Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy

Celem Podyplomowych Studiów Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy jest rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i mediacji w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

Atuty kierunku
Okładka książki ikona

KOMPLEKSOWA WIEDZA – teoretyczny i praktyczny obszar negocjacji i mediacji

Teczka z tarczą i strzałą ikona

UNIWERSALNE KWALIFIKACJE – do wykorzystania w różnych branżach i typach organizacji

Żarówka z trybem ikona

ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI – współpraca z SA Krajowej Izby Gospodarczej

Dlaczego warto?

Warto wybrać te studia, gdyż: 

 • skupiają się konkretnie na obszarze negocjacji i mediacji w biznesie i stosunkach pracy
 • dają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w obszarze negocjacji i mediacji
 • zajęcia prowadzone są przy udziale praktyków – mediatorów
 • umożliwiają porównanie i stosowanie różnorodnych form alternatywnych metod rozwiazywania sporów (ADR)

Dodatkowo słuchacze pracują zespołowo oraz wymieniają doświadczenia w kontekście uwarunkowań danej organizacji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy polecane są szczególnie dla osób chcących:

 • skutecznie prowadzić negocjacje
 • dobierać strategię prowadzenia rozmów w zależności od pozycji negocjacyjnej
 • prezentować swoje poglądy w różnych kulturach organizacyjnych
 • komunikować się efektywnie w sytuacjach konfliktowych z różnymi typami osobowościowymi współpracowników
 • stosować odpowiednie do sytuacji metody rozwiazywania konfliktów
 • sprawnie dokonywać diagnozy pozycji finansowej i strategicznej firmy
 • uczestniczyć aktywnie w różnych procesach mediacji
 • prowadzić postępowania mediacyjne w biznesie i stosunkach pracy
 • uczestniczyć w postępowaniach arbitrażowych w biznesie i stosunkach pracy
 • porównywać przydatności różnych form ADR rozwijanych w Polsce i innych krajach

Program

BLOK NEGOCJACJE (80 godz.)

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem konfliktów i ról organizacyjnych
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Przygotowania do negocjacji – finansowo rynkowa konstrukcja  BATN-y
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Psychologia negocjacji
 • Psychologiczna perspektywa konfliktu

BLOK MEDIACJE (80 godz.)

 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Historia i obszary zastosowań
 • Mediacje – uwarunkowania – procedury i proces prowadzenia mediacji
 • Mediacje w sporach gospodarczych i sporach pracy
 • Arbitraż – uwarunkowania, procedury i zastosowania
 • ADR – analiza porównawcza wybranych metod w różnych krajach UE, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

SEMINARIUM DYPLOMOWE (4 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH
Instytut Zarządzania

Od 1992 roku do chwili obecnej mediator z listy MPiPS. Przeprowadził ponad 100 mediacji w sporach zbiorowych pracy w kluczowych polskich zakładach i przedsiębiorstwach Skarbu Państwa i sektora prywatnego.  Doradca Zarządów dużych firm do spraw relacji pracowniczych i kontaktu z związkami zawodowymi. Organizował i uczestniczył w negocjacjach dotyczących procesów restrukturyzacji, prywatyzacji, redukcji zatrudnienia, zmiany układów zbiorowych pracy w wielu firmach. Prowadził badania na temat strajków i konfliktów w zakładach przemysłowych oraz w sektorze publicznym (np. reformy szkolnictwa). 

Wykładowcy

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA-SGH (w 2015 r. otrzymał nagrodę dla jednego z najlepszych wykładowców). Zajmował stanowiska kierownicze w organizacjach samorządu terytorialnego. Najważniejszym z nich było stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz- członka Zarządu.

Był również Kanclerzem SGH oraz prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i Prorektorem SGH ds. Nauki i Zarządzania.
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Absolwent socjologii UW, pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu sprzedaży i negocjacji. Praktyk, współwłaściciel firmy szkoleniowej, trener zespołów w firmach produkcyjno–handlowo–usługowych. Specjalizacja: sprzedaż, negocjacje.

mgr Agnieszka Durlik

Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od 4 lat kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu.

Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej.
Agnieszka Grabowska-Łysyszyn 

Adwokat, zastępca Dyrektora Generalnego SA KIG, Co-chair Arbitrażowego Forum Młodych, ekspert z zakresu z sądownictwa polubownego. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach. Wielokrotnie występowała w sporach jako sekretarz trybunału. Autorka opracowań i wystąpień z zakresu arbitrażu i mediacji, w tym m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.

Ukończyła kurs i uzyskała certyfikat mediatora Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla Adwokatów.
Marek Furtek 

Radca prawny, założyciel i wspólnik kancelarii prawniczych, obecnie wspólnik założyciel kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. Od 2009 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter w ponad 200 postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych przed sądami stałymi (m.in. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Vienna International Arbitral Center, International Chamber of Commerce, Związek Banków Polskich) i sądami ad hoc.

W latach 2006–2015, przez trzy kolejne kadencje, członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.; w kadencji drugiej i trzeciej Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
Michał Subocz

Radca prawny, partner w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., zarządzający praktyką Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu Międzynarodowego. Specjalizuje się w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi, przede wszystkim dla sektora budowlanego.

Członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
mgr Monika Klonowska

Psycholog, trener, doradca. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Process Oriented Psychology w Szwajcarii, w szkole Arnolda Mindella. Ukończyła Studium Terapii indywidualnej i grupowej Laboratorium Psychoedukacji, Szkołę Trenerów i Szkołę Mediacji Trop.

Od 1992 prowadzi szkolenia, realizuje autorskie programy szkoleniowe z zakresu kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych. Współpracuje jako doradca i szkoleniowiec z instytucjami administracji publicznej, instytucjami kultury i korporacjami. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility), współautorka projektu poświęconego wdrażaniu etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu: pisze artykuły na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na poświęconym temu blogu.
mgr Paweł Galec

Prawnik, od 2013 r. mediator z listy ministra właściwego do spraw pracy, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań mediacyjnych, w tym w dużych spółkach akcyjnych i państwowych jednostkach organizacyjnych. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu negocjacji zbiorowych, mediacji, dialogu społecznego, prawa pracy i stosunków pracy, autor publikacji i poradników. Pełnił funkcję delegata na Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Komitecie Stosowania Konwencji i Zaleceń.
mgr Anna Saczuk

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym biznesie i administracji publicznej oraz w doradztwie dla kadry zarządzającej firm i organizacji. Mediator z kilkunastoletnią praktyką, m.in. mediator sądowy, mediator przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Konfederacji Lewiatan, członek Międzynarodowego Centrum Mediacji, sędzia międzynarodowych zawodów w mediacji gospodarczej przy ICC w Paryżu, koordynator projektu mediacji międzynarodowych w sporach rodzinnych.

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych i gospodarczych, a także sporach zbiorowych pracy oraz w procesach grupowych. Prowadzi mediacje na rynku krajowym i w sprawach międzynarodowych.  Doświadczony szkoleniowiec z zakresu negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja  trwa. Serdecznie zapraszamy.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pod opieką promotora, wybranego z grona wykładowców SGH, pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 8:15–15:15, raz lub dwa razy w miesiącu.

I semestr:

 • 04–05.03.2023 r.
 • 18–19.03.2023 r.
 • 22–23.04.2023 r.
 • 13–14.05.2023 r.
 • 03–04.06.2023 r.
 • 17–18.06.2023 r.

II semestr:

 • 14–15.10.2023 r.
 • 18–19.11.2023 r.
 • 16–17.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5000 zł. przy zapisie oraz 2500 zł. przy rozpoczęciu drugiego semestru).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Studia Podyplomowe Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy zostały opublikowane w BUR PARP pod numerem 2023/01/26/15499/1672958.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

kierownik studiów
dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH
e-mail: kakloc@sgh.waw.pl

informacje dla kandydatów
dr Joanna Tabor-Błażewicz
tel.: +48 608 534 506
telefaks: 22 564 86 10
e-mail: jtabor@sgh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Strategii Personalnych
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta „Grosik”, p. 14 (na parterze)

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Zakład Strategii Personalnych

Pliki do pobrania:
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się w soboty i niedziele 8:15–15:15, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Kierownik Studiów

dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH
e-mail: kakloc@sgh.waw.pl

Joanna Tabor-Błażewicz zdjęcie
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

dr Joanna Tabor-Błażewicz
tel.: +48 608 534 506
telefaks: 22 564 86 10
e-mail: jtabor@sgh.waw.pl
 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA