Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw

Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat procesu połączenia przedsiębiorstw. 

Atuty kierunku
Storna raportu ikona zielona mała

Kompleksowy program – całokształt problematyki fuzji i przejęć, od aspektów strategicznych po oceny efektywności 

Żarówka ikona

Praktyczna wiedza – doświadczenia wykładowców, ekspertów i słuchaczy wraz z dyskusją 

Puzzle ikona

Dopasowana oferta – uwzględnione zróżnicowanie słuchaczy pod względem wiedzy i umiejętności

Dlaczego warto?

 • Fuzje i przejęcia to wyjątkowo złożone procesy wymagające rozległych kompetencji, interdyscyplinarności i kompleksowej wiedzy i należą do najtrudniejszych transakcji gospodarczych.
 • Ta wieloaspektowość została uwzględniona przy opracowaniu programu studiów i oferują one dostęp do kompleksowej wiedzy na temat wszystkich kluczowych zagadnień związanych z procesem nabycia łącząc wymiar teoretyczny omawianych zagadnień z wymiarem praktycznym.
 • Ze względu na zróżnicowanie słuchaczy pod względem wiedzy i umiejętności (są nimi zarówno ekonomiści, jak i prawnicy) proces kształcenia dopasowujemy do potrzeb konkretnej grupy.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw umożliwiają zdobycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji, które pozwolą na sprawne planowanie i realizację projektów fuzji i przejęć:

 • kadrze kierowniczej,
 • specjalistom,
 • analitykom działów funkcjonalnych przedsiębiorstw.

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności ułatwią realizację zadań:

 • analitykom i doradcom firm konsultingowych,
 • prawnikom kancelarii prawnych,
 • kadrze banków i funduszy inwestycyjnych,
 • analitykom rynku kapitałowego,
 • inwestorom giełdowym.

Program

 • Wprowadzenie do problematyki fuzji i przejęć 
 • Motywy, przebieg transakcji i ryzyko w procesach M&A 
 • Aspekty prawne fuzji i przejęć przedsiębiorstw 
 • Rachunkowość i aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć 
 • Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie przygotowania transakcji fuzji i przejęć 
 • Aspekty finansowe fuzji i przejęć przedsiębiorstw 
 • Wrogie przejęcia i metody obrony przed wrogimi przejęciami 
 • Integracja w procesach fuzji i przejęć 
 • Analiza udanych oraz nieudanych przypadków fuzji i przejęć – prezentacje słuchaczy 

Razem: 168 godz.

Kierownik studiów

dr Joanna Korpus
Instytut Rynków i Konkurencji

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, w tym głównie na strategiach wzrostu i rozwoju, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw.

Konsultant i wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, EMBA oraz programu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Senator SGH (2012–2020), Prodziekan Studiów Licencjackich, Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw. Autorka ponad 80 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, min.: „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, „Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym”, „Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości.

Wykładowcy

dr hab. Agata Adamska, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji) w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (ekonomia) a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo). Odbyła staże naukowe w Thames Valley University oraz Stirling University w Wielkiej Brytanii.

Specjalizuje się w zagadnieniach ładu korporacyjnego, rynku kapitałowego i finansów przedsiębiorstw. Była wykładowcą na studiach MBA prowadzonych we współpracy z Oxford Brookes University. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. monografii „Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie”, „Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”, „Rola i zadania dyrektora finansowego” oraz „Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii”. Oprócz prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej realizuje projekty doradcze i szkoleniowe w przedsiębiorstwach.
Łukasz Gębski zdjęcie
dr Łukasz Gębski

Wykładowca SGH, pracownik naukowy Instytutu Bankowości. Od ponad 20 lat aktywnie związany z praktyką gospodarczą. Jak Dyrektor M&A w Banku Handlowym, a następnie Citibanku miał okazję realizować szereg transakcji o charakterze fuzji i przejęć kapitałowych. Autor licznych publikacji naukowych.

Marcin Jamroży zdjęcie
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, profesor uczelni. Kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH. Kierownik Podyplomowych Studiów Opodatkowanie Międzynarodowe. Członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów.

Doradca podatkowy, radca prawny. Były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor lub współautor ponad 150 recenzowanych publikacji, w tym m.in. książki pt. „Rachunkowość podatkowa” (2020).
Tomasz Rostkowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.

Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.
Andrzej Staniszewski

Kierownik Projektu w Dziale Analiz Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych w Obszarze Kontrolingu Biznesowego PKN ORLEN. Od września 2006 r do grudnia 2016 r. pełnił stanowisko Analityka, następnie Starszego Analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy ORLEN.

Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobył przy projektach kapitałowych realizowanych w Grupie ORLEN w zakresie fuzji i przejęć oraz ocenie projektów inwestycyjnych: dez/inwestycje spółek, połączenia, restrukturyzacje, wykupy wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych, konsolidacje działalności, dokapitalizowania, wyceny spółek, ocena efektywności i powdrożeniowa projektów etc. Łączy praktykę zawodową z działalnością szkoleniowo-dydaktyczną. Z jego doświadczeń skorzystała m.in. kadra menedżerska takich firm, jak: Accenture, BAA Polska, Bank Millenium, CDM Pekao, Deutsche Bank PBC, Energetyka, ESRI Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Novo Nordisk, PGE Energia Odnawialna, PKP, Plejada TFI, Private Wealth Consulting, Rank Progress, Shell, Bank Societe Generale, Synergies, Tauron Dystrybucja etc. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady na Studiach Podyplomowych Metody Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Studiach Podyplomowych Fuzji i Przejęć Przedsiębiorstw. Autor publikacji z zakresu wyceny oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową, oceną projektów inwestycyjnych oraz fuzji i przejęć (M&A). Absolwent Wydziału Zarządzania, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
Marek Piotr Tarnowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finance i Bankowość. Ukończył studia executive MBA (University of Minessota, Carlsson School of Management/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Finansowej. Doświadczony menadżer zasiadający w zarządach i radach nadzorczych licznych spółek prywatnych, jak również publicznych notowanych na GPW w Warszawie.

W przeszłości pełnił też funkcję dyrektora inwestycyjnego w funduszu venture capital – MCI Management S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w Ventus Investments S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4funMedia S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych S.A. Specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych, ocenie projektów inwestycyjnych, ich rozwoju poprzez zwiększanie wartości rynkowej dla właścicieli oraz nadzorze właścicielskim.
Rafał Tuzimek zdjęcie
​dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Doktoryzował się w 2001 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Uczestnik projektów badawczych realizowanych w SGH, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH, prowadzi seminaria we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Francuskim Instytutem Gospodarki.

W ramach swoich doświadczeń brał udział w wielu projektach z zakresu doradztwa finansowego. Doradzał między innymi przy transakcjach fuzji i przejęć, pierwszych ofertach publicznych, pozyskiwaniu kapitału z rynku prywatnego.
Katarzyna Wawrzyniak

Manager w Dziale Doradztwa Finansowego w firmie Deloitte. Specjalizuje się z projektach typu finansowe due diligence, vendor due diligence. Posiada doświadczenie w projektach w branży dóbr konsumpcyjnych, nieruchomości oraz obrotu wierzytelnościami.

Katarzyna Wawrzyniak ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie i Marketing. Katarzyna rozpoczęła karierę w 2008 roku w Deloitte Polska (audyt).  Katarzyna dołączyła do zespołu Transaction Services w październiku 2012 roku. Katarzyna jest członkiem stowarzyszenia ACCA oraz zdała wszystkie egzaminy na biegłego rewidenta.

dr Sławomir Janiszewski

Założyciel i Partnerem Zarządzającym Equinox Capital Partners. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie zaczął zdobywać pracując dla firmy Arthur Andersen, później Ernst & Young. W roku 2008 został szefem zespołu M&A w Deloitte Polska, a wraz z końcem 2009 dołączył do PwC jako Partner i szef zespołu M&A w Polsce oraz krajach bałtyckich. W 2014 roku, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie, postanowił założyć własną firmę doradczo-inwestycyjną, mającą na celu świadczenie najwyższej jakości usług doradczych przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarczym, jak również inwestowanie na rynku nieruchomości.

Uczestniczył w licznych szkoleniach z dziedziny fuzji i przejęć, negocjacji oraz inwestycji, organizowanych między innymi przez nowojorski Institute of Finance, Euromoney, Harvard Business School oraz INSEAD. Od 2002 roku posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA).
dr hab Stanisław Łobejko, prof. SGH

Od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące zagadnienia zarządzania strategicznego, innowacyjności, zarządzania wiedzą, innowacyjnych modeli biznesowych, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz przemysłu 4.0. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych oraz ekspertyz na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

W swoim dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt publikacji naukowych związanych z innowacjami, jak np.: Digital transformation and innovativeness of enterprises, ed. Ömer Aydin Efe Academy, İstanbul, August, 2020; Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych (współautor), PWE, Warszawa 2019; Przedsiębiorstwo inteligentne w gospodarce cyfrowej, Oficyna SGH 2019; Planning and Management In Eco-cities (redaktor i współautor), CeDEWu.PL, Warszawa 2015, e-book; Przedsiębiorstwo sieciowe. Wyzwania i strategie XXI wieku, Oficyna SGH 2010; Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna SGH 2007. Był członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz V-ce prezesem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
dr Artur Nowacki

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny w dziale korporacyjnym/ECM w Kancelarii Allen & Overy

dr Ewa Spigarska

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie oraz w programie MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia.

Jest także  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.  Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja). Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o.  
Kamil Gemra zdjęcie
dr Kamil Gemra

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Członek kilku rad nadzorczych. Były partner zarządzający czołowej agencji relacji inwestorskich. Były wiceprezes domu maklerskiego oraz agencji ratingowej.

Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w top10 prowadzących zajęcia na SGH. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Recenzent naukowy w czterech czasopismach z zakresu finansów i ekonomii. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym książek – „Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw” oraz współautor „Kształtowanie przewag konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach”. 
Marcin Konarski zdjęcie
Marcin Konarski

Partner Avallon od 2010 r. odpowiedzialny za realizację transakcji oraz Value Creation. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wosana S.A., Ceko Sp. z o.o., Master Pharm S.A. Członek Rady Nadzorczej AG Foods A.S. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego – 2010, magister ekonomii Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Uniwersytetu Łódzkiego – 2003, magister ekonomii Informatyka i Ekonometria UŁ – 2002.

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Przez szesnaście lat związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008–2014 jako Prezes UOKiK. Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, obecnie związana również z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Po odejściu z UOKiK wraz z Dorothy Hansberry-Bieguńską, amerykańską prawniczką i byłym prokuratorem antymonopolowym, utworzyła kancelarię prawną Hansberry Tomkiel, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji i konsumenckiego.

Opinie o studiach

Studia M&A pozwoliły mi pogłębić wiedzę szczególnie w sferze praktycznej tej materii, były też polem do ciekawych konwersacji z uznanymi praktykami, a także pozwoliły mi poszerzyć sferę postrzegania biznesu.

Przemysław Szybalski
Absolwent 8. edycji

Kompleksowo przedstawiony proces dotyczący fuzji i przejęć. Nie do przecenienia były rozmowy z wykładowcami, praktykami w poszczególnych dziedzinach. Wymagające zajęcia praktyczne poszerzają wiedzę tak skomplikowanego procesu, jak fuzje i przejęcia. Studia dają możliwość nie tylko poznania problemów, jakie towarzyszą tym zagadnieniom, ale budują świadomość studentów, które z obszarów wymagają szczególnej uwagi oraz jak ważne jest wzajemne zrozumienie i wspólne dążenie do celu specjalistów z obszaru: prawnego, finansowego, podatkowego, technicznego, HR, PR etc. Z całym przekonaniem polecam.

Rafał Ratajczyk
Absolwent 8. edycji

Odpowiedź na poszukiwanie dostępu do kompleksowej wiedzy na temat problematyki transakcji M&A z pewnością mogą stanowić Studia Podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw.  

Program studiów podyplomowych jest opracowany w taki sposób, by zaprezentować słuchaczom całościowe spojrzenie na kwestie transakcyjne. Począwszy od zagadnień wprowadzających do tego niezwykle interesującego tematu, poprzez elementy stricte ekonomiczne, finansowe czy prawne, jakie wiążą się z transakcjami fuzji i przejęć, choć nie tylko.  

Wielu ciekawych informacji dostarczają również zagadnienia okołotransakcyjne, przykładowo można wskazać na zagadnienia z zakresu PR czy kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.  

Dużym plusem studiów podyplomowych w SGH jest możliwość współpracy z doświadczonymi praktykami, którzy w czasie zajęć dzielą się swą niezwykle cenną wiedzą zdobytą w codziennej pracy przy transakcjach M&A.  

Dzięki temu, że formuła zajęć jest daleka od typowego wykładu, a przybiera formę dialogu, wymiana wiedzy i poglądów zostaje zapewniona w 100%, co także stanowi cenne doświadczenie oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.  

Różnorodność harmonogramu zajęć sprawia, że studia te to dobry wybór zarówno dla ekonomistów, prawników, ale także wszystkich tych, których tematyka fuzji i przejęć po prostu interesuje, a do tej pory nie mieli okazji spojrzeć na te zagadnienia w całościowym ujęciu.

Marta J. Zając 
Absolwentka studiów

Mogę z całą pewnością polecić Studia Podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw, których byłem uczestnikiem. Jestem prawnikiem, a jak powszechnie wiadomo studia prawnicze nie obejmują swoim zakresem zbyt wielu zagadnień ekonomicznych. Studia podyplomowe w SGH poszerzyły moje kompetencje właśnie o ekonomiczne aspekty fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Kamil Grzeszczuk
Absolwentka studiów
„Mogę z całą pewnością polecić Studia Podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw. Jestem prawnikiem i te studia poszerzyły moje kompetencje właśnie o ekonomiczne aspekty fuzji i przejęć przedsiębiorstw.”
Kamil Grzeszczuk, absolwent studiów
„Formuła zajęć jest daleka od typowego wykładu i przybiera formę dialogu, przez co wymiana wiedzy i poglądów zostaje w 100% zapewniona i pozwala to uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.”
Marta J. Zając, absolwentka studiów
„Różnorodność zajęć sprawia, że studia te to dobry wybór zarówno dla ekonomistów, prawników, ale także wszystkich tych, których tematyka fuzji i przejęć po prostu interesuje.”
Marta J. Zając, absolwentka studiów
„Te studia to kompleksowo przedstawiony proces dotyczący fuzji i przejęć oraz wymagające zajęcia praktyczne poszerzające wiedzę tak skomplikowanego zagadnienia.”
Rafał Ratajczyk, absolwent 8. edycji studiów

Informacje techniczne

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora,
 • złożenie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w piątki 15:45–20:30 i soboty 9:00–15:30.

Terminy zjazdów:

I semestr:

 • 18–19.11.2022 r.
 • 02–03.12.2022 r.
 • 16–17.12.2022 r.
 • 13–14.01.2023 r.

II semestr:

 • 17–18.02.2023 r.
 • 03–04.03.2023 r.
 • 17–18.03.2023 r.
 • 31.03–01.04.2023 r.
 • 21–22.04.2023 r.
 • 12–13.05.2023 r.
 • 02–03.06.2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne - wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna w późniejszym terminie.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Agnieszka Kiersnowska
tel.: + 48 22 564 92 26
e-mail: akiersn@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Joanna Korpus
tel.: +48 22 564 92 34
tel.: +48 22 564 86 78
e-mail: jkorpus@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 106
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Rynków i Konkurencji

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się w piątki 15:45–20:30 i soboty 9:00–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 7200 zł (możliwe raty).
Joanna Korpus kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Joanna Korpus
tel.: +48 22 564 92 34
tel.: +48 22 564 86 78
e-mail: jkorpus@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Agnieszka Kiersnowska
tel.: + 48 22 564 92 26
e-mail: akiersn@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA