Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym

Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym oferują przekrojowe spojrzenie na zarządzanie bankiem spółdzielczym we współczesnych realiach gospodarczych w partnerstwie z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

Atuty kierunku
Lupa i wykres ikona

Przekrojowe spojrzenie – zarządzanie sektorem bankowym z naciskiem na specyfikę banków spółdzielczych 

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – doświadczeni wykładowcy-praktycy mający bogate doświadczenie w bankowości

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – ujęcie problematyki zarówno od strony finansowej, organizacyjnej, jak i prawnej

Dlaczego warto?

 • Wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym pozwala na istotne wzmocnienie kompetencji zawodowych i daje duże możliwości na rynku pracy nie tylko wśród instytucji podlegających ścisłym wymogom regulacyjnych, ale także tych, dla których zarządzanie ryzykiem jest jednym z priorytetów.
 • Bogaty program studiów zapewniający kompleksowe ujęcie problematyki zarówno od strony finansowej, organizacyjnej, jak i prawnej.
 • Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków w formule hybrydowej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym polecane są szczególnie dla:

 • kadry zarządzającej,
 • rezerwowej kadry kierowniczej.

Rekomendacje

„Tutaj (…), aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił”. Ten cytat z „Alicji w Krainie Czarów. Po drugiej Stronie Lustra” bardzo dobrze oddaje dynamicznie zmieniającą się sytuację sektora bankowego. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wystarczy tylko biec. Trzeba wiedzieć w jakim kierunku i jak rozłożyć siły, aby osiągnąć sukces. W biznesie, aby osiągnąć sukces, trzeba nieustannie troszczyć się o swój rozwój zawodowy, w tym inwestować w budowanie wiedzy i umiejętności na różnych etapach kariery (lifelong learning). Kadrę banków spółdzielczych mogą w tym wesprzeć studia podyplomowe specjalnie przygotowane na SGH we współpracy z KZBS. Ich atutem są nie tylko atrakcyjny program oraz doświadczeni i wyśmienici wykładowcy, ale także formuła mieszana (hybrydowa), która daje możliwość uczestnictwa niezależnie od odległości od kampusu.

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Kierownik studiów

Program

blok i. Ramy prawne i otoczenie banków (30 godz.)

 • Podstawy prawne i etyczne działalności banków spółdzielczych (8 godz.)
 • Rola Spółdzielczych Systemów Ochrony (SSO) i banków zrzeszających (8 godz.)
 • Transformacja cyfrowa bankowości (4 godz.)
 • Wpływ sytuacji gospodarczej na działalność banków (3 godz.)
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce i w UE (3 godz.)
 • Spółdzielczość bankowa w Europie (4 godz.)

blok ii. Zarządzanie obszarem finansowym (62 godz.)

 • Sprawozdania finansowe banku i ich analiza (8 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza i controlling (metoda wyceny transferu -wewnętrzna cena pieniądza,  rachunek kosztów, kalkulacja kosztów produktów, ocena efektywności relacji z klientami) (12 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem (wymogi regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem; ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, w tym cyber-ryzyko; inne rodzaje ryzyka; ryzyko wg II filara regulacji kapitałowych) (36 godz.)
 • Restrukturyzacja instytucji finansowych, w tym fuzje i przejęcia. (6 godz.)

blok III. Zarządzanie obszarem niefinansowym (62 godz.)

 • Wymogi stawiane organom banku (w tym fit& proper, system kontroli wewnętrznej) (6 godz.)
 • Przewodzenie zmianie (leadership) (8 godz.)
 • Budowa strategii (8 godz.)
 • Zarządzanie projektami (16 godz.)
 • Zarządzanie kadrami. Optymalizacja zasobów (8 godz.)
 • Zarządzanie wizerunkiem i relacjami z otoczeniem (8 godz.)
 • Techniki negocjacyjne (8 godz.)

blok iv. Seminaria projektowe (praca projektowa zespołowa i indywidualny projekt końcowy) (10 godz.)

blok v. Wykłady „na zaproszenie” (6 godz.)

Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). W SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 180 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.

Wykładowcy

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). W SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus. Autorka ponad 180 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, oraz edukację finansową.
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH 

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania SGH, pełnomocnik rektora ds. strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 25 lat zajmuje się problematyką zarządzania w różnych typach organizacji. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym – analizie, planowaniu, wdrażaniu i kontroli strategicznej.

Jego dorobek naukowy to ponad 50 publikacji wydanych zarówno w Polsce, jak i w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi szeroką aktywność dydaktyczną, realizowaną na różnych typach studiów: magisterskich, podyplomowych, typu MBA, w szerokim obszarze tematycznym. W swoim dorobku ma dedykowane zajęcia z zakresu zarządzania zarówno dla przedstawicieli organizacji biznesowych (m.in. CIBA VISION), jak również dla samorządowców (Urząd Miasta Bełchatów), nauczycieli (organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej) i organizacji non-profit (projekty edukacyjne UE w ramach programów EQUAL, Leonardo da Vinci). Najważniejsze projekty eksperckie: Tworzenie strategii rozwoju metodą partycypacyjną dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska; PEKAES S.A., ADAMED, CerColor.
dr Łukasz Kurowski  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem. W 2019 r. zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Jego praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową zwyciężyła w konkursie Rektora SGH na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Od 2016 r. jest pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się praktycznymi zagadnieniami z zakresu polityki makroostrożnościowej. Od 2020 r. jest zaangażowany w promowanie tematyki edukacji finansowej w sieci za pośrednictwem własnego kanału YouTube. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, bankowość międzynarodową, politykę pieniężną, bankowość spółdzielczą oraz rolę edukacji finansowej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Współautor wielu artykułów dotyczących polityk pieniężnej i makroostrożnościowej. Jeden z artykułów został wyróżniony w konkursie ESRB pt. 2018 Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk.
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.

Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ok. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.
dr Agnieszka K. Nowak   

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowy prof. Barbary Gruszki (2002). Już w czasie studiów podjęła pracę w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Bankowości jako asystent – stażysta. W latach 1995–2006 – pracownik Katedry Bankowości, w latach 2007–2013 – adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, od maja 2013 r. – w Katedrze Finansów.

Łączy teorię z praktyką. Odbyła liczne szkolenia i staże, zarówno polskie jak i zagraniczne. Od 1994 r. pracuje w instytucjach finansowych, (jako ekspert ds. ryzyka finansowego) oraz członek rady nadzorczej biura maklerskiego. Współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości. Autorka publikacji z zakresu: rachunku efektywności, kontrolingu, ryzyka w instytucjach finansowych oraz edukacji i świadomości finansowej.
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Między innymi. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa–Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy, Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania.

Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi , pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi następujących książek: „ Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „.Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „ Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowe”, „ Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw”, „ Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”, „ Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”, „ Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”, „ Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”. Jest również współautorem podręczników do szkół ponadgimnazjalnych: „Przedsiębiorczości bez tajemnic” oraz „Ekonomia bez tajemnic”. Był współtwórcą podstawy programowej z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce do liceum. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni.
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH  

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na nowym kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w SGH. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH-WUM MBA).

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Scrum PSM), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem.
Artur Adamczyk

Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Związany z Bankiem od 2007 roku zarządzając kolejno obszarem ryzyka finansowego, a następnie obszarem ryzyka finansowego i operacyjnego. W Zarządzie Banku BPS od lipca 2014 r., początkowo na stanowisku Wiceprezesa nadzorującego pion finansów i ryzyka, a od października 2019 r. Prezes Zarządu odpowiedzialny za pion zarządzania bankiem i bankowości spółdzielczej.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Członek Rady Związku Banków Polskich. Wcześniej związany z Invest-Bankiem i PolCardem.
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w kadencji 2016–2020. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne (Wyd. UG, 2015), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (ODDK, 2007), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r. (Assemby, 2009), Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (ODDK, 2009).

Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, wydawanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (2010–2015). Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich. W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców w kategorii nauk humanistycznych za: badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw.
dr Sławomir  Czopur

Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości bankowej. Od ponad 30 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej.

Początkowo jako specjalista, następnie główny księgowi i członek zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Od 2013 roku jako ekspert Banku Polskiej Spółdzielczości uczestniczył w pracach ministerialnych i komisjach sejmowych nad projektami ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie bankowości spółdzielczej. Współorganizator systemu ochrony w Zrzeszeniu BPS. Od 2016 roku Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Doktor nauk ekonomicznych - Autor i współautor publikacji w zakresie kapitałów finansowych banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w sektorze bankowości spółdzielczej.
Ewelina Ignaczak 

Absolwentka wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji w SGB-Banku SA. Od blisko 20 lat tworzy i realizuje strategie marketingowe. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze bankowym zdobywała doświadczenie w branży jubilerskiej i rozrywkowej. Jej dwie kampanie reklamowe, zrealizowane dla jednego z największych banków otrzymały nagrody Effie – za najwyższą efektywność.

W SGB-Banku SA odpowiada za strategię, komunikację i zarządzenie wizerunkiem marki banku i zrzeszenia SGB. Ze swoim zespołem zrealizowała pierwsze kampanie reklamowe płatności mobilnych i aplikacji mobilnej SGB Mobile, które przyczyniły się do zmiany w postrzeganiu Banków Spółdzielczych SGB. Jest miłośniczką prostego języka i zrozumiałej komunikacji. Z powodzeniem wdraża ze swoim zespołem program „Się rozumie”, którego celem jest uproszczenie skomplikowanego bankowego języka oraz przekazywanie informacji w sposób jasny i zrozumiały. Jak sama twierdzi znajomość i zrozumienie są podstawą zaufania, a tylko dzięki nim można nawiązywać i rozwijać relacje. Z każdym otoczeniem.
Anna Jaszczak 

Absolwentka psychologii (klinicznej i społecznej) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany coach, absolwentka The Strategic Leadership Academy, ICAN Institute. 20 lat doświadczenia w sektorze bankowym. Od kilkunastu lat zawodowo związana z obszarem HR, w którym szczególnie pasjonują ją działania związanie z funkcją HR Business Partnera ze względu na szerokie możliwości i praktykę w różnych obszarach HR, zarządzanie ludźmi i zmianą, reorganizacja, motywacja i rozwój.

Po latach pracy w bankowości komercyjnej, postanowiła poznać Bankowość Spółdzielczą, która jest w bardzo ciekawym momencie zmiany. Od 2019 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Kadr i Administracji, gdzie łączy rozwój i optymalizacje.
dr Łukasz Kister

Ekspert [cyber]bezpieczeństwa. Ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów [cyber]bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie. Jedyny w Polsce biegły sądowy w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem (2020) oraz bezpieczeństwem informacji (2010) przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Certyfikowany wdrożeniowiec oraz audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i ciągłością działania (ISO 22301), cybersecurity risk manager (ISO 31000 / 27005), incident response manager (ISO 27035), pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie (2012). Rozprawa dotycząca znaczenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, z nagrodą European Association for Security za najlepszą pracę doktorską w zakresie praktycznego wykorzystania badań naukowych. Absolwent programu „Executive MBA” we Francuskim Instytucie Zarządzania (2020), z wyróżnieniem „Idea to Market” za projekt „Cybersecurity4Small”.
mec.  Katarzyna Marczyńska 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od 2002 roku – radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca wyższych uczelni i szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami). Członek kapituły godła: ”Teraz Polska” i „Solidna Firma” w zakresie etycznego działania w biznesie i przestrzegania praw konsumentów. Laureatka nagrody specjalnej „Alicja 2002” za osiągnięcia wywierające korzystny wpływ na życie społeczeństwa
dr Maciej Meder 

Dyrektor Zarządzający w warszawskim biurze zeb/. Od 14 lat związany z zeb/ – firmą konsultingową specjalizującej się w doradztwie dla instytucji finansowych. Był w zespole zakładającym i tworzącym od podstaw warszawskie biuro w 2000 roku. Od 2006 roku odpowiedzialny za rozwijanie działalności zeb/ w Polsce oraz na Ukrainie, obecnie zarządza polskim biurem zeb/.

Zrealizował projekty dla grup bankowych o zasięgu europejskim, jak i wiodących instytucji finansowych na rynkach lokalnych z zakresu strategii, zarządzania finansowego, ryzyka oraz IT. Zarządzał dużymi programami oraz projektami w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej.Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy), uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.
Mirosław Skiba 

Prezes SGB-Banku SA (zrzeszającego 192 Banki Spółdzielcze) od września 2018 roku. Manager, który zmienił technologiczne oblicze Banków Spółdzielczych SGB, wprowadzając je na szybką ścieżkę digitalizacji i mobilności. Sprawny i skuteczny, umiejętnie połączył 160-letnią tradycję bankowości spółdzielczej z nowoczesnością, wzbogacając bezpośrednie relacje z klientami o relacje online i przeprowadzając długo oczekiwany proces informatyzacji liczącej 192 podmioty Grupy SGB. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Swiss Finance Institute w Zurychu.

Od 1992 r. pracował w Banku Zachodnim WBK S.A. Od 2002 roku był szefem – Makroregionu Poznań, a od 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu BZ WBK S.A. W Spółdzielczej Grupie Bankowej odnalazł swoją nową pasję – pokonywania przeszkód, które od lat wydawały się nie do pokonania.
mec. Katarzyna Seweryniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, obecnie [senior legal counsel] w jednym z wiodących banków w Polsce - BNP Paribas Bank Polska SA, należącym do globalnej grupy BNP Paribas. Wcześniej za-ca Dyrektora Departamentu Licencji Bankowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Zawodowo zajmuje się poszukiwaniem modelu regulacji, zgodnego z behawioralnymi trendami Law & Economics.

Michał Wilk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. W trakcie studiów współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych na SGH oraz Katedrą Bankowości koordynując prace Studenckiego Koła Naukowego Bankowości. Od początku pracy zawodowej związany z bankowością spółdzielczą. W latach 2006–2007 roku pracował w Departamencie Rynków Finansowych oraz Audytu Wewnętrznego w Mazowieckim Banku Regionalnym, w latach 2007–2010 był kierownikiem Zespołu Analiz w Banku Polskiej Spółdzielczości.

W latach 2007–2016 pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za nadzór nad bankami spółdzielczymi oraz prace na poziomie unijnym (EBA – European Banking Authority) oraz ministerialnym związane z wprowadzeniem zmian do Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, implementujących zapisy Dyrektywy CRD 2 oraz dostosowujących sektor BS do zapisów Rozporządzenia CRR. Od 2016 r. pracuje w Systemie Ochrony. W latach 2016–2018 był Dyrektorem Departamentu Analiz i Wsparcia oraz pełnomocnikiem Zarządu w IPS–SGB. Od 2018 r. jest Dyrektorem Departamentu Pomocy i Restrukturyzacji w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W pracy odpowiada za obszar wewnętrznych planów naprawy banków oraz udzielanych pomocy finansowych związanych z restrukturyzacją lub łączeniem się banków w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. Uczestnik grup roboczych przy EACB – European Association of Cooperative Banks.Prywatnie pasjonat m.in. rozwoju bankowości spółdzielczej w Europie

Opinie o studiach

Agata Białobrzeska
absolwentka 1. edycji
Agnieszka Gałązka
absolwentka 1. edycji
Marcin Krejszeff
absolwent 1. edycji
Grzegorz Michalewski
absolwent 1. edycji
Kamila Lichtoń
absolwentka 2. edycji
Marcin Płotczyk
absolwent 2. edycji
Sylwia Zakrzewska-Anucińska
absolwentka 2. edycji
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem 4 bloki tematyczne (ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko ubezpieczeniowe),
 • uczestnictwo w seminarium oraz napisanie pracy końcowej,
 • oraz obrona pracy końcowej obejmujących swoją tematyką zakres merytoryczny studiów (egzamin końcowy).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu (12 zjazdów), w soboty i niedziele w godzinach 8:30/10.00 –17:00.

Wstępny harmonogram zjazdów dla 3. edycji:

 • 14–15 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 16–17 grudnia 2023 r. (zajęcia online)
 • 13–14 stycznia 2024 r. (zajęcia online)
 • 02–03 lutego 2024 r. (zajęcia online)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.

 • Firmy i jednostki sektora finansów publicznych – wpłata jednorazowa.
 • Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach: 4500 zł oraz 3500 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

KIEROWNIK STUDIÓW
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa

ORGANIZATOR STUDIÓW
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:30–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
Partner
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe