Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem

Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem – to oferta programowa obejmująca jedenaście bloków tematycznych i seminarium, a wśród nich: nowe modele agrobiznesu, innowacje w agrobiznesie, nowe formy pozyskiwania finansowania, zarządzanie strategiczne oraz bezpieczeństwo żywnościowe i żywności.

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Interdyscyplinarne studia – połączenie wiedzy z sektora agrobiznesu i zarządzania

Śrubokręt i klucz ikona

Studia przypadków – równowaga wiedzy teoretycznej i praktycznej

dwie osoby ikona

Możliwość networkingu – doskonali prowadzący z różnych obszarów wiedzy

Dlaczego warto?

 • miejsce agrobiznesu w gospodarce narodowej i jego dlań znaczenie,
 • charakterystyki lokalnych i globalnych rynków rolnych,
 • przyczyny powstawania strat i marnotrawstwa żywności oraz sposoby im zaradzania,
 • prawne aspekty funkcjonowania agrobiznesu,
 • źródła finansowania agrobiznesu,
 • innowacje w agrobiznesie oraz warunki ich tworzenia.

Czy dla mnie?

Adresatami oferty Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem są:

 • osoby zarządzające, na różnych poziomach ogniwami agrobiznesu,
 • dyrektorzy i członkowie zarządów firm,
 • indywidualni przedsiębiorcy,
 • osoby zatrudnione w organizacjach zrzeszających firmy,
 • kadra kierownicza zatrudniona w jednostkach administracji centralnej i samorządowej zajmująca się agrobiznesem.

Program

 • Miejsce agrobiznesu w gospodarce narodowej (8 godz.)
 • Globalne i lokalne rynki rolne (12 godz.)
 • Łańcuchy powiązań w produkcji żywności (8 godz.)
 • Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności (12 godz.)
 • Starty i marnotrawstwo żywności i im przeciwdziałanie (8 godz.)
 • Prawne aspekty funkcjonowanie agrobiznesu (12 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w agrobiznesie (12 godz.)
 • Źródła finansowania agrobiznesu (8 godz. )
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w agrobiznesie (8 godz.)
 • Innowacje w agrobiznesie (12 godz.)
 • Nowe modele agrobiznesu (8 godz.)

Razem wymiar godzin: 160  (w tym: praktycznych: 52, teoretycznych: 108).

Kierownik studiów

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
Instytut Rynków i Konkurencji, kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego

Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH). Doktorem nauk został w wieku 29 lat, a doktorem habilitowanym w wieku 36 lat. Wykładowca akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego w Instytucie Rynków i Konkurencji SGH.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse w SGH. Na dorobek prof. S. Kowalczyka, jako pracownika nauki składa się 650 pozycji w tym: 250 publikacji (7 monografii autorskich, 75 rozdziałów w monografiach zespołowych), 160 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych oraz 240 ekspertyz i opinii. Główne obszary badawcze to bezpieczeństwo żywnościowe i żywności, jakość i fałszowanie żywności, globalizacja agrobiznesu, strategie firm agrobiznesu. Prof. S. Kowalczyk posiada także bogate doświadczenie praktyczne. Zajmował szereg funkcji w instytucjach administracyjnych oraz gospodarczych. Był m. in. Wiceprezesem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych.

Wykładowcy

wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

Prorektor ds. rozwoju oraz dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji. Absolwent SGPiS (obecnie SGH), gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej zajmuje się teorią ekonomii i ekonomią stosowaną, koncentrując się na: przedsiębiorczości, przedsiębiorstwach rodzinnych, teorii i strategiach konkurencji, ekonomii rolnej, bezpieczeństwie żywnościowym i globalizacji.

Autor, współautor i redaktor naukowy kilkudziesięciu książek, podręczników i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, ekonomii rolnej, globalizacji, przedsiębiorczości, przedsiębiorstw rodzinnych, zrównoważonego rozwoju oraz strategii konkurowania firm.
wykładowca studia podyplomowe
prof. dr. hab. Tomasz Kijek

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi prace badawcze m.in. z zakresu roli innowacji i wiedzy w rozwoju biogospodarki.

Pełnił funkcje kierownika dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz opracował liczne ekspertyzy i prace zlecone dotyczące innowacyjności na rzecz JST. Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz aktywny recenzent w czasopismach renomowanych wydawnictw.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Mariola Kwasek, prof. IERiGŻ-PIB

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor IERiGŻ PIB. Autor i współautor ponad 250 prac naukowych i ekspertyz wykonanych na rzecz administracji centralnej, głównie MRiRW i MEiN. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomiką konsumpcji, poziomem życia ludności, kwantyfikacją wzorców konsumpcji żywności w Polsce i innych krajach UE, dochodową elastycznością popytu na żywność, bezpieczeństwem żywnościowym w skali globalnej, stratami i marnotrawstwem żywności oraz zrównoważoną konsumpcją żywności.

W pracy naukowej posługuje się szerokim spektrum narzędzi badawczych. Kierownik licznych zadań badawczych w ramach działalności statutowej i Programów Wieloletnich IERiGŻ PIB oraz współwykonawca kilku projektów badawczych. Członek FAO Global Forum on Food Security and Nutrition oraz zespołów eksperckich powołanych przez MRiRW.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH

Ukończył studia ekonomiczne na kierunku cybernetyki i informatyki ekonomicznej, specjalność statystyka i ekonometria. Od lat prowadzi wykłady i zajęcia e–learningowe z zakresu zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego. Aktywnie współpracuje z biznesem wykonując badania i analizy rynku oraz ekspertyzy na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, a także instytucji naukowo-badawczych, ministerstw oraz innych organizacji.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 80 autorskich i współautorskich publikacji (w tym m.in. dwie autorskie monografie, 5 redakcji książek, 10 publikacji w czasopismach naukowych) w zakresie zarządzania wiedzą i innowacjami, zarządzania strategicznego, tworzenia klastrów oraz parków naukowo-technologicznych. Jest Autorem wielu ekspertyz dla PARP oraz innych instytucji rządowych. W 2014 roku odbył staż naukowy na Northeastern Illinois University w Chicago (USA) w zakresie tematyki Ekoinnowacje w mieście. Był członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Należy do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją pełniąc funkcję V–ce prezesa Oddziału Warszawskiego.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, prof. SGH

Profesor SGH w Warszawie, Kierownik Zakładu Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji. Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki zrównoważonego rozwoju, globalizacji, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości.

Równolegle przez kilkanaście lat pełnił funkcje menadżerskie w takich instytucjach jak: BFG – Czł. Zarządu, BOŚ SA – Wiceprezes i Prezes Zarządu, NFOŚiGW – Prezes Zarządu. W latach 2013–2015 – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Deregulacji w Ministerstwie Gospodarki. Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika KNOP.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH

Prodziekan w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH, kierownik Zakładu Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Międzynarodowego w Instytucie Rynków i Konkurencji. Od wielu lat w centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się biznes międzynarodowy rozpatrywany przez pryzmat instytucjonalizmu oraz zmiany wywołane rewolucją informacyjną.

Ostatnie badania i publikacje ukierunkowane są platformy cyfrowe i ich rolę w transformacji społeczno-gospodarczej w układzie globalnym, krajowym i sektorowym.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW

Zatrudniony od 2007 r. jako pracownik naukowo–dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego. Autor ponad stu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym, prawem rolnym i gospodarką nieruchomościami.

Od 2001 r. prowadzi zajęcia m.in. z zakresu prawa żywnościowego na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie SWPS, w Instytucie Żywności i Żywienia, na Copenhagen University, Roma Tre University, University of Granada oraz w ramach Intensive Programme Global Food Law and Quality na Tuscia University.
dr Anna Budzyńska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej pracownik kontrolingu w jednej z lubelskich spółek notowanych na GPW i Katedry Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W działalności naukowej i dydaktyczno–szkoleniowej zajmuje się problematyką konkurencyjności i rozwoju rynków rolnych w gospodarce światowej. Autorka i współautorka ponad 20 publikacji. Ponadto ekspert z dziedziny rynków rolnych w Senacie RP oraz innych instytucjach publicznych.
wykladowca studia podyplomowe
dr Iwona Łuczyk

Adiunkt w Zakładzie Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego w Instytucie Rynków i Konkurencji. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), absolwentka Programu Master in International Management w ramach CEMS (Université catholique de Louvain).

Odbyła szkolenia m.in. w Joint Vienna Institute oraz na Uniwersytecie Columbia (Columbia Centre on Sustainable Investment). Autorka kilku artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej” i „Obserwatorze Finansowym”, oraz dwóch rozdziałów w publikacjach zbiorowych wydanych przez OW SGH oraz wydawnictwo Routledge. Jej zainteresowania badawcze obejmują: ekonomię rozwoju, zrównoważony rozwój i finanse, międzynarodowe instytucje finansowe oraz bezpieczeństwo żywnościowe.
wykładowca studia podyplomowe
dr Yuliia Zolotnytska

Doktor nauk ekonomicznych. Od marca 2023 r adiunkt w Zakładzie Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego IRiK SGH. Absolwentka Programu im. Lane’a Kirklanda (Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Liderzy Przemian).

Współorganizatorka ukraińsko–amerykańskiego projektu „Seed of hope” pod kierownictwem prof. dr hab. Lesi Zaburannej oraz z udziałem amerykańskiej kongresmenki Marci Kaptur. Projekt miał na celu wzmocnienie roli kobiet na obszarach wiejskich i wspieranie kobiet–rolników. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo żywnościowe, zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa rodzinnego. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji w tym trzech podręczników i dwóch monografii.
wykładowca studia podyplomowe
mgr Anna Zdyb

Absolwentka kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze SGH oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka SGGW. Doktorantka w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zainteresowania naukowe to gospodarka o obiegu zamkniętym, modele biznesu w tym w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, finansowanie sektora rolno–spożywczego.

Odbyła stypendium naukowe w Australii na University of Technology Sydney oraz w Słowenii na University of Maribor. Posiada międzynarodową praktykę związaną z analizą rynków rolnych. Obecnie pracuje w obszarze bankowości korporacyjnej, gdzie zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw sektora rolno–spożywczego.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej: wykładowca prowadzi zajęcia w uczelni, słuchacze mają do wyboru uczestniczenie w formie zdalnej lub na miejscu.

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 1. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 24 lutego 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia będą w formie hybrydowej poza pierwszym i ostatnim zjazdem , który odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 24 lutego 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. 

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 30 września 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Aleksandra Wypych
tel.: +48 22 564 98 26
tel.: +48 501 078 616
e-mail: awypyc@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
e-mail: skowal1@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Rynków i Konkurencji

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
e-mail: skowal1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Aleksandra Wypych
tel.: +48 22 564 98 26
tel.: +48 501 078 616
e-mail: awypyc@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe