Studia Podyplomowe Marketing Zrównoważony – Sustainable Marketing

Studia Podyplomowe Marketing Zrównoważony – Sustainable Marketing mają na celu zdobycie przez pracowników przedsiębiorstw wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wprowadzania na rynek zrównoważonych produktów i usług.

Atuty kierunku
Ikona mówca i słuchacze

Atrakcyjne studia – kompleksowe podejście do marketingu zrównoważonego

Zaakceptowany dokument okna zielona

Harmonijny program – równowaga między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi

Otwarta księga i ołówek ikona zielona

Rozwój kompetencji – wiedza i umiejętności przydatne zarówno w MŚP, jak i dużych organizacjach

Dlaczego warto?

 • Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat marketingu zrównoważonego, analizują rzeczywiste przykłady, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne.
 • Studia umożliwiają wymianę poglądów i doświadczeń z uczestnikami studiów oraz wykładowcami, co pozwala również na rozszerzenie sieci kontaktów zawodowych.
 • Studia kładą szczególny nacisk na metody i rozwiązania, dzięki którym uczestnicy mogą połączyć teorię z praktyką.

Czy dla mnie?

 Studia Podyplomowe Marketing Zrównoważony – Sustainable Marketing polecane są szczególnie dla:

 • menedżerów i specjalistów marketingu,
 • przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie stosować marketing zrównoważony we własnych przedsięwzięciach biznesowych,
 • wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym i pozyskaniem wiedzy na temat zrównoważonego marketingu.

Rekomendacje

Rosnąca fala globalnego zainteresowania konsumentów i przedsiębiorstw rozwiązaniami problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem stwarza możliwości dla dochodowych zrównoważonych marek i produktów we wszystkich segmentach rynku. Dostosowanie strategii marketingowych do zrównoważonych produktów i usług jest ważnym zestawem umiejętności dla przedsiębiorców i menedżerów. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności marketingowych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb i możliwości zrównoważonego rynku.

dr Anna Napiórkowska
Kierownik studiów

Program

Istota i rozwój marketingu zrównoważonego – 8 godz. 

 • Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Koncepcja marketingu zrównoważonego

Wyzwania zrównoważonego marketingu – 12 godz.

 • Etyczne problemy w marketingu, zjawisko washingu
 • Wyzwania zrównoważonego marketingu w start-upach
 • Przedsiębiorczość społeczna a marketing zrównoważony

Uwarunkowania marketingu zrównoważonego – 32 godz.

 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania marketingu zrównoważonego
 • Prawne aspekty zrównoważonego marketingu
 • Aspekty geopolityczne i fundusze wspierające zrównoważony rozwój
 • Digitalizacja a zrównoważony marketing
 • Globalne łańcuchy dostaw a marketing zrównoważony
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa a marketing zrównoważony

Zachowania konsumentów a marketing zrównoważony – 8 godz.

 • Trendy konsumenckie, zrównoważona konsumpcja

Pomiary i badania na rzecz zrównoważonego rozwoju – 12 godz.

 • Badania marketingowe w służbie marketingu zrównoważonego
 • Zrównoważony rozwój / CSR a wyniki przedsiębiorstw

Segmentacja rynku i pozycjonowanie dla zrównoważonego rozwoju – 4 godz.

 • Segmentacja nabywców i pozycjonowanie w marketingu zrównoważonym

Kreowanie marki zrównoważonej – 24 godz.

 • Specyfika kreowania marki zrównoważonej
 • Alianse marketingowe w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Współtworzenie wartości z klientami i projektowanie doświadczeń w marketingu zrównoważonym
 • Rankingi i indeksy giełdowe w zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony marketing mix – 24 godz.

 • Zrównoważone produkty, cena, dystrybucja, promocja
 • Storytelling w marketingu zrównoważonym

Zrównoważony marketing w ujęciu branżowym – 28 godz.

 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów z wybranych branż

Warsztaty – 24 godz.

 • Projekt działań marketingowych zrównoważonego produktu / zrównoważonej usługi

Razem: 176 godz.

Kierownik studiów

dr Anna Napiórkowska
Katedra Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik naukowo–dydaktyczny w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i marketingu zrównoważonego. Jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu CSR, strategii sieci detalicznych oraz relacji między producentami a detalistami w recenzowanych czasopismach i książkach naukowych.

Wykładowcy

 Marzanna K. Witek-Hajduk zdjęcie
prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk

Profesor doktor habilitowana, prodziekan Szkoły Doktorskiej w SGH i kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego. Specjalizuje się w strategiach internacjonalizacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji przedsiębiorstw bazującej na Internecie i wspomaganej technologiami internetowymi, międzynarodowych transakcjach gospodarczych, zarządzaniu marką, w tym brandingu międzynarodowym oraz modelach biznesu.

Jest autorką, współautorką lub redaktorką licznych monografii oraz wielu artykułów. Kierowała licznymi projektami, w tym finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatką m.in. nagrody zespołowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną oraz Nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania za najlepszą monografię habilitacyjną.
Lidia Danik zdjęcie
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Specjalistka w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego. Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Wykładowca przedmiotów takich jak: marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną.
dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska, prof. UŁa

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego, całe życie zawodowe związana z logistyką. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School (Barcelona), visiting faculty member na University of Minnesota (USA). Pracowała w SGH (w Katedrze Logistyki i Katedrze Zarządzania Innowacjami).

Członkini kapituły ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” oraz kapituły konkursu „Lider Zakupów” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz Rady Programowej PSMLiZ. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów w ramach programów MBA i podyplomowych.
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
dr hab. Piotr Zaborek, prof. SGH

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu metod badawczych oraz analiz statystycznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uzyskał habilitację za badania dotyczące związku zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu z wynikami operacyjnymi i finansowymi przedsiębiorstw, za którą otrzymał pierwszą nagrodę w XVIII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują analizę związków sprawności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstw z modelami biznesu, kulturą organizacyjną, zarządzaniem innowacjami oraz zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Prowadzi również studia nad zachowaniami konsumentów w kontekście współtworzenia wartości oraz zrównoważonej konsumpcji. Był profesorem wizytującym na Pepperdine University w Los Angeles oraz na Richmond University.
wykładowca studia podyplomowe
dr Anna Grudecka

Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2005-2012 pracowała w agencji brand design, gdzie koordynowała rewitalizacje marek lokalnych i międzynarodowych. Aktualnie prowadzi zajęcia związane z zarządzaniem marką, strategią międzynarodową przedsiębiorstw i jakościowymi metodami badawczymi na studiach magisterskich, zajęcia na studiach podyplomowych i w Szkole Doktorskiej SGH.

Autorka lub współautorka publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach i monografii naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu marką na rynku międzynarodowym, zachowaniach konsumentów i biznesie międzynarodowym.
wykładowca na studiach podyplomowych
dr Anna Napiórkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik naukowo–dydaktyczny w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w problematyce etyki w biznesie, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i marketingu zrównoważonego. Jest autorką lub współautorką publikacji z zakresu CSR, strategii sieci detalicznych oraz relacji między producentami a detalistami w recenzowanych czasopismach i książkach naukowych.

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Bartosz Targański
dr Bartosz Targański

Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH, doktor nauk ekonomicznych (tytuł z wyróżnieniem), radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w szczególności z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa własności intelektualnej. Były pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykładowca takich przedmiotów jak Prawo handlu międzynarodowego i Prawo marketingu w Unii Europejskiej.

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2016 roku adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu a następnie w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych – tytuł uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (rozprawa doktorska pod tytułem „Determinanty Jakości Produktu Turystycznego”).

Od blisko 25 lat pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższych. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce rozwoju i promocji terytorialnej oraz ekonomiki i marketingu usług, a w szczególności usług turystycznych. W latach 2000-2007 brała czynny udział w tworzeniu struktur regionalnych i lokalnych promocji i zarządzania turystyką w Polsce, głównie w województwie zachodniopomorskim. W latach 2008-2015 Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialna głównie za rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, Współpracę Regionalną oraz realizację działań promocyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach 2008-2016 Członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Ma bogate doświadczenie jako autor, kierownik i realizator projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i opracowań, między innymi: „Kodeksu Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce”, „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki 2008-2015”, „Diagnozy stanu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”, „Ramowego Programu Rozwoju Turystyki w Dorzeczu Parsęty”, poradnika „Jak rozwijać lokalną turystykę”.
wykładowca na studiach podyplomowych
Magdalena Andrejczuk

Dyrektorka ds. ESG w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w mBanku. Od ponad 13 lat zawodowo związana ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Pracowała jako Manager Group ESG & Sustainability w Allegro i zajmowała się: strategią, raportowaniem ESG, wyliczeniem śladu węglowego, wdrożeniem planu dekarbonizacji, w tym SBTi i celami klimatycznymi. Odpowiadała też w Agorze za raportowanie, wdrożenie kodeksu etyki i strategię.

Pracowała również w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym była menedżerką programu partnerstwa i Karty Różnorodności. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dot. ESG i zrównoważonego rozwoju, m.in. na SGH, UWr i AGH, a także Akademii Leona Koźmińskiego i Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, jest także wykładowczynią na SWPS. Członkini jury Konkursu Startupy Pozytywnego Wpływu. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Startupy i ich ekosystem w Polsce”.
Michał Rozalicz

CEO agencji mediowej SDE Media&Events, odpowiedzialny za obszary kampanii mediowych i doradztwa rynkowego. Wcześniej przez ponad 10 lat związany z branżami kosmetyczną, farmaceutyczną (OTC) i FMCG w charakterze brand managera i dyrektora marketingu. Prowadząc zespoły marketingu był odpowiedzialny m.in. za pełen P&L marketingu i sprzedaży, kompleksowe projekty wdrożenia marek w rynku i organizacji, rozwój nowych produktów, obszar badań konsumenckich czy obszar analityki rynkowej, budując kompleksową wiedzę nt. celów i procesów zarządzania marką jako kapitałem organizacji w różnych środowiskach kulturowo–organizacyjnych.

Absolwent SGH, obecnie związany z uczelnią od 12 lat jako wykładowca, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzania Marką i Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Specjalizuje się w audytach mediowych i gospodarczych integrujących dane rynkowe i konsumenckie ze wszystkich dostępnych źródeł, oraz w projektach badawczych. Zawodowo zainteresowany przede wszystkim obszarem postępowania konsumentów na rynku, teorią i praktyką zrównoważonego marketingu w kontekście globalizmu gospodarczego oraz trendami rozwoju komunikacji i zastosowań big data.
wykładowca studia podyplomowe
Aleksander Rzepecki

Szef szkoleń Mercedes-Benz w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). Odpowiada za szkolenia ponad 7.000 pracowników sieci dealerskiej MB – online i stacjonarnie, w zakresie produktu, umiejętności miękkich, techniki samochodowej, elektromobilności oraz zarządzania.

W latach 2018–2021 wprowadzał pierwsze samochody elektryczne EQ do gamy Mercedesa. Dostosowywał do nowych potrzeb ofertę i procesy firmy w sprzedaży, marketingu, produktu i serwisu oraz współtworzył nowe obszary działalności firmy, takie jak np. usługi ładowania samochodów elektrycznych. Związany z firmą od 2011 roku, wcześniej pełnił funkcję Managera ds. Public Relations. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Póżniej kończył program Canadian Executive MBA w Université du Québec à Montréal (UQAM) i SGH oraz Organizational Leadership w Harvard Business School Online.
wykładowca studia podyplomowe
Justyna Zulinska

Senior Managerka ds. Sourcingu z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku mody luksusowej, ze szczególnym naciskiem na wyroby skórzane, akcesoria, biżuterię, artykuły domowe, odzież RTW oraz kosmetyki.

Podczas pracy w Burberry w latach 2019–2022 jako Senior Menedżer ds. Sourcingu kierowała kluczowymi funkcjami związanymi ze strategicznym sourcingiem, zarządzaniem kategoriami oraz produkcją. Brała udział w inicjatywach mających na celu podniesienie jakości produktów, pozycjonowanie marki i wzrost sprzedaży, osiągając znaczące poprawy w terminowości dostaw oraz wydajności dostawców. Od 2023 roku jako Freelancer ds. Sourcingu, wykorzystuje swoją wiedzę i pasję do branży, aby dostarczać skuteczne rozwiązania i przyczyniać się do sukcesów biznesowych.
Maciej Leonard Żybula

Founder i CEO agencji Bees & Honey (wcześniej Social Art) - pierwszej w Polsce turkusowej agencji marketingowej. Od kilkunastu lat związany z branżą reklamową i komunikacyjną. Wykładowca akademicki z zakresu marketingu i digital w SGH i UMFC w Warszawie. Prawnik i ekspert od prawa autorskiego. Pasjonat reklamy i manager.

Twórca strategii marketingowych i konceptów kreatywnych dla marek na polskim i światowym rynku. Wiceprzewodniczący grupy roboczej AI w IAB Polska, Członek grupy AI w Radzie Reklamy. Juror konkursów marketingowych w Polsce i zagranicą. Związany przez lata z kulturą i teatrem. Pochłania go wszystko, co robi, nie boi się nowych wyzwań. Uwielbia kino, bieganie, rower, judo, góry i brytyjskie poczucie humoru.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące możliwości studiowania online – prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

2. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 23 listopada 2024 r. 

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • opracowanie w zespole projektu działań marketingowych zrównoważonego produktu / zrównoważonej usługi,
 • pozytywny wynik egzaminu końcowego: odpowiedzi ustne na dwa wylosowane pytania.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 2. edycji:

I semestr
23–24.11.2024 r.
07–08.12.2024 r.
11–12.01.2025 r.
25–26.01.2025 r.
08–09.02.2025 r.
22–23.02.2025 r.

II semestr
08–09.03.2025 r.
22–23.03.2025 r.
05–06.04.2025 r.
26–27.04.2025 r.
10–11.05.2025 r.
24.05.2025 r. – egzaminy

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Anna Napiórkowska
e-mail: atalip@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

REKRUTACJA TRWA

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00-16:00, raz lub dwa razy w miesiącu. 
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Anna Napiórkowska
kierownik studiów

dr Anna Napiórkowska
e-mail: atalip@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Łebkowska
tel.: +48 22 564 73 33
e-mail: kniepi@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe