Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania – Online

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania – Online przygotowują do skutecznego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji rządowej, samorządowej, jak i w sektorze prywatnym (w tym w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych i pomocy publicznej, zarządzania projektem, zespołem, informacją i komunikacją, funduszami europejskimi a także lobbingu i przywództwa oraz monitoringu i ewaluacji interwencji publicznych).

Atuty kierunku
Dokumenty ikona zielona mała

Praktyczne zajęcia – z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów i rzeczywistych studiów przypadku

Książka ikona

Wartość dodana – materiały do wszystkich zajęć objętych programem studiów

Ekran komputera ikona

Wygodne studia – prowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams przez przeszkolonych wykładowców

Dlaczego warto?

 • Program studiów został tak skonstruowany, aby osoby bez wykształcenia w tym kierunku, jak i bez doświadczenia w obszarze w administracji i zarządzania mogły bez problemów dać sobie radę i uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności do wypełniania powierzonych zadań w administracji publicznej, regionalnej, lokalnej oraz podmiotów prywatnych. 
 • Jednocześnie osoby posiadające pewną wiedzę w tych tematach będą mogły uporządkować i rozwinąć ją oraz nabyć dodatkowe kompetencje niezbędne do podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. 
 • Absolwenci naszych studiów są przygotowani do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach administracyjnych zarówno biznesu prywatnego czy państwowego, jak też urzędów centralnych i samorządowych. 
 • W przypadku pracowników administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. 
 • Studia prowadzone są w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania – Online skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarach wspierających ich dotychczasową działalność i zaangażowanie zawodowe, a w szczególności do pracowników:

 • administracji szczebla rządowego, centralnego, regionalnego i lokalnego;
 • instytucji, urzędów oraz organów państwowych i samorządowych;
 • prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych;
 • wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące.

Program

INSTYTUCJE, PRAWO I LOBBING W UE (16 GODZ.)

Instytucje UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy przygotowawcze (grupy robocze i COREPER), Komisja Europejska, Parlament Europejski, proces decyzyjny w UE, w tym w okresie pandemii COVID-19, zwykła procedura ustawodawcza, lobbing w instytucjach UE, koordynacja polskiej polityki europejskiej, udział Polski w procesie decyzyjnym w UE, akty prawne UE. 

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI (8 GODZ.)

Uwarunkowania i priorytety polskiej polityki zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa; kwestie instytucjonalne; stosunki dwustronne i współpraca regionalna (z uwzględnieniem wyzwań związanych z pandemią COVID-19) – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza; B9; polityczne aspekty rozwoju polskiej infrastruktury transportowej (m.in. Via Carpatia, porty); bezpieczeństwo energetyczne: kwestie infrastrukturalne i rynkowe; priorytety RP a nowe wieloletnie ramy finansowe UE; priorytety w polityce wobec wschodniego sąsiedztwa UE i Bałkanów Zachodnich; polityka wobec Chin; Polska na trasie połączeń Europa–Azja. 

PODSTAWY PRAWA (8 GODZ.)

Wybrane zagadnienia prawoznawstwa (norma prawna, akt prawny, reguły interpretacyjne itp.), gałęzie prawa (klasyfikacja i charakterystyka), źródła prawa, elementy prawa międzynarodowego publicznego (źródła prawa międzynarodowego publicznego, prawo międzynarodowe a prawo krajowe, podmioty prawa międzynarodowego, pozostałe zagadnienia), podstawy prawa konstytucyjnego (zasady konstytucyjne, organy władzy, sądy i trybunały, organy ochrony państwowej i ochrony prawa). Zagadnienie dotyczące praw i wolności człowieka w okresie trwania epidemii COVID -19., oraz problematyka: dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych. 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (8 GODZ.)

Funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy działań publicznych, procesy decyzyjne w administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, transformacja cyfrowa oraz modernizacja administracji publicznej. 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (8 GODZ.)

Funkcjonowanie administracji publicznej, źródła prawa w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, podstawowe zasady postępowania administracyjnego, a także jego cele i funkcje, podstawowe elementy postępowania administracyjnego sądowo- administracyjnego. Z uwagi na zaistnienie stanu epidemii w zakresem programu objęto także kwestie funkcjonowania administracji publicznej w tym czasie. 

LOBBING W ADMINISTRACJI (8 GODZ.)

Definicje lobbingu, grupy interesów, dialogu społecznego, określenie funkcji lobbingu, charakterystyka wzorów relacji grup interesu z administracją publiczną, zasoby wywierania wpływu i kanały dostępu do decyzji administracyjnych, cele grup interesu, uwarunkowania konstytucyjne i prawne działalności lobbingowej, ramy instytucjonalne i aktorzy działań lobbingowych, formy i rodzaje lobbingu, standardowe metody oddziaływania. 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (8 GODZ.)

Źródła specyfiki zarządzania w administracji publicznej, specyfika sektora publicznego i sektora prywatnego w odniesieniu do kwestii zarządzania, inherentne ograniczenia sprawności organów i urzędów administracji publicznej i główne założenia programów podwyższenia sprawności ich funkcjonowania, poziomy i wymiary zarządzania w sektorze publicznym, podstawowe założenia teorii wyboru publicznego i zna jej praktyczne zastosowania, podstawowe obszary i techniki zarządzania w administracji publicznej, kryteria odróżnienia perspektywy operacyjnej i strategicznej w zarządzania w administracji publicznej, kryteria oceny strategicznych programów działania organów i urzędów administracji publicznej. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – przypadek epidemii COVID-19. 

ZARZĄDZANIE LUDŹMI (8 GODZ.)

Budowa systemu motywacyjnego w organizacji, motywacja finansowa i pozafinansowa, motywacja wewnętrzna, wyzwalanie zaangażowania pracowników, prowadzenie rozmowy oceniającej. Zarządzanie ludźmi w czasach kryzysu – analiza reakcji na pandemię COVID-19. 

PRAWO I POLITYKA JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO (8 GODZ.)

Zarys historyczny budowy unii celnej i jednolitego rynku europejskiego; wprowadzenie swobodnego przepływu towarów (eliminacja barier fizycznych, technicznych i fiskalnych), swobodny przepływ usług, swoboda przepływu pracowników i koordynacja zabezpieczenia socjalnego, uznawanie kwalifikacji i dyplomów, swoboda przepływu kapitału (nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców). Funkcjonowanie jednolitego rynku w okresie pandemii COVID-19. 

PRAWO PRACY (8 GODZ.)

Powstanie i zmiana stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, treść stosunku pracy, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, ochrona pracy, spory prawne z zakresu prawa pracy, dyskusja i analiza materiałów empirycznych – umów dotyczących stosunku pracy (umów o pracę) i orzecznictwa sądowego z tego zakresu, kierunki rozwoju prawa pracy. Zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracodawców i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Sytuacja samozatrudnionych w okresie epidemii COVID-19. 

PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI (8 GODZ.)

Pojęcia przywództwa i jego znaczenie, typy i poziomy przywództwa, zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, analiza własnych kompetencji przywódczych, rozwój wybranych umiejętności przywódczych. Rola przywódcy w przeprowadzaniu wybranych typów zmian, w tym w szczególności zmiany kultury organizacyjnej. Przywództwo w kryzysie. Odpowiedzialność przywódcy w czasach pandemii. 

PUBLIC RELATIONS (8 GODZ.)

Znaczenia public relations we współczesnych organizacjach, granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji, współczesny sposób rozumienia public relations, nowoczesne techniki i narzędzia, jakie współczesny PR wykorzystuje, budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych, etapy budowania efektywnej strategii PR, dostępne techniki PR pozwalające realizować strategię, analiza rzeczywistych strategii PR, zrealizowanych kampanii, tworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych. PR w czasach kryzysu. 

FINANSE PUBLICZNE (8 GODZ.)

Międzysektorowe przepływy pieniądza, teoria wyboru publicznego, funkcje finansów publicznych, teoria opodatkowania (w tym krzywa Laffera), teoria transferu, analiza incydencji podatkowej, zagadnienie sprawiedliwości podatkowej i transferowej, budżetowanie, kontrola finansów publicznych – mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe mechanizmy pomocy publicznej – zakazy i wyjątki od zakazów, w tym podejście UE i w tych ramach, Polski do pomocy w związku z epidemią COVID-19. 

MONITORING I EWALUACJA (8 GODZ.)

Wprowadzenie do ewaluacji interwencji publicznych: definicja, podstawowe pojęcia, typy badań ewaluacyjnych, ewaluacja w cyklu realizacji projektów i programów publicznych, logika interwencji publicznej: od wskaźników wkładu, poprzez produkty i rezultaty projektów i programów, metodologia badań ewaluacyjnych: metody ilościowe, jakościowe, pomiar rzeczywistych efektów interwencji publicznych. Realizacja badania ewaluacyjnego w praktyce: przygotowanie zlecenia i przeprowadzenie prac badawczych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ (8 GODZ.)

Źródła dochodów unijnego budżetu, struktura wydatków z budżetu UE, modyfikacje wydatków w następstwie pandemii COVID-19 i źródła ich finansowania, beneficjenci i płatnicy netto, kierunki dyskusji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021–2027, znaczenie budżetu dla państw UE oraz dla całego ugrupowania. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (8 GODZ.)

Podstawy prawne zamówień publicznych, zakres podmiotowy ustawy Pzp, zakres przedmiotowy ustawy Pzp, zasady zamówień publicznych, szacownie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, tryby udzielania zamówień, siwz, kwalifikacja podmiotowa, badanie ofert, umowy w sprawie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, kontrola zamówień publicznych. Nowe regulacje w zamówieniach publicznych wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. 

PRAWO POMOCY PUBLICZNEJ UE (8 GODZ.)

Pojęcie pomocy publicznej, kategorie pomocy publicznej, formy pomocy a ekwiwalent dotacyjny brutto, traktatowe zasady udzielania pomocy publicznej, procedury notyfikacji udzielania pomocy publicznej, systematyka prawa dotyczącego pomocy publicznej, ogólne rozporządzenie wyłączające wybrane kategorie pomocy publicznej spod obowiązku notyfikacyjnego, koncepcja krajowej pomocy regionalnej. 

PROJEKTY UE W INSTYTUCJACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (8 GODZ.)

Możliwości finansowania projektów ze środków UE, zasady poszukiwania wsparcia, zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zasady procesu aplikacyjnego, przygotowanie organizacji do realizacji projektu finansowanego ze środków UE. Możliwości wspierania organizacji w czasach kryzysu i spowolnienia wywołanego m.in. pandemią. 

ETYKA W ADMINISTRACJI (8 GODZ.)

Wybrane kwestie i dylematy związane z etyką w administracji w warunkach gospodarki globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych zagadnień z teorią instytucji i teorią konkurencyjności międzynarodowej, związek współczesnych studiów nad konkurencyjnością międzynarodową z problematyką instytucjonalną i etyczną oraz jakością państwa, w tym koncepcją etyki w administracji, społecznej odpowiedzialności w gospodarce oraz wzrostu i rozwoju zrównoważonego, modele administracji i ich etycznego wymiaru oraz etycznych kodeksów postępowania w administracji. Najnowsze doświadczenia i dylematy etyczne związane z pandemią i koronawirusem.

Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
kierownik
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

Wykładowcy

Krzysztof Jasiecki zdjęcie
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki 

Profesor nauk społecznych w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji SGH, Rady Centrum Europejskiego UW oraz Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.  

Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej, instytucji kapitalizmu, działań elit gospodarczych i politycznych, grup nacisku i lobbingu, materialnych oraz społecznych aspektów bogactwa, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także politycznych, ekonomicznych i społecznych wymiarów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Autor i współautor m.in. pracy zbiorowej „Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej” (2017), monografii „Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej” (2013), pracy zbiorowej „Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście” (2011), monografii „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu” (2006) oraz monografii „Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu” (2002). Karierę akademicką rozpoczął w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1987-2017). W latach 2003-2005 był ekspertem sejmowej komisji nadzwyczajnej procedującej ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.  
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska zdjęcie
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w  Katedrze Integracji  i Prawa Europejskiego. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. otrzymał tytuł profesora.  

Odbyła staże w: Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto. Od 2008 do 2012 r. była prorektorem SGH ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. należała do zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Uczestniczyła w rokowaniach Rundy Urugwajskiej GATT (1987–1991) jako Przedstawiciel Rządu RP. Była ekspertem Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, a także  rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie oraz systemu  GATT/WTO. Jest autorką kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w książkach.  
Artur Nowak-Far zdjęcie
prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Profesor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2015-2020 dyrektor Instytutu Prawa SGH, 2007-2015 kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH, 2013–2015 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe, 2007-2013 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 

W latach 2003-2005 był doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw europejskich, 2001-2003 doradcą rządu Ukrainy w zakresie ulepszenia administracji, 1997-2001 członkiem rządowego Zespołu Zadaniowego do Spraw Harmonizacji Technicznej.  
Adam Ambroziak zdjęcie
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.
 Tomasz Dołęgowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH 

Profesor uczelni w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej. Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, filozofii ekonomii, etycznych aspektów życia gospodarczego, ekonomiki transportu.  

Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Rady Programu Stypendialnego im. W. Grabskiego przy Fundacji „Wileńszczyzna”. Prowadził wykłady zagraniczne w Wilnie, Budapeszcie, Mediolanie i Helsinkach. Aktywnie zaangażowany w ruch debatancki (debaty oksfordzkie i Lincoln-Douglas). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością.
Rafał Kasprzak zdjecie
dr hab. Rafał Kasprzak prof. SGH 

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania Wartością. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.  

Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja). 
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH 

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.  

Kierownik programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Działa aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ok. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania 
Izabela Fundowicz zdjęcie
dr Izabela Fundowicz 

Radca prawny, doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Od 2000 r. pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Uczestniczyła w pracach nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Trener na szkoleniach i seminariach, prelegent na konferencjach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych.  

Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.  
Marcin Sakowicz zdjęcie
dr Marcin Sakowicz 

Pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ekspert w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym. Wykładowca, trener, pasjonat sprawnego funkcjonowania wszelakich organizacji: małych grup, organizacji pozarządowych, urzędów oraz państw. Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej SGH w latach 2006–2015.  

Autor licznych publikacji dotyczących administracji publicznej, samorządów lokalnych, analiz polityki publicznej i e-governance. Ekspert w projektach międzynarodowych, m.in. Support to Civil Service Development in Ukraine oraz krajowych, m.in. Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli  w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych.   
Małgorzata Urban-Theocharakis zdjęcie
dr Małgorzata Urban-Theocharakis 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, od 2019 roku ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  Posiada doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak i w pracy w administracji publicznej.  

Obecnie prowadzi zajęcia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania (SGH), także w ramach Podyplomowych Studiów Bankowości (SGH). Wykładowca z bogatym doświadczeniem popartym praktyką oraz uprawnieniami dydaktycznymi, prelegentka na wielu konferencjach naukowych i webinarach adresowanych do praktyków. W przeszłości współpracowała też m.in. z uczelnią im. Łazarskiego oraz Politechniką Warszawską. Autorka publikacji naukowych, glos do wyroków SN, linii orzeczniczych, artykułów w prasie codziennej oraz licznych komentarzy praktycznych dla Serwisu Lex dla banków wydawnictwa Wolters Kluwer.  Autorka publikacji ukazujących się w prestiżowym periodyku ICAN Managment Rewiev (następca Harvard Business Review Polska.  
zdjecie Wojciech Kononczuk
mgr Wojciech Konończuk

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Wcześniej kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk w zespole rosyjskim OSW. Pracował również jako koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji im. Stefana Batorego.

Specjalizuje się m.in. w sytuacji polityczno-gospodarczej państw Europy Wschodniej, kwestiach energetycznych, polityce historycznej. W przeszłości visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie, uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Centre for European Policy Studies, Think Visegrad, German Association for East European Studies). Współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”. Stały komentator mediów polskich i zagranicznych. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
wykładowca studia podyplomowe
mgr Stanisław Bienias 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Od 2013 r. współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju oraz jest prezesem spółki badawczej IDEA Instytut. 

Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Brał udział w realizacji blisko 200 badań ewaluacyjnych prowadzonych w różnych krajach Europy, Afryki i Azji. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w obszarze ewaluacji i monitorowania.  

Opinie o studiach

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w formie zajęć online są doskonałym rozwiązaniem dla osób spoza Warszawy. Bezpłatny dostęp do platformy MS Teams pozwala słuchaczom zapoznać się z nowym narzędziem komunikacji, które w mojej ocenie sprawdziło się doskonale. Program studiów pozwala usystematyzować i poszerzyć wiedzę. Zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób zachęcający do dyskusji, swobodnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy słuchaczami i wykładowcami. W mojej ocenie forma weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności jest bardzo ciekawa i nieszablonowa pozwalająca w praktyce zastosować nabytą wiedzę.

Aleksandra Barszczak
Absolwentka 17. edycji
Katarzyna Brzezińska zdjęcie

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania były dla mnie ciekawym wyzwaniem i inwestycją w siebie i w swój rozwój. Po zmianie pracy dały mi możliwość dokształcenia i poszerzenia wiedzy w dość szybkim czasie. Z ogromną przyjemnością uczestniczyłam w zajęciach, słuchając wykładów prowadzonych przez wybitnych doktorów i profesorów uczelni SGH. Znakomita organizacja studiów online, to doskonałe rozwiązanie w dzisiejszych czasach do zdobywania nowej wiedzy. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Katarzyna Brzezińska
Absolwentka 15. edycji
Patrycja Matusik-Adamska

Wykwalifikowana, kompetentna, przyjazna i komunikatywna kadra wykładowców. Ciekawie prowadzone zajęcia, obszerny i różnorodny materiał (teoretyczny i ćwiczeniowy). Możliwość uporządkowania posiadanej wiedzy jak i przyswojenia nowej. Poza tym zajęcia online to świetna alternatywa dla zajęć stacjonarnych i opcja/szansa dla osób mieszkający poza granicami Warszawy (nawet Polski) w ukończeniu wymarzonego kierunku.

Patrycja Matusik-Adamska
Absolwentka 15. edycji
studentka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na SGH to mój najlepszy wybór jakiego mogłam dokonać. Świetni wykładowcy, dużo praktyczniej wiedzy. Gdybym kiedykolwiek miała zdecydować się na ponowne podjęcie studiów podyplomowych na innym kierunku, to tylko w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aneta Policzkiewicz
Absolwentka 14 edycji
Paulina Adamik zdjęcie

Uczestnicząc w XIII edycji Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania (2020/2021) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zdobyłam nowe umiejętności, które umożliwiły mi rozwój zawodowy. Zajęcia z dużym zaangażowaniem i w przyjaznej atmosferze przeprowadzali eksperci, wybitni znawcy omawianych tematów. Przekazywana z zachowaniem najwyższych standardów wiedza miała wymiar praktyczny i interdyscyplinarny. Polecam Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w SGH.

Paulina Adamik
absolwentka 13. edycji
Aleksandra Czuba

Wybierając Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania w roku akademickim 2020/2021 wiedziałam, że pozwolą mi one poszerzyć kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi oraz wypracować wizje przyszłości organizacji, w której pracuję. Studia podyplomowe uzupełniły moją dotychczasową wiedzę i pozwoliły spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Profesjonalna kadra naukowa Szkoły Głównej Handlowej i świetna organizacja zajęć w trybie on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams sprawiły, że nie odczułam żadnego dyskomfortu związanego z nauczaniem zdalnym, spowodowanym pandemią choroby COVID-19. Również studenci wykazali się doskonałą organizacja pracy zespołowej. Polecam udział w studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową, jest to dobra inwestycja w samego siebie.

Aleksandra Czuba
Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Planowania i Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach
Joanna Wilczyńska

Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania” spełniły wszystkie moje oczekiwania. Wspaniali wykładowcy, wzorowa organizacja, cudowni studenci. Zajęcia odbywały się z dużą punktualnością w weekendy, on-line. Wykładowcy w interesujący sposób przekazywali wiedzę oraz tworzyli przyjazną atmosferę do dyskusji, zadawania pytań i pracy w grupach. Każde spotkanie było wyjątkowe i pasjonujące. Studia pozwoliły mi na usystematyzowanie, pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy teoretycznej i praktyczne jej stosowanie. Studia Podyplomowe „Administracji i zarządzania” zachęciły mnie również do dalszego rozwoju i kontynuacji nauki na SGH. Polecam serdecznie.

Joanna Wilczyńska
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Barbara Wikalińska zdjęcie

W marcu 2020 r. ogłoszono stan epidemii w Polsce. W związku z zaistniałą sytuacją zostały wprowadzone obostrzenia mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zmuszona była trwające już studia podyplomowe przenieść do Internetu. Jako słuchaczka byłam przerażona formą, w jaki sposób miały funkcjonować studia. Czułam się niepewne, a obawa przeplatała się z ciekawością. Po wdrożeniu przez SGH aplikacji Microsoft Teams na studiach podyplomowych oraz włączeniu wszystkich zajęć wraz z niezbędnymi materiałami na ww. aplikacji nadal nie byłam pewna czy będzie to miało jakiś sens. 

Pierwsze zajęcia w nowo poznanej aplikacji były nie tylko przejrzyście prowadzone, ale umożliwiły łatwiejszy kontakt z wykładowcą, niż na zajęciach w formie tradycyjnej. Wszystkie moje obawy zostały rozwiane po pierwszych wykładach. Na początku ustalono z nami sposoby komunikacji i aktywności w trakcie wykładów. Profesorowie natomiast swoje zajęcia aktualizowali o najnowsze kwestie związane z COVID-19. Każdy wykład online był czytelny, dostosowany do potrzeb i oczekiwań słuchaczy. Narzędzia aplikacji MS Teams pozwalały nam w łatwy sposób dyskutować z wykładowcami na różnych płaszczyznach w ramach prowadzonych wykładów. 

Jeśli miałabym możliwość wybrania podyplomowych studiów prowadzonych w trybie tradycyjnym lub online wybrałabym zdecydowanie studia przez Internet. Jest to super rozwiązanie dla osób zapracowanych, ceniących sobie swój czas i możliwość wygospodarowania wolnych chwil na kontakt z bliskimi.

Barbara Wikalińska
Absolwentka 11. edycji
mateusz-pikulinski-podyplomowe-opinie

Wybierając Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania możesz spodziewać się wysokiej jakości kształcenia, za którą odpowiada świetnie dobrana kadra, partnerskiego podejścia do słuchacza, świetnej atmosfery i pełnego profesjonalizmu w każdym aspekcie. Wiedza przekazywana na zajęciach ma charakter użytkowy, prowadzący nie ograniczają się do teorii, uczestniczyliśmy w wielu dyskusjach i ćwiczeniach. Wiedza, którą uzyskałem z pewnością przyda się w pracy, a czas spędzony na SGH był świetną inwestycją.

Mateusz Pikuliński
Absolwent 10. edycji
Dominika Wanat zdjecie

Polecam Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania każdemu, kto najbardziej ceni profesjonalizm i jakość kształcenia. W toku studiów każdy z wykładowców przekazywał wiedzę w sposób interesujący i przystępny, jednocześnie zachęcając grupę do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Co więcej, Uczelnia wzorowo poradziła sobie w trudnej sytuacji, jaką spowodował stan zagrożenia epidemicznego, umożliwiając słuchaczom zdalny udział w zajęciach i ukończenie nauki w przewidzianym pierwotnie terminie. W mojej ocenie wprowadzenie zdalnego nauczania nie wpłynęło negatywnie na jakość prowadzonych zajęć, natomiast umożliwiło słuchaczom bezpieczne i komfortowe kształcenie.

Dominika Wanat
Absolwentka 10. edycji
„Wspaniali wykładowcy, wzorowa organizacja, cudowni studenci (…). Wykładowcy w interesujący sposób przekazywali wiedzę oraz tworzyli przyjazną atmosferę do dyskusji, zadawania pytań i pracy w grupach. Każde spotkanie było wyjątkowe i pasjonujące.”
Joanna Wilczyńska, absolwentka 12. edycji studiów
„Wiedza przekazywana na zajęciach ma charakter użytkowy, prowadzący nie ograniczają się do teorii, uczestniczyliśmy w wielu dyskusjach i ćwiczeniach. Czas spędzony w SGH był świetną inwestycją.”
Mateusz Pikuliński, absolwent 10. edycji studiów
„Studia przez Internet to super rozwiązanie dla osób zapracowanych, ceniących sobie swój czas i możliwość wygospodarowania wolnych chwil na kontakt z bliskimi.”
Barbara Wikalińska, absolwentka 11. edycji studiów
„Przekazywana z zachowaniem najwyższych standardów wiedza miała wymiar praktyczny i interdyscyplinarny.”
Paulina Adamik, absolwentka 13. edycji
„Profesjonalna kadra naukowa i świetna organizacja zajęć w trybie on-line, sprawiły, że nie odczułam żadnego dyskomfortu związanego z nauczaniem zdalnym.”
Aleksandra Czuba, absolwentka 12. edycji

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

21. edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2024/2025.

Zajęcia rozpoczną się 23 listopada 2024 r.

Rekrutacja trwa.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń rozumiana jako rejestracja w Internetowym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP), dokonanie wpłaty czesnego (min. I rata) i złożenie wymaganych dokumentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (umowy zostaną przygotowane przez SGH),
 • formularz aplikacyjny (wypełniany i generowany w ISSP),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowa weryfikacja wiedzy i umiejętności:
  • część pisemna (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20) – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych
  • część ustna (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80) – prezentacja przygotowanego wcześniej studium przypadku. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku w jednym z wybranych przez siebie obszarów:
   a) lobbing w instytucjach polskich i europejskich,
   b) zarządzanie środkami europejskimi
   c) ewaluacja realizowanych projektów (w tym unijnych).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 21. edycji:

Semestr 1

 • 23–24 listopada 2024 r.
 • 07–08 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025 r.
 • 25–26 stycznia 2025 r.
 • 08–09 lutego 2025 r.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Terminy w zjazdów w 2. semestrze zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata - płatna przy zapisie,
II rata - płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym on-line). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

 • Studia online
 • Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
   

Dostępne również studia, w których zajęcia prowadzone są w uczelni

Adam Ambroziak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe