Tabor-Błażewicz zdjęcie
dr Joanna Tabor-Błażewicz
dr Albert Tomaszewski
mgr Bartosz Majewski

Opinie o studiach

Praca marketingowca wymaga ode mnie skupienia na danych rynkowych. Analiza i strategia to pojęcia, z którymi spotykam się na co dzień. W tym aspekcie Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie były dla mnie dobrym usystematyzowaniem wiedzy. Jednak w świecie marketingu występuje odwieczny problem z kapitałem ludzkim. Zarządzanie pokoleniem Z, częste zmiany strategii, praca pod presją czasu, zarządzanie kreatywnością wymagają niesamowitego wyczucia. Wyczucie to powstało właśnie w oparciu o wiedzę zdobytą w SGH. Studia to nie tylko wiedza, to przede wszystkim kontakty. Te zdobyte w trakcie studiów zaowocowały powstaniem dwóch zupełnie nowych spółek. Jaka będzie ich historia? Tego dzisiaj nie wiemy. Jednego możemy być pewni, nie byłoby żadnej historii, gdyby nie studia, na których poznałam ludzi, z którymi zdecydowałam się połączyć siły.

Karolina Sagan
Absolwentka 106. edycji studiów. Owner– Digital Marketing Agency Karolina Sagan 

Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie to doskonała propozycja dla osób mierzących się w swej codziennej pracy z wyzwaniami z zakresu zarządzania, chcących pozyskać lub uzupełnić praktyczną wiedzę z tego zakresu. Poznanie szerokiego wachlarza zagadnień przedstawianych w toku studiów, prowadzonych w dużej mierze w formie warsztatowej, wydatnie zwiększyło moją efektywność w codziennym prowadzeniu spraw firmy.

Michał Badura
Absolwent 106. edycji studiów. Wspólnik Zarządzający – Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 
„Kontakty zdobyte na zajęciach zaowocowały powstaniem dwóch nowych spółek. Ich przyszłość jest nieznana, ale nie byłoby żadnej historii, gdyby nie ludzie, których tu poznałam i z którymi połączyłam siły.”
Karolina Sagan, absolwentka 106. edycji studiów. Owner – Digital Marketing Agency
„Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie to doskonała propozycja dla osób mierzących się w swej codziennej pracy z wyzwaniami zarządczymi, chcących pozyskać lub uzupełnić praktyczną wiedzę z tego zakresu.”
Michał Badura, absolwent 106. edycji studiów. Wspólnik Zarządzający – Digital Marketing Agency Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Rekrutacja

Rekrutacja na 130. edycję została zakończona.
Rekrutacja na 131. edycję trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (minimum 160 h),
 • zaliczenie testów cząstkowych z poszczególnych zajęć,
 • przygotowanie pod opieką promotora pracy końcowej oraz jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:00.

Terminy zjazdów 131. edycji:

 • 23–24.09.2023 r.
 • 14–15.10.2023 r.
 • 18–19.11.2023 r.
 • 02–03.12.2023 r.
 • 16–17.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.
 • 17–18.02.2024 r.
 • 16–17.03.2024 r.
 • 20–21.04.2024 r.
 • 12–13.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.
 • 22–23.06.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

 • I rata: 5000 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata: 3500 zł – płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW
mgr Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 92 48
tel.: +48 606 344 677
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

KIEROWNIk STUDIÓW
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
e-mail: sgrego@gh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomii Stosowanej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

lub

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomii Stosowanej 
Budynek M
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 324
02-513 Warszawa

ORGANIZATOR STUDIÓW
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:00.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH 
e-mail: sgrego@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 92 48
tel.: +48 606 344 677
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA