Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce

Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce to szansa na zrozumienie istoty i znaczenia technologii kosmicznych i ich komercjalizacji w rozwoju współczesnej gospodarki i społeczeństw.

Atuty kierunku
Ikona samolot okrążający kulę ziemską

Sektor kosmiczny – najlepsza perspektywa pracy zarówno dla inżynierów, ekonomistów, finansistów i pasjonatów nowoczesności

Komputer programowanie ikona zielona

Komercjalizacja technologii – program studiów obejmuje wszystkie aspekty komercjalizacji technologii kosmicznych

Rozwijanie zdolności ikona

Nawiązanie kontaktów – możliwość nawiązania relacji z pracodawcami i ludźmi sukcesu w branży kosmicznej

Dlaczego warto?

 • Sektor kosmiczny z najbardziej perspektywicznych w skali całej gospodarki jako miejsce pracy.
 • Realizacja programu znacznie rozszerza możliwość kariery w tym sektorze.
 • Możliwość zatrudnienia w międzynarodowym interdyscyplinarnym środowisku pracy.
 • Studia dają możliwość poznania specjalistów z różnych dziedzin pracujących  w projektach kosmicznych.
 • Zdobycie umiejętności wielopłaszczyznowego postrzegania problemów związanych z eksploracją kosmosu i jej uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce polecane są w szczególności dla:

 • pracowników organów administracji rządowej,
 • pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i świadczących usługi na rzecz sektora kosmicznego,
 • pracowników instytucji naukowo–badawczych zajmujących się problematyką kosmiczną,
 • ekspertów firm konsultingowych i doradczych,
 • pracowników sektora militarnego,
 • pracowników z branży telekomunikacyjnej, turystycznej,
 • pracowników firm świadczących usługi satelitarne i nawigacyjne,
 • wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę związaną z sektorem kosmicznym.

Program

Polityka kosmiczna – 17 godz.

 • Wykład inauguracyjny
 • Technologie kosmiczne i ich gospodarcze znaczenie
 • Polityka kosmiczna – jej cele i narzędzia
 • Globalny wymiar wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej

Struktura organizacyjna i otoczenie sektora kosmicznego – 11 godz.

 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Struktura organizacyjna podmiotów sektora kosmicznego w Polsce

Prawne aspekty wykorzystania przestrzeni kosmicznej – 11 godz.

 • Kształtowanie zasad suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej i kosmicznej
 • Kosmiczne prawo traktatowe i jego ewolucja
 • Wpływ innych dziedzin prawa międzynarodowego na prawo kosmiczne

Międzynarodowe organizacje sektora kosmicznego – 11 godz.

 • Międzynarodowe organizacje sektora kosmicznego i ich wpływ na kształt prawa i polityki kosmicznej
 • Wpływ polityki państw na kształt prawa kosmicznego

Gospodarka kosmiczna – stan i program rozwoju – 22 godz.

 • Ogólny stan gospodarki kosmicznej
 • Europejski program kosmiczny
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przemysłu kosmicznego
 • Rynek satelitarny, nawigacji i obserwacji Ziemi
 • Działalność gospodarcza i naukowa w kosmosie a ochrona własności intelektualnej
 • Procesy inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem i niepewnością

Aspekty finansowe i środowiskowe działalności sektora kosmicznego – 22 godz.

 • Finansowanie działalności w kosmosie
 • Ubezpieczenia usług kosmicznych
 • Bezpieczeństwo w kosmosie i problem militaryzacji
 • Technologie kosmiczne w służbie ekologii
 • Kosmos i jego zanieczyszczenie
 • Startupy w sektorze kosmicznym

Podstawy zarządzania w sektorze kosmicznym – 34 godz.

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie czasem
 • Negocjacje i atakowanie problemów

Aspekty zarządcze w wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej – 34 godz.

 • Zarządzanie lotami kosmicznymi oraz naziemnymi stacjami kosmicznymi
 • Turystyka kosmiczna
 • Space marketing
 • Zarządzanie współpracą przemysłową w sektorze kosmicznym
 • Współpraca nauki z przemysłem w zakresie eksploatacji kosmosu
 • Wykład zamykający

Seminarium – 6 godz.

Łącznie 168 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
Katedra Biznesu w Transporcie
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Zatrudniona w SGH od 1975 r., gdzie kolejno uzyskiwała stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu do 2019 r., następnie kierownik Katedry Biznesu w Transporcie do 2020 r. Sprawowała też funkcję prodziekana KZiF SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego. Członek Rady Naukowej KZiF i Instytutu Lotnictwa do 2019 r.

Współtwórca i kierownik licznych edycji podyplomowych studiów w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego, Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa i Przegląd Komunikacyjny. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020 r. Była przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki. Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, w tym w zespołach międzynarodowych a także międzyuczelnianych, realizowanych we współpracy z instytutami i uczelniami krajowymi. Autorka ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych systemowi transportowemu, m. in. EURO–TRANS, European Transport Congress. Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz m. in. dla resortu transportu, resortu infrastruktury, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe. W 2017 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wykładowcy

dr Krzysztof Banaszek

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Transportu „Organizacja i Sterowanie Ruchem Lotniczym” a następnie, w roku 2012 r., uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie transportu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania a także zarządzania i finansowania w sektorze transportu lotniczego. Pracę zawodową rozpoczynał w roku 1992 r. w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (Inspektorat Ruchu Lotniczego); od 1993 r. do 2007 r. pracował w PP Porty Lotnicze – Agencja Ruchu Lotniczego.

Następnie, po utworzeniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, kierował Pionem Służb Technicznych a od 2008 r. do 2013 r. pełnił funkcję Prezesa PAŻP. Obecnie jest ekspertem PAŻP ds. współpracy z Eurocontrol, uczestniczy w pracach szeregu grup roboczych ICAO i Eurocontrol w obszarze żeglugi Powietrznej i infrastruktury ATM, w szczególności ICAO European Region Aviation System Planning Group ( EASPG) oraz ECTL Civil-Military Stakeholder Committee (CMSC). Kieruje w PAŻP pracami projektu PJ20-W2 AMPLE „ATM Master Plan maintenance” 2019–2022 realizowanego w ramach drugiej fali projektów SESAR2020 (Single European Sky ATM Research). Jest współautorem PRSLiLUN przygotowanego przez Zespół Międzyresortowy ds. opracowania Programu Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych i przyjętego przez Radę Ministrów w roku 2007. Jako wykładowca akademicki od wielu lat współpracuje z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej a także Zakładem Teorii i Polityki Transportowej SGH. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych dotyczących żeglugi powietrznej oraz nawigacji satelitarnej a także współautorem monografii z zakresu inżynierii ruchu lotniczego.
prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

Kierownik Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy prezes Polskiej Agencji Kosmicznej od 2014 do 2016 roku.

prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

Kierownik Centrum Teledetekcji IGiK, prowadzi działalność naukową związaną z wykorzystaniem informacji z satelitów optycznych i mikrofalowych do określania bilansu energetycznego i wodnego na obszarach rolniczych i bagiennych. Jest autorem modeli prognozowania plonów, monitorowania susz w Polsce, wykrywania niedoborów wody w glebie oraz metod analizy obszarów podmokłych.

Stopień doktora otrzymała na Uniwersytecie Australijskim w Canberra w 1987 r. w wyniku przeprowadzenia prac badawczych nad wymianą strumieni energii pomiędzy powierzchnią lasów eukaliptusowych a atmosferą z zastosowaniem informacji z satelity NOAA. W 1995 r. w ramach stypendium Fullbrighta realizowała pracę badawczą w Phoenix, USA, związaną z modelowaniem wilgotności gleby, ewapotranspiracji, plonów upraw z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i meteorologicznych. Jest kierownikiem ze strony IGiK licznych projektów międzynarodowych realizowanych w FP6 i FP7 (Geoland, Geoland2, INTAS PACINE, CEUBIOM, GIONET), projektów realizowanych we współpracy z NOAA NESDIS oraz programów Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA: PECS Carbon, ASAP, SERENE, POLWET. Jest Przewodniczącą Zespołu ds. Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Reprezentuje Polskę na Forum Użytkowników Copernicus w Brukseli. Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Committee on Astronautics and Space Exploration oraz Space and Natural Disasters Reduction Committee, krajowym koordynatorem programu ERASMUS MUNDUS, autorem/współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
dr Krzysztof Kanawka

Dyrektor firmy Blue Dot Solutions, specjalizującej się w „dolnym sektorze kosmicznym” czyli praktycznym wykorzystaniu technik satelitarnych na Ziemi. Jest aktywny od ponad 10 lat w sektorze kosmicznym, wliczając to europejskie edukacyjne projekty satelitarne. W latach 2015–2016 koordynował projekt POSITION – pierwszy projekt w ramach programu Horyzont 2020 w tematyce kosmicznej z polskim liderem.

Częściowo na bazie doświadczeń tego projektu powstał akcelerator Space3ac, który obecnie skupia się na technikach satelitarnych w sektorze transportu. Ponadto, liderował na przełomie 2016 i 2017 roku projekt przeglądu perspektywicznych technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Ten projekt dotyczył analizy technologicznej domen takich jak telekomunikacja, nawigacja satelitarna czy eksploracja Układu Słonecznego, a także przedstawienia szans i zagrożeń w przemyśle kosmicznym dla Polski.
dr Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lata jego prezes. Magister geografii i doktor nauk technicznych. Prowadzi działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.

W latach 1991–1995 i 1999–2000 był członkiem Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W okresie 2009–21015 było członkiem Rady Dyrektorów, a ostatnie trzy lata jej przewodniczącym,  Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, został on nagrodzony jako „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005” oraz nagrodą specjalną Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN ekologii. Autor lub współautor ok. 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos

Profesor w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Współtworzył ten instytut i związany jest z nim od 1977 r, pełniąc funkcję Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN przez 16 lat. Uprzywilejowany przedmiot i obszar jego badań to zagadnienia elektrodynamiki jonosfery, fal plazmowych i eksperymentów satelitarnych w plazmie kosmicznej oraz zastosowań technologii kosmicznych.

Uczestniczył jako współbadacz w 8 eksperymentach rakietowych i satelitarnych w ramach Interkosmos, NASA i projektach  Unii  Europejskiej a  w szczególności w projekcie ASTRO+ „ Advanced  Space Technology  to Support Security Operations”. Autor i współautor wielu publikacji w recenzowanych międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na międzynarodowych i  krajowych konferencjach naukowych.  Członek wielu profesjonalnych Rad i Komitetów w tym: Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 1981 r.),Przedstawiciel Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych w COSPAR(od 1998 r.); członek Międzynarodowej Akademii Astronautycznej ( od 2003 r.). Przewodniczył Międzyresortowemu Zespołowi Konsultacyjno-Doradczemu ds. Przestrzeni Kosmicznej przy Prezesie Rady Ministrów RP (2000-2005); był  członkiem Rady Naukowej International Space Science Institute, Bern (2003-2006);  i  członkiem Komitetu Doradczego HayGroup Polska ( 2006-2009). Przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (2008-2011). Szef Doradców Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej (od 2006 r.). Przewodniczący  Rady Naukowej Centrum Badan Kosmicznych PAN (od 2011 r.), Członek Grupy Doradczej Programu SSA w ESA (od 2013 r.), Ekspert ds. Polityki Kosmicznej Ministerstwa Gospodarki (od 2009 r.)
dr Eleonora Kuczmera–Ludwiczyńska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności.

Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako w doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich. Autor wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki – „Jak szanować czas organizując prace sobie i innym”.
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

Zatrudniona w SGH od 1975 r., gdzie kolejno uzyskiwała stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu do 2019 r., następnie kierownik Katedry Biznesu w Transporcie do 2020 r.. Sprawowała też funkcję prodziekana KZiF SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego.  Członek Rady Naukowej KZiF i Instytutu Lotnictwa do 2019 r.

Współtwórca i kierownik licznych edycji podyplomowych studiów w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego, Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa i Przegląd Komunikacyjny. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020. Była przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki.  Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, w tym w zespołach międzynarodowych a także międzyuczelnianych, realizowanych we współpracy z instytutami i uczelniami krajowymi. Autorka ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych systemowi transportowemu, m. in. EURO-TRANS, European Transport Congress.  Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz m. in. dla resortu transportu, resortu infrastruktury, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe. W 2017 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. AszWoj

Dr hab. prawa międzynarodowego, specjalność prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo narodowe. profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej i Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne.

W latach 2013–2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego” Autorka ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego. Szef Katedry Prawa Międzynarodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Lider projektu o bezpieczeństwie kosmicznym.
dr Jakub Ryzenko

Specjalista w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami inżynierskimi). W latach 2004–2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Od tego czasu aktywnie zaangażowany w promowanie zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Następnie doradca Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej, ekspert polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, w latach 2012–2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa. Od 2011 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, PAN, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.
dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. PW

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (2019 r.), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2018), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (1999 r.). Ukończyła Lean LaunchPad Educators Program w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (2012 r.). W swojej pracy naukowej koncentruje się na startupach i edukacji na rzecz przedsiębiorczości technologicznej.

W Politechnice Warszawskiej prowadzi autorski cykl seminariów Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki. Autorka monografii: Startupy – wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości (edu-Libri, 2018) oraz Digital Startups in Transition Economies (Palgrave Macmillan, 2019). Współtworzyła i od 2011 roku zarządza Szkołą Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN. Jest członkiem Rady Programowej fundacji Startup Poland, zainicjowała i koordynowała badania polskich startupów prowadzone przez Fundację. Współautorka raportów Polskie Startupy w latach 2015–2018 oraz Visegrad Startup Report 2016/2017.
prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

profesor nauk społecznych, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą. Doświadczony dydaktyk- prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich oraz recenzent postepowań habilitacyjnych. Aktywny uczestnik badań naukowych, w tym w grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarzadzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.
dr Bartosz Sternal
dr Piotr Świerczyński

Kierownik Biura Socio&Tech. Ekspert do Komitetu Programowego (Shadow) Klastra 4 w programie PR Horyzont Europa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator w obszarze: Przestrzeń kosmiczna Ekspert w obszarze: Bezpieczne społeczeństwa, ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.Pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo-handlowo-usługowych. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu zarządzania dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Jest autorem programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynatorem kierunku HR Biznes Partner realizowanego na studiach II stopnia SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku.

Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura” oraz „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”.
prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski

Od roku 1993 dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Całą swoją karierę zawodową związał z lotnictwem. Pierwsze 20 lat pracy poświęcił badaniom drgań samolotów. W roku 1998 ogłosił nową strategię zawartą w haśle: „świadczenie usług na światowym rynku badań naukowych”.

Nieprzerwanie prowadzi działalność naukową w zakresie dynamiki i optymalizacji konstrukcji lotniczych. Jest autorem wielu publikacji naukowych, patentów oraz promotorem kilku przewodów doktorskich. Od 2002 roku corocznie organizuje w Polsce i USA Polsko-Amerykańską Konferencję Nauki i Technologii, uczestniczy w pracach zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków Badawczych EREA, jest aktywnym działaczem SIMP, Rady Głównej Instytutów badawczych oraz Komitetów PAN.
Paweł Wojtkiewicz

Dyrektor Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Od wielu lat zaangażowany w budowę polskiego sektora kosmicznego, specjalista w zakresie polityki kosmicznej i funkcjonowania rynku kosmicznego, współpracował m.in. z Ministerstwem Gospodarki oraz PARP. W latach 2009-2013 Kierownik Biura Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP.

Inicjator i koordynator projektów w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego wykorzystujących innowacyjne technologie. Obecnie, oprócz kierowania pracami Biura Związku, odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze sektora kosmicznego w międzynarodowej firmie GMV Innovating Solutions, dostawcy oraz integratora rozwiązań informatycznych dla branży kosmicznej.
prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Działalność naukowa dotyczy problematyki spalania, wybuchów, silników spalinowych, napędów kosmicznych, astrofizyki i metod diagnostyki procesów spalania. Jest promotorem licznych przewodów doktorskich. Opracował szereg wykładów z zakresu spalania, silników, napędów kosmicznych i astronautyki. Był współorganizatorem nowego kierunku nauczania „Lotnictwo i Kosmonautyka”.

Zainicjował nauczanie astronautyki oraz opiekuje się działalnością studencką z tego zakresu. Pod jego opieką został zbudowany pierwszy polski satelita Ziemi „PW-Sat”.Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, USA, na Northeastern University w Shenyang, Chiny oraz na Nanyang Technological University w Singapurze. Przez wiele lat koordynował w kraju badania z zakresu procesów spalania i eksplozji. Pełnił i pełni wiele funkcji w krajowych i międzynarodowych organizacjach. Od 2003 r. do chwili obecnej przewodniczy Komitetowi Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN. Jest Członkiem Rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (Paryż); Członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Członkiem Zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Dwukrotnie był członkiem Zespołu T-12 oraz przewodniczył pracom Zespołu O-13 w Komitecie Badań Naukowych. W latach 1983-2004 był Redaktorem Naczelnym „Archivum Combustionis”, czasopisma naukowego KTiS PAN. Obecnie jest członkiem Rad Redakcyjnych czasopism: „Journal of Engineering Physics & Thermophysics”, “Combustion, Explosion, and Shock Waves”, “Archivum Combustionis” oraz “Archiwum Procesów Spalania”.
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na nowym kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów.

Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH–WUM MBA). Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 2. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się na przełomie października/ listopada 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki po południu od godz. 15.30 i w soboty od godz. 9.00. Przewidujemy 11 zjazdów.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8200 zł.

Możliwe dwie równe raty:

 • I rata płatna przy zapisie na studia,
 • II rata płatna do 28 lutego 2024 r.

W ramach opłaty zapewniamy niezbędne materiały dydaktyczne (w postaci plików PDF) i wybrane pozycje książkowe.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW
prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
e-mail: emarci@sgh.waw.pl
tel.: +48 605 627 345

sekretarz STUDIÓW
mgr Paulina Latosek
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl
tel.: +48 609 801 727, +48 22 564 73 11

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Katedra Biznesu w Transporcie

 

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki po południu od godz. 15.30 i w soboty od godz. 9.00.
 • Opłata za całość studiów: 8200 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
e-mail: emarci@sgh.waw.pl
tel.: +48 605 627 345

sekretarz studiów

mgr Paulina Latosek
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl
tel.: +48 609 801 727, +48 22 564 73 11

Programy MBA i studia podyplomowe