Studia podyplomowe Strategiczne zarządzanie programami (Executive Programme Management)

Celem Studiów Podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Programami (Executive Programme Management) jest nauczenie najlepszych praktyk zarządzania programami, pokazanie skutecznych technik i narzędzi zarządczych oraz zbudowanie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania korzyściami i zarządzania ryzykiem do poziomu umożliwiającego wdrożenie zarządzania programami we własnej organizacji.

Atuty kierunku
Wzrost i symbol dolara ikona

Perspektywy rozwoju – zdobycie prestiżowych i poszukiwanych na rynku pracy kompetencji zarządzania programami

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – nowoczesny, praktyczny, stale aktualizowany i oparty na międzynarodowych standardach

Mówienie i pisanie ikona

Doskonali prowadzący – uważnie dobrany zespół wykładowców, najwyższej klasy ekspertów w reprezentowanych przez siebie dziedzinach

Dlaczego warto?

 • Efektywniejsze dostarczanie zaplanowanej i realnie potrzebnej zmiany,
 • Utrzymanie stałej koncentracji na celach zmiany biznesowej,
 • Dostarczanie ram i uzasadnień dla wyższego kierownictwa potrzebnych do kierowania procesem zmian,
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz kapitału ludzkiego poprzez ustalanie priorytetów i integrację projektów,
 • Dostarczanie lepszego środowiska do zarządzania ryzykiem, ponieważ będziemy rozumieli szerszy kontekst zachodzących procesów i zjawisk,
 • Poznanie narzędzi i technik do osiągania korzyści biznesowych w trakcie i po programie przy zastosowaniu formalnych, acz elastycznych procesów,
 • Usprawnimy kontrolę kosztów, standardów i jakości,
 • Efektywna budowa i wdrażanie studiów wykonalności i uzasadnienia biznesowe oraz skutecznie nimi zarządzanie w trakcie całego cyklu życia programu,
 • Narzędzia efektywniejszej kontroli wielu skomplikowanych działań,
 • Tworzenie skutecznych diagramów organizacyjnych oraz cały ładu zarządczego rozumiejąc, jak budować czytelne definicje ról oraz ich zakresy odpowiedzialności decyzyjnej i wykonawczej,
 • Budowanie rozwiązania skutecznego przechodzenia od bieżących do przyszłych działań.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Strategiczne Zarządzanie Programami (Executive Programme Management) skierowane są do przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych, którzy odpowiadają lub chcą przygotować się do odpowiedzialności za nadzór i kierowanie zbiorem przedsięwzięć i działań bieżących tworzących programy. Studia mają na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych na naczelnych stanowiskach w zakresie zarządzania programami (dyrektor programu, właściciel programu, kierownik programu i podobne). W zakresie tym uczestnicy studiów nabędą kompetencje zgodne z najlepszymi praktykami wiodących instytucji międzynarodowych oraz oparte na szerokich doświadczeniach profesjonalnej kadry wykładowców, w tym ekspertów o międzynarodowym wymiarze i renomie.

Rekomendacje

Mając ponad 30 lat doświadczeń w zarządzaniu programami w Polsce i na świecie mogę stwierdzić, ze inicjatywa SGH uruchomienia studiów podyplomowych w tym zakresie jest jedna z bardziej istotnych i potrzebnych na rynku. Tworzy precedens wypełniający lukę kompetencyjną, która wiele organizacji boli od strony finansowej, zarządczej i reputacyjnej. Dlaczego w Polsce ustrukturyzowane podejście do zarządzania programami nie jest dostatecznie doceniane i stosowane? Zdarzały się przecież przykłady w administracji publicznej oraz w biznesie w szukaniu wartości w metodycznym podejściu do zarządzania. Ponad standardową dojrzałością w zarządzaniu dużymi programami rządowymi wykazywało się na przykład Ministerstwo Finansów. Była to jednak sytuacja odosobniona. W innych urzędach centralnych podejmowane były próby poprawy sposobu zarządzania poprzez wprowadzenie standardu, ale nigdzie poza Ministerstwem Finansów nie doszło do opracowania całościowego rozwiązania. W Spółkach Skarbu państwa oraz w biznesie niejednokrotnie obserwuje się dość dojrzałe podejście do wykorzystania standardów zarządczych w zakresie programów. W dojrzalszych pod tym względem od Polski krajach europejskich, duże programy rządowe realizowane są przy wykorzystywaniu różnych standardów w zależności od rodzaju programu, jego interesariuszy, zdefiniowanej wizji i modelu docelowego oraz korzyści i zmian, które mają zostać zrealizowane. Standardy te zapewniają systematyczne i zdyscyplinowane podejście do zarządzania ryzykiem i zarządzania wartością. Aby standardy spełniały swoje funkcje na drodze do skutecznej realizacji zakładanego przedsięwzięcia, niezbędne jest zaistnienia kilku krytycznych czynników sukcesu do których należą: identyfikacja właściwych metodyk, które wskazują na konieczność zachowania zgodności z przyjętymi pryncypiami, wdrożenie standardu zarządzania ryzykiem, dynamiczne zarządzanie uzasadnieniem biznesowym, zbudowanie odpowiedniego biura wsparcia dla programu, rozumienie jak budować przyszły model operacyjny dla programu i system zarządzania zmianą, rozumienie zastosowań i stosowanie modeli dojrzałości w ocenie możliwości skutecznej realizacji programu. Warunki te zapewniają proponowane przez SGH studia stanowiące unikatową i potrzebną propozycję na polskim rynku.

dr Piotr Kotelnicki

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania programami (8 godzin)
 • Programy narzędziem strategicznego rozwoju organizacji (8 godzin)
 • Najlepsze praktyki i standardy zarządzanie programem (16 godzin)
 • Zarządzanie korzyściami (Benefit management) (8 godzin)
 • Uzasadnienie biznesowe programu (Business case) (8 godzin)
 • Studium wykonalności programu (Feasibility studies) (8 godzin)
 • Budowanie docelowego modelu operacyjnego (POTI) (8 godzin)
 • Zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji (Business proces management) (8 godzin)
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy i komunikacją programu (8 godzin)
 • Ład projektowy – Zarządzanie projektami z perspektywy dyrektora programu (16 godzin)
 • Diagnoza i rozwój potencjału profesjonalnego dyrektora programu (8 godzin)
 • Biuro zarządzania portfelem, programami i projektami (8 godzin)
 • Zarządzanie portfelem przedsięwzięć (Portfolio Management) (8 godzin)
 • Dojrzałość organizacji w zakresie portfeli, programów i projektów (8 godzin)
 • Budowanie kapitału ludzkiego dla realizacji programów (8 godzin)
 • Zarządzanie ryzykiem w realizacji programu (8 godzin)
 • Zarządzanie zmianą w organizacji (8 godzin)
 • Wybrane zagadnienia i praktyczne przykłady zarządzania programami (8 godzin)

Kierownik studiów

dr. hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w SGH. Współorganizator i wieloletni wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH-WUM MBA).
 

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Scrum PSM), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.

Wykładowcy

dr inż. Dariusz Bogucki

Teleinformatyk (absolwent IT WEiTI Politechniki Warszawskiej, doktorat w IPPT PAN). Ukończył ponadto studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w KSAP. Ekspert w obszarze finansowania projektów ze środków UE. W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego MSWiA.

Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002–2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu IDA II/IDAbc odpowiadał za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 2004–2006 jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynował prace nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W latach 2007–9 jako dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS odpowiadał za wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy. Ekspert Komisji Europejskiej (oceniał wnioski B+R 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju) oraz inicjatywy wspólnotowej Ambient Assisted Living (AAL). Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności, głównie dla projektów  teleinformatycznych. Refleksje z tym związane zebrał w wydanej w 2016 roku książce „Studium Wykonalności. Poradnik” (ISBN: 978–83–64512–67–4). W latach 2010–15 prowadził na Wydziale Prawa i Administracji UKSW wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Systemy finansowania projektów UE”. Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

Zakład Zarządzania w Gospodarce, SGH. Absolwent kierunku Ekonomia SGH, profesor w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz w programie EAUM–MBA. Uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych, m.in. związanych z inicjatywą wspólnotową EQUAL, programem Leonardo da Vinci.

Autor około 30 publikacji naukowych i fachowych z dziedziny zarządzania. Sekretarz techniczny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych(m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych.

Współpracuje zarówno z sektorem publicznym(m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, jednostki sektora finansów publicznych) jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości     projektowej organizacji. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®  i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.
dr Piotr Kotelnicki

Prezydent i Dyrektor zarządzającym od 1998 roku do chwili obecnej CRM SA - Centrum Rozwiązań Menedżerskich Spółka Akcyjna (w latach 2009–2015 Dyrektor Devoteam Centre of Excellence CRM SA – Devoteam Group). Vice Prezydent Polskiej części Komitetu Doradczego dla Ambasadorów Krajów Członkowskich OECD od 1991 do chwili obecnej (BIAC). Koordynator Polskiego Departamentu Ładu Zarządczego i Edukacji. Były członek Naukowego Komitetu Doradczego Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Stypendysta studiów podoktorskich Fulbright – Hays na University of Michigan, School of Business Administration. Visiting Profesor Uniwersytetu Michigan w Szkole Administracji Biznesowej. Salzburg Seminar Fellow. Członek Departamentu na Politechnice Gdańskiej na międzynarodowym programie MBA. Wykładowca/ konsultant. Ekspert AMBA. Podyplomowe studia na Uniwersytecie Amsterdamskim w zakresie integracji europejskiej. Założyciel i Prezes pierwszej w Polsce Międzynarodowej Szkoły Handlu w Ryni (MSH) przez pięć lat. Przez 6 lat Prezydent Management Resource Centre w ICL Polska. Członek wielu rad nadzorczych w polskich I zagranicznych firmach. Dyrektor Programu i Koordynator Zmian Biznesowych w wielu programach unijnych i rządowych. Biegły NIK w programach kontroli zarządczej. Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Innowacji i Stabilnego Wzrostu Gospodarczego – IGS Foundation.
Krzysztof Ogonowski

Prezes Silfra-Consulting, BPI Group, Ekspert w zakresie zarządzania zmianą i projektami oraz rozwoju przywództwa w erze cyfrowej. Były pracownik naukowo-dydaktyczny SGH – Instytut Zarządzania SGH (d. Katedra Zarządzania w Gospodarce). Ma prawie 20 lat doświadczenia we wdrażaniu strategicznych zmian (w tym transformacji biznesowej, zmian związanych z digitalizacją) w największych firmach w Polsce i w Europie m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług dla biznesu.

Uczestniczył w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals) – globalnej organizacji zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą. Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie Change Management i pracuje w globalnej sieci ekspertów PROSCI. Od 25 lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na studiach MBA w zakresie wdrażania strategii oraz Project i Change Management. Występuje jako mówca motywacyjny i prelegent na zamkniętych wydarzeniach dla firm oraz na konferencjach w Polsce i za granicą.
Rod Sowden

Założyciel i dyrektor zarządzający Aspire Europe, organizacji zajmującej się poprawą efektywności zarządzania programami w przedsiębiorstwach i organizacjach. Jest wieloletnim, doświadczonym konsultantem ds. zarządzania programami, portfelami i projektami. Wśród obszarów jego specjalizacji znaleźć można również tworzenie biur zarządzania portfelami i programami oraz rozwój modeli kompetencji menedżerskich w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Rod był głównym autorem w edycji 2011 Management Successful Programs (MSP®) oraz Portfolio, Program and Project Maturity Model (P3M3®). Jest również autorem serii przewodników dotyczących MSP, takich jak MSP Survival Guide for Business Change Managers oraz MSP Survival Guide for Senior Responsible Owners, które wspierają osoby pełniące kluczowe role w programach. Rod pomógł ponad 150 różnym organizacjom poprawić wydajność zarządzania portfelem, programem, projektem i zmianą.
Paweł Szewczyk

Absolwent kierunków Zarządzanie oraz Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta i absolwent programu CEMS MIM (Community of European Management Schools and International Companies, Master in International Management, ESADE, Barcelona). Od ponad 15 lat konsultant, kierownik projektów transformacji oraz doradca zarządów, wspierający przedsiębiorstwa w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych.

Pracował dla następujących firm konsultingowych: Roland Berger Strategy Consultants (Warszawa), Ernst&Young (Barcelona), Ernst&Young (Warszawa), PriceWaterHouseCoopers (Warszawa), BPI Group (Warszawa), Silfra (Warszawa) oraz następujących Klientów: Pfizer, AstraZeneca, Whirlpool, FujiFilm, JohnsonDiversey, PKP IC, CTL Logistics, Ministerstwo Finansów, EFL, PEPCO, Veolia, EDF, Tauron, Energa i inni. Obecnie współwłaściciel i partner zarządzający w Silfra Consulting (członek BPI Group, partner PROSCI i Microsoft). Od 2019 roku pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH (obszary specjalności: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą).
dr Joanna Tabor–Błażewicz

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik projektu rozwoju kompetencji “Wykładowcy SGH z PO WERem”, członek Komitetu Sterującego projektu “Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”, koordynator Szkoły Letniej – Summer University Warsaw 2019. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz dyrektora w Platformie Mediowej Point Group. Autorka książki „Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka”, Poltext, Warszawa 2013.

Zainteresowania naukowe obejmują obszary: zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności na zarządzania talentami, odkrywania własnych talentów, zarządzania kapitałem ludzkim, diagnozy własnego potencjału i tworzenia planów rozwojowych w krótkim i długim okresie, doskonalenia zawodowego pracowników, Work Life Balance oraz zarządzania czasem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i podyplomowych, w tym m.in. „Trening diagnozy potencjału, coachingu i mentoringu” oraz „Zarządzanie talentami”. Realizuje zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych, od  uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspierając ich w planowaniu swojego rozwoju. Doświadczenia zawodowe zdobywała zajmując się organizacją procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla pracowników organizacji różnego typu.
Wojciech Wereszko

Twórca i właściciel True Leader Wojciech Wereszko, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i Formoza, przywódca, praktyk w zakresie planowania i motywowania. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, kierunku Dowodzenie Pododdziałami oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii na kierunku Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi, ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze dowodzenia i kierowania ludźmi oraz planowania i zarządzania projektami szkoleniowymi. Wiedzę zdobywał dowodząc Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej w ramach Międzynarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw (MIO MIF 2000/2001) oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie, planując i organizując proces szkolenia w zakresie bojowego wykorzystania operatorów jednostek specjalnych. Przez siedem lat kierował wydziałem szkolenia, był komendantem Ośrodka Szkolenia Nurków Wojsk Specjalnych Jednostki Wojskowej GROM. Obecne zainteresowania koncentruje na obszarach związanych z przywództwem, w tym budowaniu efektywnych zespołów zadaniowo – projektowych (z wykorzystaniem metodologii FRIS i Facet5), zarządzaniem i oceną ryzyka w projektach i programach, budowaniem długofalowych strategii biznesowych, zarządzaniem procesami produkcyjnymi oraz wsparciem procesów HR oraz mentoringiem i coachingiem kadry zarządzającej. Jest certyfikowanym trenerem: „FRIS – Style myślenia”, akredytowanym konsultantem metodologii „Facet5”, certyfikowanym praktykiem metody „The Coaching Maps” oraz „Trenerem biznesu” Akademii SET. Posiada certyfikaty w zakresie zarządzania projektami Prince 2 i programami MSP, zmianą biznesową Change Managment oraz zarządzania ryzykiem M_o_R APMG International.
„ ”

Informacje techniczne

 • Ze względu na wykład inauguracyjny prowadzony przez Roda Snowdena, autora wiodącego standardu Managing Successful Programmes pierwszy dzień wykładowy realizowany będzie w języku angielskim.
 • Zajęcia przewidziane do realizacji w formule stacjonarnej, w siedzibie Uczelni (al. Niepodległości 128, bud. C).
 • Dopuszczamy możliwość realizacji części zajęć w formie zdalnej (MS Teams), w przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych.

 

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 1. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Inauguracja studiów przewidziana jest na listopad 2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.


Warunkiem ukończenia Studiów jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w karcie egzaminacyjnej oraz napisanie i obrona pracy końcowej poświęconej rozwiązaniu konkretnych problemów zarządzania programami związanych z potrzebami miejsca pracy słuchaczy.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Łącznie studia zajmują dziesięć, dwudniowych zjazdów, po osiem godzin lekcyjnych, czyli w sumie 160 godzin.

Terminy zjazdów w nadchodzącej 1. edycji studiów:

Semestr I

 • 05–06  listopada 2022 r.
 • 26–27 listopada 2022 r.
 • 17–18 grudnia 2022 r.
 • 21–22 stycznia 2023 r.
 • 04–05 lutego 2023 r.

Semestr II

 • 11–12 marca 2023 r.
 • 25–26 marca 2023 r.
 • 01–02 kwietnia 2023 r.
 • 22–23 kwietnia 2023 r.
 • 20–21 maja 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8900 zł (możliwe dwie równe raty):

 • I rata płatna przy zapisie na studia,
 • II rata płatna do 1 marca 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów, w tym odpisu w języku angielskim.

Kontakt

Osoby zainteresowane studiami zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Studiów

Kierownik studiów
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
e-mail: pawel.wyrozebski@sgh.waw.pl
tel.: +48 692 112 883

adres do korespondencji
Paweł Wyrozębski
Katedra Zarządzania Projektami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
dopisek: Studia Podyplomowe Strategiczne Zarządzania Programami

Organizator studiów
Instytut Zarządzania
Katedra Zarządzania Projektami

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8900 zł (możliwe raty).
Paweł Wyrozębski
Kierownik studiów

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
e-mail: pawel.wyrozebski@sgh.waw.pl
tel.: +48 692 112 883

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA