Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających lepsze rozumienie zasad ekonomii i gospodarki, w tym rynku nieruchomości, a także uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zespół doświadczonych wykładowców SGH oraz praktyków z całej Polski

wykres z flagą ikona

Wartość dodana – wypełniają minimum programowe kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych i prywatnych

Dlaczego warto?

 • Program studiów umożliwia istotne poszerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej, co ułatwia codzienne funkcjonowanie zawodowe i uczestnictwo w życiu gospodarczym. 
 • Studia zwiększają szansę na stabilizacje zawodową, jej umacnianie oraz rozwój własnego potencjału wiedzy, a tym samym racjonalizację decyzji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, także prywatnego. 
 • Realizacja studiów jest niezbędna do przejścia przez kolejne etapy ubiegania się o uprawnienia związane z możliwością wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości polecane są szczególnie dla:

 • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami, 
 • pracowników banków,
 • pracowników instytucji samorządowych,
 • pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • konsultantów, doradców inwestycyjnych,
 • innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, prawnych i technicznych).

Program

blok I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)

 • Podmioty prawa cywilnego
 • Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
 • Przesłanki ważności czynności prawnych
 • Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)
 • Forma czynności prawnych
 • Przedawnienie roszczeń

Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)

 • Mienie jako kategoria prawa cywilnego
  • Pojęcie praw majątkowych
  • Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
 • Mienie państwowe, samorządowe i prywatne
 • Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)
 • Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
 • Definicja nieruchomości
  • Rodzaje nieruchomości – nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
  • Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
  • Pojęcie części składowych nieruchomości
  • Pojęcie przynależności i pożytków
 • Własność – pojęcie, ochrona, współwłasność
 • Użytkowanie wieczyste
 • Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw na nieruchomościach
 • Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  • Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia – organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
  • Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)

 • Ogólne zasady zawierania umów
  • Zasada swobody umów
  • Tryb zawarcia umowy – oferta, aukcja, przetarg
 • Niedozwolone postanowienia umowne
 • Umowy obligacyjne o korzystanie z nieruchomości (najem, dzierżawa, leasing, timesharing)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
  • Małżeńskie ustroje majątkowe
  • Zarząd majątkiem wspólnym małżonków
  • Zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka
  • Odpowiedzialność małżonków za długi
  • Przesłanki dziedziczenia nieruchomości

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)

 • Zasady ogólne prawa administracyjnego
 • Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa
 • Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
 • Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
 • Decyzje i postanowienia
 • Odwołania
 • Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)

 • Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste
  • Postępowanie wieczystoksięgowe
  • Treść ksiąg wieczystych
  • Zasady wieczystoksięgowe
  • Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne
  • Odpisy z ksiąg wieczystych
 • Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi
 • Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza
 • Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość
 • Mapy tematyczne
 • Inne źródła informacji o nieruchomościach

Gospodarka przestrzenna (6 godz.)

 • System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Rola i znaczenie planów miejscowych
  • Tryb uchwalania planów miejscowych
  • Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Decyzje o warunkach zabudowy
  • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego
 • Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)

 • Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • Pojęcie zasobów nieruchomości
 • Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  • Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
  • Zasada jawności obrotu nieruchomościami
  • Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
  • Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
  • Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat
  • Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Pojęcie trwałego zarządu
 • Prawo pierwokupu nieruchomości
 • Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości
 • Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 • Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)

 • Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  • Ochrona praw lokatorów
  • Towarzystwo budownictwa społecznego
 • Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi
  • Odrębna własność lokali
  • Pojęcie nieruchomości wspólnej
  • Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu
 • Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi
  • Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje
  • Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
  • Spółdzielcze prawa do lokali
  • Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali
 • Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)

 • Podstawy rolnictwa
  • Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne
  • Użytki rolne i ich rodzaje
  • Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości
  • Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji
  • Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Podstawy leśnictwa
  • Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów
  • Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu
  • Przestrzenny podział lasów
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce
  • Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi
  • Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych
 • Podstawy gospodarki wodnej
  • Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
  • Linia brzegowa
  • Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących
  • Zasady korzystania z wód i ochrona wód
  • Pozwolenie wodnoprawne

Ochrona danych osobowych (2 godz.)

 • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
 • Organ ochrony danych osobowych
  • Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Zamówienia publiczne (4 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
 • Zakres podmiotowy ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

blok II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Podstawy ekonomii (6 godz.)

 • Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej
 • Pojęcie i elementy rynku
  • Popyt, podaż, cena
  • Krzywa popytu i podaży
  • Równowaga rynkowa
  • Elastyczność popytu i podaży w krótkim i długim okresie
  • Interwencja państwa a mechanizmy rynkowe
 • Cena, wartość, dochód i koszt
 • Decyzje konsumenta i producenta
 • Czynniki produkcji – praca, ziemia i kapitał

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)

 • Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  • Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
  • Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości
  • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
 • Rynek nieruchomości
  • Definicja i klasyfikacja rynku nieruchomości
  • Specyficzne cechy rynku nieruchomości
  • Funkcje rynku nieruchomości
  • Uczestnicy rynku nieruchomości
 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości
 • Badania i analiza rynku nieruchomości
 • Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)

 • Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji
 • Specyfika inwestycji w nieruchomości
 • Inwestorzy na rynku nieruchomości
 • Cele i zasady inwestowania na rynku nieruchomości
 • Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
 • Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji

Elementy finansów i bankowości (6 godz.)

 • Wybrane zagadnienia systemu finansowego
  • Rynek finansowy i jego funkcje
  • Podmioty i struktura rynku finansowego
  • Rola i funkcje pieniądza
  • Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych
 • Wybrane zagadnienia systemu bankowego
  • Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce
  • Istota i cele banku w gospodarce rynkowej
  • Produkty bankowe
  • Ocena zdolności kredytowej klientów banku
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
  • Źródła finansowania – własne i obce
  • Kryteria doboru źródeł finansowania
  • Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości

Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)

 • Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie
 • Źródła zmiany wartości pieniądza
 • Przyszła wartość pieniądza
  • Oprocentowanie proste
  • Oprocentowanie złożone
  • Rodzaje stóp procentowych
  • Przykłady obliczeniowe
 • Obecna wartość pieniądza
  • Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta
  • Obecna wartość jednorazowego dochodu
  • Pojęcie przepływów pieniężnych
  • Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów

Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)

 • Elementy teorii badania zbiorów statystycznych
  • Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
  • Statystyki opisowe
  • Przedziały ufności dla średniej i wariancji
  • Elementy weryfikacji hipotez statystycznych
 • Model ekonometryczny i jego elementy
  • Dobór analitycznej postaci modelu
  • Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów
  • Weryfikacja modelu

Elementy rachunkowości (4 godz.)

 • Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
 • Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja
 • Metody i stawki amortyzacji

blok III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

Podstawy budownictwa (10 godz.)

 • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
 • Zakres regulacji ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Stosowanie polskich i międzynarodowych norm w budownictwie
 • Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
 • Dokumentacja obiektu budowlanego

Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)

 • Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
 • Elementy konstrukcji i wykończenia budynków
 • Technologie wykończenia budynków
 • Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
 • Instalacje wewnętrzne w budynkach

Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)

 • Projekt budowlany
 • Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego
 • Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Rozbiórka obiektu budowlanego
 • Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)

 • Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, wykonawstwa, szkód górniczych i eksploatacyjnych
 • Zużycie techniczne obiektów budowlanych – miary i sposoby oceny
 • Zużycie funkcjonalne, środowiskowe – miary i sposoby oceny
 • Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości
 • Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Certyfikacja energetyczna budynków

Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

 • Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów
 • Baza normatywna i cenowa – techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów
 • Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót
 • Specyfika kosztorysowania robót budowlanych
 • Przykłady kosztorysowania

blok IV. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)

 • Definicja rzeczoznawcy majątkowego oraz działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości
 • Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
 • Formy wykonywania działalności zawodowej
 • Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)

 • Definicja organizacji zawodowej
 • Podstawy prawne działania organizacji zawodowych
 • Uprawnienia organizacji zawodowych

Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)

 • Definicja standardów zawodowych
 • Ustalanie i uzgadnianie standardów zawodowych
 • Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych standardów wyceny

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)

 • Istota i cele wyceny nieruchomości
 • Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości
  • Szkoła brytyjska
  • Szkoła amerykańska
  • Szkoła niemiecka
 • Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości
 • Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)

 • Wartość rynkowa
  • Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa
  • Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Europejskiej
 • Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny
  • Wartość godziwa
  • Wartość bankowo-hipoteczna
  • Wartość inwestycyjna
  • Wartość katastralna
  • Wartość odtworzeniowa
  • Inne rodzaje wartości nierynkowych

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)

 • Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania
 • Podejście porównawcze
  • Metoda porównywania parami
  • Metoda korygowania ceny średniej
  • Metoda analizy statystycznej rynku
 • Podejście dochodowe
  • Metoda inwestycyjna
  • Metoda zysków
  • Technika kapitalizacji prostej
  • Technika dyskontowania strumieni dochodów
 • Podejście kosztowe
  • Metoda kosztów odtworzenia
  • Metoda kosztów zastąpienia
  • Technika szczegółowa
  • Technika elementów scalonych
  • Technika wskaźnikowa
 • Podejście mieszane
  • Metoda pozostałościowa
  • Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
  • Metoda kosztów likwidacji

Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)

 • Wycena prawa własności
 • Wycena prawa użytkowania wieczystego
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych
  • Użytkowanie
  • Służebność (gruntowa, osobista i przesyłu)
  • Zastaw
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • Hipoteka
 • Wycena zobowiązań umownych
  • Najem
  • Dzierżawa
  • Użyczenie
  • Dożywocie
  • Inne

Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)

 • Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
  • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
  • Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  • Dobór źródeł informacji i baz danych
  • Określanie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  • Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  • Dobór źródeł informacji i baz danych
  • Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
 • Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
  • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
  • Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  • Dobór źródeł informacji i baz danych
  • Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
 • Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
  • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
  • Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
  • Dobór źródeł informacji i baz danych
  • Określenie wartości nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  (8 godz.)

 • Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
 • Wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych
 • Wycena szklarni i inspektów
 • Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej
 • Wycena gruntów pod stawami
 • Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)

 • Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz w podejściu dochodowym
 • Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym
  • Określenie wartości gruntu leśnego
  • Określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości
 • Wycena nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym
 • Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
 • Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
 • Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)

 • Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej
 • Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora
 • Określanie wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej
 • Określanie wartości nakładów na nieruchomości
 • Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin
 • Wycena nieruchomości zabytkowych

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)

 • Przedmiot wyceny – definicje
 • Ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń
 • Ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego
 • Istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń
 • Metody wyznaczenia ceny początkowej
 • Sposoby określania wartości likwidacyjnej
 • Procedura wyceny metodą porównywania parami
 • Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń

Wycena masowa (2 godz.)

 • Powszechna taksacja nieruchomości
 • Nieruchomość reprezentatywna, mapy i tabele taksacyjne
 • Ustalanie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rola i zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie powszechnej taksacji nieruchomości

Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)

 • Operat szacunkowy
  • Funkcja operatu szacunkowego
  • Treść i forma operatu szacunkowego
  • Wyciąg z operatu szacunkowego
  • Zasady potwierdzania aktualności operatu szacunkowego
  • Ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego
 • Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego
  • Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz
  • Treść i forma opracowań i ekspertyz

Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

 • Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości
 • Metody i narzędzia pracy doradcy
 • Audyt nieruchomości (due diligence)
 • Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
 • Przykłady ekspertyz, opracowań i doradztwa

blok V. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN (10 GODZ.)

Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Rekrutacja

Rekrutacja na 35. edycję studiów rozpoczęła się 16 grudnia 2022 r. Planowana Inauguracja: 18 marca 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (min. 80% obecności),
 • zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego – test składający się z 60 pytań wielokrotnego wyboru,
 • przygotowanie pracy końcowej pod opieką promotorów z grona wykładowców lub osób spoza SGH spełniających określone warunki. Praca końcowa składa się z operatu.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–17:00. Możliwe również dwa zjazdy połączone z piątkiem 16:50–20:50. Zajęcia z założenia prowadzone są w uczelni. W przypadku wzmożonego ryzyka epidemicznego istnieje możliwość tymczasowej zmiany formy nauczania na zdalną.

TERMINARZ ZJAZDÓW 34. EDYCJI (semestr 1)
15–16.10.2022
22–23.10.2022
05–06.11.2022
19–20.11.2022
03–04.12.2022
17–18.12.2022
14–15.01.2023
28–29.01.2023
11–12.02.2023
Planowane rozpoczęcie drugiego semestru: 04.03.2023 r.

Opłaty

Opłata promocyjna za całość studiów wynosi 6500 zł. Promocja trwa do 15.01.2023 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja i uiszczenie I raty lub całości opłaty do 15.01.2023 r. Opłata po okresie promocji wynosić będzie 6900 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach: I rata w wysokości 3250 zł (3450 zł po okresie promocji) – płatna przy zapisie, II rata w wysokości 3250 zł (3450 zł po okresie promocji) – płatna do 30.09.2023 r.

Pierwszą opłatę (całość lub I ratę) należy wnieść w trakcie rekrutacji. Zaksięgowanie opłaty jest warunkiem akceptacji aplikacji w systemie rekrutacyjnym.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Maciej Frąszczak
tel.: +48 502 680 042
e-mail: mfrasz@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
e-mail: emaczyn@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 114
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–17:00.
 • Opłata promocyjna za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty). Opłata po 15.01.2023 r.: 6900 zł.
Elżbieta Mączyńska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
e-mail: emaczyn@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Maciej Frąszczak
tel.: +48 502 680 042
e-mail: mfrasz@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA