Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami

Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami przekazują wiedzę na temat istoty i znaczenia podatków wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych i mechanizmów regulacyjnych alokację zysków między państwami.

Atuty kierunku
Książka ikona

Kompleksowa wiedza – pozwoli lepiej zrozumieć istotę planowania podatkowego poprzez ceny transferowe

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – w zakresie wyceny transakcji, sporządzania dokumentacji czy minimalizacji ryzyka podatkowego

Rozmowa wiele osób ikona

Praktyczne zajęcia – panel dyskusyjny oraz zajęcia warsztatowe obejmujące analizę przypadków

Dlaczego warto?

 • Studia pozwolą lepiej zrozumieć istotę planowania podatkowego poprzez ceny transferowe, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w grupach kapitałowych i podejmowanie działań w zakresie compliance.
 • Studia tworzą unikatową możliwość analizy wielu przypadków praktycznych, w tym w formule warsztatów, służących przedstawieniu instrumentów podatkowych mających na celu kształtowanie polityki podatkowej w przedsiębiorstwie.
 • Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez wycenę transakcji i sporządzanie dokumentacji podatkowej. 
 • Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności zwiększą wartość absolwentów na rynku pracy, a z uwagi na relatywnie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze cen transferowych, dołączą oni do ograniczonego grona pożądanych na rynku specjalistów. 

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami adresowane są do:

 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników służb finansowo-księgowych,
 • pracowników administracji skarbowej,
 • doradców podatkowych,
 • przedstawicieli profesji prawniczych,
 • osób, które chcą pogłębić znajomość kształtowania i weryfikacji prawidłowości cen transferowych w przedsiębiorstwach.

Rekomendacje

Studia stanowią wyważone połączenie teorii, współczesnych trendów rozwojowych, jak również praktyki, z naciskiem na przełożenie założeń regulacyjnych na praktykę biznesową. Uznani wykładowcy z uczelni, praktycy z wiodących firm doradczych, pracownicy administracji skarbowej gwarantują wszechstronne spojrzenie na różne obszary zarządzania podatkami, w szczególności problematykę cen transferowych. Unikatowe studia o szerokim i kompleksowym podejściu do zagadnień transfer pricing. Słuchacze zapoznają się nie tylko z materialnym prawem podatkowym bądź procedurami, ale również z założeniami wyceny różnych klas aktywów, rachunku kosztów, analizy finansowej czy statystycznej. Program wzbogacają warsztaty z praktykami oraz panel dyskusyjny.

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

BLOK I. Geneza i ramy prawne cen transferowych i zarządzania podatkami (12 godz.) 

 • Podstawy finansów
 • Ustawodawstwo krajowe. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konwencja modelowa OECD i jej komentarz. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych. Dyrektywy i rozporządzenia unijne. Konwencja Arbitrażowa
 • Zwalczanie nadużyć podatkowych. Instytucja obejścia prawa podatkowego. Pojęcie optymalizacji podatkowej. Unikanie podwójnego opodatkowania

BLOK II. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie (52 godz.)

 • Ekonomiczne skutki opodatkowania. Metody pomiaru obciążeń podatkowych. Nominalne a efektywne obciążenia podatkowe. Ryzyko podatkowe i jego ograniczenie
 • Opodatkowanie a wybór formy prawnej lub organizacyjnej działalności gospodarczej. Dokumentacja podatkowa umowy spółki
 • Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawy analizy wskaźnikowej. Polityka wykazywania dochodów
 • Planowanie podatkowe w zakresie VAT
 • Zarządzanie stratami podatkowymi. Aspekt dokumentacyjny
 • Opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Wpływ opodatkowania na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
 • Wpływ opodatkowania na wybór źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Optymalizacja opodatkowania świadczeń pracowniczych
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą
 • Planowanie w zakresie podatków majątkowych

BLOK III. Podatki w rachunkowości (20 godz.)

 • Podstawy rachunkowości. Rozkład przychodów i kosztów w ujęciu rodzajowym i funkcjonalnym
 • Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Rachunek kosztów – podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne
 • Wykorzystanie cen transferowych w rachunkowości zarządczej. Zawartość informacyjna cen transferu wewnętrznego

BLOK IV. Polityka cen transferowych (32 godz.)

 • Zasada ceny wolnorynkowej (arm’s length principle). Korekty dochodów: pierwotna, korespondująca oraz wtórna
 • Zasady i procedury w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Zasady funkcjonowania metod szacunku: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda marży odsprzedaży, metoda koszt plus, metoda podziału zysku z uwzględnieniem analizy udziału i analizy rezydualnej, metoda marży transakcyjnej netto. Inne metody
 • Analiza porównywalności. Czynniki określające porównywalność transakcji. Korekty porównywalności
 • Przygotowywanie analizy porównawczej (benchmarking). Dobór próby badawczej. Bazy danych wykorzystywane w analizie porównawczej i inne narzędzia. Parametry statystyczne i ich istotność
 • Porozumienia o repartycji (podziale) kosztów (CCA)
 • Usługi świadczone wewnątrz grupy podmiotów powiązanych – szczególne problemy podatkowe

BLOK V. Wycena podatkowa transakcji (32 godz.) 

 • Standardy wyceny składników majątku. Metody i techniki wyceny. Podstawy analizy statystycznej
 • Szczególne zasady i metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena przedsiębiorstwa i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
 • Wycena przenoszonych funkcji oraz potencjału zysku w wyniku restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa
 • Warsztaty: Dokumentowanie wybranych transakcji

BLOK VI. Spory podatkowe (20 godz.) 

 • Odpowiedzialność karna skarbowa. Sankcje
 • Kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe – charakterystyka, specyfika, obrona przed zarzutami
 • Postępowanie polubowne (MAP) i arbitrażowe. Wymiana informacji
 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych

BLOK VII. Panele dyskusyjne, seminarium dyplomowe, egzaminy (12 godz.)

 • Panel dyskusyjny
 • Seminarium dyplomowe / Obrona pracy końcowej
 • Egzaminy

Razem: 180 godz.

Kierownik studiów

Marcin Jamroży zdjęcie
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
kierownik
Zakład Podatków

Kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami oraz Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, radca prawny.

Były dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wyceny MF, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor lub współautor ok. 120 publikacji recenzowanych, w tym książek m.in. „Dokumentacja podatkowa cen transferowych”, „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców”, „Spółka osobowa prawa handlowego”, „Umowa o roboty budowlane”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, „Praca cudzoziemców w Polsce”.

Wykładowcy

Rafał Bartosik

Radca prawny, zatrudniony jako radca w Departamencie Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów. Odpowiada za prowadzenie postępowań w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA). Doktorant w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

Pracownik Zakładu Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii SGH, pełni również funkcję kierownika Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH. Ukończył studia magisterskie na kierunki informatyka oraz matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z ocenami celujący oraz bardzo dobry.

W 2020 roku uzyskał habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za cykl powiązanych tematycznie artykułów pt. „Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach, ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych” uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2008 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: „Metody Dirichleta-Neumanna równoległego rozwiązywania dyskretyzacji zagadnień eliptycznych”. Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu aparatu informatycznego i matematycznego do rozwiązywania problemów w obszarach związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w zagadnieniach Big Data, metodach predykcyjnych oraz optymalizacji.​
Stella Brzeszczyńska 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.  

Od 2005 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości.  Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, wydawanych w wydawnictwie C.H.Beck oraz  WoltersKluwer, w tym m.in.: „Kazusy podatkowe dla aplikacji prawniczych” (2016); „Opodatkowanie obrotu nieruchomościami”; „Nieruchomość w firmie”, „Umowy w obrocie nieruchomościami”; „Nieruchomość. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe” (3 wydanie – 2017), „Małżeńskie prawo majątkowe” (praca zbiorowa; czwarte wydanie – 2017).  Stale współpracuje m.in. z czasopismem „Nieruchomości” C.H. Beck. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego „Monitora Podatkowego”. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dotyczące transakcji na rynku nieruchomości dla notariuszy, komorników, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresu prawa podatkowego, w tym postępowania podatkowego.   
Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska 

LL.M, doradca podatkowy, radca prawny. Regionalna executive manager, zarządzająca zespołem LPM na obszar Europy kontynentalnej w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British and European Legal Studies (współpraca Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge), LL.M. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mentorka w Fundacji Liderek Biznesu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz w doradztwie prawno-podatkowym, które zdobywała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, w tym w firmach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki i korporacjach międzynarodowych, a także jako prawnik in-house. Zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami prawnymi (LPM), prawa spółek handlowych, umów gospodarczych, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji, prawa pracy, prawa cywilnego oraz oceną skutków prawnych i podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur właścicielskich (fuzje i przejęcia, likwidacje, zakładanie oddziałów), identyfikowaniem i minimalizowaniem obszarów ryzyka. Uczestniczyła w licznych przeglądach prawnych i podatkowych podmiotów gospodarczych w Polsce (due diligence, sign-off). Posiada również praktyczne doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz w planowaniu strategii postępowań z zakresu prawa podatkowego i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Jest autorką publikacji w C.H.Beck, WoltersKluwer, Shaker Verlag, „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Prowadziła szkolenia i wykłady m.in. w Warszawie, Krakowie, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Brukseli i Utrechcie.

dr Andrzej Dmowski 

Doktor prawnych, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych – Certified Fraud Examiner, międzynarodowy audytor wewnętrzny – Certified Internal Controls Auditor. Dyplomowany Księgowy w Wielkiej Brytanii nr 5772278 - Chartered Certified Accountant (ACCA) no. 5772278 - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych).

Biegły sądowy z zakresu finansów. Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies – Faculty of Law and Administration. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Od 2011 pełni funkcję jednego z partnerów zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.
dr hab. Paweł Felis, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od roku 1993 pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów  w Instytucie Finansów. Zajmuje się problematyką finansów i opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków majątkowych.  

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książkowych, m.in. „Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych”, „Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce”, „Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne”, „Finansowa ocena inwestycji rzeczowych” „Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw”, „System finansowy w Polsce”, „Finanse przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansów”, „Podatki i składki w działalności przedsiębiorców”, „VAT w działalności gospodarczej”, „Propedeutyka finansów”.​ 
dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze RP w latach 2014–2016. 

Od 2016 powołany na czteroletnią kadencję do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Członek zespołu eksperckiego ds. lokalnego prawa podatkowego UwB. Absolwent Uniwersytetu  Central Lancashire  w Wielkiej Brytanii. Adwokat i radca prawny w latach 2002–2016. Stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna ). Autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej.​
Magdalena Gajownik 

Menedżer w Crido z 10-letnim doświadczeniem w doradzaniu międzynarodowym klientom w zakresie cen transferowych. Doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie. W swojej pracy kładła nacisk na wdrażanie narzędzi automatyzujących dokumentację cen transferowych.

Ponadto kładła nacisk na wsparcie klientów podczas kontroli cen transferowych w różnych krajach oraz wsparcie biznesu w opracowaniu zharmonizowanego procesu monitorowania transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami. Specjalizuje się między innymi w: przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych (w tym analiz porównawczych); planowaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych; wspieraniu klientów we wszystkich elementach związanych ze zmianami w modelu budowania wartości; przygotowywaniu i negocjowaniu uprzednich porozumień cenowych (APA) w ​imieniu klientów; pomocy klientom podczas kontroli i postępowań podatkowych.
Iwona Georgijew 

Partner kierujący zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej, członek Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) – grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych.  

W ciągu ponad osiemnastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie jako wiodący w kraju ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Od 2006 roku Publikacja Euromoney/Legal Media Guide to the World’s Leading Transfer Pricing Advisors regularnie uznaje ją za najlepszego doradcę ds. cen transferowych. Specjalizuje się w dziedzinie planowania transakcji wewnątrzgrupowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji cen transferowych, zarządzaniu ryzykiem oraz Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP). Wynegocjowała pierwsze transgraniczne jednostronne porozumienie cenowe APA w Polsce, a także dwa pierwsze dwustronne porozumienia APA zawarte pomiędzy Polską a Szwajcarią i Wielką Brytanią. Prowadzi zespół Deloitte APA w Polsce, który wynegocjował 40% wszystkich porozumień APA wydanych w Polsce.
dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH 

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej​. Obszar jego zainteresowań badawczych to finanse przedsiębiorstw (w szczególności funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw) oraz finanse publiczne (dług publiczny oraz zarządzanie i kontrola w sektorze finansów publicznych).  

W latach 1994–2012 pracował w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008–2016 wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz redaktor naczelny „Analiz BAS”. Od 2014 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 roku członek redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP” wydawanego przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
Marcin Grześkowiak 

Polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent w katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergii.

Pracował również w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.​
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami oraz Podyplomowych Opodatkowanie Międzynarodowe (wcześniej Międzynarodowych Strategii Podatkowych), doradca podatkowy, radca prawny, ekspert w Departamencie Polityki Podatkowej MF.

Były dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wyceny MF, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor lub współautor ok. 120 publikacji recenzowanych.
Michał Janowicz 

Manager w Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą porównawczą cen transferowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych SGH. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie analizy statystycznej danych finansowych.  

Przeprowadził dziesiątki szkoleń dla doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej w zakresie metod doboru właściwych danych porównawczych, sposobów ich analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników. Członek Grupy Roboczej ds. analizy porównawczej działającej przy Forum Cen Transferowych opracowującej rekomendacje dla Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania analiz porównawczych/benchmarkingowych. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie InfoCredit, gdzie był merytorycznie odpowiedzialny za budowę i rozwój specjalistycznych narzędzi analityczno-bazodanowych przeznaczonych do benchmarkingu cen transferowych. W latach 2014–2016 był liderem niewielkiego zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie kompletnych analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych. Samodzielnie sporządził setki analiz  benchmarkingowych dla transakcji towarowych i usługowych, głównie w oparciu o zewnętrzne dane porównawcze. Od stycznia 2017 roku członek zespołu Cen Transferowych w Crido Taxand. Jest również wykładowcą na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH oraz współautorem publikacji zatytułowanej „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (ISBN: 978-83-7804-328-7) w zakresie sporządzania analiz porównawczych/benchmarkingowych.
dr Piotr Karwat

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny. Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie finansów publicznych. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w sprawach z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi (sądy ubezpieczeń społecznych). Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa oraz z powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientom o roszczenia dochodzone w związku z toczącymi się wcześniej postępowaniami podatkowymi i postępowaniami egzekucyjnymi.
dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH 

Profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w SGH, biegły rewident. Doświadczony wykładowca i konsultant, autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości. Sekretarz Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, działającej w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  

Udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.​
Mariusz Każuch 

Dyrektor w zespole cen transferowych Deloitte. W latach 2016-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen transferowych i legislację. Jest doradcą podatkowym, był członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.  

W latach 2012–2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, gdzie był odpowiedzialny za politykę podatkową, negocjacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i międzynarodową współpracę podatkową. Nadzorował proces negocjacji ponad 50 umów międzynarodowych, w tym 36 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Delegat Polski na wielu podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej i OECD, m.in. Grupy Roboczej nr 1 ds. umów podatkowych czy Grupy Roboczej nr 6 (ceny transferowe). Autor systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce oraz współautor systemu opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. Uczestniczył w wielu projektach podatkowych, m.in. szkoleniach dla zambijskich i kenijskich władz podatkowych w zakresie projektowania systemów fiskalnych w sektorze wydobywczym. W 2015 członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również zaangażowany w proces implementacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). W latach 2015/2016 pracował w zespole cen transferowych niemieckiego Ministerstwa Finansów w Berlinie. Praktyczne doświadczenie w kontroli podatkowej gromadził jako inspektor kontroli skarbowej w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W Deloitte uczestniczy w licznych projektach dotyczących Uprzednich Porozumień Cenowych, MAP oraz kontroli podatkowych dotyczących grup międzynarodowych funkcjonujących m.in. w takich sektorach jak energetyka, sektor motoryzacyjny, dobra konsumenckie, banki czy media.​
Maja Kowalewska 

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Magister Prawa (Uniwersytet Gdański) oraz absolwentka studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (SGH). (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, w tym jako naczelnik w Departamencie Podatku od Towarów i Usług, z-ca dyrektora w Departamencie Cen Transferowych i Wycen, obecnie z-ca dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych.  

Ekspert narodowy oddelegowany w latach 2011–2013 do pracy w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Uczestnik, w tym jako pełnomocnik, w rozprawach w polskich sprawach prejudycjalnych prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Delegat Polski na posiedzenia grup roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz OECD.
Cezary Krysiak 

Doradca podatkowy w kancelarii Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, planowania podatkowego oraz rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Przez ponad 12 lat w Ministerstwie Finansów RP był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz umów o wymianie informacji podatkowych (FATCA, CRS). Jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF był odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, wdrożenie podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przez lata, jako polski delegat, współpracował z Komitetem ds. Podatkowych OECD, grupami roboczymi Rady UE oraz ONZ w szczególności w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wymiany informacji podatkowych, preferencyjnych reżimów podatkowych oraz cen transferowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Opodatkowanie Międzynarodowe (wcześniej pod nazwą Międzynarodowych Strategii Podatkowych) oraz Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami SGH.
dr Małgorzata Krysik 

Doktor ekonomii, pracownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Specjalista z zakresu rozwiązań controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Egzaminator KIBR. Autor badań własnych z zakresu budżetowania i rachunku kosztów, uczestnik projektów badawczych. 

Uczestniczyła m.in. w następujących projektach badawczych: „Nowoczesne Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”. Autor artykułów i współautor książek, min.: „Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości” (red.) G.K. Świderska, W. Więcław, „Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza” (red.) G.K. Świderska, „Wycena przedsiębiorstwa – od teorii do praktyki” (red.) M. Panfil, A. Szablewski, „System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań” (red.) E. Nojszewska.  
Natalia Księżarek 

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość (specjalność: finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Tax Manager w Dziale Transfer Pricing KPMG. Jej doświadczenie obejmuje szereg zagadnień dotyczących problematyki cen transferowych.

Posiada doświadczenie m.in. w doradztwie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, sporządzaniu dokumentacji grupowej i lokalnej oraz analiz benchmarkingowych. Wykładowca Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami (SGH), współautorka publikacji „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (2023).
Monika Laskowska

Partner w zespole Cen Transferowych w biurze PwC w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze łączenia zagadnień cen transferowych ze strategiami biznesowymi. Jest uznanym ekspertem w obszarze tworzenia pragmatycznych rozwiązań w kompleksowych sporach w zakresie cen transferowych, w tym przy wykorzystywaniu procedur międzynarodowych.  

Przed dołączeniem do PwC we wrześniu 2016, pełniła rolę właściwej władzy podatkowej w procedurach międzynarodowych dotyczących podatków dochodowych oraz zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Odpowiadała za wszelkie sprawy związane z TP. Podczas swojej dziesięcioletniej pracy w Ministerstwie Finansów była osobiście zaangażowana we wszystkie sprawy związane z międzynarodowymi procedurami podatkowymi (MAP i APA). Ponadto, tworzyła i wdrażała programy poprawy skuteczności przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez zastosowanie cen transferowych. Uczestniczyła w roli delegata krajowego w obradach grupy roboczej OECD ds. TP. Brała także udział w obradach Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. W rezultacie międzynarodowej aktywności, jest rozpoznawalnym i uznanym przez zagraniczne władze podatkowe specjalistą w zakresie TP. Jest częstym prelegentem na tematycznych konferencjach, m.in. w International Fiscal  Association, w Amerykańskiej i Brytyjskiej Izbie Handlowej oraz autorką kilku artykułów z zakresu cen transferowych.  
Aleksander Łożykowski 

Doradca podatkowy, radca prawny, pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH, dyrektor w KUKE S.A., ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów w latach 2019–2022. W Ministerstwie Finansów odpowiadał za przeprowadzenie szeregu reform podatkowych w zakresie podatków dochodowych, w tym w szczególności wdrożenie ryczałtu od dochodów spółek oraz szeregu regulacji uszczelniających system podatkowy.

Wcześniej pracował w międzynarodowych kancelariach prawniczych, zajmując się doradztwem na rzecz największych instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Prowadzi wykłady oraz badania dotyczące w szczególności opodatkowania dochodów przedsiębiorców.
dr Filip Majdowski

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych WPiA UW, dyrektor Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, doradca w Ministerstwie Finansów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, członek Biura ds. Podatkowych (CFA) OECD oraz Grupy Sterującej OECD projektu BEPS 2.0., członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA oddział Polska. Przed dołączeniem do administracji publicznej zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach doradczych z „Wielkiej Czwórki” oraz w biznesie jako tax in–house.

Andrzej Marczak​ 

Doradca podatkowy (nr wpisu 02222), prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w KPMG, gdzie kieruje zespołem Global Mobility Services. Członek Rady Nadzorczej International Fiscal Association (IFA), Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.  

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką opodatkowania dochodów osobistych. Świadczy usługi przede wszystkim w zakresie optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych, planowania struktur podatkowych, w tym z wykorzystaniem przyjaznych podatkowo jurysdykcji zagranicznych oraz w doradztwie związanym z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Został wybrany najlepszym specjalistą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013, 2014, 2015 i 2016 przez dziennik „Rzeczpospolita”. Częsty komentator podatkowy w środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa). Prelegent na licznych seminariach i konferencjach.
Rafał Mazur

radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Kieruje pionem ww. Departamentu nadzorującym czynności sprawdzające, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe w szczególności w zakresie agresywnego planowania podatkowego oraz cen transferowych. Wieloletni pracownik Krajowej Administracji Skarbowej a wcześniej kontroli skarbowej.

W przeszłości zajmował się też tematyką umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, procedurą wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz kontrolą uprzednich porozumień cenowych (APA).
Aleksy Miarkowski

Doradca podatkowy, partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, szef zespołu cen transferowych, były zastępca dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów. Posiada unikatowe doświadczenie, łącząc praktykę w polskich i międzynarodowych firmach konsultingowych z pracą w administracji publicznej na polu kształtowania polityki państwa w zakresie cen transferowych. Jest jednym z głównych autorów przepisów o cenach transferowych w ustawie o PIT i CIT obowiązujących od 2019 r. w Polsce.

Nadzorował wdrożenie narzędzia analityczno-informatycznego TPR w Ministerstwie Finansów. Jako delegat krajowy w ramach OECD uczestniczył w pracach nad przygotowaniem wytycznych w zakresie trudnych do wyceny wartości niematerialnych oraz transakcji finansowych, a także brał udział w projekcie BEPS 2.0. dotyczącym m.in. opodatkowania gospodarki cyfrowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył również studia doktoranckie z zakresu prawa podatkowego. Absolwent programu kształcenia dla wyższej kadry zarządzającej ARGO Top Public Executive (odpowiednik Advanced Management Program), zrealizowanego przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie cen transferowych dla grup kapitałowych i podmiotów powiązanych. Realizuje projekty polegające na tworzeniu polityk cen transferowych, sporządzaniu niezbędnych dokumentacji cen transferowych wraz z analizami benchmarkingowymi, wypełnianiu TPR, bieżącym doradztwie przy weryfikacji rynkowości rozliczeń w transakcjach wewnątrzgrupowych oraz opracowaniu procedur korporacyjnych w obszarze cen transferowych. Reprezentuje klientów w ramach kontroli podatkowych dot. cen transferowych. Doradza także przy aspektach TP w stosowaniu ulgi IP Box oraz w procesach restrukturyzacyjnych i finansowych.
dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK 

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki praw człowieka, procedury administracyjnej oraz prawa podatkowego. Sędzia NSA, członek Komitetu Ekspertów w Ośrodku Studiów Fiskalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.  

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Recenzent w czasopismach: Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego, Krytyki Prawa (2015–2016), Kwartalnika Prawa Podatkowego (2012–2015), Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (2012 do nadał), Toruńskiego Rocznika podatkowego (2012 do nadal). Członek m.in. European Association of Tax Law Professors (EATLP), International Fiscal Association Polish Branch (IFA), Organization of Research on Public Finances and Tax Law of the Countries of Central and Eastern Europe – Association at the Białystok University Stowarzyszenia Prawa Finansowego AURES.
Andrzej Nikończyk 

Wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Doradca podatkowy, prawnik, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków (głównie podatek VAT).

Szkoli m.in. pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych. Autor kilkuset artykułów i opracowań poświęconych problematyce prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich i zobowiązań podatkowych, współautor komentarzy podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, ogólnym prawie podatkowym oraz postępowaniach podatkowych. Został wielokrotnie wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych m.in. zajmując w 2019 r. I miejsce w kategorii Najlepszy doradca w zakresie VAT oraz w latach 2011 i 2020 – III miejsce w tej samej kategorii. Został także wyróżniony jako Rekomendowany doradca w podatku VAT w rankingu dziennika Rzeczpospolita w 2020 r.
dr Adam Olczyk 

Radca Prawny, pełnomocnik specjalizujący się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych oraz w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych (litigation). Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne, adiunkt–wykładowca w Zakładzie Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Przez lata związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Analizy i Studia CASP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia na kierunku Filozofia (UŁ). Specjalizuje się w kwestiach dotyczących podatków dochodowych, procedury podatkowej, sądowo-administracyjnej, a także teorii i filozofii prawa.
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2001–2013 r. kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 był przez dwie kadencje dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów.  

Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Do liczącego się dorobku naukowego, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 20 osób. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA – oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami. Wieloletnia praca w sektorze finansowym daje możliwość nie tylko konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca zainteresowania badawcze profesora i podnosi poziom pracy dydaktycznej.
Piotr Piontkowski 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Promocja XXV) oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej UW. Przyjęty do programu Akademii Oceny Skutków Regulacji (projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).  

Naczelnik Wydziału Cen Transakcyjnych oraz Porozumień Cenowych III,  Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów (jednostka organizacyjna KAS). Ekspert wiodący i przewodniczący polskiej delegacji na Wspólne Forum UE ds. cen transferowych (EU Joint Transfer Pricing Forum), oraz delegat krajowy w ramach bieżących prac gremiów międzynarodowych (m.in. OECD, IOTA). Prowadzi szkolenia z zakresu cen transferowych dla polskiej administracji skarbowej.  
Andrzej Podszywałow

Ekonomista, absolwent WNE UW w dziedzinie Cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz MBA w dziedzinie zarządzania. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (1999–2019) w zakresie: „wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje) oraz analizy ryzyka w zarządzaniu”.

Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (2011–2019). Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w latach 2010–2014). Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz członek Rady Programowej Stowarzyszenia ​​(2012–2017). Ekspert w dziedzinie wyceny dóbr niematerialnych (od 1999 r.). Właściciel serwisu www.wycenapraw.pl​.
Zbigniew Pryliński

Doradca podatkowy, zatrudniony jako radca w Wydziale Cen Transferowych i Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA). Ma bogate doświadczenie w zakresie kontroli skarbowych i celno-skarbowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Przez wiele lat był Inspektorem Kontroli Skarbowej. Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych.
Sylwia Rzymkowska​ 

Prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Od ponad 15 lat zajmuje się cenami transferowymi. Wiedzę i praktykę nt. regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych, Ministerstwie Finansów w zespole ds. uprzednich porozumień cenowych, a także jako specjalista ds. cen transferowych w polskiej grupie kapitałowej.

Pozarządowy ekspert we Wspólnym Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Ekspert Business Centre Club w obszarze cen transferowych. Autorka publikacji z zakresu cen transferowych oraz opinii legislacyjnych w tym zakresie.  
Ewelina Stamblewska-Urbaniak 

Partner w Dziale Cen Transferowych firmy Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. 

Absolwentka studiów podyplomowych w SGH w zakresie wyceny spółek kapitałowych. Jej zawodowe doświadczenie obejmuje m.in. planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności i wyceny odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych, finansowych oraz WNiP, alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej.  
Konrad Szpadzik

Jest specjalistą w międzynarodowych sprawach podatkowych (specjalizuje się w cenach transferowych) z wykształceniem prawniczym i blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze TP. Jest zaangażowany w program APA w Polsce od początku funkcjonowania tej instytucji. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za uprzednie porozumienia cenowe (APA), procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP), Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) i jego europejski odpowiednik (ETACA).

W imieniu Ministra Finansów pełni funkcję „competent authority” i prowadzi międzynarodowe negocjacje w sprawach APA i MAP z zakresu cen transferowych. Wraz z zespołem współpracuje z urzędami celno-skarbowymi w Polsce, doradzając kontrolującym w sprawach dotyczących cen transferowych. Jako polski delegat Konrad Szpadzik uczestniczy w pracach OECD – Inclusive Framework on BEPS, Steering Group on ICAP oraz grupach roboczych (m.in. Grupa Robocza ds. Opodatkowania Przedsiębiorstw Międzynarodowych – WP6). Działa jako ekspert w ramach Programu TIWB (Tax Inspectors Without Borders). Współautor publikacji: „Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia” pod redakcją prof. Dominika Gajewskiego. Współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadzi również wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych, podatków międzynarodowych i negocjacji dla specjalistów podatkowych.
Michał Szwed 

Partner w Dziale Cen Transferowych firmy konsultingowej Crido Taxand. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość.​ Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2005 roku. Posiada szerokie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach.

Realizował takie projekty jak strukturyzowanie i wdrożenie modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, opracowywanie polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania cenami transferowymi, opracowywanie kalkulacji cen transferowych, wspieranie klienta podczas kontroli podatkowych, alokacja dochodu do oddziału, przeprowadzanie analiz porównawczych i wycen. Specjalizuje się w doradztwie dla branży energetycznej.
dr Agnieszka Tłaczała

Pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH. Wykładowca akademicki (Zaawansowana rachunkowość finansowa, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość finansowa). Autorka i współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

W jej dorobku znajdują się takie książki jak, m.in.: „Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów” (współautor I.  Olchowicz), wyd. 3,  Difin  2015, „Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR” (współautor I.  Olchowicz), wyd. 2,  Difin  2008, „Analiza finansowa przedsiębiorstwa” (współautorzy G. Gołębiowski, A.  Grycuk,  P. Wiśniewski), wyd. 2. Difin 2016.​
Paweł Trojanek 

Absolwent Wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk z zakresu finansów i rachunkowości. Doradca podatkowy z ponad 28 letnim stażem w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Obecnie prowadzi kancelarię w Warszawie, wspomagając podmioty krajowe i zagraniczne w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transgranicznych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, współpracuje jako ekspert z uznanymi kancelariami m.in. radców prawnych i adwokatów. Ponad 15 lat doświadczeń zgromadził, jako dyrektor działu doradztwa podatkowego i tax partner w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych obsługujących klientów w tym ponadnarodowe korporacje w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, krajów skandynawskich i Izraela. Wykładał międzynarodowe prawo podatkowe dla przedstawicieli biznesu, profesjonalistów oraz dla administracji państwowej m.in. w Warszawie, Kopenhadze, Rzymie, Paryżu, Berlinie, Monachium. Był współorganizatorem i uczestnikiem paneli dyskusyjnych szeregu konferencji naukowych m.in. na UW, Akademii Leona Koźmińskiego, SGH. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zależności pomiędzy prawem podatkowym a prawem karnym skarbowym, zagadnienia cen transferowych w tym aspekty proceduralne. „Prawo podatkowe wobec kultury i sztuki” to temat, któremu poświęcił szeregów wykładów dla instytucji kultury, w tym zakresie publikował w Wolters Kluwer. Od lat uczestniczy w pracach samorządu doradców podatkowych.
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH 

Profesor w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów Instytutu Finansów​ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony praktyk w zakresie fuzji i przejęć. Prezes zarządu w Navigator Capital S.A. Prezes Domu Maklerskiego Navigator. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego.

Doradzał m.in. przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach kupna sprzedaży na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, a także kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Doradzał m.in. takim klientom jak: Wielton, Aplisens, Koelner, Jutrzenka, Polska Grupa Farmaceutyczna, PKM Duda, Fota, Pamapol, Hydrapres, Huta Stalowa Wola, Unimil, Telmax, Ster-Projekt, Polifarb Cieszyn-Wrocław, ZPM Mróz, Animex, Huta Szkła Okiennego Kara, Gryf. Przed założeniem Navigator Capital pracował w Credit Lyonnais i Arthur Andersen (Departament Corporate Finance). Członek Rad Nadzorczych w Warszawie. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie prowadzi wykłady w zakresie corporate finance. Autor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, metod wyceny przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością firmy.​
Dariusz Wasylkowski  

Adwokat, doradca podatkowy, starszy wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego, optymalizacji podatkowej, M&A oraz cen transferowych. Jest także członkiem Permanent Scientific Committee w International Fiscal Association.

W latach 2008–2013 był przewodniczącym zarządu polskiego oddziału IFA). Zasiada w Radzie Doradczej Forum Europejskiego działającego przy International Bar Association. W 2014 r. został powołany w skład Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej przy Ministrze Finansów.
Anna Wcisło

Partner w zespole cen transferowych CRIDO. Ma prawie 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze TP dla polskich i międzynarodowych klientów. W swojej dotychczasowej karierze realizowała różnorodne projekty, w tym m. in. negocjowała dla klientów uprzednie porozumienia cenowe (APA) z Ministerstwem Finansów, przygotowywała wyceny transakcji (finansowych, niematerialnych, towarowych) na potrzeby podatkowe.

Wspierała klientów w kontrolach skarbowych w tematach dotyczących cen transferowych oraz tworzyła polityki cen transferowych, przepływów transakcyjnych, procedur rozliczeń. Prowadziła też projekty związane z ustalaniem rynkowego poziomu rozliczeń, międzynarodowe konferencje dotyczące cen transferowych czy liczne wykłady dotyczące tego zagadnienia.  Specjalizuje się w realizacji projektów dla różnych sektorów, w tym w szczególności sektora Real Estate i finansowego oraz projektów w zakresie strukturyzowania finansowania dla grup kapitałowych. Zespół TP w CRIDO w ciągu ostatnich lat dynamicznie się rozwijał osiągając najwyższe pozycje w rankingach podatkowych (m.in. został sześciokrotnie uznany liderem w zakresie TP w Polsce w prestiżowym, międzynarodowym rankingu International Tax Review, w którym Anna również zdobyła nominację do nagrody EMEA  Transfer Pricing Practice Leader of the Year 2021).
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH  

Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym. Członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.​  

Izabela Wójcik 

Naczelnik Wydziału w Departamencie Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów, specjalistka z zakresu cen transferowych, doradca podatkowy. Odpowiedzialna za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych.  Jako polski delegat uczestniczyła w posiedzeniach Grup Roboczych OECD i Joint Transfer Pricing Forum UE. Posiada również wieloletnią praktykę zawodową w departamentach podatkowych instytucji finansowych.

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia hybrydowe będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone w zespole. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • regularne uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie dwóch egzaminów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu (11 zjazdów), w soboty i niedziele 8:30–16:00.

Wstępne terminy zjazdów 9. edycji:

I semestr

 • 18–19.11.2023 r.*
 • 02–03.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.
 • 17–18.02.2024 r.
 • 02-03.03.2024 r.

II semestr

 • 16–17.03.2024 r.
 • 13–14.04.2024 r.
 • 11–12.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.
 • 07–08.09.2024 r.
 • 21–22.09.2024 r.*

* Planowane jest przeprowadzenie pierwszego i ostatniego zjazdu w formie stacjonarnej, pozostałych w formie online (możliwość udziału za pośrednictwem aplikacji MS Teams).

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna do 29 lutego 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Studia Podyplomowe Ceny Transferowe i Zarządzanie Podatkami zostały opublikowane w BUR PARP pod numerem 2023/03/30/15499/1759570.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
e-mail: mjamro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Janina Goś
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów, Zakład Podatków 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Partner
Marcin Jamroży kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH
e-mail: mjamro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Janina Goś
tel.: +48 22 564 96 56
tel.: +48 792 635 056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe