Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa kształtują umiejętności w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Praktyczne umiejętności – pozwalają skutecznie wdrożyć strategię finansową przedsiębiorstwa

Książka i hierarchia ikona

Przekrojowy program – skutecznie rozwija nie tylko kompetencje zarządcze, ale także strategiczne

Wykres strzałka do góry

Rozwój kompetencji – perspektywa kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich

Dlaczego warto?

 • Studia wyzwalają wśród uczestników i rozwijają komunikatywność, myślenie strategiczne, dokonywanie analiz, odporność na stres, umiejętność zarządzania ludźmi, a także zdolności organizacyjne.
 • Zadaniem studiów jest także kształtowanie umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.
 • Osoby zainteresowane mają możliwość wydania swojej pracy w recenzowanej publikacji w renomowanym wydawnictwie uczelnianym, czyli w Oficynie Wydawniczej SGH.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa skierowane są do osób pragnących poszerzyć lub ugruntować posiadaną wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności do: 

 • kadry menedżerskiej i pracowników,
 • kandydatów, którzy przygotowują się do objęcia zarówno stanowisk kierowniczych, jak i każdego innego szczebla w administracyjnych strukturach zarówno banków, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych, a także biznesu prywatnego,
 • absolwentów szkół wyższych (licencjackich i magisterskich).

Program

Optymalne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie – 32 godz.

 • System wczesnego ostrzegania – 18 godz. – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • Rynek obligacji Catalyst – 8 godz. – dr Kamil Gemra
 • Motywowanie w kontekście optymalizacji wydatków – 6 godz. – mgr Kamila Grzesiak doktorant SGH

Pozostałe zajęcia – 128 godz.

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa – 14 godz. –  dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH / dr hab. Paweł Dec
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 12 godz. – prof. dr hab. Jacek Grzywacz
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – 12 godz. – dr Ewa Jagodzińska-Komar
 • Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa – 12 godz. – dr Dorota Ślażyńska-Kluczek
 • Wykorzystanie leasingu w zarządzaniu płynnością – 4 godz. – prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynnością – 4 godz. – prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Ryzyko działalności przedsiębiorstwa – 12 godz. – dr Renata Pajewska-Kwaśny
 • Alokacja wolnych środków przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – 10 godz. – dr Mariusz Lipski
 • Metody zarządzania płynnością – 8 godz. – prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Ocena projektów inwestycyjnych – 16 godz. – prof. dr hab.  Waldemar Rogowski
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa – 14 godz. – dr Hanna Sokół
 • Metody wyceny przedsiębiorstw – 10 godz. – dr Ewa Jagodzińska-Komar

Seminarium dyplomowe – 10 godz. – prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Razem – 170 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Grzywacz
Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Zatrudniony w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii z tematyki finansów i bankowości.

Wykładowcy

dr hab. Waldemar Rogowski 

Profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie Główny Analityk w Biurze Informacji Kredytowej.

Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO orz konsultant Banku Światowego, Autor lub Współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, jak i na ponad 10 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH. Wykładowca w programach MBA: MBA SGH, MBA SGA–WUM, EMBA INE PAN, EMBA Politechniki Białostockiej. Visitor Professor Wydział Prawa Uniwersytet Jagielloński. Trener finansów przedsiębiorstw na kursach, szkoleniach i warsztatach dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw – na stałe współpracuje z firmą szkoleniową eForum Bankowość i Finanse. Dwukrotny Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku.
dr Renata Pajewska-Kwaśny 

Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt. Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego.

Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.
dr hab. Paweł Dec, prof. SGH  

Profesor SGH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w SGH i kierownik Podyplomowych Studiów Audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W przeszłości dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, dyrektor w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik projektów doradczych i szkoleniowych.

Specjalność i zainteresowania badawcze: restrukturyzacja i pomoc publiczna podmiotów gospodarczych, systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, upadłość podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczno–finansowa, finanse i struktura kapitału przedsiębiorstw, odpowiedzialność i etyk menedżerów. 
dr Mariusz Lipski  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich w czołowych bankach w Polsce.

Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej. 
dr Kamil Gemra 

Partner zarządzający InnerValue. Były wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A oraz agencji ratingowej INC Rating. Członek rady nadzorczej Movie Games S.A. Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia.

Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym dwóch książek. 
dr Hanna Sokół  

Pracownik naukowy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce zmian strukturalnych, restrukturyzacji, finansowaniu przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, bankowości. Pracownik naukowy SGH w KNOP.

Ukończyła kursy i szkolenia w dziedzinie bankowości w Holandii, USA, Hongkongu, Meksyku i Singapurze. W praktyce gospodarczej ekspert w dziedzinie restrukturyzacji w TKiD, EVIP, Multiexpert i G.I. Nywig S.A. Przez wiele lat członek rad nadzorczych: PBK S.A., KUKE S.A., Kompanii Węglowej S.A.
dr Ewa Jagodzińska-Komar 

Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze bankowym. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z dziedziny finansów i bankowości.

Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa.  Współautorka książki „Płynność finansowa przedsiębiorstwa”. 
dr Dorota Ślażyńska-Kluczek 

Biegły rewident, specjalista w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.  Pracowała jako audytor w KPMG Sp. z o.o. W pracy zawodowej oraz naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora bankowego i sektora fintech.

Współpracuje z międzynarodowymi grupami Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie nadzoru nad podmiotami rynku finansowego. W ramach EBA przygotowuje międzynarodowe wytyczne dla sektora i raporty z badań podmiotów podlegających nadzorowi, ponadto konsultuje projekty Banku Światowego. Posiada wiedzę w zakresie krajowych i międzynarodowych zasad rachunkowości, audytu, finansów przedsiębiorstw. Prowadziła seminaria w ramach inicjatywy CEDUR – warsztaty dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, instytucji ochrony praw konsumentów, środowiska szkolnego i akademickiego. Prowadzi wykłady z zagadnień dotyczących finansów przedsiębiorstw, innowacji w przedsiębiorczości, rynków finansowych, elementów rachunkowości i audytu. 
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska 

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa. 
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą odbywać się w uczelni, a w razie konieczności online za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy do kontaktu z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty–niedziele i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, bądź zdalnie online.
 

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 7300 zł.

Możliwe raty:
I rata – 4500 zł, płatna przy zapisie,
II rata – 2800 zł, płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru nauki.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Katarzyna Wrzesińska
tel.: +48 601 066 359
e-mail: kwrzes@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Jacek Grzywacz
e-mail: jgrzywacz@sgh.waw.pl

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni.
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7300 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Jacek Grzywacz
e-mail: jgrzywacz@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr inż. Katarzyna Wrzesińska
tel.: +48 601 066 359
e-mail: kwrzes@sgh.waw.pl

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA