Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej – Online

Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej – Online pozwolą na zdobycie unikalnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie podstaw prawnych i struktury legislacyjno-instytucjonalnej systemu pomocy publicznej w Polsce oraz przygotowywania i oceny projektów pomocowych (w tym pomocy regionalnej, na badania, rozwój i innowacje, ochronę środowiska i efektywność energetyczną oraz zmiany klimatyczne, szkolenia i zatrudnienie, ratowanie i restrukturyzację, rolnictwo i transport, a także w związku z wojną w Ukrainie oraz na rzecz wybranych sektorów chipów i niskoemisyjnego przemysłu).

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Kompleksowe studia – prowadzą eksperci z administracji oraz praktycy z kancelarii prawnych i firm doradczych

Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – w formule konwersatoriów oraz warsztatów i ćwiczeń z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów

Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – zarówno dla osób reprezentujących podmiot udzielający pomocy, jak i jej beneficjentów

Dlaczego warto?

 • Studia odpowiadają na nowe wyzwania wynikające ze zmiany zasad pomocy publicznej w kontekście wieloletnich ram finansowych 2021–2027 (oraz 2014–2020, które będą jeszcze obowiązywały przez następne 2 lata) oraz całkowicie nowych ram prawnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. 
 • Zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego, czy to ze środków krajowych, czy unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy – studia stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku.
 • Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu najnowszego orzecznictwa i interpretacji Komisji Europejskiej na temat przepisów unijnych o pomocy publicznej oraz nabędą umiejętności niezbędne do wsparcia pracodawców w tych procedurach.
 • Znakomitą większość naszych zajęć prowadzą eksperci z administracji publicznej biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, jak też praktycy z tej branży (kancelarii prawnych, konsultingu), co zapewnia unikatową formułę tych studiów. 
 • Studia w wygodnej formule online realizowanej za pomocą platformy Microsoft Teams.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej – Online zostały przygotowane dla:

 • pracowników administracji publicznej, regionalnej (wojewódzkiej) i lokalnej (powiatowej i gminnej) zaangażowanych w zarówno udzielanie pomocy publicznej, jak też pozyskiwanie środków publicznych na działalność wymienionych instytucji,
 • pracowników agend rządowych i publicznych dysponujących środkami publicznymi w postaci pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
 • pracowników banków państwowych i komercyjnych, a także innych pośredników finansowych,
 • pracowników instytucji publicznych, 
 • przedsiębiorców i ich pracowników otrzymujących wsparcie w postaci pomocy publicznej, 
 • pracowników kancelarii prawnych, w tym adwokatów i radców prawnych,
 • sędziów sądów administracyjnych i powszechnych,
 • pracowników firm konsultingowych współpracujących z biznesem w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Program

BLOK I. EKONOMICZNY WYMIAR POMOCY PUBLICZNEJ – 24 godz.

1. Interwencjonizm w polityce UE – 4 godz.

Koncepcje roli państwa w gospodarce, zawodności rynku a zawodności państwa, miejsce pomocy publicznej w instrumentarium polityki gospodarczej, pomoc publiczna a kryzysy i sytuacje nadzwyczajne (COVID-19), ewolucja polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

2. Ewaluacja interwencji publicznych – 8 godz.

Wprowadzenie do ewaluacji interwencji publicznych: definicja, podstawowe pojęcia, typy badań ewaluacyjnych, ewaluacja w cyklu realizacji projektów i programów publicznych, logika interwencji publicznej: od wskaźników wkładu, poprzez produkty i rezultaty projektów i programów, metodologia badań ewaluacyjnych: metody ilościowe, jakościowe, pomiar rzeczywistych efektów interwencji publicznych. Realizacja badania ewaluacyjnego pomocy publicznej (przygotowanie zlecenia i przeprowadzenie prac badawczych) w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (np. COVID-19).

3. Wielkość i struktura pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej – 4 godz.

Przekrojowe dane o pomocy oraz pomocy de minimis udzielonej w Polsce w ostatnich latach (dane ogółem, podział wg form, rodzajów, przeznaczeń, podmiotów udzielających, województw, wielkości beneficjenta, sektorów, najwięksi beneficjencie pomocy, pomoc w transporcie), pomoc w UE, Polska na tle Unii i innych państw członkowskich w zakresie udzielanej pomocy.

4. Wymiar finansowy pomocy publicznej – 8 godz.

Ustalenie właściwego wymiaru pomocy publicznej udzielanej w różnych formach i sprowadzanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach do wartości porównywalnych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto i netto, zasady kumulacji pomocy, wpływ oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy na wartość pomocy publicznej, omówienie przepisów krajowych i UE dotyczących zasad ustalania wartości pomocy, korekty wyliczonych wartości udzielonej pomocy publicznej.

BLOK II. PROCEDURALNE ASPEKTY POMOCY PUBLICZNEJ – 16 godz.

5. Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej – 4 godz.

Etapy procedury wdrażania środka pomocowego (etap krajowy, etap unijny), program pomocowy, pomoc indywidualna, pomoc nowa, pomoc istniejąca, notyfikacja (pre-notyfikacja), pomoc nielegalna, pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym, pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot pomocy, kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej, postępowanie przed Prezesem UOKiK, charakter opinii Prezesa UOKiK, postępowanie przed Komisją, rodzaje decyzji Komisji, skargi do TSUE, zasady zwrotu pomocy, zasady współpracy z sądami w zakresie pomocy.

6. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej – 4 godz.

Sprawozdawczość podmiotów udzielających pomocy – przygotowanie sprawozdań, przesyłanie sprawozdań, system SHRIMP, korygowanie sprawozdań, monitoring Prezesa UOKiK – gromadzenie sprawozdań, weryfikacja, porządkowanie, agregacja analizy danych, przygotowanie raportu dla Rady Ministrów i dla Komisji Europejskiej, zapewnienie przejrzystości pomocy – system SUDOP, monitoring Komisji – gromadzenia danych, State Aid Scoreboard, weryfikacja ex-post.

7. Środki ochrony prawnej w prawie pomocy publicznej – 8 godz.

Wymogi proceduralne wnoszenia skarg do Komisji Europejskiej, tryb procedowania skarg przez Komisję Europejską, znaczenie i zastosowanie art. 108 ust. 3 TFUE (klauzula standstill), rola sądów krajowych w egzekwowaniu postanowień art. 108 ust. 3 TFUE, rola sądów krajowych w wykonaniu decyzji Komisji nakazujących zwrot pomocy, podejmowanie środków ochrony prawnej przed sądami krajowymi, zasady współpracy Komisji Europejskiej z sądami krajowymi, najlepsze praktyki w egzekwowaniu reguł pomocy publicznej na poziomie krajowym, orzecznictwo sądów UE oraz sądów krajowych dotyczące ochrony praw konkurentów beneficjentów pomocy, środki ochrony prawnej w kontekście pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w związku z walką ze skutkami COVID-19.

BLOK III. PODSTAWOWE ZASADY DEFINIOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ – 32 godz.

8. Podstawowe pojęcia i system źródeł prawa pomocy publicznej – 4 godz.

Specyfika zagadnienia pomocy publicznej, pojęcie pomocy publicznej i jej przesłanki, pomoc de minimis, pomoc w ramach wyłączeń grupowych, wsparcie niepomocowe, pomoc dozwolona, pomoc zakazana, pomoc udzielana w celu niwelowania skutków COVID-19, podmiot udzielający pomocy, rodzaje pomocy, przeznaczenia pomocy, wielkość wartość, intensywność pomocy, wartość nominalna, ekwiwalent dotacji brutto, data udzielenia pomocy, źródła prawa pomocy publicznej – rodzaje źródeł prawa, charakter źródeł prawa, podstawowe przepisy Traktatów, normy proceduralne, normy proceduralno-materialne, normy materialne, ostatnia reforma prawa pomocy publicznej.

9. Przesłanki pomocy publicznej – 10 godz.

Przesłanka „korzyść ekonomiczna” – różne formy pomocy, okoliczności wyłączające spełnienie przesłanki korzyści, test prywatnego operatora rynkowego, usługi w ogólnym interesie ekonomicznym, przesłanka selektywności, selektywność w kontekście środków mających na celu niwelowanie skutków COVID-19, przesłanka „naruszenie konkurencji” oraz „wpływ na handel” – realne/potencjalne zniekształcenie konkurencji, realna/potencjalna konkurencja, działanie w warunkach monopolu, rynek otwarty na wymianę handlową, brak eksportu do UE, eksport poza UE, mała wartość pomocy, mała wielkość przedsiębiorcy, mały udział w rynku, działalność o charakterze lokalnym.

10. Ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach wyłączeń grupowych – 2 godz.

Unijne regulacje dotyczące pomocy wyłączonej grupowo z obowiązku notyfikacji, geneza wyłączeń grupowych, zakres stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (wyłączenia sektorowe i traktatowe, zakaz udzielania pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej, zasada Deggendorf, analiza przepisów wspólnych dla wszystkich przeznaczeń pomocy wyłączonej blokowo (progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia, przejrzystość pomocy, efekt zachęty, intensywność pomocy, koszty kwalifikowane, kumulacja, obowiązki informacyjne, monitorowanie), krajowa procedura ubiegania się o pomoc wyłączoną z obowiązku  notyfikacji.

11. Pomoc de minimis – 4 godz.

Unijne zasady udzielania pomocy de minimis (m.in. limity kwotowe, obszary i sektory wykluczone, kumulacja pomocy w ramach różnych limitów de minimis oraz z innymi przeznaczeniami pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy de minimis przez przedsiębiorców, dane statystyczne dotyczące pomocy de minimis w Polsce, krajowa procedura ubiegania się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis.

12. Definicja MŚP a pomoc publiczna – 4 godz.

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa partnerskie, przedsiębiorstwa powiązane.

13. Pomoc publiczna w przepisach prawa podatkowego – 8 godz.

Pomoc, a ogólne zasady opodatkowania niestanowiące pomocy publicznej, optymalizacja ściągania należności, pomoc w formie ulg podatkowych (np. pomoc w specjalnych strefach ekonomicznych, jednorazowa amortyzacja) i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (ustawa ordynacja podatkowa i ustawa o finansach publicznych), ulgi w podatkach lokalnych, poręczenia i gwarancje jako forma pomocy, dotacje do barów mlecznych, kwestie proceduralne, zaległość podatkowa jako potencjalna pomoc publiczna.

BLOK IV. RAMY PRAWNE WYBRANYCH KATEGORII HORYZONTALNEJ POMOCY PUBLICZNEJ – 32 godz.

14. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym – 8 godz.

Założenia polityki pomocowej w obszarze energetyki, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w obszarze energetyki oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach pomocowych w obszarze energetyki.

15. Pomoc publiczna na ochronę środowiska – 4 godz.

Założenia polityki pomocowej w obszarze ochrony środowiska naturalnego, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy na ochronę środowiska oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach o ochronie środowiska.

16. Pomoc publiczna w ramach kapitału podwyższonego ryzyka – 4 godz.

Warunki dopuszczalności pomocy na finansowanie ryzyka, poziomy występowania pomocy (fundusz, pośrednik finansowy, inwestor prywatny, przedsiębiorstwo kwalifikowane), wielostronne platformy obrotu, koszty rozpoznania.

17. Pomoc publiczna na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – 8 godz.

Unijne regulacje dotyczące rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym; analiza pojęć charakterystycznych dla pomocy w formie rekompensaty (w tym pojęcie usługi publicznej, aktu powierzenia, okresu powierzenia, rekompensaty, pomiotu powierzającego usługę); metodologia obliczania rekompensaty, unikania nadmiernej rekompensaty oraz zwrotu nadwyżek; analiza określonych w prawie unijnym warunków udzielania rekompensaty: niestanowiącej pomocy publicznej (kryteria Altmark), stanowiącej pomoc de minimis, pomoc publiczną zwolnioną z obowiązku notyfikacji lub pomoc publiczną podlegającą obowiązkowi notyfikacji; krajowe przykłady stosowania przepisów o rekompensacie; obowiązki sprawozdawcze państwa członkowskiego; analiza sprawozdań z rekompensaty udzielonej w Polsce w latach 2012-2015.

18. Pomoc na badania i rozwój – 8 godz.

Podstawowe definicje w obszarze B+R+I, działalność gospodarcza i niegospodarcza organizacji badawczych, pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą, pomoc dla klastrów innowacyjnych, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne, zasady współpracy organizacji badawczych z przedsiębiorcami, polskie programy wspierania B+R+I, pomoc na badania i rozwój związane z epidemią COVID-19.

19. Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację – 8 godz.

Sytuacja ekonomiczna a dopuszczalność pomocy, przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej, pomoc na ratowanie, tymczasowa pomoc restrukturyzacyjna, pomoc na restrukturyzację, cel leżący we wspólnym interesie, wkład własny, podział obciążeń, środki ograniczające naruszenia konkurencji, zasada jednorazowości, programy pomocy dla małych i średnich oraz „niedużych państwowych” przedsiębiorców. Szczególne uregulowania w kontekście kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

BLOK V. RAMY PRAWNE POMOCY REGIONALNEJ I WYBRANYCH KATEGORII SEKTOROWEJ POMOCY PUBLICZNEJ – 32 godz.

20. Pomoc regionalna – 8 godz.

Unijne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (m.in. pojęcie inwestycji początkowej, koszty kwalifikowane, obszary i sektory wykluczone, efekt zachęty, pomoc regionalna w ramach GBER oraz wytycznych, mapa pomocy regionalnej, duży projekt inwestycyjny, jednostkowy projekt inwestycyjny, kumulacja pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy regionalnej przez przedsiębiorców, kazusy dotyczące notyfikacji KE polskich przypadków pomocy regionalnej, krajowa procedura ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną.

21. Pomoc w sektorze transportu  – 8 godz.

Występowanie pomocy publicznej w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, dopuszczalność pomocy w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, transport lądowy, lotniczy, morski, intermodalny.

22. Pomoc na rzecz rolnictwa i rybołówstwa – 8 godz.

Unijne i krajowe zasady udzielania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (m.in. definicja pomocy publicznej, koszty kwalifikowane, intensywność pomocy,  kumulacja pomocy, efekt zachęty, efekt deadweigth, pomoc w ramach ABER oraz Wytycznych, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, monitoring i sprawozdawczość oraz procedura ubiegania się o pomoc publiczną). Zasady i dostęp do form pomocy udzielanej w związku z COVID-19 producentom rolnym hodowcom ryb.

23. Pomoc publiczna w wybranych sektorach – 8 godz.

Unijne zasady udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, na infrastrukturę sportową i rekreacyjną, infrastrukturę lokalną, na sieci szerokopasmowe, w zakresie kinematografii, radiofonii i telewizji oraz na naprawienie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, krajowe źródła pozyskiwania pomocy w ramach ww. przeznaczeń, kazusy dotyczące notyfikacji KE najistotniejszych przypadków pomocy w ramach ww. przeznaczeń, krajowa procedura ubiegania się o pomoc w ramach ww. przeznaczeń. Pomoc udzielana w ramach tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Problematyka tzw. subsydiów zagranicznych.

BLOK VI. NAJNOWSZE KIERUNKI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ – 16 godz.

24. Pomoc publiczna dla ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego interesu (IPCEI) – 4 godz.

Charakterystyka i warunki dopuszczalności pomocy dla ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego interesu (IPCEI). Definicja takiego projektu, procedura realizacji takich projektów, rodzaje projektów (B+R, projekty infrastrukturalne), zasady pomocy publicznej dla tego typu projektów. Opis dotychczasowych projektów, realizowanych w Europie (sektor mikroelektroniczny, bateryjny, wodorowy, projekty infrastrukturalne).

25. Programy wsparcia publicznego w Polsce: perspektywa praktyczna – 4 godz.

Warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej w związku z epidemią COVID-19, czyli tzw. „pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”, dopuszczalną na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

26. Aktualne trendy w orzecznictwie sądów unijnych z zakresu pomocy publicznej – case study – 4 godz.

Rozwiązywanie zadanych problemów prawnych związanych z zastosowaniem materialnych lub proceduralnych reguł dotyczących pomocy publicznej, które były przedmiotem aktualnych orzeczeń sądów unijnych. Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego zostanie każdorazowo omówione w sposób wskazujący na praktyczne konsekwencje każdego orzeczenia dla polskich sądów, organów udzielających pomocy, beneficjentów i ich konkurentów. Uwzględnione zostaną także aktualne rozstrzygnięcia związane z pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie skutkom pandemii COVID-19.

27. Pomoc publiczna a wsparcie z funduszy UE – 4 godz.

Podstawowe cele polityki spójności w kontekście zasad pomocy publicznej, dofinansowanie ze środków funduszy UE a reguły pomocy publicznej, obowiązek zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy UE w świetle regulacji pomocy publicznej, kazusy dotyczące wybranych programów pomocowych stanowiących podstawę udzielania pomocy publicznej w krajowych i regionalnych programach operacyjnych 2014-2020, wykorzystanie środków z funduszy UE do walki ze skutkami COVID-19.

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych – 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
kierownik
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE. Kierownik Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej, Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania, Studiów Podyplomowych Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

Wykładowcy

Adam Ambroziak zdjęcie
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH 

Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego, specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE. Ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE. Kierownik Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej, Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania, Studiów Podyplomowych Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych.

Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego. 
Michał Bernat
dr Michał Bernat

Managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, doradca podatkowy od 2004 roku, radca prawny od 2011 roku, doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, prawie pomocy publicznej, prawie administracyjnym oraz prawie unijnym.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), w British Centre for English and European Studies (Cambridge University, WPiA UW) i Droit français et européen des affaires (Université de Poitiers, WPiA UW) oraz uzyskał International Practice Diploma in Competition Law (IBA, College of Law of England and Wales). W 2011 roku obronił w Instytucie Nauk Prawnych PAN pracę doktorską poświęconą unijnemu postępowaniu w sprawie pomocy publicznej. Wykładowca SGH w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz pomocy fiskalnej (European Master in Law and Economics oraz podyplomowe studia Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym) oraz Universiteit Utrecht w zakresie pomocy publicznej (Master in European Law). Wykładowca Academy of European Law (ERA) w zakresie organizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej szkoleń z pomocy publicznej dla sędziów sądów krajowych oraz prelegent European State Aid Law Institute (EStALI). Członek i kilkukrotny sprawozdawca krajowy International Fiscal Association oraz członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej) i Trybunale Sprawiedliwości UE oraz kilkuletnie zatrudnienie w brukselskim biurze polskiej kancelarii prawniczej. Regularnie reprezentuje strony w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej lub opodatkowania przed Komisją Europejską oraz polskimi sądami.
Katarzyna Pamuła-Wróbel zdjęcie
Katarzyna Pamuła-Wróbel

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od czerwca 2021 r. współpracuje z Grupą Olesiński i Wspólnicy. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w SGH. Przez niemal 11 lat pracowała w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK. W latach 2015–2017 była naczelnikiem Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym Departamencie, a w latach 2017–2021 pełniła funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu.

W latach 2012–2016, jako przedstawiciel Polski, brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł m. in. w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. W latach 2019-2020 doradzała jako międzynarodowy ekspert Ukraińskiemu Komitetowi Antymonopolowemu. Pracując w UOKiK, brała udział w wielu grupach roboczych i komitetach doradczych Komisji Europejskiej i państw członkowskich, prowadziła postępowania notyfikacyjne, postępowania w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej.
Aleksandra Szelągowska  

Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Uczestniczyła w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE w zakresie finansowania rolnictwa.

Robert Zenc zdjęcie
Robert Zenc  

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK od grudnia 2000 r., obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Regionalnej. Specjalizuje się m.in. w regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie, pomocy de minimis, pomocy na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i lokalną, wsparcia dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz finansowania infrastruktury szerokopasmowej.

Do najważniejszych obszarów jego zainteresowań należą: pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy), pomoc dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pomoc współfinansowana ze środków unijnych. Autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji. 
wykładowca studia podyplomowe
Stanisław Bienias  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych.

Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania; European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju. 
piotr Gajek zdjęcie
Piotr Gajek  

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik stażu w Komisji Europejskiej (Departament ds. Pomocy publicznej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji). Jako członek zespołu pomocy publicznej i funduszy UE kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j. przygotowuje analizy oraz opinie dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej i związanych z tym zagrożeń, ocenia ryzyko otrzymania bądź udzielenia pomocy publicznej w wyniku zawieranych transakcji.

Doradza również w zakresie skarg wnoszonych do Komisji Europejskiej, jak również postępowań notyfikacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania projektów z funduszy UE, w tym co do oceny występowania pomocy publicznej. Współautor podręcznika „Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje” opracowanego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
Beata Grzegorzewska zdjęcie
Beata Grzegorzewska 

Matematyk z tytułem MPA (Master of Public Administration) uzyskanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2016 roku pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK, jest głównym specjalistą w Wydziale Sprawozdawczości. Monitoruje pomoc publiczną, weryfikuje i analizuje dane w zakresie instrumentów pomocowych, przeznaczeń, form i wartości pomocy. Odpowiada za sprawozdawczość dla Komisji Europejskiej, współtworzy coroczny raport o pomocy publicznej oraz raport o pomocy de minimis.

Uczestniczy w pracach Grupy roboczej państw członkowskich ds. przejrzystości. Jest także kierownikiem projektu pn. „Utworzenie Systemu Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2 w UOKiK w latach 2018–2022”, realizowanego zgodnie z metodyką PRINCE2.  W latach 1998–2007 jako nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadziła zajęcia m.in. z metod numerycznych, metod optymalizacji, badań operacyjnych. W latach 2008–2016 była pracownikiem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie zajmowała się zarządzaniem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz opracowaniem dokumentów programowych na perspektywę finansową 2014–2020, w tym planów, mierników i wskaźników finansowych.
Andrzej Kaznowski zdjęcie
Andrzej Kaznowski  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. wspólnik w firmie Easy State Aid Kaznowski Stasiak sp. j., gdzie zajmuje się reprezentowaniem beneficjentów pomocy publicznej i organów udzielających pomocy przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną w sektorze energetycznym.

Reprezentował polski rząd oraz przedsiębiorców z sektora energetycznego m. in. w postępowaniach dotyczących świadectw pochodzenia OZE, świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, aukcyjnego mechanizmu wsparcia OZE oraz rynku mocy, które zakończone zostały wydaniem przez Komisję Europejską decyzji o niezgłaszaniu zastrzeżeń. Wspierał również polski rząd oraz największe przedsiębiorstwa przemysłowe w postępowaniach przed KE dotyczących ulg w finansowaniu systemu świadectw pochodzenia OZE, ulg w opłacie OZE, ulg w opłacie kogeneracyjnej, oraz systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (systemu rekompensat tzw. kosztów pośrednich emisji dwutlenku węgla). Jest także ekspertem gospodarczym NCBiR oraz ekspertem Banku Światowego, z którym współpracował przy projektach realizowanych w Polsce, Rumunii i na Słowacji. W latach 2015–2016 pełnił funkcję doradcy ds. pomocy publicznej na rzecz chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu. Jest autorem publikacji dotyczących prawa pomocy publicznej, w tym czterech komentarzy do rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych oraz rozporządzeń w sprawie pomocy de minimis, wydanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Prowadzi seminaria dotyczące pomocy publicznej na Uniwersytecie w Lund, a od 2017 r. jest wykładowcą PSPP w SGH. 
Aleksandra Kopeć zdjecie
Aleksandra Kopeć  

Absolwentka administracji i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; od 2019 r. na stanowisku naczelniczki Wydziału Pomocy Horyzontalnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu m.in. pomocy de minimis, pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje, pomocy publicznej na zatrudnienie oraz pomoc publicznej związanej z COVID-19. 

Zajmuje się również kwestiami związanymi z badaniem statusu MŚP. Od 2019 r. wykładowczyni Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w SGH. 
izabela-kopcinska-zdjecia
Izabela Kopcińska  

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskie Studia Prawnicze na Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania). W latach 2009–2022 pracowała w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając w szczególności za przygotowywanie opinii Prezesa UOKiK do projektów pomocy oraz prowadzenie postępowań notyfikacyjnych tych projektów, a także za przygotowanie stanowisk w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych dotyczących przepisów o pomocy publicznej.

Uczestniczka grupy roboczej ds. pomocy publicznej w transporcie utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2023 r. zatrudniona jako ekspert ds. pomocy publicznej w Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych „Pomocy publicznej” SGH.
Piotr Krasnodębski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe z zakresu administrowania funduszami unijnymi. Obecnie zatrudniony w Wydziale Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK. Uczestniczył w notyfikacjach pomocy na kulturę, energetykę i kryzysowych.

Specjalizuje się w pomocy de minimis, pomocy publicznej przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, szkoleniowej i w zagadnieniach związanych z kwalifikacją przedsiębiorstw do sektora MŚP.
Marcin Pawlak  

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2009 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się m.in. w rozstrzyganiu wątpliwości podmiotów udzielających pomoc publiczną i pomoc de minimis. Ponadto zajmuje się analizą występowania i dopuszczalności pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz usług publicznych.

Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej m.in. nad wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla organów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy publicznej. 
Jacek Partyka zdjęcie
Jacek Partyka  

Radca ministra w Ministerstwie Finansów, specjalista w zakresie strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego. Uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do UE w obszarze pomoc publiczna i obszarze podatki.

Brał udział w opracowywaniu przepisów prawnych regulujących dopuszczalność i monitorowanie pomocy publicznej w Polsce oraz uczestniczył w pracach nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, szkolił pracowników administracji podatkowej i celnej w zakresie reguł dopuszczalności pomocy. Pomocą publiczną zajmuje się od 1996 roku. 

Opinie o studiach

zdjęcie Szymon Kowalczyk

Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z pomocy publicznej miały stanowić uzupełnienie teoretyczne posiadanej już przeze mnie wiedzy praktycznej. Zajęcia pokazały mi jednak, że prowadzący dzięki bogatemu doświadczeniu potrafią łączyć aspekty praktyczne i teoretyczne, umiejętnie przekazując swoją wiedzę słuchaczom. Dzięki temu po zakończeniu studiów wiem, chociaż bardzo wiele z nich wyniosłem, jak wiele jest jeszcze do poznania w obszarze pomocy publicznej.

Szymon Kowalczyk
Absolwent 8 edycji
Marcin Sowa zdjęcie

Pomocą publiczną zajmuję się od 8 lat. Moje pierwsze spotkanie z nią było dość przypadkowe i nie była to „miłość od pierwszego wejrzenia”. Raczej wybór z rozsądku. Teraz ten związek, dzięki studiom podyplomowym na SGH chciałem „zalegalizować”.    

Mam specyficzną sytuację – nie udzielam pomocy publicznej, ale nie jestem też krajowym koordynatorem ani instytucją monitorującą. Funkcjonuję gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami, na styku obu, starając się zrozumieć jeden i drugi i w ramach swojej najlepszej wiedzy, jeden i drugi wspierać. Co mnie fascynuje w pomocy publicznej i jednocześnie sprawia, że jest moją zmorą? To, że ciągle się zmienia, że ciągle trzeba się jej uczyć, aby ją rozumieć. Że nie można osiąść na lurach, tylko ciągle trzeba się w niej doskonalić.  

Nie ma lepszego miejsca, żeby to osiągnąć, niż studia SGH. Gorąco polecam!

Marcin Sowa
Absolwent 7. edycji studiów, Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Magdalena Cyganik zdjęcie

Tematyka pomocy publicznej jest bardzo rozległa i trudno jest znaleźć szkolenia wyczerpujące różne zagadnienia z tego zakresu. Decyzja o wyborze studiów podyplomowych była w moim przypadku związana z nowymi obszarami odpowiedzialności w ramach pracy zawodowej.  W trakcie studiów możliwe jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej systemu pomocy publicznej oraz rozszerzenie wiedzy o wiele dotychczas nieznanych mi obszarów z nią związanych. Dla mnie istotną zaletą mającą znaczący wpływ na podjęcie decyzji o wyborze tych studiów jest m. in. jest studiowanie on-line, gdyż nie wymaga dojazdów do Warszawy, a udostępniane materiały są profesjonalnie i wyczerpująco przygotowane. Jednak największym atutem jest fakt, iż wykładowcy w bardzo interesujący sposób i z pasją opowiadają o tematyce, którą znają z praktyki. Wiedza zdobyta w trakcie zajęć zostanie przeze mnie wykorzystana i doskonalona w codziennej pracy. Ponadto studia umożliwiły mi poszerzenie kontaktów zawodowych.

Magdalena Cyganik
Absolwentka 7. edycji studiów, Analityk Finansowy, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu
Agnieszka Batko zdjęcie

Uczelnia i Wykładowcy na najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, z uwzględnieniem bieżących zmian w regulacjach prawnych krajowych i europejskich. Studia znacznie poszerzyły zakres mojej wiedzy w tematyce pomocy publicznej. Polecam każdemu, kto zajmuje się tą tematyką w codziennej pracy.

Agnieszka Batko
Absolwentka 5. edycji studiów
mariusz-wcislo-podyplomowe

Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej na SGH były dokładnie tym, czego potrzebowałem jako praktyk oraz początkujący naukowiec – uporządkowania posiadanej już wiedzy oraz poszerzenia jej o obszary, którymi dotychczas się nie zajmowałem. Jednym z największych atutów przedmiotowych studiów było zaangażowanie w prowadzenie zajęć ekspertów z UOKiK, którzy bardzo kompleksowo odpowiadali na pojawiające się pytania, bazując na swoim bogatym doświadczeniu wynikającym z relacji z Komisją Europejską. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość odbywania zajęć w formule online. Co ciekawe, pomimo iż to była moja pierwsza przygoda z SGH, dzięki zaangażowaniu pracowników Uczelni, wszystkie aspekty techniczne były perfekcyjnie zaopiekowane. Gorąco polecam każdemu! 

Mariusz Wcisło
Starszy Konsultant w Crido Taxand S.A., doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
„Co mnie fascynuje w pomocy publicznej i jednocześnie sprawia, że jest moją zmorą? To, że ciągle się zmienia, że ciągle trzeba się jej uczyć, aby ją rozumieć. Że nie można osiąść na lurach, tylko ciągle trzeba się w niej doskonalić.
Nie ma lepszego miejsca, żeby to osiągnąć, niż studia SGH. Gorąco polecam!”
Marin Sowa, Naczelnik Wydziału Rady Innowacyjności, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
„Dla mnie istotną zaletą jest m. in. studiowanie on-line, gdyż nie wymaga dojazdów do Warszawy, a udostępniane materiały są profesjonalnie i wyczerpująco przygotowane.”
Magdalena Cyganik, absolwentka 7. edycji studiów, analityk finansowy, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Studia znacznie poszerzyły zakres mojej wiedzy w tematyce pomocy publicznej. Polecam każdemu, kto zajmuje się tą tematyką w codziennej pracy.”
Agnieszka Batko, absolwentka 5. edycji studiów

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

11. edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się 30 listopada 2024 r.

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń rozumiana jako rejestracja w Internetowym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP), dokonanie wpłaty czesnego (min. I rata) i złożenie wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (umowy zostaną przygotowane przez SGH),

 • formularz aplikacyjny (wypełniany i generowany w ISSP),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami.
 • dwuetapowa weryfikacja wiedzy i umiejętności:
  • część pisemna – test składający się z pytań testowych weryfikujących wiedzę nabytą w trakcie zajęć – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  • część ustna – prezentacja przygotowanego projektu opinii Prezesa UOKiK. Pod koniec studiów słuchacze samodzielne będą przygotowywali projekt opinii Prezesa UOKiK o zadanej interwencji publicznej (program pomocowy lub pomoc indywidualna) – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych przeciętnie raz w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 11. edycji:

Semestr 1

 • 30 listopada–1 grudnia 2024 r.
 • 14–15 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025 r.
 • 25-26 stycznia 2025 r.
 • 08-09 lutego 2025 r.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Terminy w zjazdów w 2. semestrze zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

 • I rata – płatna przy zapisie,
 • II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia książki i materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców na stronie internetowej studiów oraz zebrane w formie elektronicznej na koniec zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 93 65
tel.: +48 515 782 303
e-mail: akarpi1@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

 • Studia online 
 • Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
   

Dostępne również studia, w których zajęcia prowadzone są w uczelni.

Adam Ambroziak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 93 65
tel.: +48 515 782 303
e-mail: akarpi1@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe