Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Praktyce

Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Praktyce skierowane są do kadry kierowniczej i specjalistycznej działów sprawozdawczości finansowej jednostek raportujących zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Atuty kierunku
Lupa i wykres ikona

Merytoryczny nadzór – 25 lat doświadczenia EY Academy of Business w prowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych

mówca na tle ekranu ikona

Kompetentna kadra – praktycy z bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu i badaniu sprawozdań finansowych

Dokument z wykresami ikona

Aktualna wiedza – możliwość zapoznania się z najnowszymi zmianami w MSSF i planami na przyszłość

Dlaczego warto?

 • EY Academy of Business we współpracy z SGH od wielu lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu MSSF w formule zamkniętej dla dużych spółek giełdowych. Niniejsza oferta otwartych studiów podyplomowych jest odpowiedzią na potrzeby rynku i oczekiwania klientów. 
 • Udział w programie pozwoli zdobyć niezbędną wiedzę, nawiązać kontakty i wzmocnić swoją pozycję zawodową na rynku pracy.
 • Wykładowcami są profesorowie SGH posiadający bogate doświadczenie naukowe, a zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business z potwierdzonymi kompetencjami finansowymi.
 • Wykładowcy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć online, dzięki czemu angażują słuchaczy do pełnego uczestnictwa w zajęciach poprzez wykorzystanie efektu klasy i komunikacji głosowej, a także „pokojów spotkań”, ankiet czy pytań wielokrotnego wyboru.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) W Praktyce skierowane są wszystkich, którzy interesują się sprawozdawczością finansową MSSF oraz podejmują na jej podstawie decyzje ekonomiczne: 

 • do kadry kierowniczej i specjalistycznej działów sprawozdawczości finansowej jednostek raportujących zgodnie z MSSF i MSR,
 • do wszystkich odpowiedzialnych za stosowanie MSSF w praktyce: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych oraz specjalistów,
 • do osób wykorzystujących informacje finansowe do oceny działalności firmy: analityków inwestycyjnych, kontrolerów finansowych czy też indywidualnych inwestorów.

Program

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) (132 godz.)
 • Rachunkowość kosztów i analiza odchyleń (16 godz.)
 • Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości (16 godz.)
 • Podatki i prawo (16 godz.)

RAZEM: 180 godz.

Na zakończenie studiów słuchacz pisze egzamin z tematyki objętej powyższym programem.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Ewa Latoszek
kierownik
Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

Prodziekan i Koordynator Studiów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes PECSA (Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnot Europejskich), Członek Komitetu Sterującego Research Alliance for Development przy Banku Światowym (RAD), Członek Polskiej Akademii Nauk, Członek Zarządu European Community Studies Association.

Ekspert w procesie przystąpienia Polski do UE. Zaangażowana jako koordynator i członek zespołu projektowego w realizację wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych, m.in. w latach 2011–2012 koordynator projektu EUintegRATIO (7. Program Ramowy UE). W latach 2014–2018  członek dwóch doradczych grup eksperckich UE w ramach programu „Horyzont 2020”. W 2013 r. uzyskała tzw. Katedrę Jeana Monneta w ramach grantów UE (JM Chair Holder), a w 2016 r. uzyskała Centrum Doskonałości Jean Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (CEWSE). Profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym w European University Institute (Florencja), London School of Economics, Oradea University (Rumunia), Canterbury University (Nowa Zelandia), NUS (Singapur). W znaczącym stopniu przyczyniła się do nawiązania współpracy SGH z Ernst & Young Academy of Business w dziedzinie edukacji w Polsce jako dyrektor wspólnych studiów podyplomowych. Autor i współautor (w tym redakcja naukowa ponad 20 książek) ponad 200 publikacji związanych z integracją europejską i organizacjami międzynarodowymi. Działalność dydaktyczna: ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, organizacje międzynarodowe, analiza koniunktury i rynków zagranicznych. Dziedziny zainteresowania: organizacje międzynarodowe,  ekonomia rozwoju, ekonomia  międzynarodowa, integracja europejska, polityki UE, sektor MŚP. Zaangażowana w liczne badania krajowe i międzynarodowe.

Wykładowcy

Małgorzata Krysik zdjęcie
dr  Małgorzata Krysik

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, egzaminator w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Od ponad 20 lat prowadzi wykłady w ramach różnych kierunków studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, studiów MBA, kursy i warsztaty dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Jest autorką/współautorką publikacji z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, controllingu (m.in.: „Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza”, (red.) G.K. Świderska, Difin/MAC, Warszawa 2017; „Inteligentny raport biznesowy. Raport według koncepcji Core & More”, OW SGH, Warszawa 2019). Jako kierownik/członek uczestniczyła w wielu projektach, m.in. w projekcie dotyczącym nowoczesnego zarządzania kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, projekcie dotyczącym opracowania rachunku kosztów dla sądów powszechnych i in. Od lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi. Jest autorką ekspertyz z zakresu rachunku kosztów dla firm. W SGH jest koordynatorem przedmiotu Rachunkowość finansowa i menedżerska; współautorką przedmiotu Rachunkowość projektów w ramach kierunku: Zarządzanie Projektami; członkiem Kolegialnej Komisji Programowo – Dydaktycznej.
Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH

dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych.

Obecnie główny analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat ekspert ONZ ds. rozwoju przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, jak i na ponad 10 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH. Wykładowca w programach MBA: MBA SGH, MBA SGA-WUM, EMBA INE PAN, EMBA Politechniki Białostockiej. Visitor Professor Wydział Prawa Uniwersytet Jagielloński. Trener finansów przedsiębiorstw na kursach, szkoleniach i warsztatach dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw – na stałe współpracuje z firmą szkoleniową eForum Bankowość i Finanse. Autor lub współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Dwukrotny Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku.

Michał Błeszyński, FCCA, CIA

Menedżer w EY Academy of Business. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA i ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych, głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości.

Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od kilku lat pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce MSSF oraz w audycie wewnętrznym.
Magdalena Burzyńska

FCCA. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziałach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest członkiem ACCA. Przed rozpoczęciem pracy w Ernst & Young Academy of Business była zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowym koncernie w sektorze inżynieryjno-budowlanym.

Posiada szerokie, doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek międzynarodowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdobywane w trakcie 6-letniej pracy w działach finansowych różnych firm.
dr Magdalena Giedroyć

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynator Programu Specjalności Międzykierunkowej SGH&CIMA. Kierownik i współautorka wielu projektów badawczych dotyczących użyteczności współczesnego raportowania finansowego.

Specjalizuje się w problematyce zapewniania użyteczności raportowania finansowego dla szeroko pojmowanych interesariuszy firm, charakteryzujących się różnymi potrzebami informacyjnymi, co stanowiło przedmiot jej dysertacji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich. Prowadzi zajęcia z Rachunkowości finansowej, Zaawansowanej rachunkowości finansowej (także w ramach akredytowanego przedmiotu ACCA), Rachunku kosztów, Rachunkowości zarządczej, Sprawozdawczości finansowej i rachunkowości grup kapitałowych wg MSSF (w ramach akredytowanego przedmiotu ACCA), oraz Rachunkowości w jednostkach sfery budżetowej. Jest wykładowcą wiodącym dla przedmiotu akredytowanego ACCA: Zarządzanie wynikami — wymiar operacyjny i strategiczny. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych.

Łukasz Oleksiuk zdjęcie
Łukasz Oleksiuk

Radca prawny. Od października 1999 roku do sierpnia 2013 roku prawnik wewnętrzny w prywatnej grupie spółek. Ostatnio kierujący działem prawnym Grupy. Zajmował stanowiska w zarządach oraz radach nadzorczych, zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych.  Obecnie prowadzi własną praktykę zawodową.

Specjalizuje się w obsłudze spółek, projektów inwestycyjnych, prawie gospodarczym, postępowaniu cywilnym, w tym arbitrażowym, prawie sportowym oraz prawie nieruchomości. Od 2001 roku we współpracy z Ernst & Young Academy of Business prowadził szkolenia przygotowujące kandydatów do egzaminu ACCA oraz w ramach podyplomowych studiów ESF (we współpracy z Główną Szkołą Handlową). Spełniając indywidualne potrzeby klientów także z zakresu polskiego prawa cywilnego i handlowego. Współautor materiałów szkoleniowych. We współpracy z Fundacją Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w ramach kursu przygotowującego do aplikacji radcowskiej. Od 2014 roku przeprowadza także ćwiczenia dla aplikantów w OIRP w Warszawie z zakresu prawa handlowego oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. W 2015 roku był członkiem komisji powołanej do oceny kolokwium rocznego dla aplikantów III roku OIRP w Warszawie.

Jacek Jędrszczyk zdjęcie
Jacek Jędrszczyk

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami zajmuje się od 20 lat. Prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich jak i bezpośrednich. Od siedmiu lat prowadzi indywidualna kancelarię podatkową.

Jako trener współpracuje z EY Academy of Business prowadząc szkolenia z tematyki podatkowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych takich jak Artur Andersen czy Ernst& Young gdzie pracował ostatnio na stanowisku dyrektora oddziału Katowice-Kraków. Ponadto jest autorem wielu profesjonalnych publikacji w „Rzeczpospolitej”, „Monitorze Podatkowym”, „Przeglądzie Podatkowym”. Jest również współautorem pierwszego książkowego komentarza do unijnych regulacji VAT (Dyrektywa VAT). 

Maciej Kocon

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance). Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych.

Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku. Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi. To, co wyróżnia jego szkolenia, to ich warsztatowa formuła angażująca uczestników, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z rynku polskiego i wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadku. Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Opinie o studiach

Studia podyplomowe „MSSF w praktyce” spełniły moje oczekiwania i założenia. To świetnie prowadzone zajęcia. Szczególnie istotne było dla mnie to, że prowadzący na bieżąco odpowiadali na pytania słuchaczy i robili to w sposób jasny i zrozumiały. Pracowaliśmy głównie na przykładach, co lepiej pozwoliło zrozumieć omawianą tematykę, zwłaszcza bardziej zawiłe kwestie. W przyszłości na pewno wykorzystam wiedzę zdobytą na tych studiach. 

Joanna Klimczak
absolwentka 21. edycji, Księgowa, Zespół Rachunkowości Finansowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zajęcia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Dużym wsparciem są także materiały szkoleniowe, z których korzystam w codziennej pracy.

Dariusz Bober
Prezes zarządu, SNOW sp. z o.o.

Studia również poszerzają wiedzę ogólną w takich dziedzinach jak prawo, podatki, czy też analiza finansowa.

Agnieszka Sawa
Ekspert ds. wyceny funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Studia poleciłabym wszystkich, którzy chcą się nauczyć czegoś nowego. Dla których rachunkowość to nie tylko cyferki, ale przede wszystkim źródło informacji.

Agata Derewońko
Główna księgowa, NAC sp. z o.o.
„Studia Podyplomowe MSSF w Praktyce spełniły moje oczekiwania i założenia. To świetnie prowadzone zajęcia. W przyszłości na pewno wykorzystam wiedzę zdobytą na tych studiach. ”
Joanna Klimczak, absolwentka 21. edycji, Księgowa, Zespół Rachunkowości Finansowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Informacje techniczne

Zalety studiowania online live:

 • „Efekt klasy”, aby każdy wiedział, kim są inni uczestnicy, każdy może komunikować się z nimi oraz wykładowcą za pośrednictwem czatu;
 • Udostępnianie ekranów, aby uczestnicy mogli oglądać ekran trenera i współpracować z nim w czasie rzeczywistym;
 • Możliwość komunikacji głosowej w małych grupach lub gdy trener na to pozwala;
 • „Pokoje spotkań”, dzięki czemu klasa może być podzielona na grupy do interakcji, w których będą rozwiązywane studia przypadków;
 • Materiały do pobrania w jednym miejscu, do druku;
 • Ankiety, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte podczas zajęć: odpowiedzi przedstawiane są w formacie w czasie rzeczywistym (pod kontrolą trenera);
 • Nasi wykładowcy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć online.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia).

  Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
  SGH Agata Augustyniak
  al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne złożenie egzaminu końcowego, będącego podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów, a także dyplomu wydanego przez firmę EY Academy of Business.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się średnio raz na trzy tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8499,00 zł +23% VAT = 10453,77 zł brutto.

Cena obejmuje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów szkoleniowych.

Płatności należy dokonać na konto EY Academy of Business w HSBC Bank Polska,
nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031.

Ostateczny termin płatności 15 października 2023 r.

Dodatkowo można dokupić dostęp do nagrań w cenie 929 zł dla wszystkich modułów lub 109 zł za 1 moduł.

Jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwa – wpłata jednorazowa,

osoby fizyczne – możliwość opłaty:

w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4399,00 zł + 23% VAT = 5410,77 zł brutto płatna do 15 października 2023 r.,
 • II rata w wysokości 4399,00 zł +23% VAT = 5410,77 zł brutto, płatna do 15 stycznia 2024 r.

lub w czterech ratach:

 • I rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 października 2023 r.,
 • II rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 grudnia 2023 r.,
 • III rata w wysokości 2249,00 zł + 23% VAT = 2766,27 zł brutto płatna do 15 lutego 2024 r.,
 • IV rata w wysokości 2249,00 zł +23% VAT = 2766,27 zł brutto, płatna do 15 kwietnia 2024 r.

Kontakt

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Katarzyna Wielgat
EY Academy of Business 
tel.: +48 573 005 707
e-mail: Katarzyna.Wielgat@pl.ey.com

SEKRETARZ STUDIÓW
Agata Augustyniak
tel.: 22 564 95 01
e-mail: azucho@sgh.waw.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
prof. dr hab. Ewa Latoszek
e-mail: elatos@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej
Warszawa, ul. Wiśniowa 41, budynek W, pokój 66

ADRES DO KORESPONDENCJI
Agata Augustyniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pliki do pobrania:
 • Studia online 
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30. 
 • Opłata za całość studiów: 10453,77 zł (możliwe raty). 
PARTNER
Ewa Latoszek kierownik zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Ewa Latoszek
e-mail: elatos@sgh.waw.pl

Informacje dla kandydatów
Sekretarz studiów

Agata Augustyniak
tel.: 22 564 95 01
e-mail: azucho@sgh.waw.pl

 

Programy MBA i studia podyplomowe