Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli

Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli są odpowiedzią na zapowiadane zastąpienie dotychczasowego przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” nowym „Biznes i zarządzanie”.

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

Renomowana kadra – profesorowie i adiunkci z bogatym doświadczeniem w praktyce gospodarczej

Okładka książki ikona

Rzetelna i aktualna wiedza – na temat zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansowania

Dodatkowe pieniądze ikona

Atrakcyjna cena – dzięki wsparciu NBP całkowity koszt studiów to 750 zł za trzy semestry

Dlaczego warto?

 • Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli są odpowiedzią na zapowiadane zastąpienie dotychczasowego przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” nowym – „Biznes i zarządzanie”. Studia są kontynuacją wcześniejszych Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli.
 • Niniejsze studia (założenia/program) są tak skonstruowane, aby zapewnić realizację dotychczasowych wymogów odniesionych do „Podstaw przedsiębiorczości” oraz nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.
 • Opłata z 3-semestralne Studia wynosi tylko 750 zł.

Czy dla mnie?

Studia skierowane są do nauczycieli.

Rekomendacje

Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli oferują unikatowy program odniesiony do praktycznych aspektów prowadzenia biznesu, wsparty rzetelną i profesjonalną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania. Wykładowcami na Studiach są osoby posiadające bogate doświadczenie w roli wykładowców i jednocześnie w praktyce gospodarczej, w tym w pracach w zarządach i radach nadzorczych na szeroko rozumianym rynku finansowym oraz w prowadzeniu własnego biznesu. Program Studiów jest wielowątkowy i obejmuje m.in. aspekty instytucjonalne, prawne, podatkowe i finansowe prowadzenia biznesu. Opłata za całe Studia wynosi tylko 750 zł.

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Kierownik studiów

Program

BLOK I: BIZNES I JEGO OTOCZENIE

 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego – 12 godz.
 • System podatkowy –12 godz.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach finansowych – 16 godz.
 • Konsument na rynkach finansowych – 16 godz.
 • Ubezpieczenia w działalności przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa – 10 godz.

BLOK II: TWORZENIE BIZNESU

 • Tworzenie przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Tworzenie i finansowanie startupów – 4 godz.
 • Biznes plan – 8 godz.
 • Prawne podstawy zatrudniania pracowników – 10 godz.

BLOK III: ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem – 16 godz.
 • Modele zarządzania przedsiębiorstwem – 8 godz.
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie – 8 godz.
 • Elektroniczne kanały działalności przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – 8 godz.
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne w przedsiębiorstwie – 4 godz.
 • Zrównoważony i odpowiedzialny biznes – ESG w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – 4 godz.
 • Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 4 godz.

BLOK IV: FINANSOWANIE BIZNESU

 • Źródła finansowania przedsiębiorsta – 16 godz.
 • Sprawozdawczość i analiza finasowa przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – 8 godz.
 • Ocena projektów inwestycyjnych – 8 godz.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw – 8 godz.

BLOK V: METODYKA NAUCZANIA BIZNESU

 • Seminarium – metoda nauczania – 50 godz.
 • Metodyka edukacji biznesu – 30 godz.

BLOK VI: PRAKTYKA ZAWODOWA

 • Praktyka zawodowa – 60 godz.
   

Ogółem liczba godzin – 360

Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
dyrektor
kierownik
Instytut Bankowości
Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego

Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Korespondent PAN. Posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pełnienia funkcji m.in. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Członka Komisji Nadzoru Bankowego, Członka Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członka International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym oraz Członka Economic and Financial Committee przy Radzie UE.

Wykładowcy

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Członek Korespondent PAN, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów dla Prawników oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1997 r., doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesorski w 2004 r. W dorobku naukowym i popularno–naukowym posiada ponad 450 publikacji.

Od lat łączy pracę naukową z zaangażowaniem w praktykę. Była m.in. Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000–2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007–2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008–2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008–2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009–2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009–2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009–2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013–2015), Przewodniczącą/Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014–2016), Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016–2017), Przewodniczącą Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016–2017).

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę naukową i dydaktyczną związał ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (wcześniej SGPiS). Wieloletni Kierownik Katedry Bankowości, Dyrektor Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w licznych gremiach naukowych m.in. jako Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Francji. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu finansów, bankowości i metod ilościowych. Od lat łączy pracę naukowo–dydaktyczną z zaangażowaniem w praktykę gospodarczą, m.in. poprzez udział w pracach rad nadzorczych, w tym w BFG, BGK, PZU AM SA czy NFI. 
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme – Lehigh University w USA oraz The European Money and Finance Forum (SUERF).

Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance w Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Posiada doświadczenie rynkowe jako członek Rady Nadzorczej Banku BPH oraz Banku Ochrony Środowiska, a także był zarządzającym ds. ryzyka w zagranicznym domie maklerskim. Pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska. W pracy naukowo–badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji znaczenia banków jako pośredników finansowych. Jest autorem ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych i opracowań eksperckich na temat ekonomii i finansów, w tym dwóch monografii. Stały prelegent wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

prof. dr hab. Maciej S. Wiatr

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1985 r. stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego. Odbył ponadto szereg staży zagranicznych m.in. w Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu, Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu.

Ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A. Autor 56 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, przede wszystkim z zakresu bankowości korporacyjnej, działalności kredytowej banków i oceny projektów inwestycyjnych. 
dr hab. Dominik Jan Gajewski, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SGH. Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP) SGH i kierownik Studiów Podyplomowych Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (od 2017 roku delegowany do orzekania w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze RP w latach 2014–2016, w 2016 powołany do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Absolwent Uniwersytetu Central Lancashire w Wielkiej Brytanii, stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X). Adwokat i radca prawny w latach 2002–2016. Autor ponad 190 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysoko zaawansowanej inżynierii podatkowej. 
dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.  Od 1997 r. pracownik naukowo-dydaktyczny początkowo w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a od 1999 r. Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w maju 2000 r., natomiast doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii w grudniu 2008 r. Stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH w Warszawie na podstawie uchwały Senatu SGH z 25 lutego 2009 r. 

W latach 1997–2010 pracownik wielu niepublicznych uczelni wyższych a od 2001 roku do chwili obecnej także PWSZ w Płocku. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach licencjackich i magisterskich, jak również na studiach III stopnia oraz podyplomowych. Była pracownikiem Ministerstwa Finansów, doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecnie jest egzaminatorem w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (drugą kadencję) oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PECSA. Autorka wielu publikacji naukowych i nagród Rektora SGH. Zainteresowania pozanaukowe koncentrują się wokół turystyki i sportu a szczególnie wspinaczki lodowcowej i golfa.
dr hab Aleksandra Laskowska–Rutkowska, prof. Uczelni Łazarskiego

Absolwentka SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School. Wieloletni pracownik SGH, obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego. Ekspertka z obszaru logistyki i innowacji. 

Autorka wielu publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji), PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W 2014 roku jej książka pt. „Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw” otrzymała Nagrodę Leonardo przyznawaną przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Polską Izbę Książki w kategorii najlepsza książka o innowacjach logistycznych, a także została uznana za publikację wybitną. Pracę na uczelni łączy z doświadczeniami praktycznymi. W latach 2019–2021 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej portu lotn. Rzeszów-Jasionka. W latach 2012–2014 pełniła funkcję dyrektor Programów walidowanych przez Coventry University: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Master of Science in International Business Economics na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Jest członkinią Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zakupów oraz Rady Ekspertów Polskich Portów Lotniczych. Od wielu lat zasiada w kapitule dorocznego ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” oraz konkursu „Lider Zakupów” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. Stopień doktora uzyskała w 2000 roku na SGH, a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na Uniwersytecie Łódzkim.
dr Edyta Cegielska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość. Pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Nowakowskiego w 2012 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „Fuzje, przejęcia i dezinwestycje w Polsce a wezwania do sprzedaży akcji”, Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach pozyskiwania źródeł finansowania startupów, poszukiwania publicznego wsparcia dla startupów oraz działalności aniołów biznesu, funkcjonowania Venture Capital, Crowdfundingu i Fintechów.
dr Piotr Czapiewski CFA

Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Zarządzający portfelem akcji w Aviva PTE Aviva Santander S.A. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której od 2007 r. prowadzi zajęcia o tematyce inwestycyjnej. Z grupą Aviva jest związany od 2010 r. Wcześniej pracował jako Główny analityk funduszu PTE Warta S.A.

Ma 12 lat doświadczenia w pracy w departamentach inwestycyjnych, zarządzających aktywami funduszy emerytalnych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i jest członkiem CFA Institute i CFA Society Poland.
dr Łukasz Gębski

Pracownik naukowo–dydaktyczny SGH od wielu lat zajmujący kierownicze stanowiska w sferze realnej gospodarki. Związany z Citibank i BNP Paribas, aktualnie kieruje polskim oddziałem firmy Teleperformance – światowego lidera rynku outsourcingu. Autor szeregu analiz rynkowych i ekspertyz z zakresu funkcjonowania firm sektora pożyczkowego. Realizował liczne transakcje na rynku M&A.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku consumer finance, innowacjami w sektorze fintech oraz fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. 
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pracownik SGH. Założycielka, współwłaścicielka i długoletni prezes Banku Modułów Kształceniowych ”BMK” Sc, a następnie prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności, kontynuującego tradycje BMK. Wykładowca, trener, doradca i konsultant dla organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (rok 2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości. Specjalizacja: kierowanie ludźmi, zarządzania czasem.
dr Piotr Kuszewski

Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Absolwent Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka. W latach 2015–2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo–Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 r. był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych.

Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007–2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Zasiadał również w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.
mgr Krzysztof Trela

25 lat doświadczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zdobyte podczas studiów wyższych i doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Posiada również wykształcenie w zakresie teorii edukacji, w szczególności pedagogiki twórczości, zdobyte podczas studiów wyższych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, które wykorzystuje w promowaniu Security Awareness. Posiada doświadczenie w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w dużych organizacjach – zarówno sektora bankowego, ale też energetyki. Od kilkudziesięciu lat regularnie prowadzi szkolenia z tematyki cyberbezpieczeństwa. Jako propagator aspektów bezpieczeństwa organizował konferencje, reżyserował i uczestniczył w realizacji szeregu kampanii profilaktycznych. Aktualnie: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Banku Ochrony Środowiska S.A.
„ ”

Rekrutacja

Czas trwania studiów: 3 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 •     obecność na zajęciach,
 •     egzamin końcowy,
 •     obrona pracy,
 •     odbycie praktyki.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 750 zł. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz Studiów
mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 750 zł.
PARTNER
Małgorzata Zaleska  zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA