Podyplomowe Studia Analityk Biznesowy – Profesjonalista na Styku IT i Biznesu

Podyplomowe Studia Analityk Biznesowy – Profesjonalista na Styku IT i Biznesu dostarczają solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych osobom pracującym na styku świata biznesu i informatyki.

Atuty kierunku
Książka z rysunkiem globu ikona

Praktyczna wiedza – poznanie kluczowych zagadnień: BPMN, UML, BABOK, ITIL, PRINCE2, zarządzanie testami

dwie osoby ikona

Wartość dodana – warsztaty z umiejętności miękkich niezbędnych w pracy analityka biznesowego

Certyfikat ikona

Renomowany program – 20 zakończonych edycji, a każda nowa edycja startuje po kilkunastu dniach rekrutacji

Dlaczego warto?

 • Studia pozwalają z rozumieć istotę projektów innowacyjnych oraz cyklu tworzenia rozwiązań informatycznych i zarządzania zmianą, a także zdobyć umiejętność identyfikowania i opisywania procesów i wymagań biznesowych pod kątem racjonalności rozwiązań IT.
 • Dzięki nabytej umiejętności posługiwania się językami sfery biznesowej i IT absolwenci stają się rzecznikami potrzeb biznesu w relacji ze sferą IT oraz partnerami dla kierownictwa firmy w zakresie projektów innowacyjnych. 
 • Studia umożliwiają poznanie metod modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem EPC i BPMN, udział w warsztatach z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 i z opisu wymagań użytkowych w języku UML oraz wprowadzają do zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z zaleceniami ITIL, a także do oprogramowania firmy Visual Paradigm International.
 • Certyfikowani trenerzy prowadzą szkolenia z metodyki PRINCE2 Foundation. 
 • Uczestnictwo w zajęciach z zarządzania procesami i modelowania procesów w BPMN pozwala na przystąpienie do egzaminu „Zarządzanie procesami z systemem ADONIS” w programie certyfikacyjnym Grupy BOC.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Analityk Biznesowy – Profesjonalista na Styku IT i Biznesu adresowane są do:

 • specjalistów działów IT odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe,
 • specjalistów działów biznesowych odpowiedzialnych za wdrożenia rozwiązań informatycznych i projekty innowacyjne,
 • specjalistów ds. analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych w firmach IT,
 • kierowników projektów wdrożeniowych,
 • kierowników działów IT,
 • konsultantów do spraw wdrożeń rozwiązań informatycznych.

Program

BLOK I. ROLE ANALITYKA BIZNESOWEGO – 28 GODZ. – 8 PKT. ECTS 

Jerzy Leyk 

 • Specyfika pracy analityka biznesowego 
 • Środowisko pracy analityka biznesowego 
 • Kategorie interesariuszy analizy biznesowej 
 • BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) – jako standard dobrych praktyk analizy biznesowej 
 • Planowanie analizy biznesowej 
 • Analiza strategiczna przedsięwzięcia 
 • Pozyskiwanie (wydobywanie) wymagań 
 • Analiza wymagań 
 • Cykl życia wymagań 
 • Prowadzenie warsztatów wymagań 
 • Opis i rekomendowanie rozwiązań 
 • Ocena istniejących rozwiązań 

BLOK II. PROCESY BIZNESOWE I BPMN – 24 GODZ. – 8 PKT. ECTS 

Przemysław Polak (SGH) 

 • Organizacja zorientowana na procesy  
 • Zarządzanie procesowe  
 • Pomiary procesów  
 • Reinżynieria procesów  
 • Modelowanie procesów – warsztaty 

BLOK III. METODYKI PROJEKTOWE: PRINCE2 FOUNDATION – 24 GODZ. – 8 PKT. ECTS 

Certyfikowani Trenerzy PRINCE2 

 • Przygotowanie projektu, uzasadnienie biznesowe i zespół projektowy  
 • Zarządzanie strategiczne projektem (jakość, ryzyko, plany, zmiany)  
 • Sterowanie etapem projektu (kontrola i przekazanie produktu) 

BLOK IV. JĘZYK UML – OPIS PROCESÓW I WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH – 34 GODZ. – 10 PKT. ECTS 

Andrzej Sobczak (SGH) 

 • Omówienie kluczowych koncepcji obiektowości  
 • Przegląd procesów wytwórczych oprogramowania i ich relacje z UML  
 • Analiza biznesowa z wykorzystaniem UML  
 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy informatyczne   
 • Analiza systemowa z wykorzystaniem UML  
 • Modelowanie architektury systemów w UML 

BLOK V. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW IT – 8 GODZ. – 4 PKT. ECTS 

Andrzej Sobczak (SGH) 

 • Usystematyzowanie pojęć związanych z architekturą korporacyjną  
 • Cele wdrażania architektury korporacyjnej.  
 • Zakres wdrażania architektury korporacyjnej  
 • Role i ciała związane z architekturą korporacyjną  
 • Budowa architektury korporacyjnej  
 • Uwarunkowania wprowadzenia podejścia zwinnego do organizacji – manifest Agile 
 • Przegląd wybranych metodyk zwinnych 
 • Omówienie głównych składowych SCRUMa 

BLOK VI. ITIL – ZASADY I STOSOWANIE – 8 GODZ. – 4 PKT. ECTS 

Piotr Słowikowski 

 • Model usługowy we współczenej gospodarce 
 • Zmiany w relacji IT-Biznes i tworzenie wartości 
 • Rola analityka w procesach projektowania, budowy i doskonalenia usług 
 • Konstrukcja i zasady modelu ITIL 
 • Wybrane procesy modeli ITIL szczególnie istotne dla analityków 

BLOK VII. ZARZĄDZANIE TESTOWANIEM SYSTEMÓW IT – 12 GODZ. – 6 PKT. ECTS 

Jan Sabak (SJSI) 

 • Analityk biznesowy a testowanie 
 • Proces testowania 
 • Testy akceptacyjne  
 • Testy właściwości 
 • Dokumentacja testowa 
 • Wartość testowania dla biznesu 
 • Tworzenie scenariuszy i planu testów – warsztat 
 • Odbiór rozwiązań IT  

BLOK VIII. ANALIZA I WYBÓR ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH – 4 GODZ. – 2 PKT. ECTS 

Jędrzej Wieczorkowski (SGH) 

 • Analiza finansowa inwestycji w systemy informatyczne:   
 • Podejście księgowe vs. controllingowe  
 • Podstawowe metody inżynierii finansowej w wycenie projektów  
 • Specyfika wdrożeń oprogramowania standardowego:   
 • Specyfika oprogramowania dedykowanego  
 • Specyfika oprogramowania standardowego / powielarnego  
 • Metody kastomizacji systemów parametryzowalnych, znaczenie modelowania procesów  

BLOK IX. UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE ANALITYKA BIZNESOWEGO – 28 GODZ. – 8 PKT. ECTS 

Przemysław Kluge 

 • Grupa i jej dynamika  
 • Budowanie zespołu  
 • Umiejętności słuchania 
 • Metody facylitacji  
 • Prowadzenie spotkań  
 • Relacje z kierownictwem  
 • Twórczy potencjał konfliktów  
 • Elementy coachingu  

BLOK X. INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA – PROCES WYTWÓRCZY – 6 GODZ. – 2 PKT. ECTS 

Andrzej Kobyliński (SGH) 

 • Produkty programowe 
 • Procesy programowe 
 • Przebieg procesów wytwórczych 

Razem: 176 godz. – 60 pkt. ECTS 

Kierownik studiów

dr Przemysław Polak
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Adiunkt w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niezależny analityk i konsultant w dziedzinie systemów informacyjnych zarządzania, członek zespołów opracowujących strategie IT i specyfikacje wymagań systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej.

Stypendysta British Council (University of Strathclyde, Glasgow), Canadian Consortium of Management Schools (University of Calgary) i programu Tempus (Preston Polytechnic, obecnie - University of Central Lancashire). Prowadził także gościnnie wykłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dla Canadian Executive MBA w Warszawie i dla Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education. Odbył staże naukowe i dydaktyczne w Fachhochschule Nordostniedersachsen (obecnie: Leuphana University of Lueneburg) w Niemczech, na Hasselt University w Belgii, na Sabanci University w Stambule i na Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Wykładowcy

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof SGH

Inżynieria oprogramowania

dr Przemysław Polak

Procesy biznesowe

dr Jerzy Leyk

Role analityka biznesowego

dr hab. Andrzej Sobczak, prof SGH

Język UML i architektury systemów IT

Piotr Słowikowski

ITIL – zasady i stosowanie

Przemysław Kluge

Miękkie umiejętności analityka

Jan Sabak

Ekspert w dziedzinie zapewnienia jakości systemów informatycznych, wykonywania oraz organizacji testów.

Od kilkunastu lat zajmuje się testowaniem oraz niezawodnością oprogramowania i sprzętu komputerowego. Jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracując dla firm Matrix.pl, IMPAQ oraz Infovide zorganizował i kierował działami zapewnienia jakości. Obecnie pracuje w firmie AmberTeam, gdzie zajmuje się prowadzeniem projektów, organizowaniem zapewnienia jakości w projektach informatycznych oraz doradztwem w zakresie doskonalenia procesu testowania i automatyzacji testów. Prowadzi szkolenia z testowania, jest akredytowanym trenerem kursów przygotowujących do egzaminów ISTQB na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Pracował również jako nauczyciel przedmiotów związanych z elektroniką i informatyką. Prowadzi wykłady z testowania oprogramowania na takich uczelniach jak SGH, Politechnika Warszawska, AGH. Działa czynnie na rzecz propagowania wiedzy i kultury jakości produkcji oprogramowania. Jest gorącym zwolennikiem metod zwinnych w produkcji oprogramowania i poza nią) - testowanie systemów IT.
dr Jędrzej Wieczorkowski

Analiza i wybór rozwiązań informatycznych

Certyfikowani trenerzy

Metodyki projektowe – metodyka PRINCE2 Foundation

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie zajęć praktycznych (warsztatów, ćwiczeń) poprzez uczestnictwo w 70% tych zajęć,
 • zdanie egzaminu z części teoretycznej,
 • napisanie pracy dyplomowej – studium przypadku.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:30–16:30.

Zajęcia 22 edycji rozpoczną się 8 października 2022 r. i będą się odbywać zgodnie z następującym harmonogramem:

I semestr:

 • 08–09.10.2022 r.
 • 22–23.10.2022 r.
 • 05–06.11.2022 r.
 • 26–27.11.2022 r.
 • 10–11.12.2022 r.
 • 14–15.01.2023 r.
 • 28–29.01.2023 r.

Zajęcia 23 edycji będą się odbywać zgodnie z następującym harmonogramem:

I semestr:

 • 04–05.03.2023 r.
 • 25–26.03.2023 r.
 • 15–16.04.2023 r.
 • 22–23.04.2023 r.
 • 13–14.05.2023 r.
 • 03–04.06.2023 r.
 • 17–18.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8200 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4200 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 4000 zł – płatna do 31 stycznia dla edycji zaczynającej się od października i do 30 czerwca dla edycji zaczynającej się od marca.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Danuta Polak
tel.: +48 603 191 175
e-mail: dpolak@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Przemysław Polak
e-mail: ppolak@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej 
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 239 
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Analiz Ekonomicznych

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:30–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 8200 zł (możliwe raty).

Certyfikowani trenerzy prowadzą szkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

 

Użytkowanie oprogramowania firmy Visual Paradigm International w ramach ACADEMIC PARTNER PROGRAM

 

Warsaw School of Economics is an academic partner of Visual Paradigm. The usage of Visual Paradigm’s UML modeler, BPMN and DFD tools give students the opportunity to learn about IT development.

 

Przemysław Polak zdjęcie
Kierownik studiów

dr Przemysław Polak
e-mail: ppolak@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Danuta Polak
tel.: +48 603 191 175
e-mail: dpolak@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA