Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przygotowują do opracowania projektu PPP, w którym należy brać pod uwagę kulturę zarządzania, negocjacji umowy i współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Sprawdzona kadra – współpraca z praktykami, aktywnymi na rynku projektów PPP

Przybory do projektowania ikona

Praktyczne zajęcia – możliwość opracowania w ramach studiów konkretnego projektu PPP

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne zajęcia – oparte na uczestnictwie w warsztatach i grach symulacyjnych

Dlaczego warto?

 • Pierwsze w Polsce studia (inauguracja w 2009 r.) poświęcone w całości problematyce PPP, które dzięki doświadczeniu w ich prowadzeniu pozwalają nieustannie udoskonalić ofertę studiów i proponować sprawdzony w praktyce produkt edukacyjny. 
 • Zajęcia są mocno praktyczne, skupione na warsztatach i grach symulacyjnych, w ramach których analizowane są prawdziwe studia przypadków. 
 • Wykładowcami są najbardziej doświadczeni eksperci (praktycy), na co dzień zajmujący się projektami PPP, a absolwenci studiów pracują przy projektach PPP. 
 • Opisywany w artykule (link pod spodem) pomysł projektu PPP został opracowany w ramach pracy końcowej na VII edycji SP przez p. Joannę Sekułę z zespołem.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego polecane są szczególnie dla: 

 • przedstawicieli sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej), 
 • sektora prywatnego (pracownicy firm, które mogą być partnerem prywatnym w PPP), 
 • pracowników aparatu kontrolnego, sądowniczego i karno-skarbowego (ze względu na ich uprawnienia kontrolne wobec umów o PPP) 
 • oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest PPP.

Program

blok I. wprowadzenie – 11 godz.

 • Zarządzanie projektami 
 • Finanse publiczne 
 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

blok II. Wprowadzenie do PPP – 8 godz. 

 • Ekonomiczno-społeczne i prawno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju PPP
 • PPP w Polsce
 • Modele PPP
 • Instytucje wspierające PPP

blok III. Aspekty prawne PPP w Polsce – 24 godz.

 • PPP w systemie prawnym RP: organizacja świadczenia usług publicznych. Ustawa o PPP, ustawa o koncesjach, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych vs. ustawy kompetencyjne, lokalizujące odpowiedzialność za świadczenie usług publicznych
 • Regulacje UE
 • Aspekty podatkowe PPP
 • Zamówienia publiczne w PPP
 • Umowa o PPP
 • Pomoc publiczna a PPP

blok IV. Przygotowanie projektu PPP. Finansowanie PPP – 31 godz.

 • Etapy postępowania: wybór doradcy, analizy przedprojektowe
 • Techniki negocjacji
 • Specyfikacja szczególnych warunków zamówienia, w tym mechanizmu wynagrodzenia
 • Montaż finansowy (project finance)
 • Zarządzanie projektem – warsztaty
 • Aspekty organizacyjno-prawne: na przykładach

blok V. Analizy ekonomiczno-finansowe – 20 godz.

 • Analiza opcji finansowania - wariantowa organizacja i przepływy finansowe
 • Analiza finansowa wybranych wariantów - nakłady i źródła ich finansowania
 • Identyfikacja i analiza ryzyka. Metody szacowania skutków finansowych ryzyka 
 • Rachunek kosztów porównawczych - komparator sektora publicznego
 • Montaż finansowy z wykorzystaniem środków unijnych (projekty hybrydowe)

blok VI. Realizacja projektu – wybrane zagadnienia – 10 godz.

 • Praktyczne stosowanie kontraktów FIDIC w PPP
 • Wykorzystywanie mechanizmu uzależniającego poziom realnego wynagrodzenia od realizacji zapisanych w umowie poziomów dostępności usługi oraz jej standardu
 • Naruszenia umowy – możliwe zachowania podmiotu publicznego/prywatnego
 • Wypowiedzenie umowy a zapewnienie ciągłości świadczenia usług

blok VII. Moduł warsztatowy – 56 godz.

 • Konsultacje projektów słuchaczy
 • Aspekty podatkowe PPP - warsztaty
 • Dobre praktyki PPP: wybrane polskie realizacje
 • Kwantyfikacja ryzyka
 • Analizy ekonomiczno-finansowe w praktyce
 • Sprawozdawczość budżetowa a PPP: perspektywa samorządowa
 • Sztuka prezentacji i komunikacji
 • Nowoczesna komunikacja marketingowa w mieście. PR projektu PPP
 • PPP w infrastrukturze transportowej - analiza ryzyka na przykładzie Eurotunnelu
 • Dylematy i wyzwania współpracy w PPP - moduł warsztatowy oparty na grach symulacyjnych
 • Współpraca i dialog z interesariuszami projektu

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH
Katedra Miasta Innowacyjnego

Profesor uczelni w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na seminariach i szkoleniach z zakresu PPP, ekspertka współpracująca m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, PARP. W latach 2016–2018 członkini grupy roboczej ds. PPP przy Ministerstwie Rozwoju.

Od marca 2019 członkini Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019–2022. W latach 2016–2018 wiceprezeska Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym i rewitalizacją miast. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz poświęconych zarządzaniu miastami, innowacjom w świadczeniu usług publicznych oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Wykładowcy

Rafał Cieślak zdjęcie
dr Rafał Cieślak 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym, zamówieniami publicznymi, gospodarką komunalną, finansami jednostek samorządu terytorialnego. W prestiżowym rankingu Chambers Europe od lat uznawany jest za jednego z najlepszych ekspertów od PPP w Polsce.  

Doradzał w ponad 20 projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym w pierwszym projekcie rządowym, projektach hybrydowych, przedsięwzięciach z zakresu sportu, edukacji, termomodernizacji, oświetlenia ulicznego, infrastruktury drogowej i mieszkalnictwa.  
Małgorzata Godlewska zdjęcie
dr Małgorzata Godlewska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako Audytor, w tym projektów PPP. Autorka ponad 50 publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości, konkurencyjności, innowacyjności, zamówień publicznych czy PPP. Wykłada na studiach wyższych i podyplomowych przedmioty takie jak np.: Zamówienia publiczne czy PPP.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe z tematyki zamówień publicznych, audytu funduszy unijnych czy PPP. Ekspert ds. PPP w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. 
Grażyna Błaszczak zdjęcie
Grażyna Błaszczak

Ekspertka na rynku mediów i social mediów, właścicielka firmy doradczej GB Press Consulting & PR for Business. Redaktorka, dziennikarka ekonomiczna z 20–letnim doświadczeniem (m.in. „Rzeczpospolitej”, „Życie Warszawy”). Autorka wyspecjalizowana w tematyce nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, budownictwa i finansowania inwestycji, prowadząca blog „Nieruchomości z górnej półki”.

Twórczyni przekazów wizerunkowych dla spółek z branży nieruchomości oraz farmaceutycznej, doradzająca m.in. w zakresie Personal Branding i Employee Advocacy oraz komunikacji biznesowej. Prowadząca konferencje, warsztaty, szkolenia. 
Paweł Pawłowski zdjęcie
Paweł Pawłowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (mgr Handlu Zagranicznego) i PAM Center (MBA Uniwersytetu Maryland). Po 12 latach pracy w centrali firmy ubezpieczeniowej (w tym 1 rok za granicą) pracował 10 lat w Urzędzie m.st. Warszawy, kierując jednostkami właściwymi do przygotowania projektów PPP i współpracy z inwestorami oraz inwestycji infrastrukturalnych i smart city.

W tym czasie nadzorował zamówienia analiz i ich odbiór, oraz dalsze negocjacje dla projektów budowy parkingów podziemnych, budynków komunalnych, i budynku ratusza dzielnicy, wymiany i utrzymania oświetlenia ulicznego (wszystkie o wartości nakładów 50–150 mln PLN). Prowadził również analizy zmierzające do identyfikacji i przygotowania potencjalnych projektów PPP w infrastrukturze miejskiej (budynki edukacyjne, ochrony zdrowia, sportowe). W międzyczasie współpracował z USAid jako wykładowca z zakresu organizacji i przeprowadzania przedsięwzięć PPP (Ukraina, Kirgistan), a w roku akademickim 2017/2018 w SGH. Obecnie pracuje w Dziale Handlowym Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, wspierając inwestycje PPP w zakresie finansowania przez fundusze infrastrukturalne, a jednocześnie wprowadzaniem usług, produktów IT i dostawców z zakresu rozwiązań wysokich technologii dla polskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Prowadzi również usługi doradcze dla zarządu polskiego oddziału firmy aktywnej w obszarze PPP.
Katarzyna Sobiech-Grabka zdjęcie
dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH

Profesor uczelni w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz poświęconych partnerstwu publiczno–prywatnemu, zarządzaniu miastami, innowacjom w świadczeniu usług publicznych oraz rewitalizacji.

Wykładowca na studiach podyplomowych (SGH, UE w Poznaniu, Politechnika Poznańska), seminariach i szkoleniach z zakresu PPP, ekspertka współpracująca m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, PARP, w latach 2016–2018 członkini grupy roboczej ds. PPP przy Ministerstwie Rozwoju. W latach 2016–2018 wiceprezeska Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Autorka lub współautorka praktycznych poradników dotyczących dobrych praktyk ze stosowania PPP w różnych sektorach usług publicznych (linki prowadzą w kolejności do sektorów: budynki użyteczności publicznej, oświetlenie publiczne, parkingi, sektor wodno-kanalizacyjny, rewitalizacja) i praktycznego mini przewodnika po PPP dla jednostek publicznych. 
Grażyna Białopiotrowicz zdjęcie
Grażyna Białopiotrowicz

Trener biznesowych umiejętności psychologicznych, ekspert w budowaniu marki osobistej, osobisty doradca managerów wyższego szczebla, reprezentantów Zarządów oraz osób publicznych. Na rynku nieruchomości od 20 lat szkoli Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Zarządców nieruchomości. Prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi dla Uczestników na różnym szczeblu rozwoju i zaawansowania zawodowego w firmach różnych branż, urzędach i instytucjach.

Specjalizuje się w psychologii biznesu: profesjonalna obsługa klienta, komunikacja interpersonalna w firmie i z klientami, psychologia stresu zawodowego, zarządzanie emocjami, psychologia sprzedaży i negocjacji, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników, budowanie marki osobistej. W swojej pracy korzysta ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Realizuje m.in. następujące tematy szkoleń: Marka osobista a skuteczność porozumiewania się w Zespole oraz w działaniach biznesowych; Komunikacja werbalna jako skuteczne neuronarzędzie w budowaniu relacji biznesowych w Zespole oraz w pracy z klientami; Sztuka prowadzenia korespondencji z klientem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych; Stres zawodowy, czyli jak panować nad emocjami podczas trudnej rozmowy z klientem?; Sztuka zarządzania czasem w sytuacji nadmiaru obowiązków i presji czasu; Neurosprzedaż 4.0.; Neuronegocjacje, czyli jak zadbać o interes firmy i zachować pozytywne relacje z klientem?. Jest autorką książek: Psychologia sprzedaży nieruchomości; Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości; Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce. Wspólnie z Marzeną Rogalską napisała książkę: Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku, wydanej przez Wolters Kluwer. Posiadaną wiedzę ekspercką wykorzystuje w kampaniach wyborczych w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich. Ma zaszczyt być prelegentem podczas konferencji i kongresów. Z pasją realizuje sesje indywidualne na potrzeby firm i osób prywatnych. 
dr Aleksandra Jadach-Sepioło

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji, m.in. przy ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, a następnie w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast.

Łączy pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z funkcją zastępcy dyrektora w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast, finansowania rozwoju miast i partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych. 
Tomasz Korczyński zdjęcie
Tomasz Korczyński

Adwokat kierujący praktyką PPP/Infrastruktury w warszawskim biurze Dentons – największej w Polsce i na świecie firmy prawniczej. Od wielu lat doradza podmiotom polskim i zagranicznym, uczestniczył w pionierskich projektach realizowanych w formule partnerstwa publiczno–prywatnego, m.in.: zaprojektowanie i budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz w projekcie finansowania budowy i wyposażenia Szpitala Powiatowego w Żywcu.

Tomasz ma doświadczenie w doradztwie zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Ponadto jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP, zasiada w Radzie IPFA w Polsce oraz w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Opinie o studiach

Bartosz Mysiorski zdjecie

Moim zdaniem najlepsze dostępne w Polsce studia podyplomowe dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Jestem absolwentem pierwszej, inauguracyjnej, edycji i mimo upływu już ponad 10 lat z zajęć pamiętam bardzo wiele. Ponadto pamiętam fantastyczny jak na tamte czasy zestaw wykładowców – m.in. doskonała Irena Herbst i niezapominany Michał Kulesza. Studia podyplomowe stały się dla mnie katalizatorem regularnego zdobywania wiedzy o PPP i zainspirowały do ciągłego doskonalenia w tej dziedzinie, zaś regularne zjazdy stały się czasem wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów. Zdecydowanie polecam nie tylko osobom, które chciałby poznać podstawy PPP, ale i wszystkim tym, którzy chcieliby usystematyzować swoją wiedzę na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bartosz Mysiorski
Absolwent 1. edycji studiów, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, konsultant w Kancelarii Dentons
„Studia stały się dla mnie katalizatorem regularnego zdobywania wiedzy o PPP i zainspirowały do ciągłego doskonalenia, zaś regularne zjazdy stały się czasem wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów.”
Bartosz Mysiorski, absolwent 1. edycji studiów, prezes zarządu Fundacji Centrum PPP oraz konsultant w Kancelarii Dentons
„Moim zdaniem najlepsze dostępne w Polsce studia podyplomowe dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Jestem absolwentem 1. edycji i mimo upływu już ponad 10 lat z zajęć pamiętam bardzo wiele.”
Bartosz Mysiorski, absolwent 1. edycji studiów, prezes zarządu Fundacji Centrum PPP oraz konsultant w Kancelarii Dentons

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Rekrutacja nie jest aktualnie prowadzona. Osoby zainteresowane podjęciem studiów od jesieni 2023 r. proszone są o kontakt mailowy z kierownikiem studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie egzaminu testowego,  
 • przygotowanie i obrona projektu inwestycji realizowanej metodą PPP.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty 10:00–17:00 i w niedziele 8:00–15:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach (łącznie 7500 zł):
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna po zakończeniu pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć, a także książki i licencje na gry strategiczne i licencji na wykorzystanie case study z bazy Harvardu. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Gałka
tel.: +48 691 116 270
e-mail: kgalka@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH
tel.: +48 792 930 379
e-mail: ksobie1@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, budynek główny, pokój 11
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Miasta Innowacyjnego

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:00 i niedziele 8:00–15:00.
 • Opłata za całość studiów: 7200 zł (możliwe raty).
   
Partner
Katarzyna Sobiech Grabka kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH
tel.: +48 792 930 379
e-mail: ksobie1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Gałka
tel.: +48 691 116 270
e-mail: kgalka@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe