Podyplomowe Studia Bankowości

Podyplomowe Studia Bankowości są odpowiedzią na zmiany modeli biznesowych banków, rewolucję technologiczną oraz uwarunkowania prawne i wymogi compliance, a także omawiają wpływ czynników makroekonomicznych na świat bankowości.

Atuty kierunku
Dokument i lupa ikona

Atrakcyjny program – trafia w bieżące i aktualne potrzeby osób związanych w bankowością

 

Certyfikat ikona

Rzetelna wiedza – oparta na praktycznych przypadkach pokazujących zmiany w sektorze

Biret ikona

Renomowana kadra – wykładowcy o dużej wiedzy merytorycznej i praktyce na rynku finansowym

Dlaczego warto?

 • Studia oferują aktualną, użyteczną i rzetelną wiedzę na temat współczesnych mechanizmów funkcjonowania banków.
 • Odzwierciedlający to program studiów obejmuje trzy główne bloki tematyczne: system monetarny i finansowy, klienci i produkty bankowe (w tym innowacje finansowe) oraz ryzyko i compliance. 
 • Wykładowcami są osoby z bogatym doświadczeniem pracy w zarządach i na innych stanowiskach kierowniczych oraz doradczych w wiodących instytucjach finansowych.
 • Na zajęciach omawiane są kierunki, w jakich podąża świat bankowości, oparty w coraz większym stopniu na innowacjach i ciągle zmieniającym się prawie.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Bankowości są skierowane do osób zainteresowanych zagadanieniami finansów i bankowości, w szczególności:

 • do osób posiadających już doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, 
 • do chcących dopiero rozpocząć swoją przygodę zawodową z bankowością,
 • do osób, które w swojej pracy współpracują z bankami, np. w zakresie IT,
 • do osób, które chcą być świadomymi klientami korzystającymi z usług bankowych.

Program

Bloki tematyczne  

System monetarny i finansowy 

 • System bankowy i jego stabilność (12 godz.)  
 • Polityka pieniężna (8 godz.)  
 • Rynki finansowe (10 godz.)  
 • Prawo bankowe (8 godz.)  

Klienci i produkty bankowe  

 • Segmentacja klientów w bankach (4 godz.)  
 • Bankowość korporacyjna (8 godz.)  
 • Bankowość detaliczna (8 godz.)  
 • Bankowość hipoteczna (4 godz.)  
 • Private banking (4 godz.)  
 • Bankowość elektroniczna i płatności mobilne (6 godz.)  
 • Innowacje bankowe (8 godz.)  
 • Blockchain w świecie bankowości (4 godz.)  
 • Architektura i eksploatacja bankowego CRM (4 godz.)  
 • Etyka w działalności biznesowej (4 godz.)  

Ryzyko i compliance  

 • Analiza finansowa (8 godz.)  
 • Ryzyko kredytowe (8 godz.)  
 • Ryzyko rynkowe (8 godz.)  
 • Ryzyko operacyjne (4 godz.)  
 • Kapitał regulacyjny w banku (6 godz.)  
 • Portfel inwestycyjny banku (12 godz.)  
 • Elementy inżynierii finansowej (6 godz.) 
 • Sieci neuronowe na rynku walutowym (4 godz.)  
 • Compliance w bankowości (8 godz.)  

Seminarium (20 godz.)  

Razem (176 godz.)  

Kierownik studiów

Małgorzata Zaleska zdjęcie
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
dyrektor
kierownik
Instytut Bankowości
Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego

Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Korespondent PAN. Posiada bogate doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pełnienia funkcji m.in. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Członka Komisji Nadzoru Bankowego, Członka Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członka International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym oraz Członka Economic and Financial Committee przy Radzie UE.

Wykładowcy

Paweł Dudojc 

Counsel w Kancelarii PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i compliance, a także technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech). Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej. 
W trakcie pracy dla UKNF prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych.

Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa. Obecnie wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza również klientom z branży farmaceutycznej oraz sektora przemysłowego. Autor publikacji dotyczących problematyki regulacji, compliance oraz nowych technologii, m.in. w Harvard Business Review, a także jednego z pierwszych artykułów traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził szkolenia CEDUR oraz występował w trakcie licznych wydarzeń branżowych. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym prowadzonych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji. 
dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH 

Od 2012 r. Prodziekan w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, od 2016 r. Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, a obecnie także Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Ponadto posiada duże doświadczenie praktyczne. Równolegle z pracą w SGH był i jest aktywny zawodowo w sektorze bankowym, a także w obszarze realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości, wyceny wartości nieruchomości. Był m.in.: Dyrektorem Oddziału i Dyrektorem Regionu w ING Banku Śląski, Wiceprezesem i Prezesem Zarządu w ING Banku Hipotecznym, Wiceprezesem Zarządu Banku BGŻ SA (nadzór na pionem detalicznym, w tym m.in. nad sprzedażą kredytów hipotecznych – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości). Obecnie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD SA (przewodniczący Komitetu Audytu Rady). Zainteresowania badawcze odnoszą się do funkcjonowania rynku nieruchomości, systemów finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowości hipotecznej oraz problemów niedoskonałości rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom.
dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH  

Od 20 lat łączy działalność naukową z praktyką w polskim sektorze bankowym. W latach 2000–2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. Następnie związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu oraz pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu.

Od 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim m.in. jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. W latach 2016–2017 doradca Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezes zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA. Zainteresowania badawcze koncertują się wokół stabilności finansowej, nadzoru bankowego, regulacji ostrożnościowych, operacji bankowych oraz europejskiego systemu bankowego. Swoim doświadczeniem praktycznym dzielił się podczas licznych konsultacji, szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in. dla: Institute for International Research, Training Institute for Banking Supervision, Greenberg Traurig, KPMG oraz Salans FMC SNR Denton. 
Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego,wydany przez Narodowy Bank Polski. 
dr Magdalena Kozińska 

Doktor nauk ekonomicznych. Stopień naukowy zdobyła w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka licznych, prestiżowych nagród na najlepsze prace naukowe, w tym nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyróżnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Zawodowo związana z instytucjami komercyjnymi oraz instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, w tym Narodowym Bankiem Polskim.

W swojej praktyce pracowała m.in. w obszarze bankowości dla klientów zamożnych (private banking). Aktualnie jest związana z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie wypracowywania optymalnego kształtu regulacji bankowych na szczeblu unijnym. Członek kilku kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków prowadzących działalność międzynarodową. 
dr Piotr Kuszewski 

Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Absolwent Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka. W latach 2015–2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 r. był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych.

Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007–2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU
dr inż. Marek Lusztyn

Doktor nauk ekonomicznych, bankowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze, obecnie, Wiceprezes Zarządu mBank S.A. ds. zarządzania ryzykiem. Adiunkt w Instytucie Bankowości SGH, wcześniej zasiadał w Radzie Uczelni SGH, do której wybrany został przez Senat Uczelni z rekomendacji Klubu Partnerów SGH. Wcześniej, przez 20 lat związany był z Bankiem Pekao S.A., w okresie 1999–2017 należącym do Grupy Unicredit.

W latach 2017–2020 zasiadał w Zarządzie tego banku, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008–2017 pracował w międzynarodowych strukturach Grupy UniCredit, w Londynie, Monachium i Mediolanie, gdzie odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem. Wcześniej, w latach 2000–2008 zajmował w Banku Pekao S.A. szereg stanowisk kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczął w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie w latach 1996–2000 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej oraz Skarbu. W 2014 r. wyróżniony został tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w roku 2000 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Executive MBA University of Illinois i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zarządzania i marketingu, absolwent INSEAD oraz Inżynier Informatyki. Ukończył także szereg programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania m.in. na Stanford Graduate School of Business, IMD, SDA Bocconi oraz Singularity University.
dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH 

W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin). Ekspert PARP (ocena wniosków finansowanych ze środków UE) oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty SA. Autor ekspertyz sądowych z obszaru finansowania nieruchomości przychodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. 
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski 

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę naukową i dydaktyczną związał ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (wcześniej SGPiS). Wieloletni Kierownik Katedry Bankowości, Dyrektor Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w licznych gremiach naukowych m.in. jako Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Francji. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu finansów, bankowości i metod ilościowych. Od lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną z zaangażowaniem w praktykę gospodarczą, m.in. poprzez udział w pracach rad nadzorczych, w tym w BFG, BGK, PZU AM SA czy NFI. 
dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH 

Zatrudniona w Instytucie Bankowości na stanowisku profesora nadzwyczajnego pełni funkcję kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Autorka około 150 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu rynku finansowego, zarządzania ryzykiem finansowym oraz inżynierii finansowej. Laureatka I nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę habilitacyjną. Posiada doświadczenie w pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych i niefinansowych, w tym m.in. w Societe Generale SA, Treasury Management Services, PGNiG Termika SA (członek Rady Nadzorczej).

Autorka ekspertyz przygotowywanych dla takich instytucji jak Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska czy Kancelaria Prezydenta RP. Biegły sądowy w sprawach dotyczących bankowości, rynków finansowych oraz inżynierii finansowej (Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Toruniu). W 2015 r. otrzymała od Northeastern Illinois University prestiżowy tytuł Research Fellow jako efekt uznania dla jej badań naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wykłada tam do dzisiaj zagadnienia związane z inżynierią finansową w charakterze profesora wizytującego. Prowadziła badania i wykłady również na europejskich uniwersytetach, w tym w Słowacji, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. 
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kieruje Zakładem Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH. Członek Polskiego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme – Lehigh University w USA oraz The European Money and Finance Forum (SUERF). 

Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance w Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii. Posiada doświadczenie rynkowe jako członek Rady Nadzorczej Banku BPH oraz Banku Ochrony Środowiska,a także był zarządzającym ds. ryzyka w zagranicznym domie maklerskim. Pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska. W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji znaczenia banków jako pośredników finansowych. Jest autorem ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych i opracowań eksperckich na temat ekonomii i finansów, w tym dwóch monografii. Stały prelegent wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
dr Małgorzata Urban-Theocharakis  

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Od 2012 r. stale współpracuje z serwisem LEX dla banków należącym do wydawnictwa Wolters Kluwer. Autorka wielu publikacji i prac o charakterze praktycznym, jak i naukowym.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem (SGH, EWSPA, w przeszłości także Uczelnia Łazarskiego czy Politechnika Warszawska). Prelegent zapraszany na konferencje naukowe, wykładowca na kursach i seminariach dla praktyków. Ekspert z zakresu tematyki nadzoru bankowego, kontroli wewnętrznej w banku, whistleblowingu oraz procedury stosowania środków nadzorczych względem banków. Doświadczenie z zakresu prawa bankowego zdobywała w nadzorze bankowym, jak i w renomowanej kancelarii prawnej
prof. dr hab. Maciej S. Wiatr 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1985 r. stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego. Odbył ponadto szereg staży zagranicznych w m.in.: Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu, Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu.

Ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 90-tych przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A. Autor 56 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, przede wszystkim z zakresu bankowości korporacyjnej, działalności kredytowej banków i oceny projektów inwestycyjnych. 
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Członek Korespondent PAN, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów dla Prawników oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1997 r., doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesorski w 2004 r.  

W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 450 publikacji.  Od lat łączy pracę naukową z zaangażowaniem w praktykę. Była m.in.: Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000–2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007–2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008–2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008–2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009–2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009–2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009–2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013–2015), Przewodniczącą/Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014–-2016), Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016–2017), Przewodniczącą Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016–2017).

Opinie o studiach

Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na te studia podyplomowe. Wykładowcy są praktykami w zawodzie, dzięki czemu dzielą się wiedzą aktualną i praktyczną. Program studiów jest napięty, ale pozwala zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jako lingwista szczerze polecam ten kierunek. Ugruntowałem swoją dotychczasową wiedzę, a także poznałem wiele nowych zagadnień, które będę rozwijać dalej. Nie było łatwo, ale efekt końcowy jest bardzo pozytywny.

Tomasz Olczak
Absolwent 7. edycji studiów

Studia Podyplomowe Bankowości w SGH? Tak, zdecydowanie polecam! Dlaczego? Kursy są prowadzone przez praktyków, a sama wiedza jest świeża i z „pierwszej ręki”. Bardzo podobała mi się też swoboda akademicka doboru tematu badań oraz duże wsparcie uzyskiwane od promotorów prac i prowadzących wykłady. Olbrzymim plusem jest także różnorodność informacyjna - z jednej strony analiza rachunkowa, z drugiej najnowsze trendy dotyczące cyfryzacji bankowości. Również to zainspirowało mnie do przygotowania pracy, która zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na temat współpracy Polski i Chin organizowanego przez Polsko-Chińską Radę Biznesu we współpracy z m.in. Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą Chin oraz bankiem HSBC.

Mikołaj Woźniak
Absolwent 8. edycji studiów
„Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na te studia. Ugruntowałem swoją dotychczasową wiedzę, a także poznałem wiele nowych zagadnień, które będę rozwijać dalej.”
Tomasz Olczak, absolwent 7. edycji studiów
„Studia Podyplomowe Bankowości w SGH? Tak, zdecydowanie polecam! Dlaczego? Kursy są prowadzone przez praktyków, a sama wiedza jest świeża i z "pierwszej ręki".”
Mikołaj Woźniak, absolwent 8. edycji studiów
„Olbrzymim plusem jest różnorodność informacyjna – z jednej strony analiza rachunkowa, a z drugiej najnowsze trendy dotyczące cyfryzacji bankowości.”
Mikołaj Woźniak, absolwent 8. edycji studiów
„Program studiów jest napięty, ale pozwala zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jako lingwista szczerze polecam ten kierunek.”
Tomasz Olczak, absolwent 7. edycji studiów

Rekrutacja

13. edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się 26 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji, dokonanie wpłaty czesnego (min. I rata) i złożenie wymaganych dokumentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność na zajęciach,
 • napisanie i obrona pracy końcowej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach:
I rata: 4200 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3000 zł.
W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Bankowości

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 7200 zł (możliwe raty).
   
Zdjęcie: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - kierownik studiów podyplomowych
Kierownik Studiów

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: mzaleska@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów

mgr Agnieszka Łukasiewicz
tel.: +48 22 564 92 63
e-mail: alukasi@sgh.waw.pl

 

Programy MBA i studia podyplomowe