Studia magisterskie Zarządzanie projektami

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zarządzanie projektami?
Atuty kierunku
Pieniądze i portfel ikona

kompleksowy program nauczania w całości zorientowany na rozwijanie kompetencji profesjonalnego kierownika projektu

dwie osoby ikona

unikalne podejście do studenta oraz atmosfera wspólnego studiowania w małej, dobrze zintegrowanej grupie pod opieką wykładowców z pasją do zarządzania projektami

Okładka książki ikona

oparty na globalnych doświadczeniach i najlepszych praktykach opisanych w międzynarodowych standardach zarządzania projektami

Profil kandydata

Studia nie wymagają specjalistycznej wiedzy wejściowej. Program buduje nowe kompetencje związane z podstawami organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych potrzebnych do skutecznego zarządzania projektami. Studia skierowane są absolwentów wszystkich kierunków. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż projekty spotkać można we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej – „od kołyski, aż po grób” :) Kompetencje nabywane w trakcie studiów na kierunku ZP nie zastępują, ale uzupełniają posiadane już kompetencje specjalistyczne i dają możliwość realizowania się jako osoba zarządzająca i koordynująca prace zespołów wykonawców różnych branż i specjalności. Architekt może zostać liderem zespołów projektantów. Programista kierownikiem projektów tworzenia oprogramowania. Prawnik skutecznie współdziałać z zespołami projektowymi w firmie, w której pracuje i przewodzić im. Takie przypadki można mnożyć. Wśród grona zadowolonych absolwentów kierunku ZP mamy osoby po studiach związanych z teatrem i kulturą, automatyków, architektów, finansistów, informatyków, a nawet przedstawicieli zawodów medycznych.

Perspektywy zawodowe

Studia wyposażają absolwentów w zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania projektami i przygotowują do stosowania jej w wielu praktycznych sytuacjach biznesowych. Umożliwiają zrozumienie istoty i roli projektów we współczesnych organizacjach oraz poznanie najlepszych praktyk i narzędzi inicjowania, planowania, realizacji oraz kontroli przedsięwzięć. Ułatwią także opracowanie i wdrożenie rozwiązań skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów.

Uniwersalna wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez absolwentów kierunku pozwolą im na podjęcie pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym na wielu stanowiskach związanych z realizacją projektów w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. W organizacjach działających w niemal wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej, gdzie realizowane są projekty.

Absolwenci będą także przygotowani do prowadzenia działalności na własny rachunek jak i do podjęcia studiów​ trzeciego stopnia (doktoranckich) z zakresu zarządzania.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóćh modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji wskazał ten kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie projektami w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • miał zaawansowaną wiedzę o środowisku społecznym projektów, jego uczestnikach / interesariuszach, ich miejscu i roli oraz uprawnieniach i obowiązkach społecznych i profesjonalnych;
 • znał rozwiązania dotyczące zarządzania projektami oparte na najlepszych praktykach;
 • znał i rozumiał problemy i rozwiązania organizacji projektowej oraz zasady i metody organizowania zespołu projektowego i kierowania nim.

Umiejętności

 • posiadał umiejętności badania potrzeb projektowych i na tej podstawie potrafił formułować i definiować problemy projektowe w wymiarze społecznym i organizacyjnym oraz dokonywać ich oceny;
 • posiadał umiejętności planowania i kontroli przebiegu projektów uwzględniających ich specyfikę i okoliczności realizacji;
 • posiadał umiejętności organizowania zespołów projektowych i kierowania nimi.

Kompetencje społeczne

 • rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie i miał nawyk uzupełniania wiedzy i umiejętności, także spoza swojej specjalizacji zawodowej,
 • potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i pracować zespołowo,
 • miał świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

 

Uruchomienie kierunku zarządzanie projektami w SGH realizowane jest w ramach projektu „Kierunek na Zarządzanie Projektami!” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim