Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym

Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym mają na celu podniesienie kwalifikacji słuchaczy zainteresowanych rozwojem w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, przygotowują również do przeprowadzenia kontroli oraz audytu w obszarze rachunkowości, w sposób zgodny z metodologią.

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli i audytu w sektorze publicznym

dwie osoby ikona

wartość dodana – w programie uwzględniono przestrzeń na omówienie dodatkowych zagadnień wynikających z indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Certyfikat ikona

Praktyczne kompetencje– spełniają ustawowo określone wymagania  dotyczące stanowiska głównego księgowego

Dlaczego warto?

 • Program skoncentrowany jest na praktycznych zagadnieniach, co umożliwia rzeczywiste poszerzenie wiedzy i kwalifikacji w obszarze rachunkowości, kontroli i audytu w jednostkach sektora publicznego.

 • Studia są przełomowym krokiem dla osób aspirujących do kariery w sektorze publicznym.

 • Studia oferują analizę aktualnych regulacji prawnych, w celu przygotowania słuchaczy do praktycznego i efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

 • Na każdym zjeździe uczestnicy studiów otrzymują zaktualizowane materiały z zakresu omawianych zagadnień.

 • Wykładowcami na studiach są eksperci z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu, którzy wyróżniają się szczególnymi kompetencjami zdobytymi w wieloletniej praktyce zawodowej.

 • Studia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym polecane są szczególnie dla:

 • kadry kierowniczej, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w różnych formach organizacyjnych sektora publicznego,
 • członków organów nadzorczych,
 • kontrolerów, audytorów i osób, które zamierzają pracować w kontroli lub jako audytorzy,
 • pracowników agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych.

Program

 • Specyfika funkcjonowania jednostek sektora publicznego (16 godz.)
 • Podstawy rachunkowości w świetle krajowych regulacji prawnych (28 godz.)
 • Zagadnienia prawne związane z rozliczeniami publiczno-prawnymi w sektorze publicznym (24 godz.)
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i kontrola wewnętrzna (28 godz.)
 • Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (54 godz.)
 • Audyt wewnętrzny rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.)
 • Kontrola zewnętrzna rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (6 godz.)

Razem: 180 godz.

Kierownik studiów

dr Anna Kłopotek
Instytut Rachunkowości
Kolegium Zarządzania i Finansów

Wykładowcy

dr Maciej Berek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie m. in. jako Kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na tym Wydziale. Od 1997 roku pracuje w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej zajmując kolejno różne stanowiska: w Kancelarii Senatu legislatora, wicedyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego i dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu; w Najwyższej Izbie Kontroli doradcy prawnego, wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego, wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów.

Przez osiem lat pełnił funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarza Rady Ministrów. Przez dwie czteroletnie kadencje był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, problematyki tworzenia i ogłaszania prawa, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. W Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowym Studium Legislacji na UMCS w Lublinie, na Aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji oraz na Aplikacji kontrolerskiej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Janina Bielak

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH) w Warszawie (1981 r.). W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk zakresu finansów i rachunkowości budżetowej. W 1994 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta (nr ew. 6718), a w 2010 r. uzyskała uprawnienia zawodowe CIMA – Certificate in Business Accounting nadane przez Chartered Institute for Management Accountants (nr. ew. 1-7R/1RE).

Od 2012 r. jest pracownikiem Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2019–2021 pełniła obowiązki Dyrektora Biura Rachunkowości, a następnie była Dyrektorem Generalnym NIK. Obecnie zajmuje stanowisko doradcy ekonomicznego. W latach 1999–2012 wykonywała czynnie zawód biegłego rewidenta, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa zarządu firmy audytorskiej. W ramach wykonywanych obowiązków prowadziła badania sprawozdań finansowych, audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz sporządzała ekspertyzy, między innymi w zakresie wykonywania planu wydatków budżetowych. Sporządzała również liczne opinie na zlecenie sądów i prokuratur w sprawach cywilnych i karnych z dziedziny rachunkowości, finansów, sprawozdawczości, wycen wartości przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i innych o charakterze ekonomicznym. Ponad 20 lat prowadzi działalność dydaktyczną przy współpracy z firmami szkoleniowymi. W latach 2005–2011 prowadziła również wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Polską Akademii Nauk z zakresu finansów i rachunkowości. W Najwyższej Izbie Kontroli na aplikacji kontrolerskiej prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.
Maria Branecka zdjęcie
Maria Branecka

Wybitna specjalistka i praktyk w zakresie dyscypliny finansów publicznych, z 30-letnim doświadczeniem w oświatowej administracji centralnej, z czego 20 lat na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialna m.in. za nadzór nad przedsiębiorstwami i ich prywatyzacją, fundacjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, kreowanie i wdrażanie mechanizmów wspomagania systemu edukacji środkami spoza budżetu, w tym wykorzystanie środków Banku Światowego, a w latach 2002–2012 funduszy europejskich.

Od lipca 1999 r. do lutego 2012 r. Rzecznik Dyscypliny finansów publicznych właściwa w sprawach rozpatrywanych przez Resortową Komisję Orzekającą przy Ministrze Edukacji Narodowej, a od marca 2012 r. Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Międzyresortową Komisję Orzekającą przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych. Doświadczona i ceniona wykładowczyni, od 2000 r. prowadzi szkolenia i wykłady, głównie z zakresu dyscypliny finansów publicznych, a także kontroli zarządczej i projektów unijnych. Ma na swoim koncie szkolenia m.in. dla władz i pracowników kilkudziesięciu uczelni publicznych, ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiej Akademii Nauk, Rzeczników Dyscypliny finansów publicznych i członków Komisji Orzekających oraz wykłady na studiach podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową, Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów MBA Politechniki Warszawskiej.
dr Hanna Bystrzycka

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku adiunkta. Doświadczenie zawodowe to prawie 30 lat pracy dydaktycznej w rodzimej uczelni, jak również w innych uczelniach, kursach i studiach podyplomowych. Zainteresowania zawodowe to szeroko pojęta rachunkowość jednostki, sprawozdawczość finansowa pojedynczej jednostki oraz rachunkowość w innych krajach.

Agnieszka Gerasimiuk

Z wykształcenia prawnik, absolwentka podyplomowych studiów zarządzania projektami Unii Europejskiej, etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, wykładowca na podyplomowych studiach dla kadry kierowniczej w oświacie, sądach i prokuraturach, współautor praktycznego komentarza do ustawy o finansach publicznych, doświadczony szkoleniowiec z zakresu finansów publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Magdalena Giedroyć zdjęcie
dr Magdalena Giedroyć

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynator Programu Specjalności Międzykierunkowej SGH&CIMA. Specjalizuje się w problematyce zapewniania użyteczności raportowania finansowego dla szeroko pojmowanych interesariuszy firm, charakteryzujących się różnymi potrzebami informacyjnymi, co stanowiło przedmiot jej dysertacji. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych.

Kierownik i współautorka wielu projektów badawczych dotyczących użyteczności współczesnego raportowania finansowego. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich. Prowadzi zajęcia z Rachunkowości finansowej, Zaawansowanej rachunkowości finansowej (także w ramach akredytowanego przedmiotu ACCA), Rachunku kosztów, Rachunkowości zarządczej, Sprawozdawczości finansowej i rachunkowości grup kapitałowych wg MSSF (w ramach akredytowanego przedmiotu ACCA), oraz Rachunkowości w jednostkach sfery budżetowej.
Daniel Jóźwik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zastępca dyrektora jednostki), z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem, w szczególności w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dotacji unijnych. Autor wielu skutecznie wdrożonych programów prewencyjnych i naprawczych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Współpracował z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa. Prywatnie uzależniony od ekstremalnych wypraw górskich, MTB oraz triathlonu.
Anna Karmańska zdjecie
prof. dr hab. Anna Karmańska

Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje w obszarze rachunkowości, naukowo i dydaktycznie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczy Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 2006 r.).

Pełniła funkcję członka Zarządu EFAA (European Federation of Accountants and Auditors) (2011–2015). Była członkiem niezależnym Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2011–2015). Wcześniej – członkiem Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006–2008), doradcą przewodniczącego instytucji nadzorującej sektor ubezpieczeniowy i funduszy emerytalnych w Polsce (KNUiFE, 2003–2005). Prof. Anna Karmańska posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości z numerem 1. Dla praktyki wykonuje ekspertyzy wymagające profesjonalnej wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej. Od 2018 r. przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełni funkcję dyrektora Instytutu Rachunkowości.
dr Anna Kłopotek

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zespołu do spraw zarzadzania ryzykiem w SGH. Organizator, moderator i prelegent konferencji organizowanych w SGH nt. „Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym”.

Autorka publikacji związanych z różnymi aspektami funkcjonowania sektora publicznego. Kierownik dwudziestu trzech edycji studiów podyplomowych: „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”, prowadzonych w SGH. Obecnie kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznych” organizowanych przez Instytut Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Reprezentowała Szkołę Główną Handlową w Warszawie w programie pilotażowym, realizowanym w ramach projektu Transition Facility 2004/016-829.01.08 „Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu w jednostkach sektora finansów publicznych” we współpracy z Departamentem Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów oraz brytyjską firmą Bentley – Jennison, będącą wykonawcą projektu. Współrealizator projektu „Benchmarking w szkolnictwie wyższym - Kontrola zarządcza w uczelniach”, prowadzonego przez Fundację Rektorów Polskich.
Konrad Knedler zdjęcie
Konrad Knedler

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP) oraz Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (CRMA), Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz trener w zakresie audytu i kontroli uznanych instytucji szkoleniowych, doświadczony audytor i konsultant. Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie związany z AuditSolutions.

Do końca 2015 r. Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2013 –2015 Prezes IIA Polska. Pracował m.in. na rzecz IIA Global, Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego, Sejmu a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do końca 2002, Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m.in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Instytutu Szwedzkiego na wydziale prawa europejskiego Uniwersytetu w Lund. Uczestnik wielu staży zagranicznych, w tym w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny”.
Katarzyna Kreczmańska-Gigol zdjęcie
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, profesor SGH

Wicedyrektor Instytutu Finansów. Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała także tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz habilitację w dyscyplinie finanse. Od wielu lat łączy pracę w biznesie z pracą naukowo-dydaktyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w bankowości korporacyjnej oraz pracy w Poczcie Polskiej SA (na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów oraz Dyrektora Biura Skarbowości) i w KGHM Polska Miedź SA (Wiceprezes ds. Finansów).

Członek rad nadzorczych spółek (były członek rady nadzorczej Banku Pocztowego SA oraz AMW Invest Sp. z o.o., wcześniej Dom-Inwest Sp. z o.o.). Ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstwa, planowania i budżetowania, źródeł finansowania oraz płynności finansowej i windykacji. Autorka i współautorka prawie 140 publikacji z zakresu finansów, autorka 11 monografii oraz współautorka i redaktor naukowy 12 monografii, w tym między innymi: „Kryzys COVID-19 a zachowania spółek Skarbu Państwa”, „Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych”, „Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Finanse spółki akcyjnej”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową”, „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”, „Faktoring w Polsce 2010”, „Faktoring w teorii i praktyce”, „Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności)”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”. Przewodnicząca kapituły konkursu czasopisma „Bank i Kredyt” na najlepszy artykuł.
Danuta Kubylis

Zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Posiada uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych i syndyka masy upadłości. Praktyk rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadzi zajęcia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), obecnie audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych. Brała udział jako ekspert w kontroli NIK.
Agata Kumpiałowska

Ekonomista, audytor wewnętrzny, wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz trener Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i budżetu zadaniowego. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierownik Referatu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku. Autorka artykułów i publikacji w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym – współpracuje z Wydawnictwem Beck. Wydane publikacje książkowe: Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym (Wydawnictwo C.H.Beck, 2011r.), Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego (Wydawnictwo C.H.Beck, 2015r.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (Wydawnictwo C.H.Beck). Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.
Maciej Mierzejewski

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w zakresie analizy i projektowania systemów komputerowych, mgr inż. informatyki, ukończył metody komputerowe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył również studia podyplomowe w zakresie audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz studia w zakresie stosowania metod statystycznych w analizie danych, projektowaniu badań reprezentacyjnych prowadzonych przez Instytut Socjologii.

W Szkole Głównej Handlowej zrealizował studia podyplomowe w zakresie oceny i audytu projektów. Absolwent studiów MBA w zakresie Zarządzania IT, w Collegium Humanum. Od 20 lat jest zawodowo związany z informatyką i bezpieczeństwem, na szczeblach zarządczych, wdrożeniowych, kontrolnych i audytowych. Przez kilka lat odpowiadał za informatyzację Mazowsza w tym realizację rządowych projektów informatycznych. Certyfikowany projekt menadżer Prince2, MoR, P3O, ITIL. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, jest audytorem wiodącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wieloletnim pracownikiem i ekspertem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie jako doradca techniczny odpowiadał za planowanie i realizację kontroli największych systemów informatycznych w Polsce. Prowadził również działalność doradczą w zakresie IT, zarządzania procesami i projektami. Od roku 2021 związany z Ministerstwem Obrony Narodowej, gdzie odpowiada za nadzór nad kontrolami.
dr Małgorzata Mierzejewska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Rachunkowości SGH. Wykładowca na studiach podyplomowych, kursach dla biegłych rewidentów, szkoleniach dla służb skarbowych z rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń, finansów ubezpieczeń. Pracowała również jako redaktor merytoryczny publikacji prawno-finansowych w wydawnictwach specjalistycznych, dyrektor finansowy i doradca zarządów spółek w obszarze finansów.

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor uczelni w Instytutcie Rachunkowości SGH. Prowadzi zajęcia i promuje dyplomantów na wszystkich trybach studiów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. W praktyce gospodarczej pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Głównego Księgowego i Dyrektora Departamentu Operacyjno–Rachunkowego NBP oraz Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. teorii, historii i praktyki rachunkowości jednostki, rachunkowości banków komercyjnych oraz sprawozdawczości finansowej i nadzorczej banków, rachunkowości banków centralnych, a także rachunkowości funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich czy spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych, rachunkowości jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; badania sprawozdań finansowych oraz niezależności i etyki biegłego rewidenta, w tym badania sprawozdań finansowych banków; notyfikacji badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji. Od 2002 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta, a od 2010 r. jest dyplomowanym księgowym. Obecnie jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także przedstawicielem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Lech Witecki zdjęcie
Lech Witecki

Szef pierwszego w Królestwie Arabii Saudyjskiej polskiego oddziału prywatnej firmy wykonującej specjalistyczne usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego (2016–obecnie). Główny negocjator reprezentujący stronę publiczną w sporach związanych z budową Stadionu Narodowego w Warszawie. Opracowana i wdrożona strategia doprowadziła do zakończenia wszystkich sporów między Skarbem Państwa a członkami konsorcjum Generalnego Wykonawcy (2014–2016).

Szef największego w Polsce publicznego inwestora drogowego. Bezpośredni efekt kadencji to 1500 km nowych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, refundacja dla Polski ponad 33 mld zł i wykorzystanie wszystkich przyznanych Polsce unijnych środków na budowę dróg krajowych – 10 mld euro (2008–2014). Koordynator kontroli w Najwyższej Izby Kontroli, opracował i wdrażał autorskie programy kontrolne, członek grupy liderów ds. funduszy strukturalnych przy Komitecie Kontaktowym Szefów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej (1998–2016). Ekspert Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/SIGMA), doradca i prowadzący szkolenia dla kontrolerów Narodowego Organu Kontroli Albanii (2006).

 

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach z udziałem w dyskusji,
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
 • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu; w soboty 10.00–17.00 i w niedziele 8.30–15.30.

Terminy zjazdów:

 • 26–27 listopada 2022 r. – zajęcia w uczelni z możliwością udziału online: MS–Teams
 • 10–11 grudnia 2022 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 21–22 stycznia 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 11–12 lutego 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 25–26 lutego 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 11–12 marca 2023 r. – zajęcia w uczelni z możliwością udziału online: MS–Teams
 • 25–26 marca 2023 r. – zajęcia online: MS-Teams
 • 15–16 kwietnia 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 20–21 maja 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 10–11 czerwca 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams
 • 24–25 czerwca 2023 r. – zajęcia online: MS–Teams i obrona pracy końcowej
 • 8 lipca 2023 r. – zajęcia w uczelni i zakończenie studiów
 • lipiec-wrzesień 2023 r. – obrona pracy końcowej   

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2000 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów

​dr Rafał Grabowski
tel.: 22 564 92 89
tel. kom.: : +48 725 940 090
e-mail: rgrabow@sgh.waw.pl

Kierownik studiów

dr Anna Kłopotek
e-mail: aklopo@sgh.waw.pl
tel.: +48 504 322 059

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:30 i  niedziele 8:30–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 6000 zł (możliwe raty).
Anna Kłopotek kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Anna Kłopotek
e-mail: aklopo@sgh.waw.pl
tel.: +48 504 322 059

Sekretarz studiów

​dr Rafał Grabowski
tel.: 22 564 92 89
tel. kom.: : +48 725 940 090
e-mail: rgrabow@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA