Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu dostarczają kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnej teorii i praktyki rachunkowości i controllingu oraz ukazują powiązania pomiędzy rachunkowością, zarządzaniem i finansami przedsiębiorstwa. 

Atuty kierunku
Storna raportu ikona zielona mała

Praktyczne kompetencje – rozwijanie umiejętności w zakresie rozumienia skutków finansowych podejmowanych decyzji

Książka i hierarchia ikona

Kompleksowa wiedza – zrozumienie procesu podejmowania decyzji poprzez właściwe dane o kosztach czy budżecie

Rozmowa wiele osób ikona

Angażujące studia – łączenie elementów wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń i złożonych studiów przypadku

Dlaczego warto?

 • Studia zapewnią kompleksową wiedzę każdemu, kto jest zainteresowany skutecznym poprawianiem wyników finansowych oraz usprawnianiem działania przedsiębiorstwa.
 • Dzięki niezbędnej wiedzy z zakresu efektów finansowych podejmowanych decyzji oraz planowania i kontroli przygotowują do pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych.
 • Samo studiowanie odbywa się w angażującej formule łączącej elementy wykładu (także w postaci blended learning – połączenia zajęć tradycyjnych i on–line), dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz rozbudowanych studiów przypadku).
 • O wartości studiów liczby mówią same za siebie – studia organizowane są systematycznie od 25 lat, a świadectwa ich ukończenia uzyskało już ponad 1000 absolwentów! 

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu skierowane są do: 

 • menedżerów, którzy w codziennej pracy korzystają z raportów finansowych i podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe (nie jest wymagana podstawowa wiedza z zakresu finansów),
 • osób, które pracują w działach finansowych i chcą wiedzieć, jaki wpływ mają dostarczane przez nich informacje finansowe na podejmowane decyzje,
 • przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać umiejętności w zakresie rozumienia skutków finansowych podejmowanych przez nich decyzji,
 • osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w planowaniu i kontroli.

Program

Bloki tematyczne:

Zakres i ograniczenia informacji w zewnętrznych raportach biznesowych

 • Informacje prezentowane w zewnętrznych raportach biznesowych (raport roczny, raport zintegrowany, ograniczenia informacji ze sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji, możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w przygotowywaniu informacji raportowanej dla użytkowników zewnętrznych w raporcie biznesowym). Wpływ decyzji biznesowych na sprawozdanie finansowe. 

Controlling a system zarządzania przedsiębiorstwem

 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu (rola controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, narzędzia rachunkowości zarządczej a proces zarządzania przedsiębiorstwem, rola kontrolera w procesie zarządzania). 

Rachunkowość zarządcza w procesie podejmowania decyzji krótkoterminowych 

 • Rachunkowość zarządcza w procesie podejmowania decyzji krótkoterminowych (podejmowanie krótkoterminowych decyzji cenowych, optymalizacja struktury asortymentowej, analiza wrażliwości, analiza punktu krytycznego, budowanie wielostopniowych rachunków marż pokrycia). 

Rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji

 • Rachunek kosztów (tradycyjne systemy rachunku kosztów i ich ograniczenia w zarządzaniu, rachunek kosztów działań, obiektowy rachunek kosztów). 
 • Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji (zarządzanie kosztami działań, integracja rachunku kosztów z systemami informacji niefinansowej, wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu rentownością klientów, rynków i kanałów dystrybucji, wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami nowych produktów). 

Systemy planowania i kontroli wspierające procesy zarządzania strategicznego i operacyjnego

 • Budowanie systemów planowania i kontroli wspierających procesy zarządzania strategicznego i operacyjnego (budowa zrównoważonej karty wyników, tworzenie systemów rachunkowości odpowiedzialności, proces budżetowania, metody tworzenia budżetów, struktura budżetu rocznego, budżetowanie oparte o rachunek kosztów działań, tworzenie systemów cen transferowych). 

Razem: 180 godz.
Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska
osoba współpracująca
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

Twórca i kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH w latach 1992–2018, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (przewodnicząca III kadencji) i European Accounting Association,  przewodnicząca Kapituły Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu i wyceny świadczeń zdrowotnych.

W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, szkoleniową i konsultingową. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z dużym doświadczeniem praktycznym w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej. Jest partnerem w firmie Mac Auditor Sp. z o.o.  Przewodniczyła Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w latach 2008–2016. Jest autorką Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.

Wykładowcy

Filip Filipkowski  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej (KRM). W czasie studiów jako asystent uczestniczył w pracach zespołu prowadzonego przez profesor Gertrudę K. Świderską przygotowującego rozwiązania legislacyjne w zakresie rachunku kosztów podmiotów telekomunikacyjnych.  

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w dziale finansów międzynarodowego koncernu FMCG Reckitt Benckiser, gdzie przez 14 lat był odpowiedzialny za różne aspekty finansów przedsiębiorstwa na różnych poziomach zarządzania (w tym ostatnie 7 lat na stanowiskach kierowniczych). W 2017 roku dołączył do zarządu Novartis Group Poland w randze dyrektora finansowego dywizji onkologicznej. Od 2014 roku dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami Studiów Podyplomowych. Głównym obszarem zainteresowania jest partnerstwo biznesowe („business partnering”) działu finansów, które w obecnych czasach stanowi kluczowy czynnik sukcesu w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
Paweł Warowny zdjęcie
dr Paweł Warowny 

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Finansowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej (rozliczanie kosztów, budżetowanie), zarządzaniu strategicznym (wykorzystanie Balanced Scorecard) oraz wdrażaniu rachunkowości zarządczej w systemach informatycznych (hurtownie danych, systemy raportowania zarządczego, narzędzia Business Intelligence). W pracy naukowej koncentruje się na rachunkowości zarządczej w zakresie rachunku kosztów, kontroli operacyjnej i strategicznej, a także w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej. 

Ma ponad 20 lat doświadczenia biznesowego, które obejmuje pracę w audycie, konsultingu oraz w firmach na stanowiskach kierowniczych. W prowadzonych zajęciach dydaktycznych koncentruję się na szeroko pojętym zakresie finansów, łącząc doświadczenia praktyczne z wiedzą naukową. 
Szczepan Borowski zdjęcie
mgr Szczepan Borowski 

Starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH, członek International Association for Accounting Education and Research. Związany z Uczelnią od 2001 roku, prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej i menedżerskiej, w tym rachunku kosztów, analizy finansowej i badania sprawozdań finansowych oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Autor licznych publikacji i ekspertyz z zakresu sprawozdawczości finansowej. 

Biegły rewident, posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie projektów wdrożeniowych z zakresu rachunków kosztów oraz polityk rachunkowości. Obecnie jako biegły rewident i członek zarządu Mac Auditor Sp. o.o. specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych oraz rachunkowości instrumentów finansowych. 
Monika Raulinajtys–Grzybek zdjęcie
dr hab. Monika Raulinajtys–Grzybek, prof. SGH  

Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, kierownik projektu rektorskiego #SGH dla ochrony zdrowia i programu SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia z ramienia SGH. Prowadzi zajęcia z zakresu raportowania biznesowego, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w ramach wszystkich kierunków studiów – w tym podyplomowych i MBA. Zawodowo związana przede wszystkim z branżą ochrony zdrowia.

Członek Rady Taryfikacji przy AOTMiT, współpracuje z podmiotami leczniczymi jako członek Rad Społecznych i konsultant dyrekcji w zakresie controllingu. Prowadzi również projekty doradcze w zakresie rachunku kosztów i raportowania biznesowego – ostatnie aktywności dotyczą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji jako wsparcia w procesie zarządzania.

Opinie o studiach

Tomasz Staworko zdjęcie

Jestem pod ogromnym wrażeniem Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Wyniosłem z nich dużo nowych informacji, szczególnie z zakresu controllingu oraz, co istotne z mojego punktu widzenia, zaktualizowałem dotychczas posiadaną wiedzę. Dużo praktycznych zadań i case study przygotowanych i omówionych przez praktyków życia gospodarczego pozwoliło mi ugruntować teorię. Poza tym poznałem wśród uczestników osoby o podobnych zainteresowaniach i profilach zawodowych, a wymiana praktycznych doświadczeń jest równie ważna, co nauka. Będę polecał znajomym te studia.

Tomasz Staworko
Absolwent 23. edycji studiów, Business Controller, Polska Press Sp. z o.o.
„Jestem pod ogromnym wrażeniem Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Dużo praktycznych zadań przygotowanych i omówionych przez praktyków pozwoliło mi ugruntować teorię.”
Tomasz Staworko, absolwent 23. edycji studiów, Business Controller, Polska Press Sp. z o.o.
„Wyniosłem ze studiów dużo nowych informacji, szczególnie z zakresu controllingu oraz, co istotne z mojego punktu widzenia, zaktualizowałem dotychczas posiadaną wiedzę. Będę polecał znajomym te studia.”
Tomasz Staworko, absolwent 23. edycji studiów, Business Controller, Polska Press Sp. z o.o.

Rekrutacja

Rekrutacja na następną edycję, szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunki ukończenia, to uczestnictwo w zajęciach oraz:

 • pozytywna ocena z egzaminu z wykorzystania informacji z controllingu i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu (test),
 • pozytywna ocena z egzaminu z raportu rocznego jako źródła informacji dla inwestora
 • (test + zadania),
 • pozytywna ocena z egzaminu z rachunku kosztów (test + zadania),
 • pozytywna ocena z pracy końcowej przygotowanej w formie opracowania studia przypadku z rachunkowości zarządczej i controllingu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony tej pracy.

Ocena na świadectwie jest średnią ważoną ze wszystkich egzaminów

Harmonogram

Zajęcia w ramach studiów będą się odbywały co dwa lub trzy tygodnie, w piątki – w godzinach 14:00–19:00, oraz w soboty – w godzinach 9:00–16:00.

Zaplanowane terminy zjazdów dla edycji 27 w roku akademickim 2023/24:

Semestr I

 • 20–21 października 2023 r. stacjonarnie
 • 03–04 listopada 2023 r. zdalnie
 • 24–25 listopada 2023 r. stacjonarnie
 • 08–09 grudnia 2023 r. stacjonarnie
 • 12–13 stycznia 2024 r. zdalnie
 • 26–27 stycznia 2024 r. stacjonarnie
 • 09–10 lutego 2024 r. stacjonarnie

Semestr II

 • 01–02 marca 2024 r. zdalnie
 • 15–16 marca 2024 r. stacjonarnie
 • 05–06 kwietnia 2024 zdalnie
 • 19–20 kwietnia 2024 r. zdalnie
 • 24–25 maja 2024 r. stacjonarnie
 • 07–08 czerwca 2024 r. stacjonarnie
 • 21–22 czerwca 2024 r. stacjonarnie, egzamin końcowy (obrona pracy)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 9200 zł. Opłatę można wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem studiów (przy zapisie) lub w dwóch równych ratach po 4600 zł. W drugim przypadku pierwszą ratę należy wnieść przy zapisie na studia, a drugą do 31.01.2024 r.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych (w tym książek) a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim i angielskim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty generowany jest podczas internetowej rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Małgorzata Krysik
tel.: +48 502 320 620
e-mail: mkrysi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska
e-mail: gswide@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
al. Niepodległości 162 bud. A, pok. 328/329  
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w piątki 14:00–19:00 i soboty 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 9200 zł (możliwe raty).
Partner
Gertruda Świderska zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska
e-mail: gswide@sgh.waw.pl

Małgorzata Krysik zdjęcie
Sekretarz studiów

dr Małgorzata Krysik
tel.: +48 502 320 620
e-mail: mkrysi@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe