Studia magisterskie Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?
Atuty kierunku
Kalendarz i budzik ikona

5 tygodni to średni czas uzyskania pracy etatowej absolwenta studiów stacjonarnych w SGH na kierunku MSG
 

Monety ikona

6 218 plN to średnie wynagrodzenie miesięczne brutto z pracy etatowej w pierwszym roku po dyplomie absolwenta studiów stacjonarnych w SGH na kierunku MSG

wykres z flagą ikona

1 miejsce w Polsce (w relacji do absolwentów kierunku MSG na innych uczelniach) pod względem dwóch wcześniejszych wskaźników

Atuty kierunku według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów w 2020 r.

Jeżeli jesteś absolwentem studiów o profilu ekonomicznym lub innym, w szczególności: politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, socjologii, lingwistyki, etc. i:

 • interesujesz się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, 
 • pasjonują Cię zagadnienia związane ze współpracą i konkurencją międzynarodową na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i państw, 
 • marzysz o studiach w międzynarodowym środowisku, 
 • chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w międzynarodowym środowisku biznesu lub instytucji i organizacji międzynarodowych zrzeszających wiele państw

zapraszamy do nas!

Profil kandydata

Oferta kierunku skierowana jest zarówno do absolwentów studiów I stopnia o profilu ekonomicznych, jak i innych. W związku z tym, że kandydaci na studia, a następnie studenci studiów MSG2 mają zróżnicowane wykształcenie na poziomie licencjackim, od ekonomicznego, przez historyczne, prawnicze (w tym administracja), politologiczne, w zakresie stosunków międzynarodowych, filologiczne, dziennikarskie, ale też i techniczne (np. chemiczne, fizyczne, matematyczne, materiałoznawstwo), wszystkie przedmioty kierunkowe na I roku prowadzone są w taki sposób, aby albo uporządkować wstępną wiedzę, albo zapewnić możliwość przyswojenia nowej wiedzy i umiejętności wszystkim studentom.

Pożądana, ale niekonieczna jest znajomość przez kandydatów podstaw prawa (przedmiotu propedeutycznego wykładanego na różnych kierunkach studiów licencjackich pod różną nazwą), a także znajomości podstaw „wiedzy o społeczeństwie” na poziomie szkoły średniej. Oczekujemy rozumienia przez kandydatów podstawowych procesów ekonomicznych i chęci rozwijania tej wiedzy.

U studentów rozpoczynających studia na kierunku MSG zakładamy wielorakie umiejętności i skrajnie zróżnicowaną wiedzę z różnych dyscyplin i dziedzin. Wykorzystujemy to zróżnicowanie prowadząc zajęcia w interaktywny sposób, z dużym udziałem prac zespołowych. Duży nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności miękkich, rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku, czyli kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy i komunikacji. Wiele przedmiotów nie kończy się tradycyjnymi egzaminami, a projektami realizowanymi w trakcie trwania semestru.

Program jest tak ułożony, a zajęcia tak prowadzone, aby każdy, po ukończeniu studiów magisterskich, mógł funkcjonować sprawnie zarówno w instytucjach międzynarodowych, w tym europejskich, krajowych, jak też biznesie międzynarodowym.

Naszym celem jest wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności uzyskanej na wszystkich kierunkach studiów licencjackich do prawidłowego profilowania umiejętności oraz przekazania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku gospodarczym.
Na kierunku MSG nie ma żadnych przedmiotów ilościowych.

Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w szczególności w takich miejscach jak:

 • instytucje międzynarodowe rządowe i pozarządowe (UE, MFW, Bank Światowy, OECD, EBOR, MKCK, itp.);
 • instytucje państwowe zaangażowane we współpracę międzynarodową (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, NPB, placówki dyplomatyczne, etc.);
 • krajowe i międzynarodowe think-thanki, firmy doradcze i konsultingowe, agencje lobbingowe;
 • agencje medialne i public relations;
 • krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w środowisku międzynarodowym.​

Absolwenci tego kierunku studiów są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy naukowej i podejmowania kształcenia na poziomie doktorskim.

Specjalności

Badania i analizy relacji międzynarodowych

​Specjalność skierowana jest przede wszystkim do studentów zainteresowanych nabyciem kompetencji w zakresie badań ilościowych i jakościowych międzynarodowych relacji gospodarczych. Duży nacisk na tej specjalności jest położony na nabycie praktycznych umiejętności, dzięki którym będziesz potrafić analizować dane jakościowe, przeprowadzisz ilościową analizę danych, dokonasz analizy struktury wymiany międzynarodowej. Poznasz również praktyczne aspekty badania konkurencyjności międzynarodowej w gospodarce 4.0, a także będziesz mógł zastosować niektóre elementy teorii gier do analizy relacji między państwami. Możesz także wybrać przedmioty przygotowujące do badań międzynarodowych przepływów pracowników, wiedzy i kapitału.

Instytucje europejskie i międzynarodowe

Specjalność skierowana szczególnie do osób zainteresowanych karierą zawodową w instytucjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, i organach administracji publicznej zaangażowanej we współpracę międzynarodową. W ramach tej specjalizacji m.in. poznasz specyfikę pracy w międzynarodowej służbie cywilnej dzięki uczestnictwu w zajęciach gości reprezentujących  różne instytucje, odbędziesz zajęcia z protokołu dyplomatycznego z zawodowym dyplomatą, poznasz mechanizmy kształtujące politykę gospodarczą UE, w tym w odniesieniu do podwójnej transformacji cyfrowej i klimatycznej, budowania unii bankowej i kapitałowej oraz najnowsze tendencje w tworzeniu, współpracy i rywalizacji między regionalnymi ugrupowaniami integracyjnymi na świecie (UE, ASEAN, MERCOSUR, Pakt Andyjski, NAFTA, AKP).​

Istnieje możliwość realizacji obu specjalności, co zapewnia komplet unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedmioty

Przez cztery semestry będziesz studiować precyzyjnie sprofilowane przedmioty w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Oferta kierunku składa się z trzech grup przedmiotów:

 • ekonomicznych o charakterze ogólnym (np. Ekonomia międzynarodowa – teoria i praktyka, Międzynarodowa ekonomiczna polityczna, Międzynarodowy system finansowy);
 • ekonomicznych o charakterze szczegółowym i praktycznym (np. Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego, UE jako podmiot stosunków międzynarodowych, Badania rynku międzynarodowego, Ekonomiczno-społeczna analiza regulacji międzynarodowych, Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju);
 • polityczno-prawnych (np. Prawo międzynarodowe publiczne, Wartości europejskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych).

Część przedmiotów (dwa w semestrze) jest realizowana zdalnie, w miarę możliwości – jednego dnia, co umożliwia łączenie studiów na kierunku MSG z pracą zawodową lub studiami na drugim kierunku.

Kładziemy duży nacisk na prace projektowe i grupowe, umożliwiając zdobycie praktycznych umiejętności oraz nawiązanie trwałych więzi networkingowych. Znaczna część zajęć ma formułę konwersatoriów i ćwiczeń, zapewniając wysoki stopień interakcji w relacjach student-student oraz student-nauczyciel.

Na wiele zajęć zapraszamy gości: pracowników i przedstawicieli instytucji międzynarodowych i państwowych, dyplomatów, praktyków gospodarczych, wykładowców zagranicznych z uczelni partnerskich.

Wiele przedmiotów zaliczanych jest w ramach realizacji zadań w trakcie semestru (continuous assessment), znacząco zwiększając zaangażowanie w proces pracy i systematycznego uczenia się w ciągu całego semestru i obniżając obciążenie w sesji.

Przykłady zadań:

 • prace pisemne: referaty, eseje, streszczenia,
 • krytyczne analizy tekstów ekonomicznych i prawnych,
 • analizy danych ekonomicznych (praca z bazami danych),
 • prezentacje,
 • debaty,
 • dyskusje,
 • testy, quizy,
 • ocena wzajemna (peer feedback).
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Nasze motto: każdemu studentowi stwarzamy możliwości rozwoju.

 • Wiedza na temat aktualnych wydarzeń gospodarczych i politycznych
 • Indywidualne, partnerskie podejście do studenta
 • Możliwość studiowania w małej, zintegrowanej grupie
 • Wsparcie zaangażowania studentów w projekty społeczne, kształtowanie postaw obywatelskich, działania na rzecz interesu publicznego
 • Wykładowcy prowadzący badania naukowe, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym, otwarci na dyskusje ze studentami
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu MSG
 • Możliwość wyjazdu na wymianę zagraniczną

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH w szczególności zdobędzie: 

Wiedzę z zakresu

 • teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej;
 • integracji europejskiej;
 • ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania czterech swobód rynku wewnętrznego UE;
 • funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji oraz innych organizacji międzynarodowych, w tym podstaw procesu decyzyjnego w UE;
 • sposobów badań rynku międzynarodowego;
 • międzynarodowego systemu finansowego;
 • prawnych regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ich skutków społeczno-gospodarczych;
 • instrumentów polityki innowacyjnej;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • konkurencyjności międzynarodowej kraju;
 • specyfiki pracy w polskich instytucjach centralnych, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Umiejętności

 • niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, samodzielnych i kierowniczych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;
 • formułowania problemów badawczych oraz doboru metod ich rozwiązania;
 • analizy i interpretacji danych ekonomicznych oraz opracowywania wyników;
 • siły wpływu regulacji prawnych na gospodarkę;
 • wspierania przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynkach europejskim i międzynarodowych;
 • identyfikacji szans, korzyści oraz ryzyka wynikających z procesów integracyjnych oraz współzależności międzynarodowych.​

Kompetencje społeczne

 • niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym, w szczególności umiejętności współpracy z ekspertami z różnych środowisk;
 • gotowość inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;
 • umiejętność organizacji pracy zespołowej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • gotowość do wzięcia odpowiedzialności za organizację pracy własnej;
 • umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej;

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku


 

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim