Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi

Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi zapoznają słuchaczy z metodami pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz przekazują praktyczne umiejętności kalkulacji potrzeb, wnioskowania i efektywnego administrowania funduszami. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Doświadczona kadra – to praktycy zajmujący się konsultingiem lub zarządzaniem środkami unijnymi

Książka i hierarchia ikona

Kompleksowa wiedza – bardzo rozległy obszar wiedzy skumulowany w programie studiów

Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aktualny program – dostosowany do bieżącej perspektywy finansowania na lata 2021-2027

Dlaczego warto?

 • Studia pozwolą na zrozumienie zasad i procedur we wnioskowaniu i przyznawaniu funduszy unijnych, a następnie zarządzaniu nimi, jak również pomogą w wykształceniu konkretnych umiejętności nadających się do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne czy też administrowania funduszami unijnymi.
 • Doświadczona i kompetentna kadra z jednej strony i aktualny program oparty na bieżącej perspektywie finansowania na lata 2021–27 gwarantują wysoki poziom użyteczności zajęć.
 • Studia te to również bezcenna okazja do spotkania nowych ludzi i wymianę myśli, doświadczeń i problemów, a także wspólne omawianie projektów i udział w ćwiczeniach i warsztatach.
 • Efektem studiów będzie dopływ świeżych pomysłów i nowych rozwiązań, a także otwartość, chęć spotkania z czymś nowym i zmierzenia się z trudnościami. 

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi skierowane są do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, a także do osób indywidualnych i osób bezrobotnych,  w szczególności dla:

 • osób zajmujących się konsultingiem w zakresie pozyskania i wykorzystania środków z UE,
 • osób odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
 • osób odpowiedzialnych za operacyjne zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków UE,
 • osób pragnących wykształcić umiejętność efektywnego zarządzania środkami pomocowymi dostępnymi w ramach polityki spójności.

Program

blok I. Polska a polityki rozwojowe UE – programowanie rozwoju – aktywne wdrażanie polityki spójności (30 godz.) 

 • Wykład organizacyjny i inauguracyjny (2 godz.) 
 • Polityka spójności – doświadczenia i realizacja w przyszłości (14 godz.) 
 • Fundusze unijne dla obszarów wiejskich (14 godz.) 

blok II. Perspektywy wykorzystania funduszy unijnych w ramach Wieloletnie ramy finansowe 2021–2027 (30 godz.) 

 • Priorytety polityki spójności na lata 2021–2027 (10 godz.) 
 • Nowe instrumenty finansowe i podział środków – w tym interwencja realizowana poza polityką spójności (10 godz.) 
 • Pozycja Polski i nowe zasady finansowania na lata 2021–2027 (10 godz.) 

blok III. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych (90 godz.) 

 • Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi (14 godz.) 
 • Warunki i zasady udzielania pomocy publicznej (14 godz.) 
 • Aplikowanie o środki z EFS (projekty „miękkie”) (28 godz.) 
 • Analiza kosztów/korzyści. Przygotowanie studium wykonalności w projekcie unijnym (14 godz.) 
 • Zasady przygotowania biznesplanu w projektach unijnych (20 godz.) 

blok IV. Administrowanie projektami unijnymi (promocja, zamówienia publiczne, monitoring i ewaluacja, rozliczanie, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości) (40 godz.) 

 • Informacja i promocja w ramach projektu finansowanego ze środków UE (4 godz.) 
 • Zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE (8 godz.) 
 • Zasady księgowania wydatków związanych z przyznaną pomocą z uwzględnieniem wszystkich podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działań finansowanych z funduszy UE, w tym przygotowanie wniosku o płatność. Rozliczanie projektu. (14 godz.) 
 • Monitoring i ewaluacja programów i projektów (4 godz.) 
 • Trwałość i kontrola w projektach i programach finansowanych z funduszy UE (4 godz.) 
 • Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE (6 godz.) 

blok V. Seminarium dyplomowe i egzaminy (2 godz.) 

 • Konsultacje prac dyplomowych, egzamin połówkowy i końcowy (2 godz.) 

Razem: 192 godz.  

Kierownik studiów

dr Mikołaj Szadkowski
Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza, Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Ekspert w zakresie finansów, rachunkowości i polityki pieniężnej. Jego badania koncentrują się głównie na zagadnieniach gospodarki finansowej banków centralnych. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku centralnego”. W 2018 roku otrzymał nagrodę Rektora Szkoły Głównej Handlowej za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse.

Wykładowcy

prof. dr hab. Jacek Szlachta  

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Kolegium Ekonomiczno–Społecznym. W latach 90. XX wieku związany z europejską polityka spójności jako wicedyrektor, a następnie dyrektor departamentu polityki regionalnej i funduszy Phare, kolejno w Centralnym Urzędzie Planowania, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Gospodarki. Współautor dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby Unii Europejskiej, takich jak Podstawy Wsparcia Wspólnoty czy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

Ekspert prac nad dwoma średniookresowymi Strategiami Rozwoju Kraju do roku 2015 i 2020 oraz KPZK 2030. Wiodący ekspert kilku raportów ministerstwa właściwego w sprawach rozwoju regionalnego na temat konsekwencji członkostwa Polski w UE. Członek Zespołu Negocjacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 oraz Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020. W latach 2010–2014 doradca Danuty Hübner w Komitecie Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Speaker w trakcie kilku przesłuchań w Parlamencie Europejskim. Wiodący ekspert strategii i programów regionalnych, między innymi w województwach: opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko–mazurskim, uczestnik prac programowych w kilku innych województwach, wiodący ekspert prac nad pierwszą Strategią Polski Wschodniej, Strategią Polski Zachodniej i Strategią Polski Południowej. Autor ponad 400 publikacji poświęconych różnym aspektom europejskiej polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej w Polsce i UE. Ekspert OECD, między innymi w pracach nad raportami dotyczącymi „Regional Review. Poland”. W latach 2011–2014 uczestnik projektu badawczego programu ESPON UE „European Territory 2050”. Lider dwóch projektów NCN, poświęconych między innymi wrażliwości regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Zaangażowany w prace służące wypracowaniu nowej europejskiej polityki spójności po roku 2020.
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH  

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.

Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries), ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury, doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja). 
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013–2016 kanclerz SGH, w latach 2006–2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
dr Paulina Legutko–Kobus 

Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej (w Zakładzie Polityki Regionalnej i Lokalnej) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2015 r. sekretarz naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe (programowanie rozwoju, partycypacja społeczna, rozwój zrównoważony) łączy z praktyką jako trener prowadzący szkolenia dla JST i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne (szczególnie na poziomie lokalnym). 

Ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych: European and Macroregional Territorial Monitoring Tool (2018–2020), MPA 44 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców (2017–2019), wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko–przemysłu (EcoMentor) (2018), CLIMCITIES CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES (2017), wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016–2020 (2015), wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016–2020 (2016), DoM – Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa dla społeczności lokalnych (2013–2015). 
dr Marcin Wajda 

Adiunkt w Kolegium Ekonomiczno–Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał w 2014 r. stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Regulacja w warunkach konkurencji niedoskonałej na przykładzie sektora bankowego w Polsce w latach 1989–2004”. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansów publicznych, w szczególności koordynacji polityk fiskalnych w Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego oraz polityki spójności Unii Europejskiej. Wykładowca z mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów publicznych.

Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie. Jako “Exchange teacher” prowadził zajęcie z makroekonomii i finansów publicznych na University of Liechtenstein, University of Zagreb oraz St Petersburg University. Od 2007 r. pracuje w samorządzie województwa. Aktualnie Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Odpowiada m.in. za zarządzanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Członek zespołu redakcyjnego periodyku naukowego „Mazowsze Studia Regionalne”. Członek Zarządu ECRN (European Chemical Regions Network). 
Ingrid Szrajer  

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA). Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo–doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014–2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014–2020.

Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa Infor, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. 
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 34. edycję jest zakończona.

Rejestracja na 35. edycję rozpocznie się 1 czerwca 2023 r.  i będzie trwała do 30 września 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestr

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH lub wykładowców zewnętrznych pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 17.10–20.40 i soboty 8.30–16.00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3000 zł – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW
mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska
e-mail: mwojak@sgh.waw.pl
tel.: +48 500 115 632

Kierownik studiów
dr Mikołaj Szadkowski
e-mail: mszadko@sgh.waw.pl
tel.: +48 882 005 266

adres do korespondencji
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8 bud. M, pok. 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w piątki 17:10–20:40 i soboty 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Mikołaj Szadkowski
e-mail: mszadko@sgh.waw.pl
tel.: +48 882 005 266

Sekretarz studiów

mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska
e-mail: mwojak@sgh.waw.pl
tel.: +48 500 115 632

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA