Studia Podyplomowe Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa mają za zadanie pogłębić wiedzę przedsiębiorców i pracowników odpowiedzialnych za płynność finansową w przedsiębiorstwie oferując praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania płynnością.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – obejmuje całość złożonego procesu zarządzania płynnością (zagadnienia finansowe, prawne i zarządcze)

Książka ikona

Dedykowane materiały – dla uczestników przygotowano specjalny podręcznik pozwalający lepiej przyswoić przekazywaną wiedzę

Rozmowa ikona

Urozmaicone zajęcia – przygotowane przez prowadzących w formie angażujących wykładów, warsztatów i konwersatoriów

Dlaczego warto?

 • Program studiów trafia w potrzeby przedsiębiorców i pracowników odpowiedzialnych za płynność finansową w przedsiębiorstwie, oferując praktyczne zajęcia z obszarów kluczowych dla sprawnego zarządzania płynnością finansową.
 • Wśród nich znajdują się finanse przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem obrotowym netto, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem i pozyskiwanie finansowania, obrót wierzytelnościami czy metody zabezpieczania i windykacji należności.
 • Dodatkowo w programie znajdują się takie aktualne tematy, jak wykorzystanie informacji w zarządzaniu płynnością, prawo gospodarcze, ubezpieczenia gospodarcze oraz wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością finansową.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa adresowane są do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania płynnością finansową:

 • pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie, 
 • pracowników instytucji finansowych, 
 • skarbników korporacyjnych,
 • osób zatrudnionych w departamentach skarbowych.

Program

Blok I: Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową (40 godz., egzamin) 

 • Istota zarządzania płynnością finansową 
 • Ocena poziomu płynności finansowej 
 • Rachunek przepływów pieniężnych (ex post) 
 • Przepływy pieniężne inwestycyjne (ex ante) 
 • Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością 
 • Analiza ryzyka partnera biznesowego 
 • Obciążenia fiskalne przedsiębiorstwa 
 • Planowanie i budżetowanie 
 • Leasing 
 • Outsourcing usług 

Blok II: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (10 godz., zaliczenie) 

 • Istota ryzyka 
 • Rodzaje ryzyka 
 • Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstwa 
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Instrumenty ograniczania ryzyka 

Blok III: Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (20 godz., zaliczenie) 

 • Kapitał obrotowy netto 
 • Zarządzanie należnościami 
 • Zarządzanie zapasami 
 • Zarządzanie środkami pieniężnym 
 • Zarządzanie krótkoterminowymi zobowiązaniami 
 • Zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim 

Blok IV: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie pozabankowych źródeł finansowania  (35 godz., zaliczenie) 

 • Operacje bankowe 
 • Kredyty i gwarancje 
 • Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne 
 • Przelew wierzytelności 
 • Faktoring 
 • Forfaiting 
 • Sekurytyzacja aktywów 
 • Cash pooling 
 • Fundusze podwyższonego ryzyka 
 • Pozyskiwanie finansowania z giełdy 

Blok V: Prawne zabezpieczenia należności (15 godz., zaliczenie) 

 •  Weksel in blanco 
 • Poręczenie 
 • Gwarancja 
 • Cesja wierzytelności 
 • Zastaw 
 • Przewłaszczenie 
 • Hipoteka 
 • Dochodzenie należności z zabezpieczeń 

Blok VI : Rola informacji w zarządzaniu płynnością (8 godz., zaliczenie) 
mgr Monika Bekas 
mgr Maciej Lipiński 

 • Znaczenie informacji 
 • Źródła informacji 
 • Podmioty na rynku informacji 
 • Oferta biur informacji 

Blok VII: Windykacja (14 godz., zaliczenie) 

 • Zagadnienia wstępne 
 • Windykacja wewnętrzna 
 • Windykacja zewnętrzna 
 • Narzędzia windykacji 
 • Windykacja sądowa 
 • Czynności operacyjne 
 • Układanie ścieżek windykacji 
 • Znaczenie firm windykacyjnych w odzyskiwanie należności przez przedsiębiorstwa 
 • Wywieranie wpływu na dłużnika 
 • Komunikacja w procesie windykacji 
 • Negocjacje  

Blok VIII: Zagadnienia prawa gospodarczego w aspekcie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa (18 godz., egzamin)  

 • Formy wykonywania działalności gospodarczej – skutki wyboru 
 • Wolność gospodarowania i jej ograniczenia 
 • Zdolność upadłościowa podmiotów 
 • Konsorcjum i inne umowy o współpracy 
 • Postępowanie ugodowe i naprawcze. Negocjacje w tym zakresie 
 • Likwidacja i upadłość, podobieństwa i różnice 
 • Sytuacja prawna kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, leasingobiorcy, faktoranta 

Blok IX: Wykorzystanie rachunkowości w zakresie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa (20 godz., zaliczenie) 

 • Znaczenie rejestrowania dokonań przedsiębiorstwa w ocenie jego potencjału gospodarczego 
 • Zasada memoriałowa, a zasada kasowa w rejestrowaniu dokonań przedsiębiorstwa 
 • Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wspomagających decyzje interesariuszy 
 • Znaczenie polityki bilansowej i polityki rachunkowości w ocenie dokonań przedsiębiorstwa 
 • Atrybut płynności aktywów w i ich uporządkowanie w kontekście wymagalności zobowiązań 
 • Wynikowe i kapitałowe aspekty wyceny bilansowej aktywów i jej znaczenie w ocenie płynności aktywów 
 • Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie dokonań przedsiębiorstwa 
 • Znaczenie prognostyczne rachunku przepływów pieniężnych w zakresie oceny zdolności płatniczej i sposobów finansowania działalności  
 • Analiza sprawozdań finansowych 

Blok X: Ubezpieczenia gospodarcze (10 godz., zaliczenie) 

 • Wstęp do ubezpieczeń finansowych 
 • Gwarancje ubezpieczeniowe 
 • Ubezpieczenia transakcji kredytowych 
 • Ubezpieczenie kredytu eksportowego 
 • Ubezpieczenia finansowe a ubezpieczenia oc kontraktowego 
 • Podstawowe cechy ubezpieczeń finansowych 
 • Ubezpieczenia finansowe za granicą 

blok XI. Seminarium dyplomowe (10 godz., obrona pracy dyplomowej) 

Kierownik studiów

Prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dyrektor
kierownik
Instytut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa

Dyrektor Instytutu Finansów, w latach 2001–2013 r. kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie.

Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, autor zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 20 osób. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA – oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami. Wieloletnia praca w sektorze finansowym daje możliwość nie tylko konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca zainteresowania badawcze profesora i podnosi poziom pracy dydaktycznej.

Wykładowcy

Monika Bekas zdjęcie
Monika Bekas

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę Trenera Biznesu oraz Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych z przedmiotu ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma również otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej. Autorka licznych publikacji oraz opracowań naukowych na temat zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami.

Napisała książkę pt. Windykacja należności w praktyce. W 2009 roku wygrała ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami. Od kilku lat prowadzi projekt edukacyjny Akademia KRD. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 2000 przedsiębiorstw. Programy szkoleniowe, które buduje są oparte na własnym doświadczeniu, jak i doświadczeniu firm uczestniczących w szkoleniach i warsztatach. Wykłada również na Studiach Podyplomowych Windykacja Należności oraz Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH

Pracownik Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji i badań naukowych z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstw, leasingu i zarządzania kapitałem w banku.

Od kilkunastu lat wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości jako członek rad nadzorczych, pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Departamentu Controllingu Finansowego największych banków w Polsce. Współpracuje z firmami konsultingowymi, prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa.
Monika Dąbrowska

Praktyk gospodarczy, pracownik sektora bankowego. Specjalista w zakresie cash poolingu. Od kilku lat wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Jest pracownikiem Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Autor wielu publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości, w których wykorzystuje wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach.

Marcin Jamroży zdjęcie
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Adama Mickiewicza w poznaniu), adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH. Od 1999 r. doradca podatkowy. Associate partner w grupie Rödl & Partner.

Doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym: Opodatkowanie spółki osobowej, Ceny transferowe w planowaniu podatkowym, Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorców. W roku 2008 w konkursie na najlepszego doradcę podatkowego zajął 3 miejsce w kategorii optymalizacja podatkowa oraz 3 miejsce w kategorii międzynarodowe prawo podatkowe.
Katarzyna Kreczmańska-Gigol zdjęcie
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH

Wicedyrektor w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności”. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji i źródeł finansowania. Wieloletni pracownik bankowy. Od lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla pracowników instytucji faktoringowych, bankowców, przedsiębiorców i księgowych.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i instrumentów finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Jacek Kukiełka

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenia zawodowe zdobywał podczas pracy w PZU SA i WARTA SA zarządzając działami ubezpieczeń finansowych. Przez kilkanaście lat zajmował się różnymi aspektami ubezpieczeń – od opracowania produktów, ich sprzedaży i obsługi aż po likwidację szkód.

Uczestnik zagranicznych konferencji, szkoleń i staży (w firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych). Ukończył kursy z zakresu zarządzania, negocjacji, marketingu i finansów. Autor i współautor trzech książek, w tym monografii „Ubezpieczenia finansowe”, oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w profesjonalnych periodykach. Prowadził wiele szkoleń i seminariów, m.in. na zlecenie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Institute for International Research.
Maciej Lipiński

Praktyk gospodarczy, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Pracuje w Thomson Reuters na stanowisku Senior Credit Controller.

dr Krzysztof Matela

Doktor nauk społecznych. Praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w branży windykacyjnej. Prezes Zarządu EGB Investments SA.

Współzałożyciel i Członek Rady Polskiego Związku Windykacji. Kanclerz Loży Bydgoskiej BCC i wiceprezes Business Centre Club. Członek Komitetu przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Prelegent i trener podczas licznych szkoleń i konferencji z zakresu zarządzania wierzytelnościami, negocjacji w windykacji oraz przedsiębiorczości.
 Tomasz Niepytalski zdjęcie
dr doc. Tomasz Niepytalski

Doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Administracji i Nauk Prawnych Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

Wykładowca na szkoleniach dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, na konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez: Najwyższą Izbę Kontroli, Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, UniwersytetWarszawski, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Autor wielu opracowań (m.in. „Reforma prawa handlowego i jego przydatność dla przedsięwzięć innowacyjnych” w ramach Projektu PHARE) i artykułów z zakresu prawa handlowego. Doświadczony konsultant wielu firm i instytucji.
Renata Pajewska-Kwaśny zdjęcie
dr Renata Pajewska-Kwaśny

Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, organizatorka wielu studiów podyplomowych o tematyce ubezpieczeniowej i finansowej, wykładowca na studiach magisterskich, licencjackich i doktoranckich oraz wielu szkoleniach o tematyce finansowej dla kadry kierowniczej i pionów finansowych. Autorka wielu artykułów i publikacji książkowych z zakresu zarządzania, ubezpieczeń i finansów.

dr Ilona Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, organizatorka studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, praktyk ubezpieczeniowych, specjalistka z zakresu ubezpieczeń finansowych. Pracownik sektora ubezpieczeń.

dr hab. Joanna Welogórska-Leszczyńska, prof. SGH

Prof. w Katedrze Rachunkowości SGH, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). Wieloletni praktyk gospodarczy, w tym Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Biegły rewident.

Przedstawiciel Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie Rozwoju Rynku Finansowego utworzonej przy Ministrze Finansów. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, rachunkowości i finansach banków, analizie i badaniu sprawozdań finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Ceniony wykładowca i ekspert z zakresu rachunkowości banków.
Jolanta Zombirt zdj
dr hab. Jolanta Zombirt

Doktor habilitowany ekonomii, magister filologii orientalnej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Europeistyki. Była dziennikarzem w „Gazecie Bankowej”, doradcą ministra w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej (1993) , doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego i prezesa Banku Handlowego w zakresie problematyki regulacji bankowych w UE (1994–98). W latach 1998–2000 kierowała Zespołem Strategii i Planowania w Banku Handlowym.

W latach 2000–2002 była ekspertem w Kredyt Banku SA, Departament Strategii i Rozwoju, od 2002 do 2007 roku – głównym specjalistą ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Współpracuje z miesięcznikiem „Bank”. Zainteresowania (poza integracją europejską): języki obce (angielski, arabski, francuski, rosyjski, włoski), muzyka klasyczna (szkoła podstawowa w klasie fortepianu), turystyka górska (przewodnik tatrzański i beskidzki), żeglarstwo.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 15. edycję studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w programie na podstawie obecności na zajęciach,
 • zdanie trzech egzaminów cząstkowych (Finanse przedsiębiorstw, Prawo gospodarcze, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa),
 • napisanie i obrona pracy końcowej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty  10:00–18.00 i niedziele 8:00–16:00.

I semestr:

 • 19–20.11.2022 r.
 • 03–04.12.2022 r.
 • 17–18.12.2022 r.
 • 14–15.01.2023 r.
 • 28–29.01.2023 r.

II semestr:

 • 04–05.03.2023 r.
 • 18–19.03.2023 r.
 • 01–02.04.2023 r.
 • 22–23.04.2023 r.
 • 13–14.05.2023 r.
 • 03–04.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach.

 • I rata 5000 zł płatna przy zapisie
 • II rata 3000 zł płatna w styczniu 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
tel.: +48 22 564 93 20
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
e-mail: jostasz@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty  10:00–18.00 i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
e-mail: jostasz@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Wasilewska
tel.: +48 504 095 061
tel.: +48 22 564 93 20
e-mail: kwasilew@sgh.waw.pl

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA