Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających lepsze rozumienie zasad ekonomii i gospodarki, w tym rynku nieruchomości, a także uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – zespół doświadczonych wykładowców SGH oraz praktyków z całej Polski

wykres z flagą ikona

Wartość dodana – wypełniają minimum programowe kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych i prywatnych

Dlaczego warto?

 • Program studiów umożliwia istotne poszerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej, co ułatwia codzienne funkcjonowanie zawodowe i uczestnictwo w życiu gospodarczym. 
 • Studia zwiększają szansę na stabilizacje zawodową, jej umacnianie oraz rozwój własnego potencjału wiedzy, a tym samym racjonalizację decyzji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, także prywatnego. 
 • Realizacja studiów jest niezbędna do przejścia przez kolejne etapy ubiegania się o uprawnienia związane z możliwością wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości polecane są szczególnie dla:

 • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami, 
 • pracowników banków,
 • pracowników instytucji samorządowych,
 • pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • konsultantów, doradców inwestycyjnych,
 • innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, prawnych i technicznych).

Program

36 edycja studiów realizować będzie nowe minimum programowe ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. poz. 903 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości z dnia 12 czerwca 2014 r. poz. 826 w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Blok I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa – 80 godz.

 • Cześć ogólna prawa cywilnego – 6 godz.
 • Podstawy prawa rzeczowego – 10 godz.
 • Podstawy prawa zobowiązań – 6 godz.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego – 4 godz.
 • Źródła informacji o nieruchomościach – 10 godz.
 • Systemy geoinformacyjne – 4 godz.
 • Gospodarka przestrzenna – 8 godz.
 • Gospodarka nieruchomościami – 16 godz.
 • Gospodarka mieszkaniowa – 6 godz.
 • Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami – 6 godz.
 • Ochrona danych osobowych – 2 godz.
 • Zamówienia publiczne – 2 godz.

Blok II. Podstawy wiedzy ekonomicznej – 48 godz.

 • Podstawy ekonomii – 6 godz.
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 10 godz.
 • Podstawy matematyki finansowej – 8 godz.
 • Elementu finansów i bankowości – 4 godz.
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji – 8 godz.
 • Podstawy statystyki i ekonometrii – 8 godz.
 • Elementy rachunkowości – 4 godz.

Blok III. Podstawy budownictwa – 30 godz.

 • Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych – 8 godz.
 • Przegląd technologii w budownictwie – 8 godz.
 • Proces inwestycyjny w budownictwie – 6 godz.
 • Ocena stanu technicznego budynków – 4 godz.
 • Podstawy kosztorysowania – 4 godz.

Blok IV. Rzeczoznawstwo majątkowe – 122 godz.

 • System prawny rzeczoznawstwa majątkowego – 6 godz.
 • Zasady dobrej praktyki – 2 godz.
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości – 6 godz.
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny – 6 godz.
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce – 26 godz.
 • Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych – 10 godz.
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych – 14 godz.
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami – 8 godz.
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – 6 godz.
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych – 24 godz.
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością – 4 godz.
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw – 2 godz.
 • Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości – 2 godz.
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości – 4 godz.
 • Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie – 2 godz.

Blok V. Seminarium dyplomowe – 10 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Wykładowcy

mgr Bohdan Bombała

Rzeczoznawca majątkowy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Recognised European Valuer REV. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych.

mgr Renata Chróstna

Rzeczoznawca majątkowy, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach m.in. z zakresu wyceny nieruchomości specjalnych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalista geodezji i gospodarki przestrzennej. Rzeczoznawca majątkowy. Działalność badawcza zlokalizowana w następujących problemach z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej: ekologiczne i krajobrazowe uwarunkowania projektowania struktur terenowych, ochrona środowiska i rekultywacja obszarów zdewastowanych na terenach wiejskich, kształtowanie środowiska na terenach wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne i wycena nieruchomości.

Działacz między innymi w następujących organizacjach naukowych: Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (wiceprzewodniczący Komitetu), Komitet Geodezji PAN, Rada Naukowa Zarządu Głównego LOP, Rada Naukowa Stacji Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (prezes). Doskonaląc swoje umiejętności zawodowe prof. Ryszard Cymerman uzyskał: uprawnienia państwowe w zakresie geodezji i kartografii oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz były członek Państwowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska. Autor licznych publikacji m.in. z zakresu gospodarki przestrzennej i wyceny nieruchomości.
dr inż. Jerzy Dylewski

Doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany z listy GINB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej,  uprawnienia  do  prac  przy  obiektach  zabytkowych  nadane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rzeczoznawca PZiTB i TNOiK, główny specjalista ds. Zamówień Publicznych w Sądzie Najwyższym, a także autor wielu artykułów i publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego.

dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Od 2006 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu Rady, a od 2016 roku również jej v–ce przewodniczący.

W latach 2002–2004, a następnie od roku 2009 roku do chwili obecnej – członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zainteresowania badawcze związane głównie z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, systemami finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowością hipoteczną oraz problemami niedoskonałości rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom, ponadto posiada duże doświadczenie praktyczne. Równolegle z pracą w SGH był i jest aktywny zawodowo w sektorze bankowym, a także w obszarze realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości, wyceny wartości nieruchomości.
mgr inż. Henryk Jędrzejewski

Rzeczoznawca majątkowy (posiada uprawnienia zawodowe Nr 1 do szacowania nieruchomości, licencję Nr 1 pośrednika w obrocie nieruchomościami i licencję Nr 1 zarządcy nieruchomości). Wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po jego likwidacji w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kierował gospodarką nieruchomościami i działalnością zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Główny autor przepisów regulujących sprawy gospodarki nieruchomościami i działalności zawodowej w zakresie obsługi rynku nieruchomości, prowadzący ich legislację ze strony rządowej (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do tej ustawy). Jako dyrektor Departamentu opiniował standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 1992 roku do 2002 roku był Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Długoletni wykładowca na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz z zakresu gospodarki nieruchomościami. Członek kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”.
prof. dr hab. Ewa Kucharska–Stasiak

Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005–2009.

Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości), członek ERES (European Real Estate Society). Działalność na rzecz praktyki: kierownictwo i współudział w diagnozach gospodarowania nieruchomościami na szczeblu gminy Łódź, kierownictwo i współudział w opracowaniu strategii mieszkaniowej dla gminy Łódź, autorka ekspertyz i opinii przygotowanych dla Ministerstwa Infrastruktury, współudział w opracowaniu standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, opracowanie o warunkach mieszkaniowych dla potrzeb przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łódź. Wyróżniona prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”.
mgr Magdalena Małecka

Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy wpisany na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European  Valuer (TEGOVA). Członek Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS). Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach.

Specjalizuje się w wycenie nieruchomości m.in. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Jest członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, RICS.
mec. Grzegorz Mazurek

Adwokat, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007–2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004–2007).

Posiada praktyczną wiedzę popartą bogatym doświadczeniem nabytym w trakcie przeprowadzania kilkuset postępowań w różnych trybach postępowania, od przetargów nieograniczonych aż po zamówienia z wolnej ręki. Sprawował rolę kierownika w jednostce sektora finansów publicznych, a także pełnił funkcję sekretarza i przewodniczącego komisji przetargowych w ramach współpracy z zamawiającymi.
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej  w  Warszawie  (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – kierownik Zakładu), członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Autorka licznych publikacji z zakresu: bankructwa, upadłości, procesów naprawczych i wyceny przedsiębiorstw,  wyceny nieruchomości i innych.
dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, prof. UWM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Rzeczoznawca majątkowy. Specjalista z zakresu wyceny maszyn i urządzeńoraz  autor licznych publikacji w tym zakresie.

dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UWM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie.

Autor i uczestnik licznych badań zakresu: ładu przestrzennego na obszarach wiejskich, konfliktów przestrzennych w zagospodarowaniu gruntów& leśnych i zadrzewionych, wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzeni leśnej, gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo, modeli zadrzewień w zagospodarowaniu przestrzeni o różnym przeznaczeniu, wyceny nieruchomości rolnych, leśnych i zadrzewionych. Autor licznych publikacji z zakresu: wyceny nieruchomości leśnych i rolnych oraz podstawa rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.
mgr inż. Joanna Monika Nowakowska

Rzeczoznawca majątkowy, posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział Warszawski. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. Współautorka wielu publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.

mec. Robert Ostrowski

Radca prawny, wykładowca na kursach i studiach podyplomowych m.in. z zakresu: prawa cywilnego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa i postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych.

mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo

Wykładowca na kursach kosztorysowania robót budowlanych. W latach 1983-1989 w ramach działalności Ośrodka norm i Cen Budowlanych Instytutu ORGBUD, koordynowała prace przy tworzeniu urzędowej bazy normatywnej do kosztorysowania (KNR-ów). Od 1992 r. ekspert SEKOCENBUD, redaktor prowadząca czterech wydawnictw SEKOCENBUD, licznych ekspertyz dotyczących wyceny i rozliczeń robót budowlanych. Współautorka „Vademecum Kosztorysanta” oraz poradnika „Kosztorysowanie w budownictwie”.

mgr Ewelina Słowtińska-Rosłanowska

Długoletni i doświadczony pracownik Zakładu Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie rodzinny. Autorka publikacji z zakresu polityki rodzinnej. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach m.in. z zakresu matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii.

Rekrutacja

Rekrutacja na 37 edycję trwa. Planowana inauguracja zajęć 06.04.2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (min. 80% obecności),
 • zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego – test składający się z 60 pytań wielokrotnego wyboru,
 • przygotowanie pracy końcowej pod opieką promotorów z grona wykładowców lub osób spoza SGH spełniających określone warunki. Praca końcowa składa się z operatu.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–17:00. Możliwe również dwa zjazdy połączone z piątkiem 16:50–20:50. Zajęcia z założenia prowadzone są stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość tymczasowej zmiany formy nauczania na zdalną.

Planowane terminy zjazdów I semestru zajęć 37. edycji:

 • 06.04.2024 r. – Inauguracja
 • 07.04.2024 r.
 • 20.04.2024 r.
 • 21.04.2024 r.
 • 11.05.2024 r..
 • 12.05.2024 r.
 • 25.05.2024 r.
 • 26.05.2024 r.
 • 08.06.2024 r.
 • 09.06.2024 r.
 • 22.06.2024 r.
 • 23.06.2024 r.
 • 29.06.2024 r.
 • 30.06.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

 • I rata w wysokości 3450 zł  – płatna przy zapisie,
 • II rata w wysokości 3450 zł  – płatna przed rozpoczęciem II semestru.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat, co wymaga złożenia podania skierowanego do Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Pierwszą opłatę (całość lub I ratę) należy wnieść w trakcie rekrutacji. Zaksięgowanie opłaty na indywidualnym koncie słuchacza oraz załączenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) jest warunkiem akceptacji pierwszego etapu rekrutacji w systemie, po którym wysyłane jest potwierdzenie rozpatrzenia aplikacji do kandydatów na studia.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Maciej Frąszczak
tel.: +48 502 680 042
e-mail: mfrasz@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
e-mail: emaczyn@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 114
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się co drugi tydzień, w soboty i niedziele w godz. 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty).
Elżbieta Mączyńska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
e-mail: emaczyn@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Maciej Frąszczak
tel.: +48 502 680 042
e-mail: mfrasz@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe