Podyplomowe Studia Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego

Podyplomowe Studia Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego mają na celu omówienie problematyki gospodarowania finansami samorządowymi oraz ich podstaw prawnych i dostarczenie praktycznych narzędzi do ich rozwiązywania. 

Atuty kierunku
Wykres strzałka do góry

Rozwój kompetencji – podwyższenie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy w obszarze finansów samorządu terytorialnego

Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aktualny program – corocznie konsultowany z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wieloletni praktycy wraz z pracownikami naukowymi SGH tworzący kompetentne zespoły wykładowe

Dlaczego warto?

 • Zrealizowane efekty kształcenia pozwalają lepiej poznać podstawy prawne i problematykę zarządzania finansami i dają podstawy do racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
 • Zajęcia obejmują aktualne zagadnienia w takich obszarach, jak podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego, zarządzanie finansami samorządu terytorialnego, teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, przygotowanie i ocena efektywności projektów unijnych czy inne bieżące problemy finansów samorządowych.
 • Na bazie wiedzy i umiejętności kadry złożonej z pracowników wyższych uczelni oraz praktyków samorządowych prowadzone są także zajęcia warsztatowe np. z wieloletniego planowania finansowego, oceny projektów czy tworzenia programów inwestycyjnych.
 • Nasze studia są pozytywnie oceniane przez uczestników wszystkich trzech dotąd przeprowadzonych edycji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego będą odpowiednie dla osób, które chcą doskonalić swoja wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów samorządowych, w szczególności dla: 

 • osób zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, osób zarządzających powiatami i województwami samorządowymi),
 • skarbników i pracowników wydziałów i referatów finansowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • radnych gmin, powiatów i sejmików, w szczególności przewodniczących organów stanowiących oraz członków komisji budżetowych, finansowych, inwestycyjnych czy społecznych,
 • kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowych firm świadczących usługi komunalne i społeczne,
 • pracowników administracji rządowej współpracujących z JST i zajmujących się problematyką samorządową,
 • pracowników     innych instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wszystkich osób zainteresowanych sprawami lokalnymi, chcących poznać zasady i mechanizmy funkcjonowania i finansowania samorządów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Program

PROGRAM EDycji 4.

blok i. PODSTAWY PRAWNE FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 • Wykład Inauguracyjny – 1 godz.
 • Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów  publicznych – 4 godz.
 • Podstawy techniki legislacyjnej – 4 godz.
 • Prawo budżetowe samorządu terytorialnego – 8 godz.
 • Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce – 6 godz.
 • Rachunkowości budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa – 14 godz.
 • Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST – 4 godz.
 • Wybrane problemy pomocy publicznej – 4 godz.
 • Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt – 4 godz.
 • Dyscyplina finansów publicznych w praktyce – 4 godz.
 • Prawne ograniczenia zadłużania się oraz postępowanie naprawcze w JST – 6 godz.
 • Mienie komunalne i dochody z jego tytułu – 3 godz.

blok ii. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ 

 • Kierowanie ludźmi w zespole – 8 gdz.
 • Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu – 4 godz.

blok iii. BUDżET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JST W PRAKTYCE 

 • Przygotowanie uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce – 8 godz.
 • Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce – 4 godz.
 • Budżet zadaniowy – 4 godz.
 • Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących – usługi publiczne – 4  godz.
 • Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego – aspekt finansowy i rozwojowy – 6 godz.

blok iv. FINAnSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH 

 • Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządowych – 6 godz.
 • Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce – warsztaty – 12 godz.
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztaty – 4 godz.
 • Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacji dokumentacji przetargowej i księgowej – 4 godz.

blok v. ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 • Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego – 6 godz.
 • Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST – 4 godz.
 • Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu – warsztaty – 10 godz.
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny – warsztaty – 10 godz.
 • Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST – 3 godz.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa komunalnego – 3 godz.
 • Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka – 5 godz.

blok vi. WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH 

 • Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego – 4 godz.
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami i instytucjami finansowymi – 4 godz.
 • Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności samorządu terytorialnego – 4 godz.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego – 4 godz.

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

 • Seminarium dyplomowe – 5 godz.

Razem: 188 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Sierak
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Praktyk samorządowy, doradca jednostek samorządu terytorialnego, autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Ekspert współpracujący z ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, Związkiem Miast Polskich.

Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Wykładowca kilku wyższych uczelni, autor ponad stu publikacji naukowych. Specjalizuje się w problematyce finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzaniu strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wykładowcy

prof. dr hab. Jacek Szlachta
dr hab. Zbigniew Grzymała
dr hab. Jacek Sierak
dr hab. Andrzej Gałązka
dr hab. Agnieszka Alińska,
dr hab. Ewa Hellich
dr hab. Marcin Kawiński
dr Mirosław Czekaj
dr Dariusz Korpetta
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
dr Czesława Rudzka-Lorentz
dr Rafał Cieślak
dr Michał Bitner
dr Arkadiusz Babuczuk
prof. dr hab. Beata Filipiak
dr Zdzisław Modzelewski
dr hab. Alicja Sekuła
dr Wojciech Misiąg
dr hab. Marek Dylewski
mgr Agnieszka Majer
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5490 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach.

W przypadku płatności w ratach:

 • 1 rata wynosi 3000 zł i powinna być uiszczona do 15 października 2022 roku,
 • 2 rata wynosi 2490 zł i powinna być uiszczona do 31 stycznia 2023 roku.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Wiktor Bołkunow
tel.: +48 501 642 801
e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Jacek Sierak
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego 
Sekretariat Katedry: tel.: +48 22 564 93 02

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 5490 zł (możliwe raty).
Jacek Sierak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Jacek Sierak
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: jsiera@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Wiktor Bołkunow
tel.: +48 501 642 801
e-mail: wbolk@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA