Podyplomowe Studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Podyplomowe Studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych mają na celu dostarczenie aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzać audyt oraz kontrolę w organizacji o czym świadczy ponad 1186 zadowolonych absolwentów i 33 zakończone edycje studiów.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – zawiera szeroki i pełny zakres zagadnień związanych z wszystkimi aspektami zawodu

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna i wysokiej klasy praktycy z dużym doświadczeniem

Storna raportu ikona zielona mała

Aktualna wiedza – program na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do potrzeb słuchaczy

Dlaczego warto?

 • Przekazywana wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu audytu i kontroli odwołują się do najlepszych praktyk i doświadczeń z tego zakresu.
 • Zdobyta wiedza pozwoli przede wszystkim na wzbogacenie zakresu oraz poprawę efektywności przeprowadzania kontroli i audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi środków finansowych z Unii Europejskiej (możliwości pozyskania i wykorzystania, kontrola i audyt tych środków).
 • Studia podwyższają kwalifikacje oraz uzupełniają wiedzę audytorów, kontrolerów, księgowych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników działów audytu i kontroli, ale także są znakomitym wstępem i podstawą dla osób dopiero rozpoczynających lub planujących swoją ścieżkę zawodową w tym obszarze.
 • Studia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego, a także otwierają dalszą drogę rozwoju poprzez egzaminy CIA i CGAP.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych polecane są osobom pragnącym pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w szczególności: 

 • specjalistom i pracownikom wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz firm doradczych, agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych,
 • osobom zajmującym kierownicze stanowiska w sektorze publicznym, 
 • absolwentom szkół wyższych pragnącym poznać lub poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz praktyki przeprowadzania audytów, 
 • wszystkim innym osobom, dla których zdobywanie wiedzy i umiejętności to ciągła  droga do doskonalenia siebie.

Program

blok i. Współczesne zarządzanie w jednostkach sektora publicznego – 40 godz.  

 • Kierunki zmian w zarządzaniu (2 godz.)  
 • Administracja publiczna (4 godz.) 
 • Kontrola wykonania zadań (2 godz.)  
 • Zarządzanie strategiczne (4 godz.)  
 • Analiza strategiczna  (4 godz.)  
 • Zarządzanie projektami (8 godz.)  
 • Zarządzanie ryzykiem (12 godz.) 
 • Zarządzanie finansami (4 godz.)  

blok ii. Finanse publiczne – 100 godz. 

 • Finanse publiczne (4 godz.)  
 • Dyscyplina finansów publicznych (4 godz.)  
 • Zamówienia publiczne (8 godz.)  
 • Rachunkowość budżetowa (16 godz.)  
 • Ustawa o rachunkowości (6 godz.)  
 • Kontrola ewidencji (8 godz.)  
 • Badanie sprawozdań finansowych (6 godz.)  
 • Audyt wewnętrzny zasady i standardy (12 godz.)  
 • Informacje o egzaminie na audytora wewnętrznego, metody audytu wewnętrznego, raportowanie wyników (4 godz.)  
 • Kontrola (12 godz.)  
 • Kontrola zarządcza (12 godz.)  
 • Audyt informatyczny (4 godz.)  
 • Kontrola pomocy publicznej (4 godz.)  

blok iii. Finansowanie jednostek sektora finansów publicznych – 30 godz.  

 • Fundusze Unii Europejskiej, nowa perspektywa (2 godz.)  
 • Audyt funduszy unijnych (8 godz.)  
 • Kontrola funduszy unijnych (4 godz.)  
 • Partnerstwo publiczno-prywatne (2 godz.)  
 • Gwarancje i poręczenia  Skarbu Państwa (2 godz.)  
 • Rynek kapitałowy (8 godz.)  
 • Bankowe źródła finansowania JSFP (4 godz.)  

Seminarium dyplomowe– 10 godz.  

Razem (180 godz.)  

Kierownik studiów

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
kierownik
Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Profesor SGH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Obecnie kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w SGH. Kierownik Rady Programowej Kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Członek Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse w SGH.

Członek Rady Programowej Oficyny Wydawniczej SGH. W przeszłości dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, dyrektor w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik projektów doradczych i szkoleniowych. Specjalność i zainteresowania badawcze: restrukturyzacja i pomoc publiczna podmiotów gospodarczych, systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, upadłość podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse i struktura kapitału przedsiębiorstw, odpowiedzialność i etyka menedżerów.

Wykładowcy

Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także przez ekspertów z Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, z Urzędu Zamówień Publicznych oraz ze Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.  

dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH

Doktor habilitowany w zakresie finansów, profesor w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły rewident, praktyk w zakresie controllingu kosztów, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, w tym m.in. zarządzania informacją kosztową zdobywała jako specjalista do spraw analiz i planowania kosztów, rachunkowości zarządczej, główny księgowy, ekspert ds. controllingu oraz audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami zdobywała biorąc udział w czternastu projektach. Sprawując różne funkcje nabyła umiejętności analitycznych i zarządczych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Doświadczenie dydaktyczne wynika z prowadzenia zajęć w zakresie rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, w tym seminarium dyplomowego, na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych Ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym, Ekonomii i prawa gospodarczego dla prokuratorów, Ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów, Zarządzania podmiotami leczniczymi oraz Audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Jako praktyk prowadzi szkolenia dla zarządzających podmiotami sektora finansów publicznych m.in. w zakresie rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania oraz wyceny świadczeń zdrowotnych, a także w zakresie wykorzystania innych narzędzi rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji zarządczych w jednostkach sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych w zakresie wykorzystania informacji kosztowej dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych, w tym książki pt. System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.  
dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH  

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkami finansowymi, w tym zwłaszcza z rynkiem instrumentów pochodnych oraz rynkiem kapitałowym, a także wyceną przedsiębiorstw.  

Autor, współautor lub redaktor naukowy ponad dwudziestu książek oraz kilkudziesięciu artykułów. Aktywny inwestor indywidualny.  
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH 

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.  

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. 
dr inż. Wiesław Karliński

Specjalista w zakresie metodyki oraz stosowania metod analitycznych w audycie i kontroli. Emerytowany wieloletni pracownik NIK, gdzie przez okres ostatnich 12 lat był wicedyrektorem departamentu odpowiedzialnego za metodykę oraz wsparcie informatyczno-analityczne kontroli.

W latach 2017-2019 ekspert UE w projektach dotyczących rozwoju instytucjonalnego w Najwyższych Organach Kontroli Albanii i Azerbajdżanu. W latach 2018-2020 członek zespołu przeprowadzającego roczny audyt finansowy OECD w Paryżu. Redaktor statystyczny 2-miesięcznika „Kontrola Państwowa”. Posiadane uprawnienia zawodowe i certyfikaty: aplikacja kontrolerska NIK; PRINCE2 – Foundation; ISO 9001 auditor. Doświadczenie zawodowe w zakresie: audytu i kontroli; zastosowania metod statystycznych (medycyna, psychologia, genetyka, audyt i kontrola); technik kontroli wspartych informatycznie (CAATs); funkcjonowania administracji publicznej; finansów i księgowości; zarządzania jakością.
dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH  

W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej oraz podatków w rachunkowości. Aktualnie prowadzi badania dotyczące wykorzystania modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej oraz rewizji finansowej.  

Ponadto uczestniczy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.     
dr Małgorzata Godlewska  

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek World Interdisciplinary Network for Institutional Research, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa czy Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. 

Specjalizuje się w ekonomicznej analizie prawa. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako audytor. Od 2012 roku prowadzi badania związane z wpływem instytucji formalnych i nieformalnych na konkurencyjność, przedsiębiorczość czy ład korporacyjny. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Wykłada na studiach wyższych i podyplomowych przedmioty takie jak m.in.: Prawo gospodarcze, Tax system in European Union, Zamówienia publiczne, Audyt funduszy unijnych czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe z tematyki zamówień publicznych, audytu funduszy unijnych czy PPP. Autorka ponad 30 publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych) z zakresu przedsiębiorczości, konkurencyjności, prawa gospodarczego, prawa podatkowego czy prawa finansowego.
dr Ewa Kosycarz    

Adiunkt w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych.  

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w SGH z przedmiotów: matematyka, finanse publiczne, finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, finansowanie świadczeniodawców w ochronie zdrowia oraz finanse. Jest również promotorem prac licencjackich  i magisterskich. W latach 2016- 2019 koordynator „Szkoły Giełdowej”, kursów prowadzonych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  
dr Mariusz Sagan  

Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i strategii miast oraz zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu strategii rozwoju miast, biznesu międzynarodowego, instytucjonalizmu oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach międzynarodowych z wysokimi współczynnikami cytowań, także z tzw. Listy Filadelfijskiej (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Chinese Management Studies). 

Autor, redaktor i współautor kilkunastu książek (np. Rozwój Polski Wschodniej, Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Management in International Business). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). W latach 2014–2016 członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Posiada liczne związki z praktyką gospodarczą i instytucjami publicznymi, dla których realizował ekspertyzy, szkolenia (m.in. dla Merów i wysokich urzędników ukraińskich, mołdawskich i mongolskich miast) oraz warsztaty. Współtwórca i wykonawca Strategii “Lublin 2020” oraz Lublin 2030. Inicjator programu Study in Lublin oraz ekosystemowego projektu Lubelska Wyżyna IT. Prezes Fundacji Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.  
Grzegorz Cenkier  

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szkolenia w  Santa Cruz University, Kalifornia w zakresie  SCO Unix i EDV Schule  w Edingen (Niemcy) w zakresie sieci komputerowych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie Zarządzania Audytem i Kontrolą Wewnętrzną.  

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w sektorze informatyki. Od ponad 10 lat gromadzi doświadczenia w obszarach: analizy ryzyka, audytu IT oraz zarządzania cyber i bezpieczeństwem informacji. Przez wiele lat pracował na Politechnice Warszawskiej i Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz instytucjach finansowych i międzynarodowych systemu ONZ. Realizował kilka projektów Unii Europejskiej, w tym CAPERS IST-1999-20733 – Key Action 2 – New Ways of Working and Electronic Commerce projects and activities.  Prowadził wiele prezentacji i szkoleń na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest członkiem Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz Zarządu Stowarzyszenia ISSA Polska. Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001, 27002 i 27006.  
Małgorzata Humel–Maciewiczak

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe Audytu i Kontroli Zarządczej w PAN, Studia Podyplomowe Akademii Kompetencji Menagera w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Studia Podyplomowe Oceny i Audytu Projektów w Szkole Głównej Handlowej.

W Najwyższej Izbie Kontroli pracuje od 1999 roku pokonując ścieżkę zawodową od starszego inspektora kontroli państwowej, wicedyrektora Departamentu, po radcę Prezesa NIK. Pełni funkcję członka Kolegium NIK do 7 września 2023 r. Uczestniczyła w pracach zespołu przeprowadzającego audyt Rady Europy. Koordynowała również wiele projektów w Najwyższej Izbie Kontroli, np.: Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym, Realizacja zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian czy System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie finansów publicznych oraz problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów.
Bartłomiej Nowak 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  Zawodowo – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie. Od stycznia 2019 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  

W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się prowadzeniem szerokiego spektrum spraw karnych począwszy od spraw kryminalnych aż po skomplikowane śledztwa gospodarcze. Ponadto, jako prokurator, bierze udział w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w tym dotyczących zagadnień pojawiających się w związku z postępowaniami karnymi. Prywatnie interesuje się historią starożytną, numizmatyką oraz historią sztuki.  
Katarzyna Pamuła-Wróbel  

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od X 2010 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK. Od 2015 r. była naczelnikiem Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym Departamencie, a od 2018 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu.  

W latach 2012-2014, jako przedstawiciel Polski brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. Od 2014 r. uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Państw Członkowskich ds. implementacji unijnej reformy prawa pomocy publicznej. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych, postępowań w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.  
Arkadiusz Pieniący  

Doświadczony audytor wewnętrzny, konsultant, manager i trener. Absolwent prawa, studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego w bankowości oraz licznych szkoleń i kursów m.in. z zakresu: zarządzania, finansów, zgodności, ryzyka, optymalizacji procesów. Obecnie jest zastępcą dyrektora Biura Obsługi Finansów w Kolegium Europejskim, odpowiedzialnym za kontroling.  

Jest wykładowcą audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych. Pracował, m.in. w: Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Telewizji Polskiej S.A., Fundacji Fundusz Współpracy, TK Telekom Sp. z o.o., Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz tego współpracował z różnymi podmiotami na zasadzie zewnętrznego konsultanta, czy audytora wewnętrznego – usługodawcy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audytowaniu działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Prowadził wiele szkoleń i był prelegentem na licznych konferencjach. Posiada kwalifikacje poparte międzynarodowymi i polskimi certyfikatami (certyfikat Audit  Quality  Assessment oraz zaświadczenie Ministerstwa Finansów o złożeniu państwowego egzaminu na audytora wewnętrznego). Oprócz audytu wewnętrznego specjalizuje się w: tworzeniu i wdrażaniu strategii organizacji, zarządzaniu strukturą organizacyjną, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów. Posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation, PRINCE2  Practitioner i MSP Foundation. Kierował portfelem projektów (PMO) w Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2005–2011 był członkiem zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (polski oddział globalnej organizacji The Institute of Internal  Auditors), a w latach 2008–2011 prezesem tego Stowarzyszenia. Brał udział w oficjalnym tłumaczeniu Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego.  
Zuzanna Świerc  

Asystent w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Kolegium Nauk o Zarządzaniu SGH. Wieloletni pracownik samorządowy i główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych. Wykładowca i trener w obszarze rachunkowości i finansów oraz kontroli i nadzoru publicznych podmiotów leczniczych.  

Autor współpracujący z redakcjami Finansów Publicznych oraz Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Portalu Budżetowego Wydawnictwa GOFIN.  
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia online będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Przed inauguracją oraz pierwszymi zajęciami każdorazowo organizowane jest próbne spotkanie! W tym celu sekretarz studiów informuje słuchaczy.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Studia są uruchamiane w obu semestrach: zimowym i letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowej studiów rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego. Zajęcia w ramach edycji letniej studiów rozpoczynają się w lutym danego roku, a kończą w styczniu roku następnego. 

Procedura rekrutacji przebiega w kilku etapach:

 • Założenie przez Kandydata/Kandydatki profilu w systemie
 • Uzupełnienie w systemie wymaganych dokumentów
 • Wniesienie opłaty (pierwsza rata lub całość czesnego)
 • Potwierdzenie opłaty przez sekretarza (Kandydat/Kandydatka otrzyma mail z potwierdzeniem)
 • Dostarczenie do sekretarza studiów  kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej
 • Potwierdzenie przez sekretarza dostarczenia kompletu dokumentów (Kandydat/Kandydatka otrzyma mail z potwierdzeniem)

Istnieje możliwość uruchomienia dedykowanej edycji studiów na zamówienie  jednostki organizacyjnej.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów oraz obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:00 lub 9:00–16:00.

Planowany harmonogram zjazdów – edycja 36.

I semestr 

 • 26–27 października 2024 r.
 • 9–10 listopada 2024 r.
 • 23–24 listopada 2024 r.
 • 7–8 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025
 • 25–26 stycznia 2025 r.
 • 22–23 lutego 2025 r.

II semestr

 • 8–9 marca 2025 r
 • 22–23 marca 2025 r.
 • 5–6 kwietnia 2025 r.
 • 10–11 maja 2025 r.
 • 24–25 maja 2025 r.
 • Egzaminy końcowe: 7–8 czerwca 2025 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2000 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Anna Kotlińska
tel.: +48 512 711 527
e-mail: akotli@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
e-mail: pawel.dec@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61A
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–15:00 lub 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6000 zł (możliwe raty).
   
Kierownik studiów

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
e-mail: pawel.dec@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anna Kotlińska
tel.: +48 512 711 527
e-mail: akotli@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe