Podyplomowe Studia Akademia Spółek

Podyplomowe Studia Akademia Spółek mają na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabycie praktycznych umiejętności. 

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowe studia – z dopracowanym, rozbudowanym i sprawdzonym programem zajęć

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – znani i cenieni wykładowcy będący ekspertami w swoich dziedzinach

Certyfikat ikona

Wartość dodana – studia pozwalają wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów 

Dlaczego warto?

 • Studia stanowią rozwiniętą i wzbogaconą formę prowadzonych w latach 2001–2008 Studiów Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. 
 • Dzięki swoim niewątpliwym zaletom, w tym w szczególności: bogatemu programowi, dobrze dobranej kadrze i sprawnej organizacji, studia te zyskały bardzo dużą liczbę kandydatów i słuchaczy. 
 • Absolwenci studiów wzmacniają swoje kompetencje i pozyskują aktualną wiedzę w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabywają praktyczne umiejętności. 
 • Dzięki temu mogą swobodnie funkcjonować w nowoczesnych przedsiębiorstwach, przyjmujących we współczesnej dobie organizacyjno-prawną formę spółek handlowych (zwłaszcza kapitałowych – korporacji). 
 • Studia są również platformą wymiany poglądów i doświadczeń, jak również nawiązywania znajomości, które mogą profitować w pracy zawodowej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Akademia Spółek polecane są w szczególności: 

 • absolwentom wydziałów prawa i administracji,
 • absolwentom wydziałów menedżerskich,
 • aplikantom adwokackim i radcowskim.

Program

blok i. Zagadnienia wspólne dla spółek handlowych

 • System rejestrowania spółek handlowych
 • Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Powstanie spółki z o.o.
 • Powstanie spółki akcyjnej
 • Europejskie prawo spółek
 • Arbitrażowe rozstrzyganie sporów
 • Przepisy karne KSH
 • Firma
 • Prokura

blok ii. Spółki osobowe (partnerships) – regulacje kodeksu spółek handlowych

 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna

blok iii. Corporate finance – zagadnienia finansowe w spółkach

 • Finanse spółek
 • Zagadnienia podatkowe
 • Rachunkowość w spółkach
 • Metody wyceny spółek handlowych
 • Inżynieria finansowa w spółkach

blok iv. Corporate governance

 • Organy właścicielskie spółek kapitałowych – zgromadzenie wspólników i WZ
 • Rada nadzorcza w spółce z. o.o. i akcyjnej
 • Zarząd w spółce z o. o. i akcyjnej
 • Prawa i obowiązki wspólników i akcjonariuszy
 • Zmiany kapitałowe w spółkach
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych
 • Arbitrażowe rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki

blok v. Procesy restrukturyzacyjne w spółkach

 • Łączenie spółek
 • Przekształcanie spółek
 • Podziały spółek
 • Postępowanie upadłościowe spółek
 • Postępowanie naprawcze w spółkach
 • Likwidacja spółek

blok vi. Grupy kapitałowe

 • Prawo grup kapitałowych
 • Zarządzanie grupą kapitałową
 • Zagadnienia podatkowe w grupach kapitałowych
 • Rachunkowość w grupach kapitałowych

blok vii. Rynek kapitałowy

 • Instytucje rynku kapitałowego
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Spółka akcyjna na rynku kapitałowym
 • Rynek pierwotny i wtórny
 • Wycena instrumentów rynku kapitałowego i ryzyka inwestycyjnego
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Nadużycia na rynku kapitałowym i związana z nimi odpowiedzialność

blok viii. Corporate management – zagadania zarządzania spółką

 • Metody zarządzania spółką
 • Prawne formy zatrudniania kadry menedżerskiej
 • Klauzule konkurencyjne

Kierownik studiów

Tomasz Siemiątkowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH, adwokat
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Ukończył jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce (blisko 850–letnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – mieście swojego dzieciństwa i młodości). Absolwent (1994 r.)  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), od 1999 r. adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego). W latach 2000–2021 pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2010 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w kadencji 2015 – 2019, rozwiązanej w grudniu 2015 r.). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia. W latach 1999 – 2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). W 2012 r. został doceniony również przez krajowych studentów, otrzymując nagrodę „Inspiracja roku”, przyznaną przez Niezależny Miesięcznik Studentów SGH „Magiel”. Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. Columbia, Hong Kong Polytechnic University, New York University, Princeton, Stanford i Tokyo University). Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej – prowadzonej, od 2009 r. w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy – koncentrują się w obszarach prawa korporacyjnego, corporate governance, fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, sądowych postępowań gospodarczych oraz prawa ochrony zdrowia. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także uczestniczył w opracowaniu i realizacji, pierwszej na polskim rynku publicznym, koncepcji wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. (oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady), PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. W latach 2013 – 2017 Przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek rady nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A. (2016 – 2019). Obecnie przewodniczący Rady Fundacji Energia dla Europy (FEDE), przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego PZPN, członek rady nadzorczej SPR Wisła Płock S.A. (z ramienia właściciela – Gminy Miasta Płock) oraz członek Rady Polsko–Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej. Współautor projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członek zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001–2003). W latach 2003–2005 członek zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestnik jako ekspert rządu prac parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Prof. Siemiątkowski był również pomysłodawcą oraz współautorem (wraz z adw. R. Potrzeszczem oraz prof. P. Wiórkiem) ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przyjętej przez Sejm, niemalże jednogłośnie, w 2015 r. Pełnił także funkcję doradcy prawnego społecznej akcji o dziejową sprawiedliwość (tzw. Apel 141), która w okresie pomiędzy lipcem 2020 r., a marcem 2021 r. doprowadziła do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Akcja ta, zainicjowana i przeprowadzona przez działaczy byłej opozycji antykomunistycznej (J. M. Goliszewskiego, L. Stalla i G. Kostrzewę – Zorbasa) umożliwiła „oskładkowanie” okresów działalności opozycyjnej, a przez to zwiększenie podstawy wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych opozycjonistów. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan”, a także członkiem American Law & Economics Association. Jest autorem dwóch monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis 1999) oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007), współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011), Spółka akcyjna (2012), Łączenie, podział i przekształcanie spółek (2011), współautorem Systemu Prawa Prywatnego t. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”. W 2016 r. został umieszczony przez Dziennik Gazetę Prawną w „Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce” oraz nagrodzony „Złotym Paragrafem” – nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa (za działania na rzecz prawa i gospodarki). W roku 2022 otrzymał od dziennika Rzeczpospolita „Nagrodę za działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce” (z laudacji: „za zaangażowanie w obronę wolności słowa, działania służące wykazaniu niebezpieczeństw, jakie wiążą się z wejściem w życie tzw. LEX TVN”). W 2018, 2020, 2021 i 2022 r. lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie „prawo spółek i prawo handlowe”. W roku 2023 lider w dziedzinie „prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia”. Poza tym miłośnik Legii Warszawa, historii piłki nożnej, historii polityki oraz tenisa i biegania. Przede wszystkim mąż Renaty oraz ojciec Ewy i Adama.

Wykładowcy

Wykładowcami studiów są renomowani pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
 • Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

a także wybitni praktycy z kancelarii prawniczych:

 • CMS Cameron McKenna,
 • Baker & McKenzie
 • Głuchowski Siemiątkowski Zwara,
 • Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak,
 • Adwokata Waldemara Gujskiego,
 • Popiołek Adwokaci i Doradcy,
 • Raczkowski – Kancelaria Prawa Pracy,
 • Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy s.j.,

oraz

 • Sądu Najwyższego,
 • Sądu Gospodarczego w Toruniu,
 • Sądu Gospodarczego w Warszawie,
 • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • firmy doradczej Navigator Capital,
 • firmy audytorskiej HLB M2 Audyt,
 • Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 • Polskiego Instytutu Dyrektorów,
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Paweł Wajda zdjęcie
dr hab. Paweł Wajda, prof. UW

Profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa rynku finansowego. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Jest autorem prawie dwustu publikacji akademickich dotyczących głównie regulacji rynków finansowych, w tym jest redaktorem naukowym i współautorem komentarza (III wydania) do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego. Paweł Wajda jest członkiem rady nadzorczej spółki BondSpot S.A. w ramach grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Paweł Wajda jest również sędzią Sądu Giełdowego (od kilku kadencji). 
 
Maria Aluchna zdjecie
prof. dr hab. Maria Aluchna

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości SGH. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw.

Kierownik i wykonawca grantów badawczych, ekspert Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Recz Nauki. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI),  European Academy of Management (EURAM), a także kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji  i e–Mentor. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami SGH. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, współredaktorka monografii między innymi Corporate governance in Central Europe and Russia, Women on boards. An international perspective, Dynamics of CSR. Towards a critical approach), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego 
Anna Błachnio-Parzych zdjęcie
dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracuje również jako specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Stypendystka University of Cambridge oraz Max–Planck–Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht we Fryburgu Bryzgowijskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, praw człowieka oraz europejskiego prawa karnego.  

Andrzej Kidyba zdjęcie
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

Specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Związany z UMCS w Lublinie. Autor ponad 350 publikacji, w tym 140 opracowań książkowych, ponad 180 artykułów naukowych, recenzji oraz glos. Nagrodzony w konkursach: na najlepszą rozprawę doktorską (konkurs PiP), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną, Laureat Lubelskiej Nagrody Naukowej – Premium Scientiarum Lublinense 2004 rok (tzw. Lubelski Nobel) za Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec.
Współautor wielu ustaw m. in.  dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych; sejmowy recenzent Kodeksu spółek handlowych;

Ekspert Komisji Sejmowych i Rządu RP, autor ponad 300 opinii prawnych; Arbiter Sądów Arbitrażowych w kraju i za granicą. 
 
Krzysztof Oplustil zdjęcie
dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta i profesor wizytujący na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu w 2018 r. W latach 2009–2012 członek zespołu eksperckiego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. reformy struktury majątkowej spółki z o.o. Od 2016 r. członek zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Rozwoju (obecnie: Przedsiębiorczości i Technologii) ds. opracowania projektu regulacji prostej spółki akcyjnej (PSA).

Sylwester Pieckowski zdjęcie
adw. Sylwester Pieckowski, LL.M. (Michigan)

Międzynarodowy arbiter i mediator gospodarczy. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w trybie negocjacji, arbitrażu i mediacji. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Arbiter Sądów Arbitrażowych: w Warszawie (KIG, Lewiatan), w Pradze, Wiedniu (VIAC), Nowym Jorku (AAA–ICDR). Mediator gospodarczy: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Mediacji w Warszawie, Instytut Mediacji w Warszawie, Sąd Arbitrażowy w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów w Nowym Jorku – ICDR/AAA, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, 2006–2018, Honorowy Prezes PSSP od 2018 r. Współtwórca i Pierwszy V–Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, 2006–2011. Członek i Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2005–2014. Członek Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Gospodarki ds. założeń i projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, 2013–2015. Inicjator i współorganizator międzynarodowej konferencji: Global Pound Conference Warsaw – Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski, WPiA, 31.03.2017 r. Wykładowca problematyki ADR na studiach podyplomowych SGH. Od lat wyróżniany przez Chambers Global (2010–2016) oraz Chambers Europe (2010–2018) w gronie wiodących prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów. Ważniejsze publikacje: Jaka będzie przyszłość arbitrażu i mediacji, w: Księga Jubileuszowa dedykowana Doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2016; Mediacja gospodarcza, Difin, 2015; Założenia polskiej ustawy o mediacji i mediatorach, w: Księga Jubileuszowa dedykowana Doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012; Arbitraż a alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych (ADR), w: System Prawa Handlowego, Tom 8, Arbitraż Handlowy, 1. Wydanie Andrzej Szumański (red.), C.H. Beck, 2010, 2. Wydanie 2015; Mediacja w sprawach cywilnych, Difin, 2006 07/04/2020 
Piotr Pinior zdjęcie
prof. dr hab. Piotr Pinior

Dyrektor Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rafał Tuzimek zdjęcie
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów (w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytutu Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Doktoryzował się w 2001 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w  roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Uczestnik projektów badawczych realizowanych w SGH, wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH, prowadzi seminaria we  współpracy z  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Francuskim Instytutem Gospodarki. W  ramach swoich doświadczeń brał udział w wielu projektach z  zakresu doradztwa finansowego. Doradzał między innymi przy transakcjach fuzji i przejęć, pierwszych ofertach publicznych, pozyskiwaniu kapitału z rynku prywatnego.
Marek Michalski zdjęcie
prof. dr hab. Marek Michalski

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW oraz Prorektor UKSW ds. finansowych. W latach 2010–2020 Dziekan WPiA UKSW. Pomysłodawca i twórca kierunków studiów na UKSW: Człowiek w Cyberprzestrzeni (st. I stopnia) oraz Bezpieczeństwo w Gospodarce Cyfrowej (st. II stopnia).

Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy, ustroju szkolnictwa wyższego i nauki otwartej, oraz aspektów cywilizacyjno-społecznych rozwoju nowych technologii i cyberprzestrzeni. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A; członek rad nadzorczych (m. in. GPW 2006–2008, Alior Bank S.A. 2007–2017), od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o.
Zuzanna Rosner-Laskorzyńska
mec. Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, starszy prawnik w kancelarii Squire Patton Boggs Krześniak sp.k., radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szerokorozumianym indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w tym restrukturyzacji zatrudnienia, przejęciach i połączeniach pracodawców, negocjowaniu warunków zatrudnienia kadry managerskiej, przeciwdziałaniu nieporządnym zjawiskom w miejscu pracy, uprawnieniach rodzicielskich.

Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia.
Marek Wodnicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbywał aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Od 1995 r. wpisany na listę radców prawnych. Pracował między innymi w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. zatrudniony w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – aktualnie na stanowisku dyrektora Działu Prawnego.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych, m.in. w IRGiT S.A., BondSpot S.A., WSE InfoEngine S.A. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. W latach 1997–2016 pełnił funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy GPW S.A. (w latach 1997–2004 Wiceprezesa Sądu Giełdowego), a w latach 2013–2016 i od 2019 r. sędziego Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych przy powołanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, w tym wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne. Uczestniczył m.in. w tworzeniu rynków NewConnect i Catalyst, w procesie uzyskania przez GPW S.A. statusu spółki publicznej oraz procesie publicznej emisji obligacji.
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – SGH
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – SGH
 • dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. UW
 • dr hab. Jerzy Naworski, prof. UMK – sędzia Sądu Gospodarczego w Toruniu
 • dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Spyra, prof. UJ
 • dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH.
 • dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH
 • dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH
 • dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
 • dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UE w Krakowie
 • dr Łukasz Boberek – SGH
 • dr Marcin Mikołajczyk – SGH
 • dr Olga Mikołajczyk – SGH
 • dr Piotr Karwat – SGH
 • dr Ewa Zielińska – UŚ
 • biegły rewident Maciej Czapiewski
 • mecenas Waldemar Gujski
 • mecenas Radosław Potrzeszcz
 • mecenas Bartłomiej Raczkowski
 • mecenas Zuzanna Rosner-Laskorzyńska
 • sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Strzelczyk
 • sędzia Sądu Apelacyjnego Tomasz Szczurowski
„ ”

Rekrutacja

Aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja na studia. Nabór na kolejną, siedemnastą edycję rozpocznie się w kwietniu-maju 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Umowa o warunkach odpłatności za studia

Dokument

zostanie podpisana przy okazji inauguracji studiów.

Po zarejestrowaniu należy:

 • załączyć skan odpisu dyplomu,
 • wygenerować fakturę proforma i dokonać wpłaty pierwszej raty czesnego (5000 zł), albo całości (8000 zł). W przypadku wpłaty ratalnej termin uiszczenia drugiej raty (3000 zł) mija 14 lutego 2024 r. Jeżeli płatnikiem jest firma proszę wcześniej uzupełnić dane firmy w zakładce „Dane personalne” i zaznaczyć okienko „Faktura na firmę”,
 • zaczekać dzień lub dwa na maila potwierdzającego wpływ środków na nasze konto,
 • dostarczyć/przesłać dokumenty (dyplom lub odpis dyplomu w oryginale) wraz z podpisanym formularzem rejestracyjnym na poniższy adres:

Marcin Jakubiak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 328
02-513 Warszawa

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także złożenie i obrona pracy końcowej

Harmonogram

Zajęcia odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów:

 • 28–29 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 16–17 grudnia 2023 r.
 • 20–21 stycznia 2024 r.
 • 03–04 lutego 2024 r.
 • 24–25 lutego 2024 r.
 • 09–10 marca 2024 r.
 • 23–24 marca 2024 r.
 • 13–14 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 15–16 czerwca 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł. z możliwością wpłaty w dwóch ratach (5000 zł + 3000 zł).

W ramach opłaty wydawane jest świadectwo ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Marcin Jakubiak
tel.: +48 501 700 047
e-mail: mjakubia@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. adw. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
e-mail: tsiemi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Marcin Jakubiak
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
   
Dokument
Tomasz Siemiątkowski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. adw. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
e-mail: tsiemi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Marcin Jakubiak
tel.: +48 501 700 047
e-mail: mjakubia@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe