Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości

Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą w zawodzie audytora oraz nastawionych na uzupełnienie i zgłębienie najnowszej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu audytu i kontroli zarządczej.

Atuty kierunku
Stopnie z flagą na końcu ikona

Rozwój kariery – możliwość zdobycia uprawnień audytora wewnętrznego oraz przygotowania do egzaminów CGAP i CIA

Rozmowa wiele osób ikona

Nowatorskie zajęcia – najnowsza wiedza teoretyczna i praktyczna w formie wykładów i aktywizujących ćwiczeń

mówca na tle ekranu ikona

Profesjonalna kadra – zaangażowana kadra dydaktyczna z dużym doświadczeniem w praktyce gospodarczej 

Dlaczego warto?

 • Studia dają niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do reagowania na wyzwania, jakie przynosi podmiotom gospodarczym, publicznym i prywatnym rzeczywistość XXI wieku.
 • Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania zawodu audytora oraz uzupełnienie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu audytu i kontroli zarządczej obudowanej o zagadnienia rachunkowości niezbędnej do pracy w działach audytu i kontroli w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach publicznych. 
 • Oferowany program studiów umożliwia poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do określenia czynników i źródeł ryzyka oraz jego rodzajów, jak również ich wpływu na działalność jednostki gospodarczej – prywatnej i publicznej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości polecane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, a szczególnie tych które:

 • pracują lub planują zatrudnienie w działach audytu i rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych,
 • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą i chcą wejść na rynek lub umocnić swoją pozycję w świadczeniu usług audytowych i rachunkowych,
 • specjalizują się w wykonywaniu audytu projektów finansowanych ze środków UE,
 • są zainteresowane usprawnieniem i wsparciem procesów decyzyjnych w podmiotach gospodarczych.

Program

 • Aspekty komunikowania się w procesie audytu – 6 godzin (3 ECTS) 
 • Aspekty próbkowania statystycznego w procesie badania audytowego – 4 godziny (2 ECTS) 
 • Audyt Finansowy – 21 godzin (8 ECTS) 
 • Audyt Wewnętrzny – 23 godziny (8 ECTS) 
 • Elementy systemu bezpieczeństwa finansowego państwa – 4 godziny (2 ECTS) 
 • Finanse publiczne i wybrane aspekty kontroli zarządczej – 10 godzin (5 ECTS) 
 • Kontrola wewnętrzna – 24 godziny (8 ECTS) 
 • Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego – 12 godzin (7 ECTS) 
 • Rachunkowość – 40 godzin (12 ECTS) 
 • Wpływ polityki gospodarczej w kontekście audytu, kontroli i rachunkowości – 5 godzin (2,5 ECTS) 
 • Wybrane aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie – 5 godzin (2,5 ECTS) 
 • Zarządzanie projektami europejskimi – aspekty praktyczne audytu projektów Unii Europejskiej – 11 godzin (5 ECTS) 

Łączna liczba godzin: 165 
Łączna liczba punktów ECTS: 65 

Kierownik studiów

dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH
Katedra Administracji Publicznej

Pracownik Katedry Administracji Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PECSA oraz egzaminator w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji m.in. doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie czy pracy w Ministerstwie Finansów. Autorka wielu publikacji naukowych i nagród Rektora, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych.

Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach licencjackich i magisterskich, jak również na studiach III stopnia oraz podyplomowych z zakresu ekonomii, ekonomii międzynarodowej i finansów. Zainteresowania pozanaukowe koncentrują się wokół turystyki i sportu, a szczególnie wspinaczki lodowcowej i golfa.

Wykładowcy

prof. dr hab. Piotr Wachowiak 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, a także Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce negocjacji, zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także modeli biznesowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Od ponad 20 lat jest związany z praktyką gospodarczą, a także pełni szereg funkcji i godności, w tym jest m.in. Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich w kadencji 2020–2024, Przewodniczącym Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz Zastępcą Przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Katedry Rachunkowości SGH. Prowadzi zajęcia i promuje dyplomantów na wszystkich trybach studiów z zakresu rachunkowości. W praktyce gospodarczej pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Głównego Księgowego i Dyrektora Departamentu Operacyjno–Rachunkowego NBP oraz Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. teorii, historii i praktyki rachunkowości jednostki, rachunkowości banków komercyjnych oraz sprawozdawczości finansowej i nadzorczej banków, rachunkowości banków centralnych, a także rachunkowości funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich czy spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. Od 2002 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta, a od 2010 r. jest dyplomowanym księgowym. Obecnie jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. 
prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech 

Doktor nauk humanistycznych (socjologia na Uniwersytecie Warszawskim), profesor w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno–Społecznego SGH, wykładowczyni w Collegium Civitas. Członkini zarządu Stowarzyszenia Francja–Polska, a także Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 2005 r. ekspertka międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges (Francja), w której pełni funkcję wiceprezeski i członkini Komitetu Naukowego.

Od 2009 r. działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikowania publicznego, socjologii komunikowania, mediów, celebrytyzacji, mediatyzacji, grup interesów, lobbingu i rzecznictwa interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym a także postpolityki i jej ponowoczesnego kontekstu. 
dr Artur Chełstowski  

Doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zastępca kanclerza ds. ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 do 2006 r. kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz audytor wewnętrzny na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2000–2003 starszy inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli, Departament Budżetu Państwa (obecnie Departament Budżetu i Finansów). Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu czy w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej. 
dr Anna Anetta Janowska 

Doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno–Społecznego SGH w Warszawie. Była dziennikarka TVP, jednym z jej obszarów zainteresowań jest komunikowanie praktyczne. Od kilkunastu lat prowadzi w SGH warsztaty z komunikowania, a także „Warsztat kompetencji medialnych i informacyjnych”.

Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim takie zagadnienia, jak ekonomia przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, otwarta/wolna kultura w kontekście rewolucji technologicznej, otwarty dostęp do publikacji naukowych i zasobów edukacyjnych, rewolucja cyfrowa Web 2.0., prosumpcja, prawo autorskie w sieci, a także komunikacja w procesie audytu. Ponadto posiada dyplom trenera „7 nawyków skutecznego działania” Franklin Covey Edukacja, a także dyplom państwowy architektury wnętrz. 
dr Małgorzata Podogrodzka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2003 r. doktor nauk ekonomicznych. Doświadczony wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i demografii na wszystkich trybach studiów. Uczestnik wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Pełniła liczne funkcje, w tym była pełnomocnikiem rektora ds. studenckich kół naukowych (1998–1999), pełnomocnikiem rektora ds. promocji absolwentów (1998–1999), sekretarzem naukowym KND PAN (2003–2006), sekretarzem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH, a także pełnomocnikiem dziekana Studium Licencjackiego SGH w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień, jak proces starzenia się ludności, proces formowania i rozpadu rodzin, kapitał ludzki i społeczny osób starszych, rynek pracy, kapitał kreatywny, ekonomia rodziny i gospodarstwa domowego, wykluczenie i nierówności społeczne. 
mgr Terersa Boroch 

Od 1996 roku pracownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni praktyk i dydaktyk prowadzący zajęcia z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej na poziomie podstawowym i zaawansowanym, rachunku kosztów oraz krajowych standardów rachunkowości. Uczestniczka wielu projektów badawczych, a także autorka licznych publikacji naukowych. 

dr Anna Kłopotek

Doktor nauk ekonomicznych SGH w Warszawie. Członek Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w SGH. Organizator, moderator i prelegent konferencji organizowanych w SGH nt. „Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym”.

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez SGH. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa, sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, budżetowa, sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych, polityka rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, inwentaryzacja, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie w sektorze publicznym i kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem​.
dr Dariusz Malinowski

Adiunkt na stanowisku dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunków ekonomia oraz finanse i bankowość. Od 2011 roku egzaminator, autor i recenzent pytań egzaminacyjnych z ekonomii w ramach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów; doradca w Gabinecie Ministra Finansów w latach 1998-1999.

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: analiza stanu budżetu państwa (sektora finansów publicznych), wpływ polityki budżetowej na tempo wzrostu gospodarczego; cele, strategie, instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; wpływ polityki pieniężnej na tempo wzrostu gospodarczego; polityka stabilizacji makroekonomicznej; determinanty wzrostu gospodarczego; współczesne nurty teorii makroekonomii; transformacja systemu gospodarczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; system ekonomiczny a system polityczny. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S SGH w 2007 roku na podstawie rozprawy pt. „Deficyty budżetu państwa i bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 2001-2005 (analiza źródeł, skali i skutków zjawisk)” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska).
mgr Maciej Olesiński 

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Ernst & Young Academy of Business oraz podyplomowych studiów z zakresu polityki regionalnej i zarządzania projektami UE. Audytor wewnętrzny Ośrodka Rozwoju Edukacji, jednostki w dziale administracji rządowej “oświata i wychowanie w Warszawie” gdzie m.in. prowadzi audyt projektów systemowych UE współfinansowanych z EFS o dużej wartości. Pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa–Ursynów.

Ekspert i praktyk w zakresie audytu oraz kontroli zarządczej sektora rządowego i samorządowego z uwagi na pełnione funkcje kierownicze i audytorskie. Trener w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, w tym projektami współfinansowanymi z EFS. W latach 2009–2013 przeprowadzał szkolenia z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w tym projektami współfinansowanymi z EFS m.in. na rzecz pracowników Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjentów dużych projektów w POIS, POIG, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, samorządowych jednostek organizacyjnych np. placówek oświatowych i szpitali. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research. Posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami UE. 

Opinie o studiach

Fantastyczni wykładowcy, inspirujący i komunikatywni. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, a jednocześnie motywują i inspirują słuchaczy. Ciekawy i profesjonalny program uwzględnia aktualny stan wiedzy i pokazuje możliwości wykorzystania jej w praktyce. Każdy ma szansę poszerzyć swoje horyzonty. Szczerze polecam.

Edyta Osińska
Absolwentka z 2017 r.

Najlepsze na rynku edukacyjnym studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Dobrze przemyślany i ułożony program, dużo zajęć praktycznych związanych z przeprowadzaniem badań audytowych i analizą ryzyka. Wykłady są prowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w sposób przejrzysty i zrozumiały. Bezcennym atutem studiów jest to, iż nie są one banalne ani łatwe, wymagają bowiem przyswojenia dużej ilości wiedzy. Studia polecam wszystkim tym, którzy poważnie myślą o pracy audytora wewnętrznego, zarówno w sektorze finansów publicznych, jak i prywatnym.

Jacek Jan Henzel
Absolwent z 2017 r.

Podyplomowe Studia z Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości na SGH to jak Oxford w Europie lub Harvard w USA. Szczerze polecam! Nie pożałujesz. Po ukończeniu PSAKZiR na SGH będziesz o wiele mocniejszym swym intelektem, zdobędziesz ładunek wiedzy dany nielicznym, dostrzeżesz wokół siebie niedefiniowane dotychczas ryzyka, będziesz miał szansę z nowej perspektywy spojrzeć na swoją pracę zawodową jakakolwiek by ona nie była. Studia poważnie traktowane; student też poważnie i – dodatkowo, w gratisie - przyjaźnie. Wiedzy dużo, dawkowana po mistrzowsku. Nawet nie dostrzegłem kiedy stałem się o wiele mądrzejszy. W moim przypadku to prawie jak cud! Wykładowcy to praktycy z „najwyższych półek”. Trudno zadać pytanie, na które odpowiedzi nie znają. Dziękuję.

Andrzej Hencel
Absolwent 18. edycji Studiów Podyplomowych Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości w SGH, na co dzień dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Pomorze Środkowe
„Po ich ukończeniu zdobędziesz ładunek wiedzy dany nielicznym, dostrzeżesz wokół siebie niedefiniowane dotychczas ryzyka i będziesz mieć szansę z nowej perspektywy spojrzeć na swoją pracę zawodową.”
Andrzej Hencel, absolwent 18. edycji studiów
„Ciekawy i profesjonalny program uwzględnia aktualny stan wiedzy i pokazuje możliwości wykorzystania jej w praktyce. Każdy ma szansę poszerzyć swoje horyzonty. Szczerze polecam.”
Edyta Osińska, absolwentka 17. edycji studiów
„Wiedzy dużo, dawkowana po mistrzowsku. Wykładowcy to praktycy z "najwyższych półek". Trudno zadać pytanie, na które nie znają odpowiedzi.”
Andrzej Hencel, absolwent 18. edycji studiów
„Fantastyczni wykładowcy, inspirujący i komunikatywni. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, a jednocześnie motywują i inspirują słuchaczy.”
Edyta Osińska, absolwentka 17. edycji studiów

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 24. edycję studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich prowadzonych przedmiotów,
 • napisanie eseju na temat z zakresu „Organizacja i procedury działu audytu i kontroli oraz rachunkowości w wybranym podmiocie” (temat pracy jest wybierany przez Słuchacza i akceptowany przez Kierownika Studiów),
 • zdanie egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną (Kierownik i Wykładowcy ze Studiów) - 2 pytania z zestawu zagadnień przygotowanych przez kierownictwo i wykładowców PSAKZiR.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8:00 do 18:00. 

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna po zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji online, ale nie później niż przed złożeniem dokumentów w wersji papierowej,
II rata: 2000 zł – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Bożena Gruca
tel.: +48 501 308 938
e-mail: bgruca@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH
tel.: +48 604 275 404
e-mail: izawis@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej

REKRUTACJA TRWA

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 6000 zł (możliwe raty).
   

Kierownik studiów

dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH
tel.: +48 604 275 404
e-mail: izawis@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

Bożena Gruca
tel.: +48 501 308 938
e-mail: bgruca@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe