Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym

Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym umożliwiają pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań. 

Atuty kierunku
Dokument z wykresami ikona

Praktyczna wiedza – obejmuje wszystkie aspekty ryzyka kredytowego niezbędne do zarządzania nim

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zajęcia prowadzą wykładowcy doświadczeni w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Schemat organizacyjny ikona

Przekrojowy program – zapewnia kompleksowe ujęcie od strony finansowej, organizacyjnej i prawnej

Dlaczego warto?

 • Przebudowany program studiów, uwzględniający zmiany zachodzące rynku.
 • Zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym omawiane podczas studiów są niezbędne do profesjonalnego zarządzania tym rodzajem ryzyka.
 • Pozwala to zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i odpowiednią dochodowość prowadzonej działalności.
 • Renomowana kadra z dużym i praktycznym doświadczeniem zadba o kompleksowe ujęcie tematyki zarządzania ryzykiem kredytowym i jednocześnie zaoferuje wiedzę i rozwiązania aplikowalne w miejscu pracy.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym polecane są szczególnie dla osób pracujących lub chcących pracować jako:

 • eksperci i specjaliści z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • audytorzy wewnętrzni i audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • pracownicy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.

Program

 • Blok I. Wprowadzenie (podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym, aspekty prawne i etyczne działalności kredytowej, organizacja procesu kredytowego) (12 godz.)
 • Blok II. Ocena ryzyka kredytowego na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych (kryteria oceny klientów indywidualnych, ocena przedsiębiorstw, ocena instytucji finansowych, ocena jednostek samorządu terytorialnego) (24 godz., w tym 8 godz. praktycznych zajęć)
 • Blok III. Modelowanie ryzyka kredytowego (wykłady i laboratorium) (podstawy statystyczne pomiaru ryzyka; modelowanie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych (w tym modelowanie PD), modelowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (w tym modelowanie PD); modelowanie pozostałych parametrów ryzyka (w tym LGD); wykorzystania współczesnych metod analityki danych, zastosowanie ML/AI w modelowaniu ryzyka kredytowego; walidacja modeli; ryzyko portfela kredytowego i stress testy) (56 godz., w tym, 29 godz. praktycznych)
 • Blok IV. Transakcje kredytowe i ich zabezpieczenie (strukturyzowanie transakcji kredytowej; zabezpieczenia kredytów; tworzenie odpisów i rezerw na kredyty i portfel kredytowy (MSSF 9 i PSR), transfer ryzyka kredytowego; windykacja; risk-based pricing; przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytów; aspekty ESG w działalności kredytowej) (50 godz.)
 • Blok V. Seminarium projektowe (8 godz.)     
 • Blok VI. Wykłady „na zaproszenie” (10 godz.)     

Razem: 160 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
kierownik
Katedra Systemu Finansowego

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego.

Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem oraz edukację finansową.

Wykładowcy

prof. dr hab Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierownik studiów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego.

Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem oraz edukację finansową.
prof. dr hab. Bogumił Kamiński
Kierowniki Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest autorem ponad stu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Aktywnie promuje wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Kierował projektem opracowania metodyki wykorzystania metod zaawansowanej analizy danych w procesach skoringu kredytowego realizowanym przez SGH na rzecz PeKaO SA.
dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Biegły rewident, doświadczony wykładowca i konsultant, autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości oraz sekretarz Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, działającej w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczy w projekcie „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

mgr Daniel Kaszyński

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na przedmiotach: uczenie maszynowe, optymalizacja klasyczna, metaheurystyki optymalizacyjne.

Współredaktor i współautor monografii naukowej dot. metod uczenia maszynowego w skoringu kredytowym. Konsultant wielkiej czwórki spółek doradczych z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem oraz analityce danych: realizacja ok. 50 projektów dla globalnych instytucji finansowych (Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Kierownik i uczestnik grantów B+R: łączny budżet pozyskanych grantów to ok. 30 mln PLN (BRidge Alfa, Szybka Ścieżka NCBIR).
dr hab. Katarzyna Kreczmańska–Gigol, prof. SGH

Profesor w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zarządzania płynnością finansową, źródeł finansowania działalności gospodarczej, faktoringu i zarządzania należnościami. Wieloletni pracownik bankowy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr Łukasz Kurowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem.

W 2019 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową zwyciężyła w konkursie Rektora SGH na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2016 r. jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się praktycznymi zagadnieniami z zakresu polityki makroostrożnościowej. Od 2020 r. jest zaangażowany w promowanie tematyki edukacji finansowej w sieci za pośrednictwem własnego kanału YouTube. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, bankowość międzynarodową, politykę pieniężną, oraz rolę edukacji finansowej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego.
dr Elżbieta Malinowska-Misiąg

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego. W latach 1998-2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach 2006-2007 r. doradca Ministra Finansów.

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji książkowych, licznych artykułów naukowych, a także raportów i ekspertyz (m.in. dla Sejmu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane m.in. z przejrzystością i stabilnością fiskalną oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.
dr hab. Aneta Ptak–Chmielewska, prof. SGH  

Z wykształcenia dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie statystyki. Od ponad 20 lat związana z praca naukową i dydaktyczną w SGH.

Doświadczenie zawodowe w bankowości to głównie modele ryzyka kredytowego od budowy poprzez walidację i wdrożenia projektowe. Od 14 lat na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem w zakresie ryzyka kredytowego. Obecnie Dyrektor Obszaru Zarządzania Ryzykiem Modeli w ING Hubs Poland.
dr Karol Przanowski 

Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej. Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring.

Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela. Jest ekspertem z Systemu SAS, zaawansowanego programowania i analiz statystycznych. Jest autorem wielu własnych programów SAS 4GL do budowy modeli kart skoringowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Analytics. Prowadzi jedyne w swoim rodzaju zajęcia z „Credit Scoring i Makroprogramowania w SAS”. Autor książki „Credit Scoring w erze Big Data” (OW SGH). Odpowiedzialny w dużych bankach grup kapitałowych za budowanie, wdrażanie i monitoring modeli predykcyjnych, modeli IFRS9 i IRB, tworzenie zautomatyzowanych procesów CRM, zarządzanie kampaniami i ofertami, tworzenie automatycznych procesów budżetowania i planowania.
dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH

Doktor hab. ekonomii  specjalizujący się w zagadnieniach rewizji finansowej i rynku finansowego.  Biegły rewident, karierę zawodową rozpoczynał w 1995 w Ernst and Young (EY), pracując zarówno w Polsce jak i za granicą, głównie na Słowacji. Uzyskał członkostwo w ACCA w roku 1998, zaś w 2001 prawo wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terytorium Wielkiej Brytanii.  
 

Rewident z bogatym doświadczeniem zawodowym zarówno w branży przemysłowej - projekty dla CocaCola, ABB, Ikea, AdTranz, ŽSR, Whirpool  itp, branży finansowej min.: Narodowy Bank Słowacji, Societe Generale, ING oraz publicznej: rewizja budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, udział w rewizji funduszy celowych Komisji Europejskiej i innych. Biegły rewident wpisany na listę rewidentów 7 programu ramowego. Współpracował, zarządzał i koordynował projekty  audytowe, due dilligence, foresnic, fuzji, przejęć, audytu zadaniowego, rewizji systemów informatycznych i podobne. Członek międzynarodowego zespołu due diligence powołanego do przejęcia Arthur Andersen Polska.
W 2002 roku zdał egzaminy aktuarialne przed Słowackim Urzędem Nadzoru Finansowego, zaś w 2009 egzaminy  CISA wg prawa aglomeracji Nowy Jork. W 2003 uzyskał  stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w obszarze makroekonomii. Od 2003 roku członek KIBR, w latach 2003 - 2005 członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIBR. W latach 2009-2012 powołany przez Ministra Finansów jako przedstawiciel KNF na członka  Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.  Współodpowiedzialny za egzamin z analizy sprawozdań finansowych. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W okresie 2003 -2005 członek zarządu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych AKF.W latach 2005-2007 specjalista Najwyższej Izby Kontroli w latach 2008 -2012 Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynator „crd team”, zespołu który wdrożył Nową Umowę Kapitałowym oraz proces BION na rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Ekspert Komisji Europejskie w projektach Taiex (Ukraina, Liban),  uczestnik programów pomocowych (Egipt), współorganizator projektów edukacyjnych Cedur. Były zastępca przedstawiciela Polski w Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego w Komitecie Technicznym. Autor ekspertyz ekonomicznych.
Wykładowca na kursach MBA City University, MBA INE PAN, MBA INI PAN,  studiach podyplomowych, wykładowca Collegium Civitas. 2015 staż naukowy w RMIT Australia. Od 2012 roku adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada min.: badanie sprawozdań finansowych, rynki finansowe, wycenę przedsiębiorstw. Uczestnik i prelegent licznych konferencji. Autor artykułów naukowych publikowanych w Managerial Auditing Journal, European Journal of Law and Economics, World Journal of Social Science, Zeszytach Naukowych, Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo i innych. Autor monografii „Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych” Wolters Kluwer, współautor (z Lucią Staszkiewicz) podręcznika „Finance. A quantitative introduction” Elsevier - Academic Press (volume I i II).
dr Małgorzata Wrzosek

Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji (Instytut Ekonometrii). Ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku zastosowania matematyki.

W swojej pracy doktorskiej z ekonomii zajmowała się modelowaniem dynamiki rynku pracy. W badaniach naukowych koncentruje się na stosowaniu metod matematycznych w analizie procesów ekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowań dr Wrzosek jest wykorzystanie metod statystycznych i data mining w procesach decyzyjnych. W tym obszarze posiada również praktyczne doświadczenie z wielu projektów realizowanych w sektorze finansowym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uczelni obejmują następujące tematy: matematyka, algebra, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, wspomaganie podejmowania decyzji.
Krzysztof Gorzkiewicz 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008) na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Finanse i Bankowość a także Zarządzanie i Marketing. Następnie kontynuował kształcenie w ramach SGH kończąc kolejno w 2010 r. Podyplomowe Studia „Metody ilościowe w analizie rynków finansowych”, a w 2012 r. Studia Doktoranckie prowadzone przy Kolegium Zarządzania i Finansów.

Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął karierę zawodową w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Inspekcji Bankowych, gdzie podczas 10 lat pracy brał udział w kilkudziesięciu inspekcjach w bankach komercyjnych, w trakcie których analizował procesy zarządzania ryzykiem i wykorzystywane przez banki modele w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego (głównie: IRB, AMA, MSR39/MSSF9, ICAAP, VaR, modele opcji), współtworzył krajowe i międzynarodowe standardy zarządzania modelami i metodami wewnętrznymi (Rekomendacja W, EBA RTS/GL) oraz kierował pracami wydziału odpowiedzialnego za walidację metod wewnętrznych i wydawanie wspólnych decyzji nadzorczych z Europejskim Bankiem Centralnym w ramach SSM. Obecnie pełni funkcję menedżerską w jednym z banków komercyjnych odpowiadając za zapewnienie jakości badań procesów zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 
Ryszard Adam Jezierski 

Absolwent SGH (1996) na kierunku finanse i bankowość oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończył również roczny program ICAN Leadership Academy oraz cykl szkoleń z zarządzania ryzykiem kredytowym organizowanym przez Moody’s. Od ponad 20 lat związany z bankowością prywatną, obecnie w funkcji dyrektora zarządzającego ryzykiem w Banku BNP Paribas.

W swojej karierze zawodowej jako przewodniczący komitetu kredytowego odpowiadał za procesy podejmowania decyzji kredytowych, całościowego zarządzania ryzykiem w banku jako członek i sekretarz komitetu zarządzania ryzykiem/ Komitetu ALCO, jak również za procesy windykacji detalicznej i korporacyjnej jako dyrektor zarządzający obszarem windykacji oraz przewodniczący komitetu restrukturyzacji i windykacji. Aktualnie odpowiada za politykę kredytową klientów SME i korporacyjnych, kontroling ryzyka kredytowego/credit risk MIS, stress testy kredytowe, politykę i zasady tworzenia odpisów na utratę wartości zgodnie z MSSF 9, budowę modeli scoringowych i ratingowych wspierających procesy decyzji kredytowych, zarządzania portfelem oraz procesy windykacyjne. Za swoją działalność dydaktyczną oraz osobisty wkład w rozwój bankowości z Polsce został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
dr inż. Marek Karwański 

Absolwent Wydziału Fizyki UW. W latach 1993–2014 pracował jako konsultant i ekspert, m.in. w SAS Institute Poland, wdrażając między innymi projekty dotyczące: systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem operacyjnym, wyliczających rynkowe modele wartości zagrożonej oraz adekwatność kapitałową, systemy pomiaru ryzyka kredytowego, analizy przy pomocy zaawansowanych modeli statystycznych, w takich instytucjach jak: Bank BRE, NBP, ING, Pekao SA, City Bank, PKO BP, PZU, GUS. Był konsultantem w dziedzinie ryzyka finansowego w firmie Positive Advisory wdrażając systemy dotyczące ryzyka operacyjnego i kredytowego, w takich instytucjach jak: PKO BP, BOŚ.

Pracował jako ekspert ds. systemów informacyjnych w zarządzaniu ryzykiem w firmie Sygnity gdzie brał udział w projektach konsultingowych dotyczących modeli ekonometrycznych do pomiaru ryzyka operacyjnego, modeli portfelowych ryzyka kredytowego, modeli analitycznych w systemach wspierających zarządzanie kampaniami marketingowymi w takich instytucjach jak: Bank Pocztowy, BPS. Był ekspertem ds. systemów wspierających zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie StatConsulting, gdzie uczestniczył w projektach związanych z ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem kredytowym, w takich instytucjach jak: Bank Mercedes, BOŚ, DM PGE. 
Anna Kożuchowska

Absolwentka SGH. Lider obszaru ryzyka kredytowego. Obecnie Associate Partner w EY.  Zawodowo interesuje się  m. in. zagadnieniami związanymi z pomiarem i zarządzaniem ryzykiem kredytowym portfela,  metodą systemu ratingów wewnętrznych zgodnie z wymogami Bazylei II; przeprowadzaniem stress-testów dla banków (ICAAP, EBA itp.) i wyceną portfela kredytowego.

dr Maciej Majewski 

Prezes zarządu Pentacomp S.A. Maciej Majewski posiada 30 lat doświadczenia zdobytego na kilku kontynentach. Zarządzał przedsięwzięciami w takich dziedzinach, jak scalanie organizacji po przejęciach i połączeniach, reorganizacja i transformacja dużych instytucji. Przez wiele lat pracował w firmach doradczych.

Wcześniej pracując za granicą u producentów wysokich technologii IT współtworzył rozwiązania bazodanowe oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu. Pracował przede wszystkim w sektorach bankowości, ubezpieczeń oraz sprzedaży detalicznej. Obecnie kierując firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrożeniu złożonych rozwiązań informatycznych w coraz większym stopniu korzysta z technologii i metod związanych z dziedziną Big Data. Często podejmuje zadania jako niezależny ekspert zarządzania. Jest wykładowcą współpracującym ze Szkołą Główną Handlową i Gdańską Akademią Bankową. 
mec.  Katarzyna Marczyńska

 Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów “Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca wyższych uczelni i szkół bankowych.

Członek FIN–NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: “Teraz Polska” i „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa. 
dr Maciej Meder 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy), uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Dyrektor Zarządzający w warszawskim biurze zeb/. Od 14 lat związany z zeb/ – firmą konsultingową specjalizującej się w doradztwie dla instytucji finansowych.

Był w zespole zakładającym i tworzącym od podstaw warszawskie biuro w 2000 r. Od 2006 r. odpowiedzialny za rozwijanie działalności zeb/ w Polsce oraz na Ukrainie, obecnie zarządza polskim biurem zeb/. Zrealizował projekty dla grup bankowych o zasięgu europejskim, jak i wiodących instytucji finansowych na rynkach lokalnych z zakresu strategii, zarządzania finansowego, ryzyka oraz IT. Zarządzał dużymi programami oraz projektami w Polsce oraz krajach Europy Środkowo–Wschodniej. 
Rafał Zalewski

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości w 2002 roku, gdzie od początku zajmował się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania i modelowania ryzyka kredytowego oraz przygotowaniem systemów ratingowych.

Dalsze doświadczenie i wiedzę budował na projektach doradczych pracując w Deloitte i EY dla różnego typu podmiotów z sektora finansowego. Szczególnie specjalizował się we wdrażaniu metod i narzędzi oceny ryzyka kredytowego. Od 2012 pracuje w Banku PKO BP, gdzie  nadzorował obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, który skupiał się na ocenie ryzyka klientów korporacyjnych a obecnie nadzoruje zagadnienia związane z wyceną portfela kredytowego. Z wykształcenia matematyk oraz fan wdrażania nowoczesnych technologii w biznesie. Posiada nietuzinkowe hobby, jest aktywnym rolkarzem i specjalizuje się  freestyle slalom.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane w trybie hybrydowym (mieszanym) za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zdanie trzech egzaminów cząstkowych obejmujących swoim zakresem: ocenę ryzyka kredytowego i zabezpieczenia, windykację, etykę w działalności kredytowej i windykacji,
 • oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej, obejmującej swoją tematyką zakres merytoryczny studiów.

 

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów średnio raz w miesiącu (w sumie 12 zjazdów) w soboty i niedziele od 8:30 do 16:00.

Planowane terminy zjazdów dla 7. edycji w I semestrze:

 • 19–20 listopada 2022 r.
 • 03–04 grudnia 2022 r.
 • 14–15 stycznia 2023 r.
 • 04–05 lutego 2023 r.
 • 25–26 lutego 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych - wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4300 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3200 zł – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

adres do korespondencji
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30-16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Partner
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA