Studia Podyplomowe Coaching

Studia Podyplomowe Coaching mają za zadanie pomaganie słuchaczom w ich rozwoju tak, żeby oni następnie pomagali innym, a naszą ambicją jest robienie tego w sposób profesjonalny poprzez uczenie praktycznych i przydatnych umiejętności.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – umożliwia poznanie różnych metod stosowanych przez międzynarodowe instytuty (np. ICF, EMCC, ICC)

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – złożona z profesjonalnych coachów, trenerów, szkoleniowców, mentorów i wykładowców akademickich

Certyfikat ikona

Rozwój kompetencji – ukończenie studiów otwiera drogę do uzyskania szeregu akredytacji indywidualnych (m.in. EMCC, ICF)

Dlaczego warto?

 • Studia pozwalają na zapoznanie się z wieloma różnymi podejściami do coachingu i wybranie tego najlepiej pasującego w oparciu o sprawdzone i praktyczne umiejętności połączone z aktualną wiedzą akademicką.
 • Studia to też połączenie przyjemnego z pożytecznym, to czas rozwijania kontaktów zawodowych i osobistych, poszerzania horyzontów i poszukiwania inspiracji.
 • Wśród wykładowców znajdują się czołowi coache, trenerzy, szkoleniowcy, doradcy, psychologowie i nauczyciele akademiccy. 
 • Ponadto studia są akredytowane przez EMCC, co pozwala na uzyskanie akredytacji indywidualnej EMCC na poziomie Foundation, jak również innych akredytacji indywidualnych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Coaching skierowane są do:

 • tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności coachingowe,
 • tych, którzy chcą w przyszłości zostać samodzielnymi, akredytowanymi coachami,
 • jak i tych, którzy chcą wykorzystywać umiejętności coachingowe w swojej pracy.

Program

blok I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO COACHINGU

 • Wstęp do coachingu – 4 godz.

Zajęcia mają charakter wprowadzający do studiów. Celem zajęć jest przybliżenie istoty coachingu, jego podstawowych zasad, standardów i założeń oraz wyjaśnienie znaczenia coachingu w zarządzaniu organizacją. W czasie zajęć odpowiemy sobie na pytanie, czym jest (powinien być), a czym nie jest (nie powinien być) coaching. Przedstawione zostaną różne rodzaje coachingu i obszary jego zastosowania. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

 • Narzędzia diagnostyczne w coachingu – 6 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi diagnostycznych w procesach coachingowych indywidualnych i zespołowych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą zawierały części wykładowe, praktyczne ćwiczenia i dyskusje. Podczas ćwiczeń stosowane będą m. in. konkretne raporty z przykładowymi wynikami analiz behawioralnych, ocen 360 stopni czy badań ankietowych.

 • Etyka w coachingu – 4 godz.

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na kwestie etyczne w coachingu, a także zachęcenie słuchaczy do ustalenia swoich wartości, obserwacji własnych zachowań oraz szukania innych (lepszych) rozwiązań. Zajęcia mają formę interaktywną. W czasie zajęć będą analizowane rzeczywiste przypadki, a podczas dyskusji zostaną wypracowane sugerowane, najlepsze rozwiązania.

 • Psychologia w coachingu – 6 godz.

Celem zajęć  jest przedstawienie zasobów współczesnej psychologii i jej związków z coachingiem oraz uświadomienie psychologicznych aspektów związanych z profesjonalnym wykonywaniem zawodu coacha. Zajęcia  pokazują  zastosowanie teorii i zasad psychologicznych  w coachingu. Przedstawiają stan współczesnej wiedzy, definiują najważniejsze terminy psychologiczne używane w coachingu, omawiają różne podejścia psychologiczne do coachingu. Przedstawiają przykłady i opisy praktycznych opisów przypadków z perspektywy psychologicznej. Poprzez zagłębienie się w  różne teorie, tworzą bazę wiedzy psychologicznej dla coacha-praktyka. Prezentując najnowsze tendencje w myśleniu, badaniach i osiągnięciach psychologii coachingu pokazują, jak indywidualni użytkownicy i organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Omówione zostaną również kwestie skuteczności stosowania wiedzy psychologicznej w coachingu, a także rozwiane pewne mity na temat coachów i samego procesu coachingu. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Oprócz zdobycia nowej wiedzy, ważnym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji. 

blok II. COACHING W UJĘCIU NARZĘDZIOWYM

 • Profil i rozwój profesjonalnego coacha – 4 godz.

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez Studentów najnowszej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie diagnozowania profilu psychologicznego i rozwoju spersonalizowanych kompetencji profesjonalnego coacha. Kolejne cele jakie stoją przed Studentami to uświadomienie i opanowanie kilku narzędzi coacha: metoda generowania pomysłów i możliwych rozwiązań model Harvardzki; dokonywanie analizy cech osobowych, postaw i zachowań metodą DISC; tworzenie profili kompetencyjnych środowiska pracy metodą DISC; analiza porównawcza cech osobowych i profilu środowiska pracy; opracowanie indywidualnej ścieżki kariery jako coacha; stosowanie w praktyce arkuszy z zakresu; posługiwanie się modelem prowadzenia sesji coachingowych; obalenie mitów nt. coachingu. Zajęcia o charakterze warsztatowym w pełni interaktywne (case study, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, dyskusje w procesie synteza, analiza, konkluzja) refleksja i plan działania.

 • Narzędzia w coachingu według standardów EMCC – 26 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podejściem do coachingu wg. Standardów Międzynarodowych EMCC (European Mentoring & Coaching Council).  Zajęcia kładą nacisk na zdobycie 8 europejskich kompetencji coacha i mentora wg EMCC.  Celem zajęć jest również   oraz praktyczne przećwiczenie umiejętności coachingowych.  Program jest częścią programu Norman Benett akredytowanego przez EMCC na poziomie Foundation. Dzięki temu doprowadza on do akredytacji indywidualnej dla Coachów i Mentorów EIA (European Indiwidual Accreditation) w sposób uproszczony. Program prowadzony jest przez wieloletnich praktyków coachingu oraz  asesorów EMCC.  W program wkomponowane zostało: rozwiniecie umiejętności na poziomie Foundation, praktyczne zajęcia, obserwacje, sesje demonstracyjne oraz przećwiczenie narzędzi i technik. Narzędzia te wykorzystywane są w codziennej pracy z naszymi Klientami i wieloletnie doświadczenie w realizacji procesów coachingowych life&business. Zajęcia są warsztatem interaktywnym, w trakcie którego zaprezentujemy wybrane narzędzia pracy coacha Norman Benett w wersji demonstracyjnej, a następnie każdy z uczestników będzie mógł doświadczyć ich w trakcie ćwiczeń w parach i mniejszych podgrupach. Ćwiczenia będą służyć autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

 • Wrażanie projektu coachingowego – 10 godz.

Celem zajęć jest praca z modelem Co-Active Coaching, szkoły coachingu, która jest akredytowana przez International Coach Federation, największe stowarzyszenie coachów na świecie.  Podejście Co-Active Coaching stanowiło inspiracje do modelu kompetencji ICF oraz do tworzenia kolejnych podejść i szkół coachingu, między innymi CoachWise i Organizational Relationship Systems Coaching. Obecnie rozwijane jest jako propozycja podejścia do ludzi i otoczenia w ogóle, a także jako podejście do przywództwa w postaci Co-Active Leadership Model. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Celem jest dostarczenie uczestnikom doświadczenia, które inspiruje do traktowania siebie i innych, jako osoby, które w naturalny sposób są twórcze i pełne potencjału. Bazując na własnym doświadczeniu, chcemy poszerzać umiejętności budowania kontaktu z innymi, a także zwiększyć rozumienie, do czego prowadzi metoda Co-Active Coaching, jakie umiejętności i postawy kryją się pod fundamentalnymi założeniami i kompetencjami wskazanymi w modelu. International Coach Federation (ICF) wypracowało własny zbiór kompetencji, które musi spełniać certyfikowany coach. Pod koniec zajęć wskażemy przełożenia modelu Co-Active na kompetencje ICF.

 • Autoprezentacja w coachingu – 12 godz.

Zajęcia  mają charakter treningu grupowego, który polegać będzie na doskonaleniu umiejętności autoprezentacyjnych w sposób praktyczny (ćwiczenia, symulacje, weryfikacja umiejętności poprzez scenki).  Praca z kamerą.

 • Komunikacja w coachingu – 4 godz.

Celem zajęć jest zaprezentowanie podstawowych zasad i założeń  komunikacji w coachingu. W trakcie zajęć wprowadzone zostaną pojęcia związane z paradygmatem i zasadami komunikacji w coachingu. Zostaną również omówione i przećwiczone pytania coachingowe.  Wprowadzany zostanie jeden z modeli rozmów coachingowych. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest autorefleksja dotycząca własnych przekonań dotyczących komunikacji i doskonalenie umiejętności za pomocą ćwiczeń, analiz konkretnych sytuacji i dyskusji.

 • Procedura coachingu – 14 godz.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom procesu coachingowego i dostarczenie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji indywidualnych z Klientami. Słuchacze będą mieli okazję doświadczać ich działania ponieważ w dużej części zajęć będą uczestnikami procesu wchodząc w rolę coacha lub coachee. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem symulacji, dyskusji i pracy w podgrupach. Dla każdego uczestnika będzie to również doświadczenie pracy z własnymi celami, przekonaniami i poszukiwaniem własnej drogi do ich realizacji.

 • Motywacja w coachingu – 4 godz.

Celem zajęć jest prezentacja optymalnego podejścia do motywacji w procesie coachingu. Wprowadzone i pokazane zostanie podejście wspierające zarówno motywację klienta coachingowego jak i coacha w realizowaniu jego roli. Zajęcia realizowane są w interaktywnej formie i poprzez praktyczne ćwiczeniach. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest autorefleksja dotycząca własnych motywacji i doskonalenie umiejętności poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych i dyskusjach.

 • Proces współpracy z klientem coachingowym – sesja coachingowa – 12 godz.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom procesu coachingowego i dostarczenie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji indywidualnych z Klientami. Słuchacze będą mieli okazję doświadczać ich działania ponieważ w dużej części zajęć będą uczestnikami procesu wchodząc w rolę coacha lub coachee. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem symulacji, dyskusji i pracy w podgrupach. Dla każdego uczestnika będzie to również doświadczenie pracy z własnymi celami, przekonaniami i poszukiwaniem własnej drogi do ich realizacji.

 • Zarządzanie czasem w pracy coacha – 4 godz.

Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez Studentów najnowszej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie zarządzanie sobą w czasie. Zarządzanie czasem to proces, polegający na kontrolowaniu życia poprzez robienie właściwego użytku z czasu. Każdy ma do dyspozycji te same 168 godzin tygodniowo. Osoba aktywnie zarządzająca czasem, określa co najbardziej ceni w swoim życiu zawodowym i osobistym i do swoich priorytetów dopasowuje harmonogram działań. Ucząc się zarządzania czasem, dowiadujesz się jak godzić presję czasu i czekających zadań z osiąganiem celów. Dzięki temu unikasz stresu i wypalania się oraz stajesz się bardziej efektywny w działaniu. Pamiętaj, że właściwe zarządzanie czasem jest kwestią indywidualną i tylko ty sam będziesz mógł ocenić, czy dobrze sobie z nim radzisz, czy nie. Kolejne cele jakie stoją przed uczestnikami zajęć to uświadomienie i opanowanie kilku narzędzi coacha: arkusz codziennych czynności; arkusz strat czasu/rozwiązań; lista spraw do załatwienia; arkusz oceny harmonogramu; arkusz podziału celów na zadania. Zajęcia o charakterze warsztatowym w pełni interaktywne (case study, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, dyskusje w procesie - synteza, analiza, konkluzja) refleksja i plan działania.

 • Podejście integralne w coachingu – 8 godz.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podejściem integralnym oraz z metodami superwizji w coachingu, a także wprowadzenie słuchaczy w tematykę psychologii głębi. Skupiamy się na spotkaniu na przejściu przez pierwsze ćwiczenia superwizyjne, które pozwolą słuchaczom, jako początkującym coachom, przejść przez swój własny coaching, spojrzeć na siebie z boku, otrzymać informację zwrotną odpowiadającą na pytania: Jak pracuję jako coach? Jakie są moje mocne i słabsze strony? Co potrzebuję poprawić? Co jest moim naturalnym talentem? Superwizja to spojrzenie szkoleniowo-coachingowo-terapeutyczne na specjalistę. To zarazem bardzo ważny moduł dla menadżerów, liderów i pracowników, aby wykorzystując superwizję spojrzeć na siebie głębiej i z wykorzystaniem metod terapeutycznych móc pracować nad tzw. Inner Leadership, czyli nad wewnętrznym przywództwem. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś pewny/a, czy będziesz pracować jako coach, to jest to niezwykle ważny proces, który każdy powinien przejść. Jednocześnie niezwykle ważny temat dla przyszłych coachów to zrozumienie głębi psychiki, mechanizmów podświadomych. Ważne jest aby odróżnić terapię od coachingu, ale aby zarazem coach umiał dotknąć głębszych tematów, blokad bez których zmiana często nie zajdzie.

blok III. COACHING W BIZNESIE

 • Coaching zmiany – 6 godz.

Głównym celem zajęć jest przybliżenie coachingu jako procesu zorientowanego na skuteczne wprowadzanie zmian w życiu jednostki oraz w biznesie. W szczególności chodzi o uświadomienie słuchaczom, w jaki sposób można stać się architektem zmiany w sferze osobistej i w sferze zawodowej. Ponadto, zajęcia mają służyć wykreowaniu woli zmiany, uświadomieniu potencjału zmiany i odpowiedniemu przygotowaniu uczestników do jej wprowadzenia poprzez zaznajomieniem z metodami diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia, przebiegiem procesu coachingowego oraz narzędziami coachingowymi. Zajęcia łączą tradycyjny przekaz wiadomości z konwersatorium oraz treningiem umiejętności.

 • Coaching konfliktu – 6 godz.

Konflikt jest częstym elementem sytuacji zawodowych, prywatnych i publicznych. Znajomość jego źródeł, uwarunkowań, form i przebiegu w pracy coachingowej bardzo pomaga przy analizie trudnych sytuacji o wysokim  nasyceniu emocji negatywnych. Poczynając od konfliktów personalnych przez międzyludzkie,  grupowe i organizacyjne pojawia się odmienność orientacji, zadań, informacji i wartości, które wymagają interwencji nie tylko w zakresie racjonalnych decyzji ale i odczuć emocjonalnych.  Poza prezentacja głównych wątków w zajęciach przewidujemy wiele ćwiczeń i testów pozwalających na wielostronną analizę sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych.

 • Coaching kariery – 8 godz.

Zajęcia stanowią wprowadzenie do coachingu kariery jako szczególnej dyscypliny coachingu, skoncentrowanej przede wszystkim na rozwoju zawodowym klienta i wykorzystującej znajomość realiów rynku pracy, wiedzę psychologiczną na temat motywacji człowieka, dobre zrozumienie mechanizmów, jakimi rządzi się proces zmiany, a także odpowiednio dobrane narzędzia coachingowe. Podczas zajęć omówione zostaną typy zmiany zawodowej i najczęstsze pytania, przed jakimi stają klienci coacha kariery. Przyjrzymy się podstawowym modelom teoretycznym pomagającym lepiej zrozumieć motywacje człowieka w kontekście pracy zawodowej oraz praktycznym narzędziom służącym wsparciu klientów na rozmaitych etapach kariery w uzyskaniu większej jasności i spójności w swoich dalszych wyborach. Poznamy dobre praktyki w międzynarodowym coachingu kariery i, co najważniejsze, wypróbujemy najciekawsze techniki wykorzystywane przez coachów kariery, poddając je wspólnej refleksji.

 • Coaching menedżerski – 8 godz.

Cel: wskazać miejsce coachingu w pełnieniu roli menedżerskiej. Zakres i granice coachingu w relacji między współpracownikami wynikającej ze struktury organizacyjnej. Forma: zajęcia poszerzają wiedzę na temat  coachingowego stylu zarządzania. Pracujemy interaktywnie. Zajęcia mają formę praktyczną: Uczestnicy ćwiczą umiejętności coachingowe przydatne w pracy menedżera korzystając z przedstawionych modeli. Uczestnicy doskonalą również udzielanie sobie wzajemnie informacji zwrotnej w kontekście prowadzenia rozmów coachingowych.

 • Networking i marketing w coachingu – 6 godz.

Celem zajęć jest przybliżyć uczestnikom studiów istotę posiadania i rozwijania sieci kontaktów i rekomendacji jako narzędzi marketingu i sprzedaży swoich usług coachingowych oraz podstawowych zasad rekomendacji i reklamy szeptanej. W czasie zajęć studenci dowiedzą się czym jest (powinien być), a czym nie jest (nie powinien być) networkingu i polecania jako narzędzia pozyskiwania nowych klientów. Przedstawione zostaną różne aspekty networkingu i polecania oraz obszary ich zastosowania. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

blok IV. COACHING W INNYCH DZIEDZINACH

 • Coaching osobisty – 10 godz.

Celem zajęć  jest przedstawienie tematyki coachingu osobistego oraz stosowanych w nim narzędzi. Zajęcia  pokazują, jak szeroki jest  zakres coachingu osobistego i w jakich obszarach można go skutecznie stosować. Podczas zajęć przedstawiane są konkretne narzędzia wraz z  różnymi wariantami ich zastosowania. Przykłady i opisy przypadków  ilustrują możliwości i wyzwania, jakie coaching osobisty stawia nie tylko przed klientem, ale również przed coachem. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Oprócz zdobycia nowej wiedzy, ważnym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

 • Mentoring – 6 godz.

Celem zajęć jest przedstawienie mentoringu jako relacji między Mistrzem i Uczniem, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału Ucznia. Przedstawione podczas zajęć praktyczne przykłady stosowania mentoringu w biznesie, w sektorze publicznym i pozarządowym wskażą m.in.: dlaczego mentoring uważany jest za jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych metod dzielenia się wiedzą; czym różni się mentoring od innych metod rozwojowych - coachingu, counsellingu, tutoringu; jak przebiega proces mentorski i jakich wymaga narzędzi; jakie są rodzaje mentoringu i kiedy je stosować; jak wdrożyć program mentorski w organizacji. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, z wykorzystaniem dużej liczby praktycznych narzędzi i technik mentorskich. Prowadzący pracować będzie w oparciu o proces grupowy dbając nie tylko o przekazywanie wiedzy oraz umiejętności, ale także o to aby tworzyć przestrzeń do refleksji oraz zinternalizowania poznawanych wiedzy i narzędzi.

 • Coaching obserwacji – 6 godz.

Zajęcia są wprowadzeniem do najstarszej i chyba ciągle najpopularniejszej formy coachingu, wykorzystywanej na co dzień do rozwoju, między innymi pracowników działu sprzedaży.  W coachingu obserwacji (operacyjnym) klientem jest najczęściej podwładnym coacha. Proces coachingu polega na obserwacji pracy coachee i stosowaniu różnorodnych narzędzi rozwojowych, choć głównie punktem wyjścia jest precyzyjne informacja zwrotna. Kiedy nie ma wystarczającej ilości czasu na prowadzenie pełnego procesu coachingu, podejście operacyjne stanowi jego doskonałą alternatywę. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej jako uzupełnienie zajęć coachingu holistycznego.

 • Coaching grupowy – 6 godz.

Zajęcia mają charakter interaktywnego praktycznego warsztatu wprowadzającego do tematyki coachingu grupowego. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające poprowadzenie efektywnego coachingu grupowego w sytuacjach zawodowych. Istotą zajęć jest przybliżenie uczestnikom struktury procesu grupowego, jego zasad oraz praktycznego zastosowania w pracy z organizacjami. Podczas zajęć zostają rozróżnione rożne metody pracy z grupą oraz czynniki wyboru danego sposobu pracy do problemu i ilości uczestników. W trakcie zajęć zastaje poruszana tematyka umiejętności i standardów coacha grupowego International Coaching Confederation, oraz specyfika i fazy procesu grupowego wzbogacona o wiedzę psychologiczną. Omówione zostają trudne sytuacje w pracy z grupą takie jak opór w procesie grupowym. Studenci rozwijają użyteczną na rynku pracy kompetencję pracy z grupami dzięki pracy na autentycznych przykładach i swoim własnym doświadczeniu. Zajęcia mają formę angażującą uczestników do pracy na doświadczeniu grupowym i indywidualnym. Warsztat jest bogaty w przydatne i aktualne narzędzia coachingowe, autorefleksję, ćwiczenia oraz rzeczywiste przykłady biznesowe.

 • Projekt coachingowy – 3 godz.

Celem projektu jest praktyczne przećwiczenie przez każdego słuchacza prowadzenia indywidualnego procesu coachingowego pod opieką superwizora. W ramach projektu każdy słuchacz powinien przeprowadzić w roli coacha indywidualne sesje coachingowe z innym słuchaczem jako klientem. Całkowity czas trwania indywidualnego procesu coachingowego prowadzonego przez jednego słuchacza w roli coacha nie może być krótszy niż 3 godziny zegarowe. Czas trwania pojedynczej sesji powinien wynosić od 1 do 1,5 godziny zegarowej (np. 3 sesje trwające 1 godzinę każda lub 2 sesje trwające 1,5 godziny każda). Sesje coachingowe mogą odbywać się online lub podczas osobistego spotkania coacha i klienta. Podczas przygotowywania i przeprowadzania procesu coachingowego słuchacze są zobowiązani do przestrzegania zasad kodeksu etycznego (np. EMCC i/lub ICF).

Razem: 181 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pracuje w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH.

Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie”.

Wykładowcy

Łada Bobrowska-Drozda

Konsultantka, szkoleniowiec i coach z 20-letnim  doświadczeniem w pracy kadrą menedżerską oraz doświadczeniem biznesowym. Od 14 lat pracuje w Konsorcjum Doradczo Szkoleniowym (House of Skills). Od 8 lat wykłada i superwizuje studentów na Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu SWPS.

Coach, członek ICC, z wykształcenia psycholog. Jej klienci coachingowi to głównie liderzy, kadra menedżerska najwyższego i wyższego szczebla. Celem prowadzonych przez Ładę procesów rozwojowych jest wspieranie drogi do sukcesu danego człowieka poprzez poszerzanie jego samoświadomości. Kilka razy usłyszała od klientów: otworzyłaś mi na coś oczy; to, co powiedziałaś zmieniło moje myślenie. Miarą rozwoju jest np. gdy pod wpływem rozmów z nią ludzie sami kwestionują swoje przekonania, opinie. Jej misją jest łączenie: ludzi pozornie sobie odległych, zjawisk zdawałoby się całkiem odmiennych, podejść uznawanych za skrajne. Lubi towarzyszyć ludziom w rozwoju. Ciekawią ją ich wybory, potrzeby, motywacje; umie słuchać i zadawać trafne pytania. W różnorodności ludzkich zachowań dostrzega charakterystyczne, indywidualne mechanizmy. Wiedza psychologiczna pozwala jej sięgać pytaniami do ich źródeł. W ten sposób dociera do ludzkich postaw. Lubi malarstwo m in. J Nowosielskiego, W. Fangora, czytanie książek, jazdę na rowerze, śpiewanie, teatr, las i smak truskawek wczesnym latem. Odpoczywa gotując dla rodziny i przyjaciół.
Grażyna Borowska

Akredytowany Coach i Business Coach ICC; Ukończone szkolenie T. Harv Eker Signature Program” Train The Trainer Certification”, Londyn 2013; Kurs Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC), Paryż 2012–2013; Akredytowany trener  Insights DiscoveryTM – Personal Effectiveness oraz konsultant Insights DiscoveryTM – Full Circle; Akredytowany konsultant Extended DISC i Facet5. Posiada doświadczenie na stanowiskach koordynatora szkoleń, kierownika szkoleń, konsultanta personalnego ds. rekrutacji i trenera biznesu.

Prowadzi szkolenia z zarządzania w tym z rekrutacji, coachingu i mentoringu.  Przeszkoliła ponad 3000 menedżerów. Ma za sobą ponad 500 sesji coachingowych. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkanaście lat kariery zawodowej związanej ze szkoleniami. Pracowała na stanowisku koordynatora szkoleń i  na stanowisku kierownika szkoleń Polkomtel S.A. (GSM Plus). Brała udział we wdrażaniu systemu ocen pracowniczych i systemu badania efektywności szkoleń w Polkomtel S.A. Jest autorką scenariuszy szkoleń multimedialnych przygotowujących do rozmów oceniających (dla kadry kierowniczej i pracowników). Prowadziła wykłady na konferencjach i studiach podyplomowych na temat szkoleń i rozwoju pracowników. Od ponad 6 lat pracuje jako coach. W obszarze coachingu posiada doświadczenie w pracy z kadrą menedżerską, specjalistami i trenerami biznesu. Od ponad 15 lat pracuje jako trener-konsultant. Z dużymi sukcesami prowadzi cykle warsztatów w ramach projektów Talent Management w segmencie bankowym, telekomunikacyjnym, logistycznym i produkcyjnym. Jej głównym zadaniem w tych projektach jest przygotowanie kandydatów do objęcia stanowisk kierowniczych. W ramach tych programów przygotowała również grupy mentorów do pełnienia roli opiekunów młodych talentów. Główne obszary specjalizacji w szkoleniach to: zarządzanie zespołem, szkolenia dla trenerów, mentoring i coaching. W ramach metodologii Insights przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu komunikacji i zarządzania, dla specjalistów i kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Koncepcję typów Insights  i Extended DISC wykorzystuje również w pracy coachingowej. Jest współautorką koncepcji coachingu rodzinnego w Polsce oraz koordynatorem i wykładowcą UTW Karan. Pracuje również w projektach promujących integrację międzypokoleniową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i młodzieży uzależnionej. Jako coach pracowała z: Alpla  Sp. z o.o.,At Media Group, Cyfrowy Polsat, CEMEX, Chr. Hansen Poland, europejski Instytut Rozwoju Kadr, Hay Group, IT Expert, KARAN Katolickie Stowarzyszenie Antynarkotyczne, Oriflame Product Poland, Perfekt Image, PKP Nieruchomości, Polkomtel S.A. (GSM Plus), Polska Grupa Energetyczna, Telekomunikacja Polska S.A.,Time S.A, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Vision Express, Wyższa Szkoła Mazowiecka.
Robert Buszta zdjęcie
Robert Buszta

Absolwent psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znakomity trener/coach (i praktyk) z zakresu zarządzania: strategią, ludźmi, badań modeli kompetencyjnych i komunikacji w organizacjach gospodarczych. Prelegent licznych konferencji i seminariów.

Uczył się i współpracował z: Aleksiej Sitnikow (NLP), Anthony Robbins (Motywacja), Marshall Goldsmith (Coaching), Wojciech Eichelberger (Stres). W praktyce wykorzystuje doświadczenie współpracy z Tonym Buzanem (Szybkie Czytanie), Brianem Tracy (Psychologia Biznesu i Sprzedaży). Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową). Założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania (’96). Inicjator i organizator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (8 edycji). Założyciel i Dyrektor Instytutu Metod Edukacji IMPULS. Od 1988 roku przeszkolił ok. 400 000 osób. Prowadził projekty dla ponad 5000 firm, w tym coaching dla ponad 3000 osób. W latach 1992–2002 Menedżer Kontraktowy, wprowadził na rynek polski kilka międzynarodowych marek. W latach 1992–2015 Menedżer Kontraktowy:

 • Dyrektor ds. Artystycznych Towarzystwo Artystyczne VIDAR.
 • Dyrektor Generalny w Instytucie Metod Edukacji IMPULS.
 • Dyrektor Handlowy Bussiness Foundation i Fundacji „Teraz Polska” – 2 edycje.
 • Dyrektor Handlowy Pierwszej Prywatnej Agencji Badań Rynkowych i Społecznych DEMOSKOP – wprowadzenie metody THOMAS INTERNATIONAL.
 • Dyrektor Marketingu Reaserch University Network – Badania Rynkowe i Społeczne.
 • Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu IBR FOCUS - Badania Rynku i Opinii Publicznej.

Założyciel Akademii Szybkiego Czytania – autor metody i podręcznika do nauki szybkiego czytania, wyd. IMPULS 2004 r. Pomysłodawca i organizator Mistrzostw Polski w szybkim czytaniu – 8 edycji. Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju oraz Członek Zarządu w Tracy College International – wprowadzenie na rynek Polski marki Brian Tracy i INSIGHTS. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Ambasador www.Projektu21.eu. Mistrz na warsztatach interdyscyplinarnych Agaty Steczkowskiej – 6 edycji. Ekspert Fundacji Instytut Copernicus – współautor książki „Jak korzystać z wiedzy ekspertów zewnętrznych” wyd. EMKA 2011 r. Autor kursu e-learning pt. Umiejętność komunikowania się w Firmie 2014 r. Przewodniczący Rady Programowej IABC/Poland – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska. Przewodniczący Rady Programowej International Association for Communication and Leadership. Współpracuje na stałe z Tracy College International i Learning Method’s Group – Tony Buzan. Licencjonowany trener strategicznych gier symulacyjnych dla biznesu.

Agata Cołoszyńska zdjęcie
Agata Cołoszyńska

Certyfikowany Coach (Profesional Certified Coach – międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Trenerka Biznesu. Psycholog. Ekspert HR. Z wykształcenia psycholog, socjolog oraz menedżerka HR.

Od 9 lat prowadzi firmę szkoleniowo, doradczo-coachingową HRC oferującą usługi rozwojowe dla pracowników. Posiada 12-letnie doświadczenie menedżerskie, praktyczną stronę biznesu poznawała jako Dyrektor HR w firmie A.Blikle oraz PFC Sp. z o.o. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji coachingowych, coachingu grupowym oraz team coachingu. Przeprowadziła ponad 800 godzin coachingów indywidualnych i grupowych. Jako business coach pracuje indywidualnie i grupowo nad tematyką: sprzedaży, przywództwa, odpowiedzialności, zaangażowania, motywacji, osiągania ponadprzeciętnych wyników, dojrzałości, budowania energetyzujących relacji i zaufania w zespole, asertywności, budowania synergicznych relacji szef – pracownik, szef – zespół, podnoszenia energii i satysfakcji z pracy. Doświadczenie trenerskie: jako trener pracuje od 10 lat. Przeprowadziła ponad 500 dni szkoleniowych dla grup od 6 do 120 osób w tematach takich jak: przywództwo, zarządzanie zespołami, motywacja i zaangażowanie, współpraca w zespole, unikatowa obsługa klienta, psychologia sprzedaży, emocje i stres w biznesie, asertywność, podnoszenie własnej skuteczności, szef w roli coacha, coachingowy styl zarządzania i budowanie kultury coachigu w organizacji oraz grupowy i team coaching. Pracowała dla ponad 60 firm z branż: retail, horeca, telekomunikacyjnej, gastronomicznej, budowlanej oraz farmaceutycznej.
Adam Dębowski zdjęcie
Adam Dębowski

Psycholog biznesu, doradca biznesowy, przedsiębiorca, mediator. Od 2006 specjalizuje się w zarządzaniu i zarządzaniu zmianą. Współwłaściciel trzech firm (doradztwo, nowe technologie, zdrowie).

Twórca innowacyjnej koncepcji rozwoju kompetencji przywódczych, zarządzania zmianą i oporem CVP (Change Value Process) oraz rocznego programu rozwoju menadżerów i Liderów CVP Program. Uczy jak uwalniać się od blokad, oporów, które nas ograniczają oraz jak pracując z innymi jako pracownik, menadżer, szef radzić sobie z obawami przed zmianą. Pracuje z liderami na poczuciem przytłoczenie, przemęczenia, natłokiem negatywnych emocji i stresem. Wykłada na wyższych uczelniach, szkolił się w USA, UK i Australii. Specjalizuje się w koncepcjach Leadership 3.0, Inner Leadership. Charakteryzują go silne wartości, łączenie doświadczenia biznesowego jako przedsiębiorca, lider, menadżer z psychologiczną i doradczą pracą. W pracy doradczej przede wszystkim angażuje się jak we własną firmę, w pełni i na 100%, skupia się na tym, aby w jak najkrótszym czasie dać jak najwięcej konkretnych efektów. Nie szkoli, ale wspiera w osiągnięciu konkretnych efektów i zmian. Kluczowe pytanie Adama, które często zadaje innym: Co Cię powstrzymuje? Ile byś osiągnął, gdybyś poradził sobie z tym, co Cię powstrzymuje. Zapraszany jako ekspert do mediów: TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Forbes, Gazeta Prawna. Prowadził szkolenia i procesy doradczo-coachingowe dla liderów z takich firm: Orange, Google, Allegro, Alshaya, Smyk, LOT, Dell, P&G, RWE, PGNiG, Mars, GJ, X-Trade Brokers, czy ING. Autor książki “Proste, ale ważne w zarządzaniu” – premiera październik 2016, bloga i videobloga o zarządzaniu zmianą, zarządzaniu ludźmi i firmą oraz platformy online z zakresu rozwoju cech i kompetencji menadżerskich, coachingowych, integralnych, psychologicznych: adamadebowski.pl. cyklu online www.60sekundmanagera.pl; idei: Czytanie 3.0 (łączenie czytelnika książki z autorem poprzez internet, aby powstał dialog między czytelnikiem a twórcą) koncepcji: KorpoGry, Paradoksy Biznesu i Pułapki umysłu lidera – które opisują powszechne, ale nieoczywiste zjawiska w biznesie i zarządzaniu.
Kalina Grela-Łężak zdjęcie
Kalina Grela-Łężak

Executive Coach, Master & Team Coach,  Coach EMCC ( European Mentoring & Coaching Council ) z Akredytacją  EIA Practitioner,  Dyrektor Zarządzający w Norman Benett, Psycholog. 15 lat doświadczeń jako trener biznesu,  coach i konsultant. Tworzyła i prowadziła szkolenia, projekty HR i systemy rozwoju w organizacjach. Zajmowała się rekrutacją, selekcją, Executive Search.

Projektowała i prowadziła projekty oceny potencjału takie jak Development Centre, systemy ocen, audyty wewnątrzorganizacyjne. Od 2005 aktywnie pracuje jako Executive Coach rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w organizacjach. Prowadzi również sesje Life Coachingu pomagając osiągać życiowe cele i harmonię wewnętrzną. Pracowała projektowo dla: Ernst & Young, NIK, PZU, PKO SA, Polkomtel, Siemens, BSH, Philips, Wydawnictwo G+J, Roche Diagnostics, Tchibo, Whirlpool, Rigips, Skanska i inne. Współpracowała z Brytyjską firmą coachingową przy międzynarodowym programie Senior Leadership Development Program jako Executive Coach dla wyższej kadry menedżerskiej w SONY. Kalina Grela  jest również Supervisorem dla coachów i mentorów oraz wykładowcą kursu akredytowanego przez EMCC –  Coacha Praktyka Biznesu w Norman Benett. Obecnie przygotowuje się do roli Assessora w EMCC. W 2009 r. była współtwórcą powstania EMCC w Polsce ( European Mentoring & Coaching Council Poland) W latach 2009 – 2012 pełniła funkcje Vice Prezesa Zarządu. Z wykształcenia psycholog o specjalizacji psychologia społeczna i psychoterapia, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym:  Praktyk i Master NLP,  absolwentka kursów u Roberta Diltsa, Arnolda Mindla, David Clutterbucka,  Lukasa Derksa,  terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowań I i II stopnia, licencjonowany konsultant MBTI ® ( Myers-Briggs Type Indicator ) narzędzia do badania osobowości i rozwoju własnego potencjału.
Romeo Grzębowski zdjęcie
Romeo Grzębowski

Partner w firmie TIME FOR TEAM oraz Prezes Zarządu Extended DISC Polska – firmy specjalizującej się w diagnozowaniu potencjału pracowników. Doświadczenie zdobywał m.in. jako: HR Manager – Xerox Polska, konsultant – Nicholson International, praktykant – Harley-Davidson Motor Company. Ukończył Advanced Management Program na IESE Business School, University of Navarra.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kadrami oraz „Intern Program in Organization and Human Resources Development” organizowany przez University Associates w Stanach Zjednoczonych. Posiada certyfikat Coach’a ICC, jest licencjonowanym konsultantem programu Leading Bold Change™.  Romeo specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, realizacji programów podnoszących efektywność zespołów, coachingiem dla wyższej kadry menedżerskiej oraz warsztatach Leading Bold Change™. Pasjonuje się sportami zespołowymi, w szczególności koszykówką. Wspiera profesjonalne i amatorskie zespoły sportowe w budowaniu efektywnej współpracy.
Piotr Jaworski zdjęcie
Piotr Jaworski

Certyfikowany audytor, coach, mentor oraz trener z blisko 15-letnim doświadczeniem. Uznany ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli. Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdobywać już od końca lat 90-tych jako koordynator Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Po zakończeniu konfliktu na Bałkanach wdrażał plan pokojowy OBWE w Kosovie, Serbii i Macedonii.

Szef zespołów audytu w największych polskich przedsiębiorstwach oraz agencji rządowej. Jako właściciel firmy doradczej wdrażał systemy zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach publicznych, w tym w największych polskich miastach i uczelniach. Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Uzyskał status eksperta DG REGIO Komisji Europejskiej. Jako szef Collegium Mentorów wdrażał programy mentorskie i szkolił z tego zakresu organizacje biznesowe, publiczne i pozarządowe. Mentoring i coaching w cudowny sposób łączy wszystkie jego doświadczenia zawodowe. Jako wieloletni audytor (CGAP, Min. Finansów) potrafi słuchać i rozumieć. Jako doświadczony trener (grubo ponad 4000 godzin szkoleń) wie jak ważna jest „dobra chemia” z klientem. Natomiast przekonanie o tym, że rada jest dobra tylko wtedy gdy pasuje do klienta, to jego doświadczenie jako konsultanta (m.in. ekspert Komisji Europejskiej). Absolwent SGH, Akademii L. Koźminskiego oraz UMCS. Swoją pasję związaną z rozwojem osobistym i zarządzaniem rozwijał m.in. w Norman Benett Academy, ALK, IIA Global, Collegium Wratislaviense. Wielki miłośnik wsi. To właśnie tam, wraz z żoną i czwórką dzieci, mieszka, uprawia winorośla i hoduje karpie. Odpoczywa biegając po lesie i słuchając dobrej muzyki z amerykańskiej wsi – blues i americana.
Magdalena Kulicka zdjęcie
Magdalena Kulicka

PCC, CPCC, ORSC – jest certyfikowanym coachem ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach), ukończyła kurs w postaci certyfikacji w szkole The Coaches Training Institute CPCC, jest pasjonatem coachingu, który prowadzi w ramach własnej firmy Coaching Human Capital. Jej klientami są osoby top executive, managerowie, a także klienci prywatni.

Od 2010r. ukończyła kursy dotyczące prowadzenia team coachingu oraz coachingu relacji i systemów, prowadzi procesy team coachingowe oraz warsztaty z leadershipu dla kadry menedżerskiej. Jest psychologiem z wykształcenia, ze specjalizacją Psychologii Organizacji i Pracy, przez wiele lat pracowała jako nauczyciel akademicki na U.W. oraz jako trener i doradca biznesowy, następnie jako Dyrektor Personalny. Od 2003r. jest zafascynowana coachingiem i możliwościami pracy z indywidualnymi ludźmi oraz z zespołami, które ta metoda oferuje.
Robet Łężak

Coach EMCC (European Mentoring & Coaching Council) z akredytacją EIA na poziomie PRAKTITIONER, Trener i Menedżer z 20 letnim doświadczeniem w branży reklamowej. Robert Łężak prowadzi zajęcia z coachingu w Norman Benett Academy oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 Robert Łężak aktywnie pracuje jako coach rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach.

Prowadzi superwizje grupowe i indywidualne oraz sesje Coachingu Managerskiego, Coachingu dla Przedsiębiorców i Life Coachingu. Master & Team Coach, Project Manager Coaching Travel, Marketing Manager Norman Benett. Obecnie kończy kurs europejskiego asesora w EMCC. Robert Łężak  jest też Project Managerem odpowiedzialnym za rozwój produktu rozwoju osobistego w czasie podróży – Coaching Travel w firmie Norman Benett. Zrealizował podróże z coachingiem do takich miejsc na świecie jak: Kreta, Madera, Sycylia, Jamajka, Indie. Robert Łeżak to również koordynator infosfery i Marketing Manager Norman Benett Group. Trener i koordynator projektów szkoleniowych. Zaprojektował i prowadził cykl szkoleń w ramach Europejskich Fuduszy Społecznych między innymi z tematyki tworzenia stron internetowych, kursy doszkalające i coaching. Absolwent studiów podoplomowych z Zarządzania Projektami Informatycznymi w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Praktykujący jogin, uczeń medytacji i absolwent studiów buddyjskich  tybetańskiej szkoły Karma Kamtzang. Podróżnik, filmowiec, dive master z 10 letnim doświadczeniem, paralotniarz z 15 letnim doświdczeniem. W prowadzonych przez siebie projektach łączę elementy świadomej aktywności poznawczej poprzez doświadczanie, przeżywanie, eksperymentowanie i praktykę zręcznych metod jako cel w rozwoju osobistym i duchowym oraz spójności wewnętrznej. Uczestnicy projektów osiągając swoje cele otrzymują efekt w postaci lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, harmonii społecznej oraz wyostrzonej optyki intuicyjnej a co za tym idzie osiągania lepszych wyników osobistych i biznesowych. Robert Łężak ukończył kursy coachingowe:

 • Coach Praktyk Biznesu EMCC European Mentoring & Coaching Council na poziomie Practitioner EQA Europewan Quality Award
 • Master & Team Coach zgodnym z kodem etycznym EMCC European Mentoring & Coaching Council
 • Art Coaching zgodnym z kodem etycznym EMCC European Mentoring & Coaching Council
 • Game Coaching zgodnym z kodem etycznym EMCC European Mentoring & Coaching Council
 • Hipnoza jako dynamiczne narzędzie zmiany w coachingu.
Anna Malagowska zdjęcie
Anna Malagowska

Jest z wykształcenia psychologiem. Od dwudziestu lat zajmuje sie prowadzeiem warsztaów i szkoleń, głównie w obszarze umiejetności kierowania zespołem. Od dziesięciu lat posiada certyfikat ICC i jest coachem.

Pracuje przede wszystkim z kadrą zarządzającą sredniego i wyższego szczebla. Specjalizuje się się w obszarze team coachingu i dzięki tej metodzie wspiera rozwój realnych zespołów. Od wielu lat współpracuje z uczelniami na terenie całej Polski: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki.
Rafał Nykiel

Jest doświadczonym coachem i międzynarodowym trenerem coachingu i team coachingu International Coaching Community – organizacji zrzeszającej i kształcącej coachów na całym świecie, której kursy zostały wyróżnione nagrodą EQA EMCC. Ukończył socjologię oraz marketing  na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją przygodę z coachingiem rozpoczął w 2003 roku.

Od 2007 lat dzieli się swoimi doświadczeniami na szkoleniach certyfikacyjnych (metodologia holistyczna ICC), gdzie certyfikował ponad 500 coachów, a także na  studiach  podyplomowych z zakresu coachingu, między innymi na SGH, WSM Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje z klientami indywidualnymi w korporacjach, oraz osobami prywatnymi, a także zespołami. Jest autorem wielu programów szkoleniowych dla coachów, trenerów oraz superwizorów coachingu. Propagator ujęcia systemowego i holistycznego w coachingu. Twórca encyklopedii coachingu oraz bazy coachów znajdzcoacha.pl.
Mirosław Oczkoś zdjęcie
dr Mirosław Oczkoś

Właściciel firmy doradczo–szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradca i mentor wizerunkowy ludzi biznesu, polityki, show biznesu. Specjalista w zakresie autoprezentacji, mowy ciała, budowy wizerunku, technik manipulacyjnych, elementów retorycznych oraz pracy głosem. Trener/konsultant min. polityków, menadżerów. Specjalista w budowaniu wizerunku firm i osób indywidualnych. (20 lat doświadczeń). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami w firmie, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii. Konsultant marketingu politycznego. Komentator TVN24, TVN, TVP Info, TVP, Polsat News oraz stacji radiowych np. Trójka, Jedynka, Czwórka, PR24. Szkoli przedstawicieli najpoważniejszych firm w Polsce realizując programy szkoleniowe w formie wykładów, warsztatów praktycznych, Coachingu. Prowadzi mentoring  dla ludzi biznesu i show biznesu. Od 16 lat prowadzi zajęcia w Podyplomowym Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Uniwersytecie Łódzkim. Członek Akademii Ekspertów PR. Był moderatorem w kilku konfliktach społecznych. Autor książek „Abecadło mówienia”, „Sztuka Poprawnej Wymowy czyli o Bełkotaniu i Faflunieniu ” „ Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców”, Sztuka Mówienia bez Bełkotania i Faflunienia”. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów prasowych na temat wystąpień publicznych, autoprezentacji i mowy ciała. (Public Relations- rozdział książki dla wydawnictwa SGH, a także artykuły w Pracuj.pl, Koneser, Dlaczego).
wykładowca studia podyplomowe
Urszula Rapacka

Międzynarodowa konsultantka kariery, coach kariery i trenerka biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami z 5 kontynentów. Pracuje m.in. z kadrą menedżerską, uczestnikami studiów MBA i niezależnymi przedsiębiorcami, a także z instytucjami publicznymi i sektorem NGO w Polsce i w Europie. Absolwentka University of West London, Goldsmiths College oraz Podyplomowego Studium Coachingu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji.

W 2014 roku założyła biuro karier dla polskiego kampusu College of Europe, przygotowując co roku ponad 120 studentów z ok. 30 krajów do wejścia na europejski rynek pracy. Od 2017 roku współpracuje z firmami konsultingowymi z branży HR: Career Angels, Bigram, Mindo i Impact Group. Wykłada i/lub prowadzi indywidualne sesje coachingu kariery dla studentów szkół biznesu (m.in. SGH, Politechnika Warszawska, KEDGE i MIP Politecnico di Milano). Regularnie wspiera organizacje pozarządowe i lokalne wspólnoty (m.in. Climate KIC, Polska Debatuje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warsztat Warszawski, Mikromiasto). Największą satysfakcją jest dla niej moment, gdy klienci w dużej i złożonej turbulencji zawodowej – podczas restrukturyzacji, relokacji, dużego awansu – osiągają większą jasność i spójność co do własnych potrzeb, wartości i celów.
Grzegorz Turniak zdjęcie
Grzegorz Turniak

Praktyk biznesu, przedsiębiorca, inspirujący mówca. Niestrudzony orędownik i pasjonat idei networkingu. Mingling maven – poprowadził ponad 1000 sesji networkingowych dla przeszło 100 000 uczestników.

W lutym 2006 wprowadził na rynek krajowy i do 2013 roku prowadził firmę BNI Polska. Od 2013 roku jest prezesem spółki szkoleniowo-doradczej Akademia Rekomendacji. Poprzednio: Prezes BNI Polska, Country Manager Jobpilot Polska; HR Sector Sales Manager – SAP Polska; Managing Director – Neumann Management Institute; Dyrektor Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany konsultant OD (OD Institute Ohio). Nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College). Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). W latach 2003 członek Zarządu PSZK. Od 2006 do 2016 Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Wykłada na studiach podyplomowych SGH, na Politechnice Warszawskiej, ALK, UW. Jest współautorem książek: “Alchemia Kariery” z J. Santorskim, “Profesjonalny networking” z R.Wendtem, “Praktyczny poradnik networkingu” z W. Antosiewiczem, „Zanurz się w błękitnym oceanie. z K. Rumianowskim.
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny SGH w Warszawie. Trener zespołów firm produkcyjno-handlowo-usługowych w zakresie negocjacji, zarządzania zespołem regulacji konfliktów. Twórca wielu programów dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych.

Autor wielu publikacji, m.in., Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016 oraz Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010

Opinie o studiach

Artur Olczak zdjęcie

Podyplomowe studia coachingowe na SGH były dla mnie fantastyczną przygodą, podczas której poznałem wielu fantastycznych ludzi. Interaktywny charakter prowadzonych zajęć pozwolił mi na osiągnięcie jeszcze większych niż dotychczas zdolności komunikacyjnych. Profesjonalizm prowadzących, wzbogacony niebagatelnym poczuciem humoru to coś co sprawia, że studia te przestają kojarzyć się z typowym sposobem prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych, opartym przede wszystkim na relacji mistrz–uczeń. Dużo zajęć praktycznych i obowiązkowy do przeprowadzenia projekt coachingowy to coś co z pewnością pomaga przełamać absolwentowi studiów strach przed rozpoczęciem coachingowej kariery zawodowej. Przeżycie atmosfery panującej podczas zajęć, opartej na otwartości wobec różnorodnych poglądów, stanowczo polecam każdemu kto jest zainteresowany przebywaniem wśród ludzi o otwartych umysłach.

Artur Olczak
Redaktor w INFOR PL S.A.

W czasie studiów podyplomowych miałam okazję dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, które przydały się w mojej pracy, rozwinęłam umiejętności interpersonalne i udało mi się zawrzeć nowe inspirujące znajomości. Ponadto, dzięki studiom na SGH otrzymałam propozycję pracy, którą przyjęłam i obecnie spełniam się zawodowo, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów. Bardzo się cieszę, mogąc wykorzystywać wiedzę ze studiów w praktyce, prowadząc mój zespół. Zdecydowanie polecam te studia, ze względu na wysoki poziom nauczania, na fachowców praktyków, którzy nie boją się odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania i na ćwiczenia praktyczne, które pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału, swoistej podróży w głąb siebie oraz poznaniu swoich obszarów rozwoju. Coaching na SGH, to studia, które będą świetnym wyborem nie tylko dla osób, które chcą zająć się coachingiem zawodowo, ale też dla liderów i managerów.

Anna Szypryt-Wiśniewska
absolwentka 17. edycji studiów
„Kadra wykładowców jest nietuzinkowa, doświadczona, potrafiąca dzielić się swoją ogromną wiedzą. Cieszę się, że mnie spotkało tak bogate doświadczenie. Polecam, naprawdę warto!”
Ewa Słoma, absolwentka 11. edycji studiów

Rekrutacja

20. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025. Zajęcia rozpoczną się w 25 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Zaliczenie studiów następuje na podstawie:

 • obecności na zajęciach
 • przeprowadzenia projektu coachingowego, w tym przygotowania pisemnego raportu,
 • ustnego egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa razy w miesiącu w piątki 17:10–20:40 i soboty 9:00–18:00.

Pierwsze zajęcia odbędą się 25 października 2024 r. 
Planowane terminy zjazdów dla edycji 20. w roku akademickim 2024/2025 zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł (możliwe dwie równe raty: I rata płatna przy zapisie na studia, II rata płatna do 31 stycznia).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki 17:10–20:40 i soboty 9:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty).
Akredytacja
Partner
Jacek Miroński kierownik studiów zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Miroński
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe