Studia Podyplomowe Finanse dla Menedżerów

Studia Podyplomowe Finanse dla Menedżerów mają na celu umożliwienie osobom specjalizującym się w obszarach innych niż finanse sprawną orientację w tematyce finansów oraz właściwą komunikację z osobami odpowiedzialnymi za finanse.

Atuty kierunku
Komputer i folder ikona zielona

Atrakcyjny program – zbudowany w oparciu o bogate doświadczenia organizatorów

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – szerokie grono praktyków gospodarczych wśród prowadzących

Żarówka ikona

Inspirujące zajęcia – ciekawe wykłady, dyskusje, ćwiczenia oraz konwersatoria

Dlaczego warto?

 • Prezentowane studia stanowią atrakcyjną ofertę zbudowania wiedzy z obszaru finansów wśród osób specjalizujących się w innych dziedzinach zarządzania.
 • W trakcie zajęć przedstawione zostaną zarówno teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie, wsparte licznymi przykładami z życia gospodarczego.
 • W trakcie studiów można poznać tajniki finansów przedsiębiorstwa przedstawione przez czołowych specjalistów w swoich dziedzinach, zdobyć praktyczną wiedzę z obszaru zarządzania finansami dzięki dużej liczbie zajęć z przedstawicielami praktyki gospodarczej.
 • Można również zyskać możliwość uczestniczenia w ciekawych i inspirujących wykładach, dyskusjach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach, a także spotkać interesujących przedstawicieli świata nauki oraz biznesu.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Finanse dla Menedżerów skierowane są w szczególności do: 

 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • oraz osób zatrudnionych w firmach na stanowiskach prezesa zarządu, członka zarządu oraz menedżerskich.

Rekomendacje

W świetle rosnącej zmienności, nieprzewidywalności oraz niespotykanej dotychczas w realnej gospodarce skali zawirowań, prawidłowe rozumienie zagadnień związanych z finansami przez wszystkich zarządzających w firmie, staje się kluczem do dalszego jej rozwoju oraz przetrwania w trudnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

Blok i. ogólny

 • Wykład wprowadzający (2 godz.)
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne (8 godz.)

Blok ii. rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa (16 godz.)
 • Rachunkowość zarządca (16 godz.)

Blok iii. zarządzanie płynnością finansową

 • Istota płynności finansowej (4 godz.)
 • Strategie zarządzania płynnością finansową (4 godz.)
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym netto (8 godz.)

Blok iv. analityka biznesowa

 • Analiza wskaźnikowa (10 godz.)
 • Model Du Ponta (2 godz.)
 • Dźwignie (2 godz.)
 • Modele zagrożenia upadłością (2 godz.)

Blok v. finansowanie

 • Źródła i rodzaje kapitału (4 godz.)
 • Struktura i koszt kapitału (4 godz.)
 • IPO jako forma pozyskania kapitału (4 godz.)
 • Private Equity/Venture Capital (4 godz.)
 • Tradycyjne oraz alternatywne formy finansowania dłużnego (8 godz.)

Blok vi. inwestowanie

 • Inwestowanie rzeczowe (4 godz.)
 • Inwestycje w aktywa intelektualne (IC oraz CSR) (2 godz.)
 • Społecznie Odpowiedzialne Inwestowanie (SRI) (2 godz.) 
 • Inwestycje finansowe (8 godz.)
 • Inwestycje kapitałowe M&A (16 godz.)
 • Metody wyceny (16 godz.)

Blok vii. zarządzanie ryzykiem

 • Model zintegrowanego zarządzania ryzykiem – ERM (4 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym (8 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem projektów (8 godz.)

Blok viii. relacje z bankami

 • Zasady wyboru i współpracy z bankiem (4 godz.)
 • Oferta bankowa w zakresie finansowania, inwestowania, zarządzania płynnością oraz ryzykiem (4 godz.)

Seminarium dyplomowe (10 godz.)

Razem (192 godz.)

Kierownik studiów

Waldemar Rogowski zdjęcie
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
wicedyrektor
kierownik
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład Zarządzania Ryzykiem

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od 15 lat w Biurze Informacji Kredytowej, piastował funkcje dyrektora obszarów Ryzyka oraz Klientów Korporacyjnych. Obecnie w Departamencie Business Intelligence oraz jako Główny Analityk BIK. W latach 1999–2008 pracował jako Ekspert w agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. W latach 1998–2004 był konsultantem Banku Światowego. Wieloletni praktyk gospodarczy w obszarze zarządzania ryzykiem w wiodących instytucjach finansowych, m.in. w Banku PKO BP od 1997 do 2004 jako zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego.

 

Wykładowcy

Rafał Tuzimek zdjęcie
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH  

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Absolwent IESE Business School – University of Navara. Autor kilkunastu publikacji, artykułów oraz książek z zakresu Finansów Przedsiębiorstw i Rynku Kapitałowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego m.in. doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach przejęć na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Członek Rad Nadzorczych spółek prywatnych oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
dr Dorota Podedworna-Tarnowska 

Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, programu International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie. W latach 2013–2015 podsekretarz stanu - wiceminister w Ministerstwie Finansów odpowiedzialna za zarządzanie długiem publicznym, sprawująca nadzór między innymi nad regulacjami rynku finansowego, rachunkowości i audytu.

W tym samym czasie pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego w Polsce oraz Przewodniczącej Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zawodowo związana od 1998 roku, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. W 2006 r. w tej uczelni uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych. Wybrana na prodziekana Studium Magisterskiego w kadencji 2012–2016. Od 2007 roku Kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego. Doświadczenie zawodowe, oprócz pracy naukowej i dydaktycznej, zdobywała między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiada również w radach nadzorczych spółek, obecnie w Dom Development SA pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu. W przeszłości między innymi od 2008 do 2013 roku pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku BPH SA, gdzie była członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego. Ukończyła szereg kursów z zakresu audytu, rachunkowości i inwestowania. W 2012 odbyła staż naukowy w departamencie finansów w prestiżowym New York University Stern School of Business. Autorka i współautorka licznych publikacji. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa i instrumentów rynku finansowego. Kilkukrotnie wyróżniana przez studentów SGH jako jeden z najlepszych wykładowców. 
Kamil Gemra zdjęcie
dr Kamil Gemra 

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Partner zarządzający agencji relacji inwestorskich InnerValue oraz wiceprezes Partners & Ventures, autoryzowanego doradcy rynku NewConnect i Catalyst. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi.

Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów czy innych instytucji finansowych. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej, zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych, a następnie pełnił funkcję dyrektora ds. rynku pierwotnego w jednym z domów maklerskich. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy przed kamerami biznesowych stacji telewizyjnych. Autor kilkuset artykułów dotyczących rynku kapitałowego.
Mariusz Lipski zdjęice
dr Mariusz Lipski 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce.

Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w analizie finansowej, ocenie ryzyka oraz ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych procesach organizacji finansowania bankowego dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Brał także udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków finansowych oraz bankowości korporacyjnej.
Jolanta Turek zdjęcie
dr Jolanta Turek  

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas projektów doradczych (restrukturyzacja przedsiębiorstw, budowa strategii, optymalizacja sprzedaży, optymalizacja funkcji zakupowej) oraz będąc pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (kontroling, finansowanie projektu). Naukowo specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem i finansach przedsiębiorstw. 

Opinie o studiach

Marzena Mokrzecka zdjęcie

Starannie dobrana tematyka, przyjazna formuła przekazywania wiedzy oraz doświadczeni praktycy jako prowadzący to tylko 3 z licznych zalet Podyplomowych Studiów Finanse dla Menedżerów. Polecam te studia każdemu, kto jest zainteresowany poszerzeniem swojej znajomości aspektów dotyczących finansów.

Marzena Mokrzecka
Dyrektor Sprzedaży, Valeo Service Eastern Europe
Tomasz Michalak zdjęcie

Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zająć. Szereg praktycznych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, przedstawionych w sposób zrozumiały, poparty osobistymi doświadczeniami, z użyciem pomocnych narzędzi kalkulacyjnych. Wiele cennych wskazówek z obszaru zarządzania ryzykiem, płynnością, sposobami optymalizacji finansowej czy inwestycjami na rynku kapitałowym. Forma zajęć zbliżona do dialogu, gdzie uczestnicy mogą konfrontować zakres omawianych zagadnień z własnym doświadczeniem rynkowym.

Tomasz Michalak
Santander Bank Polska, Bankowość Biznesowa i Korporacyjna
abolwent studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Finanse dla Menedżerów to nie tylko sprawdzian mojej dotychczasowej drogi manedżerskiej czy poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu finansów. Dla mnie przede wszystkim to odpowiednia pewność siebie, poparta wiedzą i doświadczeniem wypracowanym na zajęciach.

Ta pewność jest nieocenionym wsparciem w codziennej pracy menadżerskiej, na spotkaniach biznesowych oraz w rozmowach z prezesem, główną księgową, czy radą nadzorczą. Program tych studiów to doskonałe połączenie kluczowej wiedzy (bez względu na stan wyjściowy) z praktycznym podejściem, okraszone wspólnym przepracowaniem wielu studiów przypadków, a oczekiwanie stałej informacji zwrotnej przez Kierownika studiów i wykładowców gwarantuje, że kolejne edycje będą przynajmniej tak samo wartościowe jak edycja w której miałem przyjemność uczestniczyć.
Dawid Machaj
Absolwent 5. edycji studiów
absolwent studiów podyplomowych

Studia prowadzone przez świetną kadrę ekspertów i praktyków biznesu. Niewątpliwym plusem jest doskonały program tych studiów, uwzględniający nowoczesne metody zarządzania finansami przedsiębiorstwa, innowacyjne narzędzia służące inwestowaniu czy zarządzaniu ryzykiem. Studia Podyplomowe Finanse dla Menedżerów stanowią świetne źródło wiedzy, którą można wykorzystywać w pracy zawodowej. To bardzo dobra inwestycja w podnoszenie swoich kwalifikacji. Serdecznie polecam!

Krzysztof Dzięgielewski
Członek Zarządu Centrali Farmaceutycznej CEFARM SA
„Starannie dobrana tematyka, przyjazna formuła przekazywania wiedzy oraz doświadczeni praktycy jako prowadzący - polecam te studia każdemu, kto jest zainteresowany poszerzeniem znajomości finansów.”
Marzena Mokrzecka, Dyrektor Sprzedaży, Valeo Service Eastern Europe
„Wiele cennych wskazówek z obszaru zarządzania ryzykiem, płynnością, sposobami optymalizacji finansowej czy inwestycjami na rynku kapitałowym.”
Tomasz Michalak, Santander Bank Polska, Bankowość Biznesowa i Korporacyjna

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min. 75%),
 • zdanie egzaminu dyplomowego,
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów 5. edycji:

 • 18–19.11.2023 r.
 • 02–03.12.2023 r.
 • 16–17.12.2023 r.
 • 20–21.01.2024 r.
 • 03–04.02.2024 r.
 • 17–18.02.2024 r.
 • 09–10.03.2024 r.
 • 23–24.03.2024 r.
 • 13–14.04.2024 r.
 • 27–28.04.2024 r.
 • 11–12.05.2024 r.
 • 15.06.2024 r.

Organizatorzy studiów zastrzegają możliwość zmiany terminów w wyjątkowych sytuacjach.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Mariusz Lipski
tel.: +48 22 564 92 25
tel.: +48 510 029 684
e-mail: mlipsk1@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
e-mail: wrogow@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
dr Mariusz Lipski
Zakład Zarządzania Ryzykiem
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 114
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00. 
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Waldemar Rogowski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
e-mail: wrogow@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Mariusz Lipski
tel.: +48 22 564 92 25
tel.: +48 510 029 684
e-mail: mlipsk1@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe