Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast – Organizacja i Finansowanie

Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast – Organizacja i Finansowanie przygotowują do realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej (2021–2027) przez pokazanie, jak przygotować i wdrażać gminny program rewitalizacji, a także jak go osiągnąć. 

Atuty kierunku
Storna raportu ikona zielona mała

Aplikowalna wiedza – bazująca na doświadczeniach konkretnych miast

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wykładowcami są najlepsi specjaliści w kraju

Puzzle ikona

Dopasowana oferta – dobór przykładów dostosowany do oczekiwań słuchaczy

Dlaczego warto?

 • Studia prowadzone są w przyjaznej formule i obejmują wykłady, warsztaty, seminaria dające bezpośredni kontakt z prowadzącymi, a także zajęcia e-learningowe wzbogacone interaktywnymi studiami przypadków. 
 • Kluczowym elementem studiów są wizyty studyjne w miastach, które mają najciekawsze doświadczenia w zakresie rewitalizacji w ostatnich latach, które umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką rewitalizowanych obszarów, bezpośredni kontakt z osobami, które przeprowadziły projekty rewitalizacyjne, dyskusję i wymianę doświadczeń, a także zespołową i indywidualną pracę nad zadaniami, bazującymi na problemach występujących w realizowanych projektach. 
 • Absolwenci dzięki ukończeniu studiów podnieśli swoje kwalifikacje, a projekty realizowane w ich miastach są uznawane za wzorcowe i nagradzane w polskich i międzynarodowych konkursach dotyczących rewitalizacji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast – Organizacja i Finansowanie polecane są szczególnie dla:

 • pracowników biur rewitalizacji oraz innych osób zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem programów rewitalizacji,
 • urbanistów i architektów miejskich, zainteresowanych planistycznym przygotowaniem procesu rewitalizacji i stosowaniem miejscowych planów rewitalizacji,
 • przedstawicieli władza lokalnych i rad miejskich,
 • osób zaangażowanych czynnie w proces rewitalizacji,
 • zarządców nieruchomości na obszarach rewitalizacji zainteresowanych sposobami łączenia źródeł finansowania odnowy budynków prywatnych,
 • przedstawicieli podmiotów prywatnych aktywnie inwestujących w obszarach rewitalizacji.

Rekomendacje

Studia przygotowują do realizacji projektów rewitalizacyjnych w rozpoczynającej się perspektywie finansowej (2021–2027). Jest to tym ważniejsze, że mimo obowiązywania okresu przejściowego dopuszczającego „pozaustawowe” programy rewitalizacji, zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa tylko gminne programy rewitalizacji będą mogły być podstawą prowadzenia działań mogących uzyskać dofinansowanie. Tymczasem w ponad 1100 gminach w Polsce obowiązują programy „pozaustawowe”.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło
Kierownik studiów edycja 1.–4.

Program

blok i. rEWITALIZACJA MIAST W POLITYCE ROZWOJU – MODUŁ WSTĘPNY

 • Rozwój miast i jego uwarunkowania
 • Spojrzenie historyczne i współczesne
 • Uwarunkowania i regulacje prawne polityki rozwoju – aktualne i pożądane zasady prawne
 • Źródła i metody finansowania rozwoju lokalnego – m.in. przegląd dostępnych źródeł finansowania, wpływ inwestycji rewitalizacyjnych na dług publiczny
 • Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji

blok ii. ZARZĄDZANIE REWITALIZACJĄ MIAST

 • W jaki sposób planować rewitalizację miasta?
 • Procedury włączania podmiotów publicznych i niepublicznych do tworzenia strategii miasta i programów rewitalizacji
 • Podstawy prawne procesu rewitalizacji w praktyce
 • Przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze nieinwestycyjnym – doświadczenia krajowe
 • Rewitalizacja na obszarach zabytkowych
 • Treningi w zakresie aktywizacji społecznej
 • Zarządzanie jakością w rewitalizacji – zamówienia publiczne a jakość
 • Zarządca nieruchomości na obszarze rewitalizowanym – m.in. inwestycje proekologiczne

blok iii. FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI

 • Źródła finansowania rewitalizacji miast – dostępne źródła i szczegóły ubiegania się o środki
 • Programy rewitalizacji a wieloletnia prognoza finansowa
 • Mechanizmy pobudzania aktywności ekonomicznej i inwestycyjnej podmiotów niepublicznych w zakresie rewitalizacji miast – praktyka a teoria w przykładach
 • Instrumenty finansowania działań rewitalizacyjnych – zajęcia warsztatowe
 • Zarządzanie realizacją programów rewitalizacji – Kiedy spółka celowa? Technika project finance w polskich warunkach
 • Zastosowanie partnerskiego podejścia do finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (partnerstwo publiczno-prywatne a partnerstwo publiczno-publiczne) – warsztaty
 • Instrumenty finansowe w rewitalizacji
 • Przykłady innowacyjnych montaży finansowych – warsztaty

blok iv. DELIMITACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH i EWALUACJA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

 • Źródła, pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych o charakterze przestrzennym – ćwiczenia
 • Analiza i wizualizacja danych przestrzennych - warsztaty
 • Delimitacja i typologia obszarów kryzysowych wymagających wsparcia – warsztaty
 • Wykorzystanie GIS do delimitacji obszarów kryzysowych
 • Monitoring rezultatów i oddziaływania programów rewitalizacyjnych – symulacje
 • Ewaluacja programów rewitalizacyjnych w praktyce

Kierownik studiów

dr Izabela Rudzka
adiunkt
Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Ukończone liczne studia podyplomowe oraz studia magisterskie z filozofii. Pierwszy uzyskany tytuł - specjalista ds. reklamy.

Wielostronne doświadczenie zawodowe w pracy w wielu sektorach i branżach, w tym własna działalność gospodarcza. Współtwórca i menadżer NGO, liczne prace wolontariackie. Wieloletni praktyk kompleksowych działań rewitalizacyjnych na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. rewitalizacji, w jednym z miast wojewódzkich w Polsce. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji. Doradca i współtwórca programów rewitalizacyjnych, strategii miast, programów strategicznych, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz ekspertyz związanych z mieszkalnictwem i jego finansowaniem. Specjalizuje się w rewitalizacji strategicznej, mieszkalnictwie, przedsiębiorczości oraz bankructwie miast. Autorka lub współautorka licznych badań, publikacji oraz wystąpień. Najnowsza publikacja (SGH 2022) „Obszary zdegradowane jako bariera rozwoju miast – znaczenie przestrzeni publicznej w modelu rewitalizacji strategicznej”.

Wykładowcy

prof. dr hab. Marek Bryx  

Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego. Ekonomista z zacięciem społecznym. Wyznaje zasadę, że polityka państwa powinna wyrównywać szanse rozwoju młodych ludzi, a ekonomia powinna ją umiejętnie wspierać. To tłumaczy jego sposób rozumienia zastosowania instrumentów finansowych w budownictwie mieszkaniowym czy rewitalizacji miast. 

Ce​ni sobie rzetelność, zaangażowanie, odwagę, pracowitość, ale także refleksję, zwłaszcza w ocenie zjawisk, i racjonalność w każdym działaniu. Posiada wiedzę i doświadczenie z obszaru zarządzania rozwojem rynku nieruchomości i gospodarki przestrzennej w Polsce (wiceminister infrastruktury RP), w restrukturyzacji (TP SA, wiceprezes zarządu) i nadzoru nad bankami (rady nadzorcze) itp.  
dr hab. Katarzyna Sobiech Grabka, prof. SGH  

Kierownik studiów podyplomowych „Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”. Absolwentka kierunku Finanse i bankowość Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Podczas studiów doktoranckich zajęła się partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP).  

Odbyła staże naukowe w Sheffield Hallam University i University of Barcelona. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w centrali jednego z banków. Obok pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się PPP także praktycznie, współpracując z firmami konsultingowymi m.in. przy przygotowywaniu analiz przedsięwzięć PPP oraz szkoląc przedstawicieli JST na seminariach, warsztatach, konferencjach i studiach podyplomowych.  
Katarzyna Spadło  

Kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR. Ekonomistka, specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się programowaniem rozwoju miast, praktyk rewitalizacji. Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych.  

Autorka programów rozwoju miast, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Doradca merytoryczny w procesach programowania rewitalizacji w miastach polskich. Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast i programowania procesów odnowy miast, w tym koreferatów do projektów programów rewitalizacji powstałych w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast odpowiada za wdrożenie projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w projekcie pilotażowym dedykowanym Miastu Wałbrzych.  
Edyta Tomczyk 

Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR. Specjalizuje się w politykach miejskich dotyczących procesów rewitalizacji, zrównoważonym rozwoju, dziedzictwie kulturowym i poprzemysłowym, a także problematyce mieszkaniowej. Prowadzi prace związane z monitoringiem rewitalizacji polskich miast służące opracowywaniu programów rewitalizacji, analiz i ekspertyz.  

Współtworzyła m.in. programy rewitalizacji Malborka, Suwałk, Radomska, Hrubieszowa, Kępic, Dobiegniewa. Jest autorką lub współautorką monografii naukowych, artykułów oraz badań dotyczących polityki miejskiej, w tym rewitalizacji miast. Jest też współautorką raportów ewaluacyjnych związanych m.in. z projektami ponadnarodowymi. W 2016 roku wzięła udział w badaniu ewaluacyjnym „Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013”. Była ewaluatorką w ramach Interreg Central Europe GreenerSites, projekcie realizowanym we współpracy z ARM SA. W 2020 roku na podstawie przeprowadzonych badań opracowała raporty diagnostyczne związane w bieżącą polityką regionalną w Mołdawii. Z ramienia IRMiR uczestniczyła jako ekspertka w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”. Była przedstawicielką merytoryczną IRMiR w zadaniu „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym ZPR” realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.   
prof. dr hab. Bolesław Domański

Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego UJ, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi m.in. poświęconymi zmianom w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie, uwarunkowaniom i skutkom inwestycji zagranicznych oraz efektom działania stref ekonomicznych. 

Autor licznych artykułów, książek i opracowań eksperckich dla instytucji europejskich, państwowych i samorządowych, poświęconych rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, czynnikom i barierom rozwoju miast, polityce rozwoju, restrukturyzacji regionów i rewitalizacji miast, w tym zwłaszcza rewitalizacji terenów poprzemysłowych, między innymi współautor serii wydawniczej „Rewitalizacja miast polskich” Instytutu Rozwoju Miast. 
dr Katarzyna Gorczyca 

Adiunkt w zakładzie Geografii Ludności, Osadnictw i Rolnictwa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Pracowała również w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej, rewitalizacji, rehabilitacji wielkich osiedli mieszkaniowych.  

Współuczestniczy w opracowywaniu dokumentów planistycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także w licznych projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących gospodarki przestrzennej i rewitalizacji. Ekspertka w zakresie rewitalizacji osiedli blokowych m.in. w projektach: Modelowa rewitalizacja miast Ministerstwa Rozwoju (MR) (2015–2016), URB-INCLUSION, programu URBACT II (2017–2019). 
dr Robert Guzik 

Geograf ekonomiczny, adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Naukowo interesuje się problematyką dostępności komunikacyjnej i wykluczenia transportowego, uwarunkowaniami i mechanizmami procesów rozwoju regionalnego oraz rewitalizacją miast i obszarów poprzemysłowych.  

Ekspert w RPO województwa małopolskiego w dziedzinie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (2007–2013, 2014–2020). W zakresie rewitalizacji szczególnie interesuje się sposobami wyznaczania i określania obszarów problemowych, a także oceną i ewaluacją procesów rewitalizacji.  
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ 

Geograf ekonomiczny. Pracuje w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. 

Autor ponad 100 prac i ekspertyz dotyczących problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, ścieżek rozwoju regionów tradycyjnego przemysłu, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ekonomiki miast i regionów oraz rewitalizacji i funkcjonowania przestrzeni publicznych. W szczególności interesuje się procesami przemian miast przemysłowych (wydał m.in. książki „Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku” oraz „Hierarchia i funkcje miejscowości Górnego Śląska jako wynik zależności od ścieżek rozwojowych”). Posiada bogate doświadczenie eksperckie, m.in. raporty, ekspertyzy i doradztwo na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, European Trade Union Institute w Brukseli, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa.  

Opinie o studiach

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w tych studiach, to była czysta przyjemność edukacyjno-społeczna z dużą dawką studialnych warsztatów. Przemiła atmosfera dyscyplinowana rygorem zasad nauczania zjednoczyła całą grupę do wspólnego działania. GRATULUJĘ! zjednoczyć tak różnorodną grupę: wykonywanych zawodów, osobowości, nie mówiąc o wieku, do wspólnego działania w jednej dziedzinie na zasadach partnerskiej współpracy wydawało mi się niemożliwe, a jednak te studia udowodniły, że można zdziałać wiele, a barier nie ma żadnych. Pozdrawiam i do zobaczenia w praktyce :)

Ewa Torbus 
Główny Specjalista ds. Architektury, UM Szprotawa
„Przemiła atmosfera dyscyplinowana rygorem zasad nauczania zjednoczyła całą grupę do wspólnego działania. Te studia to była czysta przyjemność edukacyjno-społeczna z dużą dawką studialnych warsztatów.”
Ewa Torbus, Główny Specjalista ds. Architektury, UM Szprotawa

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

V edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja trwa.

Zapisy na V edycję studiów do 7 listopada 2022 r.

Zajęcia rozpoczną się 12 listopada 2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • udział w wizytach studyjnych (online, jeśli nie będzie innej możliwości),
 • egzamin z treści zajęć,
 • przygotowanie w grupie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast – Organizacja i Finansowanie realizowane są we współpracy między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Uniwersytetem Jagiellońskim na podstawie wspólnie przygotowanego programu studiów i rozkładu zajęć. Nadzór merytoryczny oraz bieżącą kontrolę nad realizacją studiów podyplomowych sprawuje Rada Programowa powołana przez obie uczelnie spośród pracowników i stałych współpracowników posiadających unikalną wiedzę i doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne w zakresie rewitalizacji miast.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty 10:00–18:00 i niedziele 8:00–15:00.

Terminy zjazdów i wizyt studyjnych:

 • 12–13.11.2022 zjazd (UJ)
 • [dodatkowy zjazd zdalny wyrównawczy – ustalenie terminu w czasie I zjazdu zgodnie z preferencjami uczestników] (UJ)
 • 10–11.12.2022 (wizyta studyjna – miasto do wyboru z uczestnikami w czasie 1. zjazdu)
 • 14–15.01.2023 zjazd (SGH)
 • 11–12.03.2023 (wizyta studyjna – miasto do wyboru z uczestnikami w czasie 1. zjazdu)
 • 25–26.03.2023 zjazd SGH
 • 22–23.04.2023 zjazd SGH
 • 13–14.05.2023 (wizyta studyjna – miasto do wyboru z uczestnikami w czasie 1. zjazdu)
 • 17–18.06.2023 (zajęcia + obrony prac dyplomowych) (UJ)
 • 09–10.09.2023 (wizyta studyjna – wybrane miasto + rozdanie dyplomów)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach (łącznie 6200 zł):
I rata: 3100 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3100 zł – płatna w późniejszym terminie.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Katarzyna Gałka
e-mail: katarzyna.galka@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Izabela Rudzka
e-mail: izabela.rudzka@sgh.waw.pl

Kierownik zespołu UJ w ramach studiów
prof. dr hab. Bolesław Domański

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pokój 11
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Miasta Innowacyjnego

Pliki do pobrania:
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty 10:00–18:00 i niedziele 8:00–15:00.
 • Opłata za całość studiów: 6000 zł (możliwe raty).
Partnerzy
Kierownik studiów

dr Izabela Rudzka
e-mail: izabela.rudzka@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Katarzyna Gałka
e-mail: katarzyna.galka@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA