Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu ukierunkowana na kształcenie profesjonalistów pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym.

Atuty kierunku
Ikona glob siatka powiązań zielona

Aktualna problematyka  – najnowsza wiedza, osiągnięcia i rozwiązania w zakresie zarządzania zmianami klimatycznym.

Rozwijanie zdolności ikona

Eksperci  – wykładowcy to doświadczeni naukowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

Pieniądze i portfel ikona zielona

Cenne relacje  – elitarna społeczność absolwentów – ekspertów z obszaru zmian klimatycznych.

Dlaczego warto?

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) powstały dzięki współpracy trzech uczelni (technicznej, ekonomicznej i humanistycznej): Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Wrocławskiego – z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Fundacji Biznes dla Klimatu i Fundacji Edukacji Klimatycznej.

Studia umożliwiają nabycie przez Słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności, które obecnie są bardzo pożądane na rynku pracy, z zakresu:

 • przyczyn postępujących zmian klimatycznych,
 • skutków i wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi,
 • możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
 • wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie społeczeństw, gospodarek, jednostek samorządowych, organizacji i przedsiębiorstw,
 • możliwości adaptacji do zmian klimatycznych,
 • obowiązujących i planowanych regulacji związanych ze zmianami klimatycznymi na poziomie krajowym, regionalnym  i międzynarodowym.

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) umożliwiają realizację poniższych ścieżek tematycznych:

 • inżynieria i energetyka (realizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą),
 • ekonomia-finanse-gospodarka (realizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie),
 • człowiek, społeczeństwo, gospodarka przestrzenna (realizowana przez Uniwersytet Wrocławski).

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) stanowią platformę współpracy interdyscyplinarnych zespołów w ramach realizacji prac dyplomowych.

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) przygotowują kadrę profesjonalistów, którzy będą:

 • rozumieli postępujące zmiany klimatyczne i związane z nimi konsekwencje,
 • dysponowali wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami i w związku z tym potrafili podejmować zarówno inicjatywy przeciwdziałającej, jak i działania adaptacyjne wobec zmian klimatycznych,
 • mieli możliwość nawiązania cennych relacji z ekspertami naukowymi i branżowymi w zakresie zmian klimatycznych.

  Dowiedz się więcej z artykułu w Gazecie SGH

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) zostały opracowane z myślą o:

 • pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedstawicielach biznesu,
 • firmach produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych,
 • osobach zainteresowanych metodami przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków, poszukujących możliwości rozwoju kwalifikacji w powyższym obszarze.

Program

Program Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK):

 • Fizyczne podstawy zmian klimatu
 • Bioróżnorodność i jej współczesne zagrożenia
 • Techniczne aspekty adaptacji i mitygacji zmian klimatu
 • Rozwój gospodarczy a środowisko przyrodnicze
 • Człowiek, społeczeństwo a zmiany klimatu
 • Międzynarodowe, regionalne i narodowe aspekty prawne zmian klimatycznych
 • Seminarium dyplomowe

Ścieżka:
inżynieria i energetyka*
(realizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą)

 • Zaawansowane rozwiązania inżynierskie i techniczne na rzecz neutralności klimatycznej
 • Integracja branż i współpraca międzysektorowa
 • Inżynieria ekologiczna i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS)
 • Zrównoważone zarządzanie miastem, integracja gospodarki komunalnej z biznesem
 • Niskoemisyjna gospodarka komunalna i biznes

Ścieżka:
ekonomia – finanse – gospodarka*
(realizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie)

 • Finanse zrównoważone
 • Społeczny rachunek efektywności inwestycji
 • Zarządzanie relacjami z Interesariuszami z uwzględnieniem aspektów ESG
 • Bankowość zrównoważona
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Zrównoważony rozwój miast
 • Raportowanie ESG
 • Transformacja energetyczna polskiej gospodarki
 • Trening odpowiedzialnych postaw w relacjach społeczno–gospodarczych
 • Polityka klimatyczna UE – aspekty gospodarcze

Ścieżka:
Człowiek, społeczeństwo, gospodarka przestrzenna*
(realizowana przez Uniwersytet Wrocławski)

 • Ekologia miasta
 • Geozagrożenia a zmiany klimatu
 • Paleoklimatologia – zrozumienie przeszłych i współczesnych zmian klimatu
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście zmian klimatycznych

* Słuchacze wybierają jedną z trzech ścieżek studiów do realizacji w drugim semestrze zajęć

Kierownik studiów

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
kierownik
dr Jolanta Turek
zastępca kierownika

Wykładowcy

Ewa Iwaszuk zdjęcie
Ewa Iwaszuk

Pracuje w berlińskim think tanku Ecologic Institute. Zajmuje się polityką środowiskową i klimatyczną, w tym między innymi kwestiami związanymi z promowaniem i wdrażaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, rozwojem strategii klimatycznych na poziomie lokalnym i krajowym oraz Europejską polityką środowiskową.

Prowadzi podcasty „Green Deal, Big Deal?” nt. Europejskiego Zielonego Ładu oraz „Creating Green Cities” nt. rozwiązań opartych na przyrodzie. Jest współautorką publikacji „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Narzędzia strategiczne”, „Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny” oraz „Nature-based Solutions and Global Climate Protection. Assessment of their global mitigation potential and recommendations for international climate policy”.
zdjęcie Magdalena Andrejczuk
Magdalena Andrejczuk

dyrektorka ds. ESG w Obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku od 1 czerwca 2023 roku, odpowiedzialna będzie za rozwój zrównoważonego finansowania, oferty produktów finansowych związanych z ESG oraz współpracą z interesariuszami zewnętrznymi. Od ponad 13 lat zawodowo związana ze zrównoważonym rozwojem i ESG.

Posiada doświadczenie zarówno w biznesie, w latach 2020–2023 pracowała jako Manager Group ESG & Sustainability w Allegro, gdzie oprócz odpowiadała za takie tematy jak: strategia, raportowanie, ślad węglowy, SBTi i cele klimatyczne oraz dekarbonizacja. Wcześniej, w latach 2017–2020 pracowała w Agorze, gdzie odpowiadała za raportowanie, wdrożenie kodeksu etyki i strategię, a w latach 2010–2017 w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym była menedżerką programu partnerstwa i Karty Różnorodności. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dot. ESG i zrównoważonego rozwoju, m.in. SGH, UWr i AGH, a także Akademii Leona Koźmińskiego i Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, jest także wykładowczynią na SWPS. Członkini jury Konkursu Startupy Pozytywnego Wpływu. Uczestnicy w pracach Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw przy Ministerstwie Finansów oraz Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Startupy i ich ekosystem w Polsce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH
dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH

Jego zainteresowania naukowe to błękitno-zielona infrastruktura (BZI) oraz jej zastosowanie w gospodarce wodnej, w szczególności w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, gospodarowaniu wodami deszczowymi, adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Projektant oczyszczalni hydrofitowych i innych rozwiązań BZI, stosowanych do szerokiej gamy mediów (m.in. ścieki komunalne w obszarach rozproszonej zabudowy, wody deszczowe, odcieki ze składowisk odpadków komunalnych).

Ekspert i członek wielu organizacji, m.in. Rady ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej przy Prezydencie m. Krakowa; Komisji Gosp. Wodnej PAN; Zespołu Środowisko i Adaptacja do Zmian Klimatu (MIiR i MŚ). Autor ponad stu publikacji naukowych i ekspertyz.
Marcin Chodak zdjęcie
prof. dr hab. Marcin Chodak

Profesor inżynierii środowiska. Doktorat z leśnictwa obronił w roku 2003 na Uniwersytecie w Getyndze, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Stypendysta Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt.Specjalizuje się w badaniach właściwości biologicznych i chemicznych gleb leśnych i poprzemysłowych oraz spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.  Kierownik Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz ekspedycji badawczych.

wykładowca studia podyplomowe
dr Filip Duszyński

Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2017–2018 stypendysta w programie ETIUDA Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego odbył półroczny staż w School of Geography and the Environment na Uniwersytecie Oksfordzkim. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2019 roku.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki mechanizmów rozwoju rzeźby obszarów płytowych a także procesów osuwiskowych. Współautor kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych tym zagadnieniom. Od 2021 roku przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu, a od 2022 roku jeden z prowadzących pierwszy w Polsce kanał popularno-naukowy poświęcony naukom o Ziemi w serwisie YouTube – Sprawy przyZiemne.
Wojciech Falkowski
Wojciech Falkowski

Założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group (od 1988). Spółka powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu założyciela, który wspiera i rozwija przedsięwzięcia związane z ochroną wód i środowiska na terenie całej Polski. Konsekwentne działania doprowadziły do założenia kolejnych spółek w grupie: Ecol-Unicon (1996), Retencjapl (2015), Biopro (2017) oraz przejęcia Dankan (2020).

Inicjator i koordynator akcji społecznej Manifest Klimatyczny (2019) oraz fundator fundacji Biznes dla Klimatu (2021). Od 2021 rok członek Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Prywatnie miłośnik natury i sportów z nią związanych (zdobywca Korony Ziemi w 2019 roku) oraz wyznawca zasady, że aktywna postawa wobec społeczeństwa i środowiska wraca do nas, tworząc lepszą przyszłość.

wykładowca studia podyplomowe
dr Anna Grochowska

Geograf i urbanista, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Partycypacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma doświadczenie zawodowe w dziedzinie urbanistyki, planowania przestrzennego oraz architektury. Pracowała jako projektantka w prywatnej pracowni planowania przestrzennego oraz pracowni architektonicznej.

Ze względu na specyfikę pracy ściśle współpracowała z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za politykę przestrzenną na szczeblach lokalnym i regionalnym. Autorka prac koncepcyjnych z zakresu planowania przestrzennego oraz opracowań przyrodniczych. W ramach Pracowni Partycypacji Społecznej rozwija współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami, przedstawicielami sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego. Celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów społecznych, w tym związanych z m.in. kolizjami funkcji, uciążliwościami środowiskowymi, zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. W pracy naukowej skoncentrowała się na badaniu konfliktów przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszarów chronionych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Pozostałe opracowania nawiązywały do nurtu zainteresowań i badań związanych z przestrzenią miejską, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kształtowania przestrzeni publicznych i nowych struktur mieszkaniowych.
dr inż. Mateusz Jakubiak
dr inż. Mateusz Jakubiak

Absolwent kierunków Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studiów podyplomowych Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autor ponad 70 publikacji i artykułów naukowych z zakresu inżynierii środowiska i ekonomii ekologicznej, w szczególności dotyczących ekosystemów wodnych na terenach zurbanizowanych, akwakultury oraz gospodarki odpadami. Działa w stowarzyszeniach naukowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej) oraz pozarządowych wspierających zrównoważony rozwój i ideę zero waste (Przewodniczący Rady Fundacji „Z rąk do rąk”).
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członek Rady Uczelni. Ekspert w zakresie adaptacji miast do zmiany klimatu, błękitno-zielonej infrastruktury i zagospodarowania dolin rzecznych oraz zintegrowanej gospodarki wodnej.

Jest członkiem m.in. Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, Rady Klimatycznej UN GCNP, zespołu ekspertów WaterLab OEE i Retencja,pl, a także Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu przy Prezydencie Poznania.
dr arch. Tomasz Jeleński
dr arch. Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, urbanista, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Naukowo zajmuje się problematyką zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i resiliencji. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK.

Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) ds. zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji. Członek Rady Fundacji Sendzimira i Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prezes Stowarzyszenia INTBAU Polska i przewodniczący (Chair) INTBAU College of Chapters.
wykładowca studia podyplomowoe
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk biologicznych, inżynier zarządzania i marketingu. Profesor UWr, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (kadencja 2020–2024), przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne UWr (kadencja 2020-2024), kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr (od 2019 r.). Specjalizuje się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii.

Przedmiotem jego badań są zwierzęta bezkręgowe, ze szczególnym uwzględnieniem owadów, w tym gatunki saproksyliczne, zapylacze, owady o znaczeniu „forensicowym”, gatunki chronione, ginące i zagrożone. W latach 2017–2021 pełnił funkcję kierownika podyplomowych studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”; w latach 2008–2017 obowiązki z-cy kierownika podyplomowych studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”. W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr zajmuje się biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach tworzenia bazy danych „Gatunki obce w Polsce” i „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”, w tym objętych programem Natura 2000. Koordynuje również prace badawcze dotyczące chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem owadów, gatunków obcych i inwazyjnych oraz owadów o znaczeniu ekonomiczno-gospodarczym. Uczestniczył, w charakterze eksperta, w programie „Drogi dla Natury”, projekcie „Pszczoły proszą o pomoc” oraz „Edukator bioróżnorodności”. Obecnie nadzoruje projekt restytucji podgorzałki w Rezerwacie Przyrody „Stawy Milickie” (projekt realizowany wspólnie z ZOO Wrocław oraz spółką Stawy Milickie S.A.), którego jest współinicjatorem. Jest autorem licznych naukowych i popularno-naukowych publikacji. Uczestnik wielu konferencji i warsztatów krajowych oraz zagranicznych. Współpracownik uznanych na całym świecie instytucji naukowych: instytutów badawczych, muzeów historii naturalnej oraz uniwersytetów. W związku ze swoimi pracami odbył kilka zagranicznych wizyt (Czechy, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Rosja, Ukraina) i długoterminowy staż naukowy w The Royal Holloway University of London. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące gospodarowania bioróżnorodnością i ochroną przyrody. Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (kadencja 2015-2020, 2020–2025), Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (kadencja 2015-2020, 2020-2025) oraz Rady Naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” (kadencja 2019-2023). Jest ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (2017–obecnie).
Roksana Kałużna-Bałazy zdjęcie
Roksana Kałużna-Bałazy

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i prawnik w praktyce Finansowania Dłużnego międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. W swojej pracy koncentruje się na finansowaniach dłużnych w formie kredytów i dłużnych instrumentów finansowych oraz zagadnieniach regulacyjnych dotyczących instytucji finansowych. Specjalizuje się w zrównoważonych finansach i regulacjach dotyczących szeroko pojętego ESG.

Brała udział w pionierskich transakcjach z zakresu zrównoważonych finansowań na rynku polskim, w tym emisjach zielonych obligacji i obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz sporządzaniu kredytów zielonych i związanych ze zrównoważonym rozwojem. W swoim portfolio ma m.in.: doradztwo prawne w związku z pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej emisją obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem powiązanych z ratingiem ESG PKN Orlen S.A.; doradztwo prawne w związku z emisjami zielonych obligacji przez Skarb Państwa; doradztwo prawne w związku z finasowaniami kredytowymi farm wiatrowych i innych projektów ekologicznych. Roksana popularyzuje tematykę zrównoważonych finansów przeprowadzając warsztaty i prezentacje dla instytucji finansowych, spółek, jak również studentów, w tym studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest alumnem XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.
dr hab. Jakub Kronenberg
dr hab. Jakub Kronenberg

Ekonomista, profesor na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Naukowo zajmuje się badaniem związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej. Jego książkę „Ecological economics and industrial ecology” wydało w 2007 roku wydawnictwo Routledge.

Redaktor naukowy książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, pracując we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie. Trener i wykładowca Akademii Letniej Fundacji Sendzimira oraz licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje.
Mariusz Lipski zdjęice
dr Mariusz Lipski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce.

Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla czołowych instytucji w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.
Andrzej Łazęcki
Andrzej Łazęcki

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiada za planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej oraz politykę miasta wobec zmian klimatu. Koordynator dziedziny Gospodarka Komunalna w miejskim systemie zarządzania.

Inicjator i lider miejskich projektów dotyczących transformacji klimatycznej i adaptacji do zmian klimatu. Inżynier z ponad 35-letnim doświadczeniem w planowaniu energetycznym, efektywności energetycznej i planowaniu infrastruktury komunalnej.
Agnieszka Łyczak-Szymczyk zdjęcie
Agnieszka Łyczak-Szymczyk

Menedżerka ds. Zrównoważonego Rozwoju, BASF Polska. Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Od kilkunastu lat związana z branżą chemiczną. Posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów z obszaru marketingu, PR, komunikacji i zrównoważonego rozwoju. 

W swojej pracy stara się pogodzić potrzeby konsumentów z celami biznesowymi. Stawia na działanie, budowanie dobrych relacji i dialog. 
zdjęcie wykładowcy na studiach podyplomowych anny malinowskiej
dr Anna P. Malinowska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwentka studiów magisterskich z zakresu Finansów i Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Dawniej wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Katedry Finansów. Obecnie w mBanku SA w Pionie Ryzyka.

Doświadczony praktyk zajmujący się operacjonalizacją regulacji w zakresie pomiaru i sprawozdawczości ESG w sektorze bankowym oraz konceptualizacją rozwiązań z zakresu pomiaru ryzyka zrównoważonego rozwoju i śladu węglowego w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem Sustainability and Climate Risk wydanym przez Global Association of Risk Professionals. Prowadzi szkolenia tematyczne i uczestniczy w konferencjach z zakresu pomiaru i zarządzania ryzykiem klimatycznym. Aktywny badacz i autor/współautor wielu opracowań i artykułów naukowych z zakresu rozwoju i czynników kształtujących siłę instytucji ekonomicznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej publikowanych w międzynarodowych czasopismach indeksowanych na liście JCR, w tym Emerging Markets Review oraz Journal of Economic Issues. Uczestniczka Programu Mentorskiego Akademii Leona Koźmińskiego. W „czasie wolnym” poświęca się sportom, wycieczkom górskim, kotom… i badaniom naukowym.
Karolina Maliszewska zdjęcie
Karolina Maliszewska

Prezeska Fundacji Sendzimira, zarządza projektami w Fundacji. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007).

Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju m.in. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, Dynamika zrównoważonego rozwoju w Karkonoszach, Szkoła letnia organizowana przez Center for Sustainability at ETH Zurich, Międzynarodowa Konferencja „Youth for Sustainable Development” Caretakers of the Environment International (CEI), seria szkoleń dla animatorów wymian PNWM z zakresu edukacji dla ZR i inne. Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską. Socjolożka, politolożka; doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. Od listopada 2017 do marca 2020 roku - Dyrektorka Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie - Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administrations en Europe). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013, a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018. Członkini: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Académiques).
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz zdjęcie
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Doktor w zakresie nauk o polityce (2006). Badaczka stosunków międzynarodowych. Pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Metodologii Badań nad Polityką.

Autorka publikacji na temat społecznych aspektów globalizacji, funkcjonowania porządku międzynarodowego oraz globalnych wyzwań współczesnego świata. W obszarze jej zainteresowania jest aktywność aktorów niepaństwowych w sferze międzynarodowej- zwłaszcza ruchów społecznych i organizacji pozarządowych, oraz transnarodowy charakter procesów i zjawisk we współczesnym świecie. Wykładała na Uniwersytecie Florenckim, Uniwersytecie w Madrycie (Autónoma), Uniwersytecie w Tromsø oraz na kilku uczelniach na Tajwanie, m.in. National Chengchi University w Tajpej, TamkangUniversity, Tunghai University oraz National Chung-Hsing University. Prowadzi zajęcia dla studentów Współpracuje z organizacjami pozarządowymi jako ekspertka i edukatorka.
Zdjęcie Dorota Niedziółka
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia. Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej, Dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista rynków energii. Autor ponad 100 publikacji dotyczących uwarunkowań funkcjonowania rynków energii, lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Zdjecie Barbara Ocicka
dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu logistyki, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz ekspertem w tych dziedzinach występującym na licznych konferencjach w kraju i za granicą. W swojej pracy naukowo–badawczej przywiązuje szczególną wagę do pogłębionej współpracy ze środowiskiem biznesowym, co znajduje odzwierciedlenie w jej dorobku naukowym.

Aktualnie kieruje projektami badawczymi o tematyce zarządzania innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant międzynarodowy NCBR), wpływu kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw high–tech (grant międzyuczelniany SGH+UEW) oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Jest wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 
dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. AGH

Zajmuje się efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Znaczącą pozycję w jego dorobku zajmują prace związane z modelowaniem matematycznym i numerycznym źródeł energii i systemów ciepłowniczych. Posiada doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Od 2019 roku współpracuje z Zespołem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini.

 

Łukasz Pawlik
Łukasz Pawlik

Z-ca dyrektora ds. utrzymania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie. Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego krakowskiego UR i studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej w MSAP UEK, Szacowania Nieruchomości AGH Kraków, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy UR i PK.

Przez cały czas związany z krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Pełni także obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie.
wykładowca studia podyplomowe
dr Natalia Pilguj

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2021 roku prowadziła badania w jednej z najbardziej rozpoznawalnych instytucji zajmujących się badaniami zjawisk burzowych – NOAA National Severe Storms Laboratory (Oklahoma, USA), w ramach stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Autorka publikacji w renomowanych czasopismach z zakresu nauk o atmosferze, takich jak Journal of Climate czy Geophysical Research Letters.

Od roku 2016 realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zarówno w roli wykonawcy jak i kierownika projektu. Jej prace koncentrują się na badaniach zmian klimatycznych oraz analizie warunków w jakich rozwijają się ekstremalne zjawiska pogodowe, a przede wszystkim burze i trąby powietrzne. Pracuje z numerycznymi modelami pogody, w celu analizy zjawisk burzowych oraz wskazywania możliwości poprawy ich prognozowania.
dr Barbara Regulska-Ingielewicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka na Uniwersytecie Northeastern Illinois w Chicago. Od 2016 roku adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Studiów Regionalnych i Globalnych.

W 2021 roku Sekretarz Redakcji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”. Uczestniczka wielu paneli dyskusyjnych oraz konferencji międzynarodowych m.in. w International Studies Association czy World International Studies Committee. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka publikacji z zakresu międzynarodowego reżimu klimatycznego i jego implikacji dla gospodarki poszczególnych państw, polityki klimatycznej Stanów Zjednoczonych na szczeblu federalnym i stanowym, a także polityki gospodarczej i wewnętrznej Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowej polityki handlowej.
Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

Wicedyrektor Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej  – wśród TOP 5 rocznika 1995, i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).

Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKOBP, obecnie Główny Analityk w biurze kredytowym. Komentator gospodarczy w radio i telewizji, m.in. Radio Zet, Radio RMFM, Radio TokFM, Radio ESKA, Radio 357, Radio Nowy Świat, Polsat, PolsatNews, TVN, TVN24, TV Biznes 24, oraz prasie fachowej m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Inwestorów Parkiet, Gazeta Prawna, Puls Biznesu i tygodnikach Polityka i Newsweek. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP. Autor lub Współautor ponad 123 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. W obszarze zainteresowań naukowych i praktycznych leżą również: AI, BI, BIG DATA, Data Analytics.
Rafał Skawski zdjęcie
Rafał Skawski

Doświadczony inżynier, technolog, praktyk biznesowy. Manager ds. innowacji i rozwoju opakowań w Żabka Polska. Od niemal 20 lat związany z branżą poligrafii i rynkiem opakowań. Poszczególne etapy jego kariery zawodowej były związane ze wsparciem technologicznym fabryk w zakresie konstrukcji opakowań, nowych materiałów, a także optymalizacji produkcji. 

Zdobywał doświadczenie w branży przemysłowej, spożywczej oraz FMCG. Brał udział w pracach projektowych, dotyczących stworzenia nakładek do głosowania, umożliwiających oddanie głosu osobom niewidomym i słabo widzącym. Zajmował się również pracami rozwojowymi nad uszlachetnianiem opakowań. Uczestnik konferencji i warsztatów, m. in. Future Packaging, Trendy i Innowacje, Biocompack-CE -Biocomposite packaging innovations systems in a Central European circular economy. Prelegent konferencji Pulsu Biznesu Packaging 2022. Zaangażowany obecnie w śledzenie trendów, budowanie strategii cyrkularności materiałów opakowaniowych oraz aspekty związane z projektowaniem pro-środowiskowym. Zainteresowany transformacją przemysłu opakowań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jego zdaniem przyszłość, to wielokrotność i inteligentne opakowania.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Adrian Smolis, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk biologicznych, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 r. kierownik Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców, od 2021 r. przewodzi Zakładowi Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców.

Jego zainteresowania naukowe obejmują biologię, faunistykę, ekologię, systematykę i biogeografię pierwotnych owadów z grupy Collembola, w której jest uznawanym i cenionym specjalistą rangi światowej, a w ich poszukiwaniu odbył kilkanaście ekspedycji naukowych m in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ukrainy, Niemiec, Francji czy Hiszpanii. W ostatnich latach jego aktywność naukowa, dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska jest coraz silniej skierowana na biologię konserwatorską owadów. Aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku, brał też czynny udział w ogólnopolskich programach ochrony wybranych gatunków motyli i chrząszczy, a w 2021 roku był krajowym koordynatorem ds. monitoringu kozioroga dębosza. Jego dorobek naukowy w zakresie systematyki Collembola i ochrony owadów obejmuje ponad 160 publikacji naukowych i popularno–naukowych. Laureat prestiżowej nagrody Royal Entomological Society za najlepszą pracę entomologiczną w kategorii „Insect Conservation and Diversity”. Na co dzień wykładowca i popularyzator zagadnień związanych z zachowaniem i gospodarowaniem bioróżnorodnością na różnych poziomach, autor i współautor ponad 80 przedmiotów, kursów czy warsztatów tematycznych.
Agnieszka Sobol zdjęcie
dr Agnieszka Sobol

Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki. Pracownik Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, stały współpracownik Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast.

Nagrodzona w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku za rozprawę pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja”. Nagrodzona w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w 2021 roku za monografię pt. „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” (P. Legutko, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, PAN, Warszawa, 2020). Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz przewodnicząca sekcji ‘ochrony klimatu’ Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.
wykładowca podyplomowe
Ewa Solarz

Head of ESG. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od ponad 10 lat zarządza i doradza w obszarach ESG. Doświadczenie zdobywała w wiodących firmach doradczych, w sektorze bankowym oraz we współpracy z sektorem pozarządowym.

Wieloletnia trenerka w obszarach odpowiedzialnej konsumpcji, ekonomii społecznej i Design Thinking. Realizowała projekty dla największych polskich firm z sektora energetyki, farmacji, finansów, budowlanego, spożywczego i innych m.in. w zakresie budowania strategii ESG, odpowiedzialnego łańcucha wartości, kalkulacji efektywności zaangażowania społecznego, zarządzania śladem węglowym i raportowania ESG. Odpowiadała za ESG w jednym z największych polskich banków.
Michał Stalmach

Zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu ds. Dekarbonizacji w Departamencie Strategii Korporacyjnej i Projektów Strategicznych w InPost. Jest odpowiedzialny za wdrażanie Strategii Dekarbonizacji Grupy InPost, w tym osiąganie celów redukcji emisji i realizację celu Net–zero do roku 2040, zgodnie z wytycznymi Science Based Targets initiative (SBTi).

Dodatkowo, jest zaangażowany w kwestie związane z ochroną środowiska, w tym działania w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz Bioróżnorodności. Posiada 11–letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania śladem węglowym firm i zrównoważonego rozwoju. W przeszłości, pracował m.in. w PwC oraz Bureau Veritas, gdzie specjalizował się w wyznaczaniu śladu węglowego dla organizacji, produktów i usług, opracowywaniu strategii zmniejszenia wpływu organizacji na klimat, oraz formułowaniu strategii netto zerowej emisji. Był także zaangażowany w współpracę z ponad 20 firmami z różnych sektorów, w tym nieruchomości, górnictwa metali, przemysłu ciężkiego, logistyki, sektora finansowego, produkcji, handlu detalicznego, sektora publicznego i innych, w szerokim zakresie działań obejmujących tworzenie strategii ESG, atestowanie raportów niefinansowych zgodnych z Global Reporting Initiative Standards (GRI) wg standardu ISAE 3000, oraz wsparcie w raportowaniu do Carbon Disclosure Project i zgodnie z wymaganiami TCFD (Taskforce for Climate–Related Financial Disclosures). Jest współautorem badania „Spółki Świadome Kryzysu Klimatycznego” w Polsce, obejmującego lata 2017–2021.

 
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr

Geograf–polarnik, absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologiczny UAM w Poznaniu (praca magisterska pod kierunkiem prof. Andrzeja Kostrzewskiego. Doktorat pod opieką prof. Antonego Long’a ukończył na prestiżowym Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii (2013). Habilitację poświecił mechanizmom kontrolującym rozwój wybrzeży skalistych w klimatach polarnych i zrealizował w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik prof. Piotr Migoń). Pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii (UNIS), Niemczech (AWI).

Obecnie kierownik Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna i opiekun Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie, lider polskich zespołów badawczych ds. ewolucji wybrzeży i paraglacjalnej transformacji krajobrazu w Wysokiej Arktyce. Prowadził badania na Svalbardzie, Grenlandii, Islandii, wyspach Skandynawii i Antarktyki oraz w Kanadzie. Na Uniwersytecie Wrocławskim realizował projekty dla Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat nagród od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START w latach 2013–14, MNiSW (stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013–16), nagrody naukowej Rektora UWr (2018) oraz pierwszy geomorfolog i badacz polarny nagrodzony stypendium Fundacji Crescendum Est Polonia (2009) i Nagrodą Naukową Polityki (2018). Były wiceprezydent światowej Asocjacji Naukowców Polarnych u Progu Karier (APECS – 2008–2009), współprzewodniczący grupy roboczej ds. wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów oraz członek komitetu sterującego grupy SVALHOLA – poświęconej badaniom środowisk holoceńskich Svalbardu. Najmłodszy członek Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, członek Akademii Młodych Uczonych  PAN. Pomysłodawca Grantów Interwencyjncyh NAWA – polskich grantów dla szybko zmieniającego sie świata. Głównym celem jego badań jest ustalenie w jaki sposób zmiany klimatyczne przekształcają wybrzeża polarne i zagrażają istniejącym w tych wyjątkowo wrażliwych strefach skupiskom ludności. Prywatnie republikanin i tata czwórki dzieci.
Jolanta Turek zdjęcie
dr Jolanta Turek

Praktyk biznesowy, doradca z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Stypendystka rządu singapurskiego w ramach Stypendium CISEE Award. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem, łańcuchem dostaw, ESG i bioopakowaniami.

Realizuje projekty doradcze we współpracy z firmami konsultingowymi w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej m.in. dla przedsiębiorstw z branż FMCG, energetycznej, stalowej, lotniczej, finansowej. Pracowała w spółkach PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w zespole zajmującym się strukturą finansowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Realizuje naukowe projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem biznesowym. Aktualnie jest członkiem projektu badawczego o tematyce zarządzania innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant międzynarodowy NCBR) oraz wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Jest trenerem i wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  
dr hab. Iwona Wagner prof. UŁ
dr hab. Iwona Wagner prof. UŁ

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi o przyrodę, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Od roku 2020 jest sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

zdjecie Tomasz Wojciechowski
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska obroniony na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, lider Pilskiego Klastra Energetycznego. Członek  i  przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Wykładowca akademicki. Członek panelu nauki Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE, zbudowanym we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Pile. Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i  wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Pomysłodawca i założyciel inicjatywy Współdzielnia Piła. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Jacek Zalewski zdjęcie
Jacek Zalewski

Dyrektor Działu Realizacji Projektów, RetencjaPL. Jako ekspert z 20-to letnim doświadczeniem w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego i firm wodociągowo-kanalizacyjnych oraz powiązaniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, społecznych gospodarki wodnej i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”.

Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, dokumentów strategicznych i analiz techniczno-ekonomicznych, a także ocen zrównoważenia projektów inwestycyjnych.

Ukończył inżynierię środowiska, jest współautorem „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich” (Bojarski A. i inni, Warszawa 2005) – podręcznika wydanego przez Ministerstwo Środowiska oraz wybranych zagadnień „Standardów wód deszczowych” opracowywanych przez grono ekspertów pod patronatem MPWiK w Bydgoszczy.

wykładowca studia podyplomowe
Bartłomiej Kupiec

Prawnik i analityk polityki klimatycznej. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Jagiellońskim w Krakowie. Studiował ekonomię energetyczną i polityczną na Hertie School of Governance w Berlinie. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, organizowanej przez Rheinische Friedrich–Wilhelms–Universität Bonn we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa i socjologii w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, pracował w think–tankach oraz niemieckiej firmie konsultingowej. Ponadto zajmował stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie opracowywał i analizował środowisko regulacyjne dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.
Maria Krawczyńska-Kaczmarek
Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, w Tchibo Warszawa, a w zakresie filantropii korporacyjnej w Forum Darczyńców. Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.
Łukasz Makuch
Łukasz Makuch

Dyrektor ds. ESG w CEE Equity Partners. Doświadczony menedżer i doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Zrealizował kilkaset projektów wsparcia w zakresie ESG dla Spółek giełdowych, korporacji, MSP oraz administracji publicznej i organizacji społecznych. Prowadził analizy istotności i ryzyk, opracowywał raporty, wdrażał procesy raportowania oraz przygotowywał raporty ESG. 

Spoiler title
 

Pracował jako Koordynator ds. CSR oraz realizował ewaluacje systemowych projektów społecznych. Absolwent SGH oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy.

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutację na 2. edycję prowadzi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Oznacza to, że w AGH należy składać dokumenty oraz dokonywać rejestracji na studia, zgodnie z informacją na stronie internetowej:
https://mak.agh.edu.pl.

Kontakt:
mak@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 22 52.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele 8:50–17:00.

Pierwszy semestr studiów będzie realizowany online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9075 zł  i może być wnoszona w dwóch ratach:

 • I rata: 5000 zł.
 • II rata: 4075 zł.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
Żaneta Kubik
tel.: +48 22 564 92 32
e-mail: zkubik@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
e-mail: dniedz@sgh.waw.pl

zastępca Kierownika studiów
dr Jolanta Turek
e-mail: jturek@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Geografii Ekonomicznej
Żaneta Kubik
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Geografii Ekonomicznej

 • Studia online
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:50–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 9075 zł (możliwe raty).

Rekrutację na drugą edycję studiów MAK prowadzi AGH w Krakowie.

Współtwórcy Studiów
Zdjecie Dorota Niedziółka
Kierownik Studiów

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
e-mail: dniedz@sgh.waw.pl

Zastępca Kierownika Studiów

dr Jolanta Turek
e-mail: jturek@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów

Żaneta Kubik
tel.: +48 22 564 92 32
e-mail: zkubik@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe